Teks­ti­si­säl­löt ovat koti­si­vu­je­si tär­kein elementti 

Sisäl­lön­tuo­tan­to yri­tyk­sen kotisivuille

Sisäl­lön­tuo­tan­non avul­la kas­va­tat yri­tyk­se­si näky­vyyt­tä ja myyntiä 

Koti­si­vut ovat yri­tyk­se­si tär­kein mark­ki­noin­ti­vä­li­ne, mut­ta hie­noim­mat­kaan sivut eivät toi­mi sel­lai­se­naan, jos sivuil­ta puut­tuu vakuut­ta­va teks­ti­si­säl­tö. Toi­mi­vat sisäl­löt luo­vat lisä­ar­voa sekä käyt­tä­jil­le että yri­tyk­sel­le. Hyvien sisäl­tö­jen avul­la voit vakuut­taa koti­si­vuil­la­si vie­rai­le­vat kävi­jät asian­tun­ti­juu­des­ta­si, ohja­ta hei­dät osto­po­lul­la eteen­päin koh­ti kon­ver­sioi­ta ja kas­vat­taa samal­la yri­tyk­se­si näky­vyyt­tä.

Ulkois­ta­mal­la sisäl­lön­tuo­tan­non saat sivuil­le­si koh­de­ryh­mää­si puhut­te­le­vat myy­vät teks­tit, jot­ka on help­po lukea ja omak­sua. Var­mis­tat, että teks­tit ovat sekä kie­lel­tään että raken­teel­taan opti­maa­li­set ja oikei­den avain­sa­no­jen avul­la tuke­vat osal­taan myös haku­ko­neop­ti­moin­tia. Sääs­tät aikaa ja vai­vaa, sil­lä sisäl­lön­tuo­tan­to ei vaa­di sinul­ta kuin yhden puhelinhaastattelun. 

Teks­ti­si­säl­löt koti­si­vuil­le­si edul­li­seen tuntihintaan

Sisäl­lön­tuo­tan­to­pal­ve­lum­me avul­la lai­tat koti­si­vu­je­si teks­tit ker­ral­la kun­toon, edul­li­seen 80 €:n tun­ti­hin­taan! Älä anna koti­si­vu­jen sisäl­lön­tuo­tan­non muo­dos­tua yri­tyk­se­si ikui­suus­pro­jek­tik­si. Sen sijaan, että yrit­täi­sit kir­joit­taa sisäl­löt työ­kii­rei­de­si kes­kel­lä tai lai­min­löi­sit teks­tien tuot­ta­mi­sen koko­naan, tilaa meil­tä teks­tit koti­si­vuil­le­si. Näin sääs­tät arvo­kas­ta aikaa­si ydin­osaa­mi­see­si ja var­mis­tat, että koti­si­vuil­la­si on laa­du­kas­ta sisältöä.

Sisäl­lön­tuo­tan­toa sii­nä laa­juu­des­sa kuin tarvitset 

Meil­tä voit tila­ta juu­ri halua­ma­si mää­rän sisäl­lön­tuo­tan­toa.  Muu­ta­mien tun­tien sisäl­lön­tuo­tan­nol­la saat yti­mek­käät pal­ve­lu­ku­vauk­set koti­si­vuil­le­si, tai jos haluat todel­la panos­taa, kir­joi­tam­me sinul­le kat­ta­vam­mat teks­tit, joil­la ero­tut kil­pai­li­jois­ta­si. Me kar­toi­tam­me, mil­lai­set sisäl­löt toi­mi­si­vat koti­si­vuil­la­si par­hai­ten ja las­kem­me sinul­le tar­jouk­sen heti. Voit myös itse mää­ri­tel­lä sisäl­lön­tuo­tan­nol­la tie­tyn bud­je­tin, jol­loin laa­dim­me sinul­le sisäl­löt tun­ti­mää­rän mukaan. Sinä päätät. 

