4 vink­kiä blo­giar­tik­ke­lin jul­kai­se­mi­seen WordPres­sis­sä

4 vink­kiä blo­giar­tik­ke­lin jul­kai­se­mi­seen WordPres­sis­sä

Päi­vi­tet­ty 20.11.2019

Tie­dät­kö, miten blo­gi­pos­taus ajas­te­taan tai miten avain­sa­no­ja kan­nat­tai­si hyö­dyn­tää, kun kir­joit­taa uut­ta blo­gi­teks­tiä? Artik­ke­lin luet­tua­si saat vas­tauk­sen näi­hin kysy­myk­siin ja pari muu­ta hyvää vink­kiä yri­tys­blo­gin jul­kai­se­mi­seen.

Ohjei­ta blo­gin jul­kai­se­mi­seen WordPress-koti­si­vuil­la

Blo­gin kir­joit­ta­mi­nen yri­tyk­sen net­ti­si­vuil­la on lois­ta­va tapa pyr­kiä vai­kut­ta­maan sivu­jen haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen sekä tar­jo­ta uusil­le ja van­hoil­le asiak­kail­le mie­len­kiin­tois­ta sisäl­töä. Tähän artik­ke­liin koko­sim­me 4 hyö­dyl­lis­tä käy­tän­nön ohjet­ta, jot­ka unoh­tu­vat hel­pos­ti, kun jul­kais­taan blo­gia yri­tyk­sen WP-koti­si­vuil­la.

1. Avain­sa­no­jen valit­se­mi­nen

Yri­tys­blo­gin tar­koi­tuk­se­na on tar­jo­ta ensi­si­jai­ses­ti hyö­dyl­lis­tä sisäl­töä luki­joil­le, mut­ta yhtä lail­la yri­tyk­sen net­ti­si­vu­jen haku­ko­ne­nä­ky­vyys on hyvä moti­vaat­to­ri blo­giar­tik­ke­lei­den kir­joit­ta­mi­seen.

Haku­ko­neet arvos­ta­vat sivus­to­ja, jot­ka tar­joa­vat tasai­ses­ti uut­ta mie­len­kiin­tois­ta sisäl­töä luki­joil­leen. Blo­gi on ehkä yksin­ker­tai­sin tapa tuot­taa net­ti­si­vuil­le uut­ta sisäl­töä ja sisäl­lyt­tää sin­ne run­saas­ti yri­tyk­sen haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den kan­nal­ta olen­nai­sia avain­sa­no­ja.

Jokai­nen artik­ke­li kan­nat­taa kir­joit­taa pitäen mie­les­sä tiet­ty avain­sa­na, jol­la blo­gi­pos­tauk­sen halu­taan löy­ty­vän esi­mer­kik­si Googles­ta. Kun blo­gi on yri­tyk­sen koti­si­vu­jen yhtey­des­sä, blo­giar­tik­ke­lit aut­ta­vat paran­ta­maan luon­nol­li­ses­ti myös koti­si­vu­jen näky­vyyt­tä. Käy­tän­nös­sä näi­tä avain­sa­no­ja tuli­si sisäl­lyt­tää sekä artik­ke­lin otsik­koon että lei­pä­teks­tiin. Hyvät avain­sa­nat liit­ty­vät usein esi­mer­kik­si yri­tyk­sen tar­joa­miin pal­ve­lui­hin tai nii­hin ter­mei­hin ja lausek­kei­siin, joil­la kysei­siä pal­ve­lui­ta etsi­tään.

Hyvien avain­sa­no­jen sel­vit­tä­mi­ses­sä kan­nat­taa hyö­dyn­tää Googlen ilmais­ta Avain­sa­no­jen suun­nit­te­li­jaa. Työ­ka­lul­la voi hel­pos­ti sel­vit­tää eri avain­sa­no­jen haku­mää­rät sekä kuin­ka kil­pail­tu­ja sanat ovat ja miet­tiä sitä kaut­ta mil­le avain­sa­noil­le oli­si jär­ke­vin­tä kir­joit­taa omat blo­giar­tik­ke­lin­sa.

Suun­nit­te­li­jan avul­la voi myös käte­väs­ti tar­kis­taa, mitä avain­sa­no­ja kil­pai­li­jat ovat net­ti­si­vuil­laan käyt­tä­neet ja hyö­dyn­tää myös nii­tä omis­sa artik­ke­leis­saan. Käy­tän­nön ohjeet Avain­sa­no­jen suun­nit­te­li­jan käyt­töön löy­ty­vät artik­ke­lis­tam­me “Ota Keyword Plan­ner avuk­si sisäl­lön­suun­nit­te­luun”.

2. Blo­gi­teks­tin ajas­ta­mi­nen

Blog­gaa­mi­ses­sa yksi olen­nai­sim­mis­ta asiois­ta on sään­nöl­li­syys. Se aut­taa pait­si yrit­tä­jää myös luki­joi­ta sitou­tu­maan blo­giin. Pos­taus­tah­ti voi yhtä hyvin olla ker­ran kuus­sa tai ker­ran vii­kos­sa, mut­ta tär­kein­tä on sitou­tua jul­kai­se­maan pos­taus sään­nöl­li­ses­ti, mie­lui­ten jonain tiet­ty­nä päi­vä­nä. Täl­lä tavoin sivus­to­vie­rai­li­joi­den mää­rä kas­vaa, kun luki­jat osaa­vat odot­taa uuden artik­ke­lin ilmes­ty­mis­tä sään­nöl­li­sin välia­join.

Eten­kin tihe­ään ilmes­ty­vien pos­taus­ten kir­joit­ta­mi­nen voi hel­pos­ti jää­dä mui­den kii­rei­den alle. Sik­si artik­ke­lei­ta kan­nat­taa suun­ni­tel­la sekä kir­joit­taa varas­toon jo etu­kä­teen ja ajas­taa nii­den jul­kai­se­mi­nen. Täl­lä tavoin blo­gin jul­kai­sun ei tar­vit­se kär­siä myös­kään esi­mer­kik­si loman aika­na.

WordPress-sivus­tol­la blo­gin ajas­ta­mi­nen on help­poa: Kun artik­ke­li on kir­joi­tet­tu ja val­mis, kli­ka­taan vain oikean reu­nan vali­kos­ta Jul­kai­se heti -koh­das­ta “Muok­kaa”. Sen jäl­keen vali­taan ajan­koh­ta, jol­loin pos­tauk­sen halu­taan ilmes­ty­vän ja kli­ka­taan “Ajas­ta”.

3. Meta­teks­tien kir­joit­ta­mi­nen

Kol­mas tär­keä ohje on lisä­tä metaot­sik­ko ja meta­ku­vaus jokai­seen blo­giar­tik­ke­liin. Metaot­sik­ko ja -kuvaus ovat tär­kei­tä, kos­ka ne näky­vät Googlen haku­tu­los­si­vul­la ja ker­to­vat haki­joil­le kysei­sen sivun sisäl­lös­tä.

Artik­ke­lin metaot­sik­koon ja -kuvauk­seen tulee­kin kir­joit­taa sel­keäs­ti (ja käyt­tä­jiä aja­tel­len myös hou­kut­te­le­vas­ti), mis­tä sivul­la on kyse. Metaot­sik­koon on tär­ke­ää sisäl­lyt­tää myös sivun tär­kein avain­sa­na. Otsi­kos­ta ei kui­ten­kaan kan­na­ta teh­dä avain­sa­na­lis­taa (ts. lue­tel­la perä­jäl­keen kaik­kia mah­dol­li­sia avain­sa­no­ja).

Metaot­sik­ko ja -kuvaus on help­po kir­joit­taa WordPres­siin saa­ta­vil­la ole­val­la Yoast SEO -lisä­osal­la, joka on asen­net­tu val­miik­si kai­kil­le asiak­kai­dem­me net­ti­si­vuil­le. SEO-koh­ta löy­tyy kun­kin artik­ke­li­si­vun alao­sas­ta. Metaot­sik­koon (SEO tit­le) tulee auto­maat­ti­ses­ti artik­ke­lin otsik­ko, mut­ta sitä on mah­dol­lis­ta myös muo­ka­ta. Meta­ku­vaus-koh­taan (Meta Desc­rip­tion) kir­joi­te­taan puo­les­taan pidem­pi kuvaus sivun sisäl­lös­tä. Otsi­kon ja kuvauk­sen olles­sa opti­maa­li­sen mit­tai­sia nii­den alla ole­va vii­va muut­tuu vih­reäk­si.

4. Otteen ja artik­ke­li­ku­van lisää­mi­nen

Metaot­si­kon ja -kuvauk­sen lisäk­si artik­ke­liin kan­nat­taa aina lisä­tä myös ote, joka on niin ikään lyhyt kuvaus artik­ke­lin sisäl­lös­tä. Ote tulee näky­viin kysei­sen artik­ke­lin koh­dal­le blo­gi­si­vun lis­taus­nä­ky­mään. Ote-kent­tä, johon ote kir­joi­te­taan, löy­tyy artik­ke­li­si­vul­ta heti Yoast SEO -ken­tän ala­puo­lel­ta.

Otteen oheen artik­ke­leis­ta tulee blo­gin pää­si­vun syöt­tee­seen näky­vil­le artik­ke­li­ku­va, joka näy­te­tään niin ikään blo­gi­lis­tauk­ses­sa. Artik­ke­li­ku­van lisää­mi­nen unoh­tuu hel­pos­ti, sil­lä WordPres­sis­sä se pitää aina lisä­tä erik­seen, vaik­ka blo­giin oli­si­kin jo lisän­nyt blo­gi­teks­tin alus­sa näky­vän pää­ku­van. Artik­ke­li­ku­va kan­nat­taa lisä­tä aina, kos­ka se tulee näky­viin myös sil­loin, kun artik­ke­li lin­ka­taan someen. Kuval­li­nen pos­taus erot­tuu esi­mer­kik­si Face­boo­kis­ta hel­pom­min ja herät­tää luki­joi­den mie­len­kiin­non toden­nä­köi­sem­min kuin pelk­kä teks­ti.

Artik­ke­li­ku­va on help­po lisä­tä artik­ke­li­si­vun oikeas­ta reu­nas­ta koh­das­ta “Artik­ke­li­ku­va”. Kuva voi­daan lada­ta artik­ke­liin joko media­kir­jas­tos­ta tai koneel­ta.

Vink­ki haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den paran­ta­mi­seen – Päi­vi­tä van­hat blo­gi­teks­ti­si

Vink­ki haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den paran­ta­mi­seen – Päi­vi­tä van­hat blo­gi­teks­ti­si

Päi­vi­tet­ty 20.11.2019

Sään­nöl­li­ses­ti tuo­tet­ta­val­la uudel­la sisäl­löl­lä voi­daan hou­ku­tel­la asiak­kai­ta ja paran­taa koti­si­vu­jen haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä. Mut­ta tie­sit­kö, että myös van­ho­jen sisäl­tö­jen päi­vit­tä­mi­nen ja muok­kaa­mi­nen pal­ve­le­vat sekä asiak­kai­ta että haku­ko­nei­ta?

Sisäl­tö­mark­ki­noin­ti ja van­han sisäl­lön päi­vit­tä­mi­nen

Olem­me puhu­neet pal­jon sii­tä, kuin­ka sisäl­tö­mark­ki­noin­ti, kuten blog­gaa­mi­nen, on teho­kas kei­no hou­ku­tel­la uusia asiak­kai­ta ja paran­taa yri­tyk­sen koti­si­vu­jen haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä.

Poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le suun­nat­tu­jen hyö­dyl­lis­ten artik­ke­lien jul­kai­se­mi­nen vah­vis­taa par­haas­sa tapauk­ses­sa yri­tyk­sen asian­tun­ti­juus­ku­vaa ja herät­tää asiak­kais­sa mie­len­kiin­toa sekä luot­ta­mus­ta yri­tys­tä koh­taan. Samal­la laa­du­kas teks­ti­si­säl­tö ja hyvin opti­moi­dut avain­sa­nat sekä URL-osoi­te tehos­ta­vat sisäl­lön näky­vyyt­tä haku­ko­neis­sa.

Usein kui­ten­kin unoh­tuu, että artik­ke­lit myös van­he­ne­vat. Sil­loin nii­den haku­ko­ne­nä­ky­vyys sekä tar­peel­li­suus poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le heik­ke­nee. Van­hen­tu­nei­den blo­gi­teks­tien (joi­den eteen kir­joit­ta­ja on jos­kus näh­nyt vai­vaa) ei kui­ten­kaan tar­vit­se jää­dä tar­peet­to­mi­na loju­maan blo­gia­lus­tan peru­koil­le ilman, että kukaan enää kos­kaan eksyy nii­tä luke­maan. Sen sijaan van­ho­ja blo­gi­teks­te­jä voi­daan ja kan­nat­taa hyö­dyn­tää uudes­taan päi­vit­tä­mäl­lä ja muok­kaa­mal­la nii­tä niin, että ne tar­joa­vat jäl­leen ajan­koh­tais­ta, rele­vant­tia tie­toa luki­joil­le ja saa­vat uuden boos­tauk­sen myös haku­ko­nei­den sil­mis­sä.

Blo­gi­teks­tien haku­ko­ne­nä­ky­vyys

Van­ho­ja blo­gi­teks­te­jä kan­nat­taa siis käy­dä läpi ja muo­ka­ta ajan tasal­le, sil­lä haku­ko­neet arvos­ta­vat sel­lai­sia sivus­to­ja, joi­den sisäl­tö­jä on vas­ti­kään päi­vi­tet­ty. Google halu­aa tar­jo­ta käyt­tä­jil­leen ajan­koh­tais­ta ja paras­ta mah­dol­lis­ta sisäl­töä, ja sisäl­töi­hin teh­tä­vät päi­vi­tyk­set vies­ti­vät Googlel­le, että sivu­jen omis­ta­ja välit­tää sisäl­löis­tään ja halu­aa pitää ne ajan tasal­la.

Tuo­reen ja päi­vi­te­tyn sisäl­lön mer­ki­tyk­ses­tä haku­ko­ne­nä­ky­vyy­del­le kie­lii se, että esi­mer­kik­si Googlen haku­tu­lok­sis­sa näy­te­tään aina hae­tun sisäl­lön vii­mei­sim­män muu­tok­sen päi­väys.

Googlen sil­mis­sä on myös parem­pi, mitä kat­ta­vam­min sivus­toa on päi­vi­tet­ty. Sik­si esi­mer­kik­si koko­nais­ten teks­tio­sioi­den pois­ta­mi­nen ja kor­vaa­mi­nen uusil­la on haku­ko­ne­nä­kö­kul­mas­ta tehok­kaam­paa kuin vaik­ka­pa yksit­täis­ten sano­jen tai virk­kei­den muok­kaa­mi­nen.