helpotkotisivut-sivuston-rakenne

Oiko­lu­ku ja van­ho­jen sisäl­tö­jen hio­mi­nen myyvemmiksi 

Jos et täl­lä het­kel­lä halua inves­toi­da koko­naan uuteen sisäl­töön, voim­me myös aut­taa sinua paran­ta­maan ole­mas­sa ole­via teks­te­jä pie­nel­lä­kin bud­je­til­la. Jo paris­sa tun­nis­sa voim­me muo­va­ta sivu­je­si van­hois­ta teks­ti­si­säl­löis­tä myy­vem­mät.  Mikä­li haluat kir­joit­taa koti­si­vu­je­si teks­tit itse, voit jät­tää myös pel­kän oikein­kir­joi­tuk­sen sisäl­lön­tuot­ta­jiem­me tar­kis­tet­ta­vak­si. Kie­len­huol­lon ammat­ti­lai­set var­mis­ta­vat teks­ti­si suju­vuu­den ja virheettömyyden! 

80 % ihmi­sis­tä tut­kii pie­ny­ri­tyk­siä ver­kos­sa ennen osto­pää­tök­sen teke­mis­tä, sik­si koti­si­vu­jen sisäl­lön­tuo­tan­to on rat­kai­se­vin teki­jä asiak­kai­den vakuuttamiseksi” 

Mik­si vali­ta Help­po­jen koti­si­vu­jen sisällöntuottajat?

Olli-Pek­ka Asikainen

Kir­si Arja­ran­ta

Mik­si sisäl­lön­tuo­tan­toon kan­nat­taa panostaa?

Oikein koh­den­net­tu teks­ti tavoit­taa poten­ti­aa­li­sim­mat asiakkaat

Tun­ne kohderyhmäsi

Sisäl­lön­tuo­tan­to läh­tee aina liik­keel­le pait­si yri­tyk­sen myös sen koh­de­ryh­män tun­te­mi­ses­ta. Koti­si­vu­jen sisäl­tö pitää suun­ni­tel­la sen mukaan, mil­lai­nen sano­ma ja tyy­li vetoa­vat par­hai­ten yri­tyk­sen koh­de­ryh­mään. Ihmi­set arvos­ta­vat omaa aikaan­sa, joten heil­le täy­tyy antaa hyvä syy käyt­tää sitä yri­tyk­sen sivu­jen paris­sa. Sisäl­tö­jen on tar­jot­ta­va rat­kai­su­ja ja tuo­ta­va ilmi asiak­kail­le tar­jot­ta­vat hyödyt. 

Tar­joa hyö­dyl­lis­tä informaatiota

Hyvät sisäl­löt ker­to­vat tär­keim­mät ja kiin­nos­ta­vim­mat asiat yri­tyk­ses­tä mah­dol­li­sim­man yti­mek­kääs­ti ja nopeas­ti, mut­ta lisäk­si ne myös tar­joa­vat run­saas­ti lisä­tie­toa sii­tä kiin­nos­tu­neil­le. Hyvät sisäl­löt saa­vat käyt­tä­jän viih­ty­mään sivu­jen paris­sa, mikä paran­taa myös sivu­jen hakukonenäkyvyyttä. 

Ohjaa asiak­kai­ta osto­po­lul­la eteenpäin

Tar­kas­ti koh­den­ne­tun sisäl­lön avul­la on mah­dol­lis­ta tavoit­taa poten­ti­aa­li­sim­mat asiak­kaat ja tehos­taa kävi­jöi­den kon­ver­toi­tu­mis­ta asiak­kaik­si. Oikeil­le koh­de­ryh­mil­le tuo­tet­tu sisäl­tö puhut­te­lee sivu­jen vie­rai­li­joi­ta ja joh­dat­taa hei­tä käyt­tä­jä­po­lul­la eteen­päin tukien osto­pää­tös­tä. Hyvä sisäl­tö toi­mii myyn­ti­pu­hee­na, joka hou­kut­te­lee asiak­kai­ta toimimaan.

Lue lisää koh­de­ryh­män huo­mioi­mi­ses­ta ja sisäl­lön­tuo­tan­nos­ta blo­giar­tik­ke­lis­tam­me Huo­mioi osta­ja­per­soo­nat yri­tyk­se­si sisäl­lön­tuo­tan­nos­sa ja mark­ki­noin­nis­sa.