Sivus­ton link­kiä ei kui­ten­kaan kan­na­ta kor­va­ta uudel­la, mikä­li se edel­leen sopii artik­ke­lin sisäl­töön. Mikä­li kes­to­link­kiä muo­ka­taan, van­hat lin­kit, jot­ka aiem­min ohja­si­vat artik­ke­liin, eivät enää toi­mi.

Päi­vi­tä tie­dot ajan tasal­le

Haku­ko­nei­den lisäk­si myös luki­joi­ta kiin­nos­taa ajan­ta­sai­set ja rele­van­tit blo­gi­teks­tit. Van­hen­tu­nut ja vir­heel­li­nen tie­to ei vakuu­ta teks­tin pariin tul­lei­ta luki­joi­ta, vaan saat­taa pahim­mas­sa tapauk­ses­sa hei­ken­tää yri­tyk­sen uskot­ta­vuut­ta hei­dän sil­mis­sään. Van­hat blo­gi­teks­tit kan­nat­taa­kin käy­dä läpi ja tar­kis­taa niis­sä esi­te­tyt luvut ja fak­tat. Van­hen­tu­nut sisäl­tö kan­nat­taa pois­taa ja kor­va­ta uudel­la voi­mas­sao­le­val­la tie­dol­la.

Esi­mer­kik­si blo­giar­tik­ke­lit, jois­sa käsi­tel­lään aihei­ta, joi­hin liit­tyy eri­lai­sia lain­sää­dän­töön liit­ty­viä muut­tu­via kysy­myk­siä, on äärim­mäi­sen tär­ke­ää tar­kis­taa sään­nöl­li­sin välia­join. Kir­joi­tet­taes­sa vaik­ka­pa yri­tyk­sen koti­ta­lous­vä­hen­nyk­siin oikeut­ta­vis­ta pal­ve­luis­ta, on tär­ke­ää, että vero­vä­hen­nyk­sen enim­mäis­mää­rä ja ehdot ovat voi­mas­sao­le­vien mää­räys­ten mukai­set.

Fak­ta­tie­to­jen päi­vit­tä­mi­sen lisäk­si oli­si hyvä kiin­nit­tää huo­mio­ta myös teks­tien kir­joi­tusa­suun ja kor­ja­ta mah­dol­li­set näp­päi­ly­vir­heet sekä töke­röt lause­ra­ken­teet parem­mik­si. Kir­joit­taes­sa kehit­tyy koko ajan, eivät­kä blo­gin alku­tai­pa­leel­la jul­kais­tut teks­tit vält­tä­mät­tä ole yhtä ammat­ti­mai­sia kuin uudet kir­joi­tuk­set. Toi­si­naan voi siis olla hyvä roh­keas­ti muo­ka­ta myös teks­tien koko­nais­ra­ken­net­ta, otsi­koi­ta, lause­ra­ken­tei­ta ja tyy­liä. Lopuk­si on hyvä lukea koko teks­ti alus­ta lop­puun ja var­mis­taa, että se muo­dos­taa joh­don­mu­kai­ses­ti ete­ne­vän koko­nai­suu­den.

Pidät­kö luke­mas­ta­si? Haluai­sit­ko lisää kiin­nos­ta­vaa sisäl­töä?

Täy­den­nä van­ho­ja blo­gi­teks­te­jä

Blo­gi­teks­tien oli­si hyvä olla aina vähin­tään 300 sanan mit­tai­sia. Todel­la kil­pai­lu­ky­kyi­nen blo­giar­tik­ke­li on Googlen sil­mis­sä kui­ten­kin vas­ta sil­loin, kun se sisäl­tää yli 1000 tai jopa 2000 sanaa. Mitä pidem­pi teks­ti on, sitä enem­män tär­kei­tä avain­sa­no­ja sii­hen voi­daan luon­nol­li­sel­la taval­la sisäl­lyt­tää ja sitä kat­ta­vam­pi kuvaus sii­nä voi­daan aihees­ta antaa. Täl­lä tavoin pit­kä (laa­du­kas) teks­ti on lyhyt­tä teks­tiä enem­män haku­ko­nei­den mie­leen. Toi­saal­ta lyhyem­pi­kin teks­ti voi pär­jä­tä haku­tu­lok­sis­sa esi­mer­kik­si sil­loin, jos aihe itses­sään ei ole kovin kil­pail­tu.

Kan­nat­taa siis käy­dä läpi van­ho­ja blo­gi­teks­te­jä sii­tä näkö­kul­mas­ta, puut­tuu­ko niis­tä jotain aiheen kan­nal­ta olen­nais­ta ja sai­si­ko niis­tä täy­den­tä­mäl­lä opti­maa­li­sem­man mit­tai­sia. Uusia näkö­kul­mia ja infor­maa­tio­ta lisää­mäl­lä voi­daan hel­pos­ti jopa tupla­ta blo­gi­teks­tin pituus.

Samal­la, kun teks­tiä täy­den­ne­tään, kan­nat­taa myös artik­ke­lin raken­ne tar­kis­taa ja esi­mer­kik­si lisä­tä riit­tä­väs­ti väliot­si­koi­ta, jos teks­tin sana­mää­rä kas­vaa huo­mat­ta­vas­ti.

Sisäl­töä ei kui­ten­kaan kan­na­ta venyt­tää väki­sin, jos se ei tuo artik­ke­liin muu­ta lisä­ar­voa kuin enem­män sano­ja. Lyhyt ja kiin­nos­ta­va artik­ke­li on aina takuul­la parem­pi kuin tuhat­sa­nai­nen, jos­kin pit­kä­ve­tei­nen teks­ti.

Myös uudet lin­kit kan­nat­taa päi­vit­tää pos­tauk­seen. Olet­ko kir­joit­ta­nut artik­ke­lin jul­kai­sun jäl­keen aihees­ta, joka voi­si niin ikään kiin­nos­taa juu­ri tämän pos­tauk­sen luki­jaa? Lin­ki­tyk­set paran­ta­vat haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä, joten blo­gi­teks­teis­sä kan­nat­taa lin­ka­ta myös oman sivus­ton toi­siin artik­ke­lei­hin.

Päi­vi­tä ja lisää kuvia

Myös blo­giar­tik­ke­lei­den kuvat on hyvä käy­dä läpi, ja kor­va­ta nii­tä tar­vit­taes­sa tuo­reem­mil­la, nyky­ai­kai­sem­mil­la, hou­kut­te­le­vim­mil­la ja laa­duk­kaam­mil­la ver­sioil­la. Olet­ko ken­ties kehit­ty­nyt myös kuvaa­ja­na? Kuva­pank­ki­ku­vat tai van­hat itse ote­tut ja epä­tar­kat kuvat kan­nat­taa kor­va­ta uusil­la yksi­löl­li­sil­lä ja laa­duk­kail­la otok­sil­la. Kuva­pank­ki­ku­vat ovat kui­ten­kin hyvä vaih­toeh­to sil­loin, jos omia laa­duk­kai­ta kuvia ei ole saa­ta­vil­la.

Jos van­han blo­gi­teks­tin pituus kas­vaa mer­kit­tä­väs­ti, on hyvä lisä­tä artik­ke­lin jouk­koon myös enem­män kuvia. Mie­len­kiin­toi­set, viih­dyt­tä­vät ja infor­ma­tii­vi­set kuvat täy­den­tä­vät teks­tis­sä sanot­tua, teke­vät pos­tauk­ses­ta visu­aa­li­ses­ti hou­kut­te­le­vam­man ja ennen kaik­kea teke­vät pit­kän ja kat­ta­van artik­ke­lin luke­mi­ses­ta kevyem­pää.

Lyhyt oppi­mää­rä kuvien opti­moin­nis­ta -artik­ke­lis­ta löy­dät lisää vink­ke­jä oikean­lais­ten kuvien valin­taan.

Jaa päi­vi­te­tyt blo­gi­teks­tit somes­sa

Jae­tut blo­gi­pos­tauk­set eivät elä sosi­aa­li­ses­sa medias­sa kovin pit­kään, joten nii­den näky­vyyt­tä voi pyr­kiä tehos­ta­maan jaka­mal­la nii­tä myö­hem­min uudes­taan esi­mer­kik­si Face­boo­kis­sa tai Ins­ta­gra­mis­sa. Eten­kin sil­loin, kun van­hat blo­giar­tik­ke­lit on tuo­tu tähän päi­vään ja nii­hin on lisät­ty uusia mie­len­kiin­toi­sia näkö­kul­mia, on hyvä aika jakaa ne uudes­taan yri­tyk­sen some­ka­na­vis­sa.

Tuo ilmi, että blo­gi­teks­tiä on päi­vi­tet­ty

Blo­gi­teks­tien yhtey­des­sä on tär­ke­ää ker­toa luki­joil­le, mil­loin artik­ke­lia on vii­mek­si päi­vi­tet­ty. Päi­väyk­sen avul­la luki­jat voi­vat arvioi­da, kuin­ka ajan­koh­tais­ta ja rele­vant­tia blo­gin tar­joa­ma sisäl­tö mah­dol­li­ses­ti on. Päi­väys (esim. “Blo­gi­teks­ti päi­vi­tet­ty 7.5.2019”) on hyvä mer­ki­tä heti teks­tin alkuun.

Lopuk­si

Uuden sisäl­lön tuot­ta­mi­sen lisäk­si kan­nat­taa ottaa kaik­ki hyö­dyt irti myös van­hois­ta blo­gi­pos­tauk­sis­ta. Herä­tä van­hat artik­ke­lit uudel­leen eloon ja tar­joa vain ajan­ta­sais­ta tie­toa luki­joil­le­si, samal­la paran­nat artik­ke­lin haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä ja tehos­tat sivus­ton kävi­jä­lii­ken­net­tä.

Vink­ke­jä aloit­te­le­val­le yri­tys­blog­gaa­jal­le

Vink­ke­jä aloit­te­le­val­le yri­tys­blog­gaa­jal­le

Päi­vi­tet­ty 11.12.2019

Yri­tys­blog­gaa­mi­nen ja sisäl­tö­mark­ki­noin­ti ovat olleet tape­til­la jo pit­kään. Blo­gin aloit­ta­mi­nen voi kui­ten­kin monis­ta tun­tua lii­an haas­ta­val­ta. Nyt me vas­taam­me­kin: Kan­nat­taa­ko se oikeas­ti? Mil­lai­sis­ta aiheis­ta oli­si hyvä kir­joit­taa? Ja kuin­ka usein artik­ke­lei­ta pitäi­si oikein jul­kais­ta?

Sisäl­tö­mark­ki­noin­nis­ta

Kir­joi­tim­me pari viik­koa sit­ten sisäl­tö­mark­ki­noin­nis­ta. Tuos­ta sään­nöl­li­ses­tä ja moni­ka­na­vai­ses­ta sisäl­lön tuot­ta­mi­ses­ta, jos­sa kat­se on perin­tei­sem­mäs­tä mai­non­nas­ta ja net­ti­si­vu­jen sisäl­lön­tuo­tan­nos­ta poi­ke­ten kään­net­ty yri­tyk­ses­tä asiak­kaa­seen ja asia­kas­koh­de­ryh­mään.

Sisäl­tö­mark­ki­noin­nin kes­kei­sin idea on herät­tää asiak­kai­den mie­len­kiin­to yri­tys­tä koh­taan tar­joa­mal­la sään­nöl­li­ses­ti hei­tä viih­dyt­tä­vää, kiin­nos­ta­vaa ja aidos­ti hyö­dyt­tä­vää (ilmais­ta) sisäl­töä. Täs­sä artik­ke­lis­sa paneu­dum­me sii­hen, miten sisäl­tö­mark­ki­noin­tia voi­tai­siin läh­teä käy­tän­nös­sä toteut­ta­maan.

Aloi­ta sisäl­tö­mark­ki­noin­ti blog­gaa­mal­la

Sisäl­tö­mark­ki­noin­tia voi­daan toteut­taa hyvin eri­lai­sil­la tavoil­la, esi­mer­kik­si eri­lais­ten videoi­den, some­si­säl­tö­jen, podcas­tien, ladat­ta­vien oppai­den ja webi­naa­rien muo­dos­sa. Yksi hel­pos­ti lähes­tyt­tä­vim­mis­tä tavois­ta, jos­kaan ei vai­vat­to­mim­mis­ta, on yri­tys­blo­gin aloit­ta­mi­nen. Mut­ta mik­si juu­ri blog­gaa­mi­nen?

Sii­hen on kol­me sel­ke­ää syy­tä. Ensin­nä­kin, se on äärim­mäi­sen käte­vä tapa tar­jo­ta viih­dyt­tä­vää ja hyö­dyl­lis­tä tie­toa luki­joil­le, esi­mer­kik­si eri­lais­ten vink­kien muo­dos­sa, ja samal­la herät­tää luki­joi­den mie­len­kiin­to myös yri­tys­tä koh­taan. Toi­sek­si blo­gi on erit­täin teho­kas kei­no teh­dä yri­tyk­sen asian­tun­ti­juus näky­väk­si ja vakuut­taa luki­jat yri­tyk­sen osaa­mi­ses­ta. Ja kol­man­nek­si, se on ehdot­to­mas­ti paras tapa tuot­taa yri­tyk­sen koti­si­vuil­le sään­nöl­li­ses­ti uut­ta sisäl­töä, jota haku­ko­neet rakas­ta­vat.

Vink­ke­jä aloit­te­le­val­le blog­gaa­jal­le

1. Aihei­ta yri­tys­blo­giin?

Blo­gia­hei­den kek­si­mi­nen voi alkuun tuot­taa pään­vai­vaa. Mis­tä ihmees­tä sitä sit­ten kir­joit­te­li­si? Aihei­ta suun­ni­tel­taes­sa tär­kein­tä on kui­ten­kin ottaa huo­mioon koh­de­ryh­mä (joka pitää tie­tys­ti ensin mää­ri­tel­lä) ja kir­joit­taa aiheis­ta, jot­ka voi­si­vat kiin­nos­taa hei­tä.

Yri­tyk­sen tuot­teis­ta ja pal­ve­luis­ta ei kan­na­ta lii­an tek­ni­ses­ti tai pel­käs­tään mai­nos­mie­les­sä kir­joit­taa blo­giin, sil­lä nämä tie­dot asiak­kaan pitäi­si löy­tää muu­al­ta net­ti­si­vuil­ta­si. Sen sijaan kan­nat­taa kir­joit­taa mie­luum­min aiheis­ta, jot­ka liit­ty­vät laa­jem­min toi­mia­laa­si.