Sisäl­lön­tuo­tan­to tukee hakukonenäkyvyyttäsi

Haku­ko­neop­ti­moin­tiin vai­kut­ta­vat monet eri tekijät”

Jot­ta koti­si­vut voi­si­vat saa­vut­taa par­haan mah­dol­li­sen näky­vyy­den ja nous­ta mah­dol­li­sim­man kor­keal­la Googles­sa, tuli­si ne opti­moi­da haku­ko­nei­ta var­ten. Haku­ko­neop­ti­moin­tiin vai­kut­taa monet eri teki­jät, kuten esi­mer­kik­si sivus­ton raken­ne, nopeus ja ulkoi­set lin­kit sekä alan kilpailu.

Myös sisäl­lön­tuo­tan­nol­la on tär­keä roo­li sivu­jen näky­vyy­den kannalta”

Tek­ni­sen haku­ko­neop­ti­moin­nin lisäk­si myös sisäl­lön­tuo­tan­nol­la on tär­keä roo­li sivu­jen näky­vyy­den kan­nal­ta. Sivus­ton näky­vyyt­tä on äärim­mäi­sen haas­ta­vaa paran­taa, jos sisäl­lön­tuo­tan­to ei ole kun­nos­sa. Sisäl­tö­jä voi­daan­kin opti­moi­da avain­sa­no­jen avul­la, eli käyt­tää teks­teis­sä sel­lai­sia sano­ja, joil­la sivu­jen halu­taan löy­ty­vän haku­tu­lok­sis­sa. Tär­keim­mät avain­sa­nat pys­ty­tään sel­vit­tä­mään avain­sa­na­tut­ki­muk­sen avul­la.

Haku­ko­neet käy­vät eri sivus­to­jen sisäl­tö­jä läpi ja etsi­vät vas­taa­vuuk­sia kävi­jän käyt­tä­mien haku­ter­mien kanssa”

Avain­sa­no­jen lisäk­si otsi­koi­den, link­kien ja lei­pä­teks­tien vas­taa­vuus on tär­keäs­sä roo­lis­sa, kun kir­joi­te­taan teks­ti­si­säl­tö­jä. Haku­ko­neet käy­vät eri sivus­to­jen sisäl­tö­jä läpi ja etsi­vät vas­taa­vuuk­sia kävi­jän käyt­tä­mien haku­ter­mien kans­sa. Esi­mer­kik­si Google prio­ri­soi tulok­sis­saan sivu­ja, joi­den link­ki, otsik­ko ja muu teks­ti­si­säl­tö vas­taa­vat toisiaan. 

Haku­ko­neet suo­si­vat sivus­to­ja, jois­sa on hyvät ja laa­jat tekstisisällöt”

Haku­ko­neet halua­vat tar­jo­ta käyt­tä­jil­leen laa­du­kas­ta sisäl­töä ja suo­si­vat sik­si sivus­to­ja, jois­sa on hyvät ja laa­jat teks­ti­si­säl­löt, ja joil­le on osoi­tet­tu riit­tä­väs­ti laa­duk­kai­ta ulkoi­sia ja sisäi­siä link­ke­jä. Jokai­sel­la sivul­la kan­nat­taa­kin ker­toa käsi­tel­tä­väs­tä aihees­ta mah­dol­li­sim­man kat­ta­vas­ti ja monipuolisesti. 

On kui­ten­kin hyvä muis­taa, että mikä­li halu­aa panos­taa sivu­jen haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen kan­nat­taa sisäl­lön­tuo­tan­non lisäk­si teet­tää sivus­tol­le myös hakukoneoptimointi.

Sisäl­tö­jen avul­la saat kävi­jät viih­ty­mään kotisivuillasi 

Vaik­ka tär­kei­den avain­sa­no­jen käyt­tä­mi­nen on mer­kit­tä­väs­sä roo­lis­sa teks­tien opti­moin­nis­sa, tär­kein­tä on kui­ten­kin saa­da kävi­jät viih­ty­mään sivuil­la ja teh­dä hei­hin posi­tii­vi­nen vai­ku­tus. Tyl­sän ja sum­mit­tai­ses­ti avain­sa­no­ja täy­teen ahde­tun sisäl­lön sijaan sel­keäs­ti jäsen­nel­ty, infor­ma­tii­vi­nen ja luon­nol­li­nen teks­ti­ko­ko­nai­suus pal­ve­lee luki­joi­ta parhaiten.