Kat­to­re­mont­te­ja tar­joa­van yri­tyk­sen ei siis kan­na­ta kir­joit­taa pos­taus­ta käyt­tä­mäs­tään tii­vis­tys­mas­sas­ta, mut­ta esi­mer­kik­si käy­tän­nön vin­kit sii­hen, mil­loin ja miten kat­toa tuli­si itse huol­taa tai mis­tä tun­nis­taa, että kat­to pitäi­si uusia, voi­si­vat kiin­nos­taa poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta. Näin kat­to­re­mont­tiy­ri­tys voi­si tar­jo­ta hyö­dyl­lis­tä tie­toa luki­joil­le ja pääs­tä samal­la tuo­maan esil­le omaa asian­tun­te­mus­taan ja vah­vis­ta­maan poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den luot­ta­mus­ta yri­tys­tä koh­taan.

On hyvä pitää mie­les­sä, ettei blo­giar­tik­ke­lia kan­na­ta täyt­tää pii­lo­mark­ki­noin­nil­la, vaan luot­taa ennem­min sii­hen, että asiak­kail­le hyö­dyl­li­nen sisäl­tö hyö­dyt­tää pit­käl­lä täh­täi­mel­lä myös yri­tys­tä. Yri­tys­blo­giin ei siis kan­na­ta kir­joit­taa itses­tään, vaan miet­tiä mikä asiak­kai­ta oikeas­ti kiin­nos­taa. Hyviä aihei­ta löy­tyy tyy­pil­li­ses­ti esi­mer­kik­si asiak­kai­den usein esit­tä­mis­tä kysy­myk­sis­tä.

Eri­lai­set lis­tat ovat myös hyvä tapa tuot­taa sisäl­töä blo­giin. Lis­tat tuo­vat vaih­te­lua lei­pä­teks­tiin, ne ovat usein hel­pom­min omak­sut­ta­via ja tar­joa­vat nopei­ta vas­tauk­sia kii­reis­ten luki­joi­den kysy­myk­siin. Sisäil­ma­mit­tauk­sia tar­joa­va yri­tys voi­si esi­mer­kik­si kir­joit­taa artik­ke­lin, jos­sa oli­si lis­tat­tu­na 5 tyy­pil­lis­tä merk­kiä sisäil­maon­gel­mis­ta. Put­ki­pin­noi­tuk­sia teke­vä yri­tys voi­si puo­les­taan kir­joit­taa 10 syy­tä, mik­si vali­ta put­ki­pin­noi­tus perin­tei­sen put­ki­re­mon­tin sijas­ta. Lis­to­ja kan­nat­taa kui­ten­kin hyö­dyn­tää koh­tuu­del­la, jot­ta ne eivät kär­si inflaa­tio­ta.

Aihei­den suun­nit­te­lus­sa kat­se kan­nat­taa suun­na­ta ensi­si­jai­ses­ti koh­de­ryh­män tar­pei­siin, mut­ta myös avain­sa­nat pitää ottaa huo­mioon, jot­ta kukaan yli­pään­sä voi­si löy­tää tien­sä teks­tien pariin. Blog­gaa­jan kan­nat­taa siis miet­tiä, mil­lä avain­sa­noil­la haluai­si blo­gi­teks­tin löy­ty­vän haku­ko­neis­ta ja mil­lä hakusa­noil­la uskoi­si luki­joi­den etsi­vän artik­ke­lin tar­joa­maa sisäl­töä ja sisäl­lyt­tää näi­tä avain­sa­no­ja artik­ke­liin.

Avain­sa­no­jen suun­nit­te­lus­sa ei kui­ten­kaan kan­na­ta tur­vau­tua pelk­kään mutui­luun, vaan hyö­dyn­tää myös ilmais­ta avain­sa­na­suun­nit­te­li­jaa. Lisäk­si on hyvä pitää mie­les­sä, että käyt­tää avain­sa­no­ja vain sii­nä mää­rin, kun ne sopi­vat luon­nol­li­sek­si osak­si teks­tiä.

Pidät­kö luke­mas­ta­si? Haluai­sit­ko lisää kiin­nos­ta­vaa sisäl­töä?

2. Käy­tän­nön vink­ke­jä teks­tien tuot­ta­mi­seen

Teks­tin tuot­ta­mi­nen kan­nat­taa aina aloit­taa raken­teen suun­nit­te­lul­la. Pää­ot­si­kon ja väliot­si­koi­den kir­joit­ta­mi­nen on yksin­ker­tai­sin tapa hah­mo­tel­la artik­ke­lin raken­net­ta ennen kir­joit­ta­mis­ta. Kan­nat­taa kui­ten­kin muis­taa tar­kis­taa otsi­kot vie­lä uudes­taan sii­nä vai­hees­sa, kun koko teks­ti on val­mis. Yti­mek­käät otsi­kot, jot­ka kuvaa­vat sel­keäs­ti kun­kin luvun sisäl­töä toi­mi­vat par­hai­ten ja teke­vät teks­tis­tä hel­pom­min sil­mäil­tä­vän.

Otsi­koin­nin lisäk­si kan­nat­taa suun­ni­tel­la myös artik­ke­lin lin­kis­sä näky­vä teks­ti. Sii­hen kan­nat­taa pyr­kiä sisäl­lyt­tä­mään artik­ke­lin tär­keim­mät avain­sa­nat mie­len­kiin­toa herät­tä­väs­sä muo­dos­sa.

Teks­ti­kap­pa­leet kan­nat­taa pitää mah­dol­li­sim­man lyhyi­nä, ja ottaa huo­mioon, että blo­gia lue­taan usein myös puhe­li­men näy­töl­tä. Muu­ta­man virk­keen mit­tai­set kap­pa­leet eivät ole lii­an ras­kai­ta pie­nil­tä­kään ruu­duil­ta luet­ta­vik­si. Lii­an lyhyet kap­pa­leet (parin lauseen mit­tai­set) saat­ta­vat kui­ten­kin vai­kut­taa nega­tii­vi­ses­ti teks­tin suju­vuu­teen.

Oikein­kir­joi­tus­sään­nöt tuli­si pitää mie­les­sä sil­loin­kin, kun blo­gin tyy­li on ren­to. Yhdys­sa­na­vir­heet ja puut­tu­vat pil­kut eivät luo vakuut­ta­vaa kuvaa yri­tyk­ses­tä, vaik­ka fak­tat oli­si­vat­kin koh­dal­laan. Jos ei ole ihan var­ma oikein­kir­joi­tus­sään­nöis­tä, kan­nat­taa antaa teks­ti jon­kun toi­sen luet­ta­vak­si. Oiko­lue­tut­ta­mi­nen kan­nat­taa toki aina, sil­lä toi­nen sil­mä­pa­ri huo­maa yleen­sä myös näp­päi­ly­vir­heet hel­pom­min.

3. Kuin­ka usein blo­gia tuli­si päi­vit­tää?

Tähän pätee sään­tö: mitä useam­min, sen parem­pi. Blo­gia ei kan­na­ta aloit­taa, jos ei ole val­mis panos­ta­maan sii­hen sään­nöl­li­ses­ti. Sisäl­tö­mark­ki­noin­ti vaa­tii aina sitou­tu­mis­ta, sil­lä tulok­sia saa­daan aikaan ainoas­taan pit­kä­jän­tei­sel­lä työl­lä.

Blo­gi­teks­te­jä on hyvä jul­kais­ta vähin­tään ker­ran kuus­sa, mut­ta ihan­teel­li­sin jul­kai­su­tah­ti on ker­ran vii­kos­sa tai useam­min. Tiheäm­min päi­vit­ty­vä blo­gi nimit­täin sitout­taa huo­mat­ta­vas­ti parem­min luki­joi­ta ja paran­taa haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä, kos­ka hyvin kir­joi­te­tuis­ta artik­ke­leis­ta saa­daan enem­män link­ke­jä tär­keil­le avain­sa­noil­le. Myös van­ho­jen artik­ke­lei­den päi­vit­tä­mi­nen ja täy­den­tä­mi­nen kan­nat­taa, sil­lä se nos­taa link­kien arvoa Googlen sil­mis­sä.

Rea­lis­ti­set kir­joi­tus- ja jul­kai­su­päi­vät kan­nat­taa suun­ni­tel­la jo etu­kä­teen, ja miet­tiä, kuin­ka pal­jon yhden pos­tauk­sen kir­joit­ta­mi­seen tar­vi­taan resurs­se­ja. Blo­gin päi­vit­tä­mi­ses­tä on hel­pom­pi pitää kiin­ni kii­reen­kin kes­kel­lä, jos aiheet on mie­tit­ty val­miik­si ja blo­gi­päi­vät lyö­ty luk­koon.

Kan­nat­taa myös muis­taa, ettei blo­gi­pos­tauk­sen aina tar­vit­se olla edes kovin pit­kä. Lyhyet ja yti­mek­käät kir­joi­tuk­set pal­ve­le­vat usein par­hai­ten kii­rei­siä luki­joi­ta. Ja sil­loin kun on aikaa, voi vaik­ka kir­joit­taa teks­te­jä val­miik­si varas­toon pahan päi­vän varal­le.

4. Jaa somes­sa ja mai­nos­ta

Blo­giar­tik­ke­lien opti­moi­mi­nen aut­taa luki­joi­ta löy­tä­mään teks­ti­si, mut­ta blo­gia kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti myös mai­nos­taa. Uusi blo­giar­tik­ke­li kan­nat­taa jakaa kai­kis­sa yri­tyk­sen some­ka­na­vis­sa, kuten Face­boo­kis­sa, Ins­ta­gra­mis­sa ja Lin­ke­di­nis­sä. Esi­mer­kik­si Face­boo­kis­sa jae­tun artik­ke­lin näky­vyyt­tä voi myös tehos­taa mai­nos­ta­mal­la sitä rahal­li­ses­ti yri­tyk­sen poten­ti­aa­li­sel­le koh­de­ryh­mäl­le.

Somen lisäk­si yri­tyk­sen uutis­kir­jeet ovat mai­nio paik­ka mai­nos­taa uusim­pia blo­giar­tik­ke­lei­ta. Ker­ran kuus­sa lähe­tet­tä­väs­sä uutis­kir­jees­sä voi esi­mer­kik­si lis­ta­ta kaik­ki kuu­kau­den par­haat pos­tauk­set tilaa­jien näh­tä­vil­le.

Miten blo­gi­teks­tit syn­ty­vät Hel­poil­la koti­si­vuil­la?

Miten blo­gi­teks­tit syn­ty­vät Hel­poil­la koti­si­vuil­la?

Päi­vi­tet­ty 11.12.2019

Hel­pot koti­si­vut jul­kai­see jopa kak­si uut­ta blo­gi­kir­joi­tus­ta joka viik­ko. Nyt ker­rom­me, miten me blog­gaam­me ja mik­si se kan­nat­taa.

Mik­si blog­gaa­mi­nen kan­nat­taa?

Yri­tys­blo­gin kir­joit­ta­mi­nen on tätä päi­vää. Se on väis­tä­mät­tä yksi kes­kei­sim­mis­tä sisäl­tö­mark­ki­noin­nin väli­neis­tä, jon­ka käyt­tä­mät­tä jät­tä­mi­nen on silk­kaa hul­luut­ta. Jos yri­tyk­sel­län­ne ei vie­lä ole omaa blo­gia, nyt on hyvä aika aloit­taa. Ai mik­si?

Blo­gin kir­joit­ta­mi­nen on pit­kä­jän­teis­tä, mut­ta par­haim­mil­laan myös erit­täin teho­kas­ta mark­ki­noin­tia yri­tyk­sel­le. Sään­nöl­li­ses­ti (mie­lel­lään jopa ker­ran vii­kos­sa) jul­kais­ta­vat haku­ko­neop­ti­moi­dut ja mie­len­kiin­toi­set blo­giar­tik­ke­lit lisää­vät sään­nöl­lis­tä lii­ken­net­tä koti­si­vuil­le.

Haku­ko­neet arvos­ta­vat sel­lai­sia sivu­ja, jot­ka tar­joa­vat uut­ta sisäl­töä, ja blo­gi taas on paras tapa tuot­taa jat­ku­vas­ti lisää uut­ta ja tuo­ret­ta sisäl­töä. Myös aiem­min jul­kais­tu­jen blo­giar­tik­ke­lei­den päi­vit­tä­mi­nen ajan­ta­sai­sek­si vai­kut­taa posi­tii­vi­ses­ti haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen. Blo­gin avul­la yri­tyk­sen koti­si­vu­jen näky­vyys siis para­nee ja sitä kaut­ta myös kävi­jä­mää­rät sivuil­la kas­va­vat.

Blo­gi on myös todel­la teho­kas tapa teh­dä yri­tyk­sen asian­tun­ti­juus näky­väk­si. Asian­tun­te­vil­la artik­ke­leil­la yri­tys voi vakuut­taa luki­jat, raken­taa omaa asian­tun­ti­juus­ku­vaan­sa ja saa­da lisää asiak­kai­ta. Blo­gi voi toi­mia rat­kai­se­va­na teki­jä­nä osto­pää­tök­ses­sä, mut­ta ennen kaik­kea se tekee yri­tyk­sen näky­väk­si asiak­kail­le ja hou­kut­te­lee kävi­jät tutus­tu­maan yri­tyk­seen. Pit­käl­lä täh­täi­mel­lä tämä tie­ten­kin lisää myös myyn­tiä.

Blo­gia kir­joi­te­taan ensi­si­jai­ses­ti asiak­kail­le. Vaik­ka haku­ko­ne­nä­ky­vyys voi olla yksi tär­keim­mis­tä motii­veis­ta yri­tys­blo­gin kir­joit­ta­mi­seen, tuli­si teks­tit kui­ten­kin kir­joit­taa aina todel­li­sia luki­joi­ta aja­tel­len, eikä pel­käs­tään haku­ko­nei­ta var­ten. Asian­tun­ti­juu­den ohel­la blo­gi on kei­no tar­jo­ta asiak­kail­le ilmais­ta tie­toa ja aidos­ti myös tar­jo­ta rat­kai­su­ja hei­dän ongel­miin­sa.