Google huo­mioi haku­tu­lok­sis­saan muun muas­sa sivu­jen kävi­jä­mää­rät ja kävi­jöi­den kes­ki­mää­räi­set vie­rai­lua­jat. Mitä parem­min yri­tyk­se­si sivut hou­kut­te­le­vat kävi­jöi­tä ja saa­vat hei­dät jää­mään, sitä parem­min yri­tyk­se­si myös näkyy hakutuloksissa. 

Jos haluat tie­tää lisää haku­ko­neop­ti­moin­nis­ta, lue myös blo­giar­tik­ke­lim­me Haku­ko­neop­ti­moin­ti Googles­sa, 205 vai­kut­ta­vaa teki­jää.

Hyvät sisäl­löt myyvät 

Sisäl­tö­jen täy­tyy olla hel­pos­ti lähes­tyt­tä­viä, hou­kut­te­le­via ja help­po­lu­kui­sia, jot­ta vie­rai­li­jat jak­sa­vat uppou­tua nii­hin. Lii­an pit­kät ja ras­kas­lu­kui­set teks­tit aja­vat kävi­jät nopeas­ti pois. Pidem­mät teks­tit kan­nat­taa jakaa väliot­si­koil­la pie­nem­piin osiin. 

Hyväs­tä teks­ti­si­säl­lös­tä sel­vi­ää nopeal­la vil­kai­sul­la, mikä sii­nä on mer­kit­tä­vää ja mik­si kävi­jän kan­nat­taa lukea se. Eri­tyi­sen tär­ke­ää tämä on yri­tyk­sen tuot­tei­den ja pal­ve­lui­den kuvauk­sis­sa. Kun yri­tyk­seen tutus­tu­mi­nen on muka­vaa ja vai­va­ton­ta, on sivuil­la vie­rai­li­jas­ta hel­pom­pi saa­da asiakas. 

Res­pon­sii­vi­suus on tär­ke­ää, sil­lä yhä useam­mat tutus­tu­vat sivui­hi­si mobiilissa 

Sisäl­lön­tuo­tan­nos­sa on huo­mioi­ta­va mobiiliystävällisyys

Sivu­jen sisäl­lön­tuo­tan­nos­sa täy­tyy ottaa huo­mioon myös mobii­liys­tä­väl­li­syys, sil­lä nyky­ään yhä useam­pi käyt­tää net­tiä mobii­li­lait­teil­la. Esi­mer­kik­si vuon­na 2018 yli 50 % kai­kes­ta verk­ko­si­vu­lii­ken­tees­tä koko maa­il­mas­sa teh­tiin nime­no­maan puhe­lin­ten kautta.

Jopa 61 % mobii­li­käyt­tä­jis­tä ker­too pois­tu­van­sa sivuil­ta, mikä­li ne eivät ole responsiiviset

Jos sisäl­tö­jä on vai­kea lukea mobii­lis­sa, yri­tys saat­taa kar­kot­taa suu­ren osan poten­ti­aa­li­sis­ta asiak­kais­taan pois. Jopa 61 % mobii­li­käyt­tä­jis­tä nimit­täin ker­too, ettei­vät he jää sivuil­le, mikä­li koti­si­vut eivät ole res­pon­sii­vi­set, eli näy­tä hyväl­tä ja toi­mi puhe­li­mel­la yhtä näp­pä­räs­ti kuin isom­mil­la näytöillä. 

Hyvät sisäl­löt on help­po lukea pie­nel­tä ruudulta

Kun han­kit koti­si­vusi ja sisäl­lön­tuo­tan­non meil­tä, sivu­je­si sisäl­löt näyt­tä­vät hyväl­tä kai­kil­la lait­teil­la. Pidäm­me huo­len, että sisäl­löt ovat hou­kut­te­le­via ja help­po­lu­kui­sia niin mobii­lis­sa kuin isom­mil­la­kin näytöillä. 

Kir­joi­tat­ko sisäl­löt itse? 

Jos haluat tie­tää enem­män sii­tä, mil­lais­ta hyvä sisäl­töä oikeas­taan on ja miten sitä tuo­te­taan, käy luke­mas­sa blo­giar­tik­ke­lim­me Miten tuot­taa hyvää teks­ti­si­säl­töä nettisivuille?