Blo­gi tar­jo­aa siis infor­maa­tio­ta luki­joil­le, mut­ta samal­la se antaa myös äänen yri­tyk­sel­le ja kas­vot sen teki­jöil­le. Blo­gi tar­jo­aa väy­län ker­toa yri­tyk­sen arjes­ta ja elä­mäs­tä kulis­sien taka­na ja samal­la tekee yri­tyk­ses­tä hel­pom­min lähes­tyt­tä­vän. Lue aiem­mas­ta artik­ke­lis­tam­me lisää sii­tä, mik­si jokai­sen yri­tyk­sen tuli­si kir­joit­taa blo­gia.

Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­gin tari­na

Ei siis lie­ne epä­sel­vää, mik­si mekin Hel­poil­la koti­si­vuil­la haluam­me tar­jo­ta asiak­kail­lem­me ja muil­le kiin­nos­tu­neil­la hyö­dyl­lis­tä luet­ta­vaa joka viik­ko. Me haluam­me antaa luki­joil­lem­me ilmai­sia vink­ke­jä ja ker­toa heil­le osaa­mi­ses­tam­me. Samal­la me pys­tym­me paran­ta­maan haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­täm­me, saam­me lisää kävi­jöi­tä sivuil­lem­me ja sitä kaut­ta esi­mer­kik­si yhtey­den­ot­to­ja sekä tilaa­jia uutis­kir­jeel­le.

Help­po­jen koti­si­vu­jen ensim­mäi­nen blo­gi­pos­taus nykyi­sil­lä sivuil­lam­me jul­kais­tiin jo 2017, mut­ta sään­nöl­li­nen sisäl­lön­tuot­ta­mi­nen blo­giin aloi­tet­tiin vas­ta elo­kuus­sa 2018. Olem­me kir­joit­ta­neet aiheis­ta lai­das­ta lai­taan. Mie­len­kiin­tois­ta luet­ta­vaa löy­tyy muun muas­sa koti­si­vu­jen raken­ta­mi­ses­ta, WordPres­sis­tä tee­moi­neen, haku­ko­neop­ti­moin­nis­ta, graa­fi­ses­ta suun­nit­te­lus­ta, mark­ki­noin­nis­ta ja sisäl­lön­tuo­tan­nos­ta. Siis kai­kes­ta sii­tä, mikä on mei­dän vah­vin­ta osaa­mis­tam­me. Sen jäl­keen kun aloi­tim­me sään­nöl­li­sen blog­gaa­mi­sen sivu­jem­me kävi­jä­mää­rät ovat kol­min­ker­tais­tu­neet. Mikä paras­ta, tämä on mah­dol­lis­ta kai­kil­le, jot­ka halua­vat ryh­tyä kir­joit­ta­maan yri­tys­blo­gia.

Blo­gin kir­joit­ta­mi­nen vaa­tii kui­ten­kin tavoit­teel­li­suut­ta, aikaa, moti­vaa­tio­ta ja suun­nit­te­lua. Seu­raa­vak­si ker­rom­me, miten blo­gi­pos­tauk­set meil­lä syn­ty­vät.

1. Blo­gi­teks­tin koh­de­ryh­män mää­rit­te­le­mi­nen

Ennen kuin blo­gia voi­daan ryh­tyä kir­joit­ta­maan, on tun­net­ta­va koh­de­ryh­mä. Sii­tä huo­li­mat­ta, että blo­gin koh­de­ryh­mä on usein sama kuin yri­tyk­sen koh­de­ryh­mä muu­ten­kin, me mää­rit­te­lem­me vie­lä tar­kem­man koh­de­ryh­män ennen jokai­sen uuden teks­tin kir­joit­ta­mis­ta. Pidäm­me aina mie­les­sä, kenel­le kir­joi­tam­me ja mik­si.

Mei­dän koh­de­ryh­määm­me ovat läh­tö­koh­tai­ses­ti kah­den­lai­set yrit­tä­jät. Kir­joi­tam­me sekä yrit­tä­jyy­den alus­sa ole­vil­le poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­lem­me että sel­lai­sil­le pidem­pään yrit­tä­ji­nä toi­mi­neil­le, joil­le koti­si­vu­jen ja yri­ty­sil­meen uudis­ta­mi­nen voi­si olla ajan­koh­tais­ta.

Kir­joi­tam­me siis niil­le yrit­tä­jil­le, jot­ka voi­si­vat hyö­tyä koti­si­vu­pal­ve­luis­tam­me, kuten net­ti­si­vu­jen uudis­tuk­ses­ta, graa­fi­ses­ta suun­nit­te­lus­ta, sisäl­lön­tuo­tan­nos­ta tai mark­ki­noin­nis­ta. Usein teks­te­jä pyri­tään kir­joit­ta­maan myös niin, että ne pal­ve­li­si­vat lisäk­si jo ole­mas­sa ole­via asiak­kai­tam­me. Toi­si­naan koh­de­ryh­mäk­si voi­daan raja­ta van­hat asiak­kaat ja muut aihees­ta kiin­nos­tu­neet, kuten esi­mer­kik­si täs­sä pos­tauk­ses­sa teh­tiin: 3 vink­kiä WordPres­sin käyt­töön.

2. Blo­gi­teks­tien aihei­den ja avain­sa­no­jen ideoin­ti

Kuten aiem­min tuli jo ilmi, me kir­joi­tam­me blo­giin tie­ten­kin niis­tä aiheis­ta, jot­ka ovat omaa ydin­osaa­mis­tam­me. Aihei­ta ideoi­daan pait­si sisäl­lön­tuot­ta­jien myös koko tii­min kes­ken. Esi­mer­kik­si asia­kas­tuen ja myyn­nin paris­sa sekä muu­al­la asia­kas­pin­nas­sa työs­ken­te­le­vil­lä on hyviä näke­myk­siä sii­tä, mil­lai­set kysy­myk­set asiak­kai­tam­me kiin­nos­ta­vat. Asia­kas­pa­lau­te, sosi­aa­li­nen media, muut ajan­koh­tai­set artik­ke­lit ja videot ovat niin ikään ins­pi­roi­vien ideoi­den läh­tei­tä.

Hyvin suun­ni­tel­tu on puo­lik­si teh­ty, pätee täs­sä­kin. Me siis istum­me tasai­sin välia­join alas ja varaam­me aikaa aihei­den suun­nit­te­luun. Vaik­ka jos­kus jokin ajan­koh­tai­nen idea vaa­tii­kin tul­la kir­joi­te­tuk­si nopeal­la aika­tau­lul­la, suun­nit­te­lem­me val­mii­ta aihei­ta kalen­te­riim­me vähin­tään kuu­kau­dek­si eteen­päin. Ja hyviä ideoi­ta­han kan­nat­taa kir­joit­taa kalen­te­rin syr­jään aina, kun sel­lai­sia syn­tyy.

Aihei­ta ei tar­vit­se läh­teä etsi­mään sen kau­em­mak­si, sil­lä esi­mer­kik­si omis­ta tuot­teis­ta ja pal­ve­luis­ta kir­joit­ta­mi­nen pal­ve­lee pait­si poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta myös haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä. Mui­ta hyviä ideoi­ta ovat esi­mer­kik­si oman toi­mia­lan, asian­tun­ti­joi­den ja työ­pai­kan arjen esit­te­le­mi­nen sekä usein kysyt­tyi­hin kysy­myk­siin vas­taa­mi­nen ja eri­lais­ten vink­kien anta­mi­nen.

3. Blo­gi­teks­tin raken­teen suun­nit­te­lu ja kir­joit­ta­mi­nen

Aihei­den suun­nit­te­lun lisäk­si olem­me varan­neet aikaa tie­ten­kin myös itse teks­tien kir­joit­ta­mi­sel­le. Sisäl­lön­tuot­ta­jien per­jan­tai on pyhi­tet­ty poik­keuk­set­ta oman blo­gin kir­joit­ta­mi­sel­le. Aiem­min, kun blo­gia kir­joi­tet­tiin vas­ta sit­ten, kun muil­ta kii­reil­tä ehdit­tiin, ei uusia pos­tauk­sia tavoit­teis­ta huo­li­mat­ta jul­kais­tu lähes­kään vii­koit­tain. Blo­gi on kui­ten­kin asia, johon haluam­me panos­taa ja sik­si sii­hen on varat­tu myös sään­nöl­li­siä resurs­se­ja.

Blo­gi­päi­väm­me pitä­vät sisäl­lään teks­tiä var­ten teh­tä­vän taus­ta­työn, teks­tin raken­teen suun­nit­te­lun, var­si­nai­sen kir­joit­ta­mi­sen sekä some­nos­ton ja kuvi­tuk­sen suun­nit­te­lun.

Ennen kir­joit­ta­mis­ta tar­vi­taan tie­ten­kin enem­män tai vähem­män taus­ta­työ­tä ja suun­nit­te­lua. Usein taus­toi­tuk­ses­sa käy­te­tään pait­si aihees­ta kir­joi­tet­tu­ja artik­ke­lei­ta myös asian­tun­ti­joi­dem­me subs­tans­sio­saa­mis­ta. Käy­tän­nös­sä taus­ta­työ voi siis tar­koit­taa pait­si tie­don­ha­kua, luke­mis­ta myös mui­den työn­te­ki­jöi­dem­me haas­tat­te­lua.

Taus­ta­tie­don poh­jal­ta suun­nit­te­lem­me teks­tin raken­teen ja vas­ta sit­ten tuo­tam­me var­si­nai­sen teks­tin.

Teks­tien pituus vaih­te­lee aihe­pii­reit­täin noin 500 sanas­ta yli 1000 sanan artik­ke­lei­hin. Pidem­mät teks­tit ovat haku­ko­ne­nä­kö­kul­mas­ta parem­pia, mut­ta sana­mää­rän ei tuli­si olla itsei­sar­vo. Luki­joi­ta­kin on eri­lai­sia ja sik­si lyhyt ja yti­me­käs teks­ti voi toi­si­naan pal­vel­la kii­reis­tä luki­jaa parem­min. Lue tääl­tä lisää blo­gi­teks­tien opti­maa­li­ses­ta pituu­des­ta.

Pidät­kö luke­mas­ta­si? Haluai­sit­ko lisää kiin­nos­ta­vaa sisäl­töä?

Oiko­lu­kua vail­le val­mii­seen teks­tiin suun­ni­tel­laan täs­sä vai­hees­sa myös kuvi­tus ja sosi­aa­li­sen median nos­tot, joil­la teks­tiä tul­laan jul­kai­sun yhtey­des­sä mai­nos­ta­maan. Kuvi­na käy­täm­me useim­mi­ten eri­lais­ten kuva­pank­kien kuvia sekä graa­fik­kom­me nime­no­maan artik­ke­lei­ta var­ten suun­nit­te­le­mia kuvia.

Pää­ku­vak­si valit­sem­me kuvan, jon­ka uskom­me pait­si tuke­van kir­joi­tet­tua teks­tiä myös erot­tu­van esi­mer­kik­si Face­boo­kin uutis­vir­ras­ta ja Ins­ta­gra­min jul­kai­susyöt­tees­tä. Kuvis­ta teh­dään aina useam­pi kuva­ver­sio, jot­ta kuvat oli­si­vat opti­maa­li­sia eri jul­kai­sua­lus­to­ja aja­tel­len. Esi­mer­kik­si blo­gin pää­ku­van aset­te­lu on hie­man eri­lai­nen kuin Ins­ta­gra­mis­sa jul­kais­ta­vas­sa neliön­muo­toi­ses­sa kuvas­sa. Lisäk­si kuvan on toi­mit­ta­va Google Display -mai­nos­pai­koil­la, jot­ka ovat tär­keäs­sä roo­lis­sa uusien artik­ke­lei­dem­me mai­non­nas­sa.

Koti­si­vu­jen kil­pai­lu­tus­ta kos­ke­van blo­giar­tik­ke­lin pää­ku­vas­ta on teh­ty kak­si eri ver­sio­ta Face­boo­kia ja Ins­ta­gra­mia var­ten.

4. Blo­gi­teks­tin oiko­lu­ke­mi­nen, muok­kaa­mi­nen ja jul­kai­su

Par­haim­mas­ta jul­kai­sua­jan­koh­das­ta ollaan ylei­ses­ti mon­taa miel­tä, mut­ta yksi­mie­li­siä ollaan kui­ten­kin sii­tä, että artik­ke­lei­ta tuli­si jul­kais­ta sään­nöl­li­ses­ti.

Jul­kai­su­päi­vän aamu­na oiko­luem­me ja tar­kis­tam­me jokai­sen blo­gi­pos­tauk­sem­me muu­ta­man hen­gen blo­gi­tii­min kes­ken. Tämän jäl­keen teem­me vie­lä vii­mei­set muu­tok­set teks­tiin ja hiom­me tar­vit­taes­sa myös kuvi­tus­ta.

Lopuk­si lisääm­me teks­tin WordPres­siin, teem­me tar­vit­ta­vat SEO-toi­men­pi­teet (eli kir­joi­tam­me esi­mer­kik­si metaot­si­kon ja -kuvauk­sen sekä pyy­däm­me sivus­ton indek­soin­tia Googlel­ta), ja se on sii­nä, voim­me jul­kais­ta artik­ke­lin.

5. Blo­gi­teks­tin jaka­mi­nen ja mai­nos­ta­mi­nen

Blo­gin kir­joit­ta­mi­nen vaa­tii siis moti­vaa­tio­ta ja aikaa, mut­ta par­haim­mil­laan se on myös erit­täin pal­kit­se­vaa. Jot­ta blo­giin käy­tet­ty aika ja vai­va eivät meni­si huk­kaan, jaam­me ja mai­nos­tam­me jokais­ta uut­ta pos­taus­tam­me monis­sa eri kana­vis­sa.

Seu­raa­jam­me ja muut kiin­nos­tu­neet löy­tä­vät­kin uusim­mat blo­gi­pos­tauk­sem­me aina­kin Face­book-, Ins­ta­gram ja Lin­ke­dIn-tileil­täm­me heti, kun artik­ke­li on jul­kais­tu.

Lisäk­si tehos­tam­me jokai­sen uuden blo­giar­tik­ke­lim­me kävi­jä­lii­ken­net­tä Google Display -mai­non­nan avul­la.

Yri­tys­blo­gin kir­joit­ta­mi­nen voi olla haus­kaa ja jopa help­poa, kun sen oikein oival­taa. Suun­ni­tel­mal­li­suus, sään­nöl­li­syys ja sitou­tu­mi­nen ovat avai­na­se­mas­sa. Nii­den avul­la on mah­dol­lis­ta saa­vut­taa hui­kei­ta­kin tulok­sia ja vaik­ka kol­min­ker­tais­taa sivus­ton kävi­jä­lii­ken­ne. Älä enää mie­ti, aloi­ta yri­tys­blo­gin kir­joit­ta­mi­nen jo tänään.