Me tuo­tam­me sisäl­töä, joka… 

Mitä on sisällöntuotanto?

Sisäl­lön­tuo­tan­to on yri­tyk­sen eri kana­viin tuo­tet­ta­vaa sisäl­töä. Sen tar­koi­tuk­se­na on lisä­tä omal­ta osal­taan yri­tyk­sen näky­vyyt­tä, tavoit­taa poten­ti­aa­li­set asiak­kaat, tar­jo­ta rat­kai­su­ja hei­dän ongel­miin­sa ja tukea yri­tyk­sen lii­ke­toi­min­nal­lis­ten tavoit­tei­den toteu­tu­mis­ta. Hel­poil­la koti­si­vuil­la sisäl­lön­tuo­tan­to tar­koit­taa eten­kin yri­tys­ten koti­si­vuil­le ja blo­giin tuo­tet­ta­vaa tekstisisältöä. 

Mitä hyö­tyä sii­tä on? 

Hyvät sisäl­löt ovat osa yri­tyk­sen mark­ki­noin­tia. Sisäl­lön­tuo­tan­non avul­la ker­ro­taan yri­tyk­ses­tä ja sen tar­joa­mis­ta pal­ve­luis­ta sekä tuot­teis­ta sel­keäs­ti ja infor­ma­tii­vi­ses­ti. Sen avul­la vah­vis­te­taan yri­tyk­sen asian­tun­ti­juus­ku­vaa ja pyri­tään vakuut­ta­maan asiak­kaat. Sisäl­lön­tuo­tan­non avul­la tue­taan haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä esi­mer­kik­si Googlen hakutuloksissa. 

Miten sisäl­töä tuotetaan?

Sisäl­lön­tuo­tan­non edel­ly­tyk­se­nä on yri­tyk­sen toi­mia­laan pereh­ty­mi­nen. Käy­tän­nös­sä tämä tar­koit­taa, että tutus­tu­taan yri­tyk­seen, sen pal­ve­lui­hin ja tuot­tei­siin, min­kä jäl­keen muu­te­taan ne infor­ma­tii­vi­seen ja hou­kut­te­le­vaan teks­ti­muo­toon. Sel­vi­te­tään yri­tyk­sen koh­de­ryh­mät ja tuo­te­taan teks­tiä, joka pal­ve­lee heitä. 

Tar­vit­set­ko sisäl­lön­tuo­tan­toa yri­tyk­se­si mui­hin kana­viin, kuten vaik­ka­pa blo­giin tai messuesitteisiin?

Mik­si sisäl­lön­tuo­tan­to kan­nat­taa ulkoistaa?

Näin me tuo­tam­me sisältöä 

1. Kar­toi­tus ja haastattelu 

Voi­dak­sem­me tuot­taa yri­tyk­se­si näköis­tä sisäl­töä, joka pal­ve­lee juu­ri sinun koh­de­ryh­miä­si, mei­dän täy­tyy tun­tea tei­dät. Sisäl­lön­tuo­tan­to­pro­ses­si läh­tee käyn­tiin pal­ve­lui­de­si ja sisäl­lön­tuo­tan­toon käy­tet­tä­vän bud­je­tin kar­toit­ta­mi­ses­ta. Kar­toi­tuk­sen poh­jal­ta ehdo­tam­me yri­tyk­sel­le­si sopi­vaa sisäl­lön­tuo­tan­non tun­ti­mää­rää tai voit halu­tes­sa­si itse aset­taa suo­raan sen euro­mää­rän, jon­ka täl­lä het­kel­lä olet val­mis sijoit­ta­maan sisäl­lön­tuo­tan­toon. Sisäl­lön­tuot­ta­jam­me haas­tat­te­le­vat sinua puhelimitse. 

kuviot-3-sininen-harmaa
kuviot-1-punainen

2. Taus­ta­työt ja kirjoittaminen 

Puhe­lin­haas­tat­te­lun ja yri­tyk­see­si tutus­tu­mi­sen jäl­keen kar­toi­tam­me kil­pai­li­joi­de­si sivut ja pereh­dym­me toi­mia­laa­si. Teem­me tie­ten­kin myös hakusa­na­tut­ki­muk­sen ja kar­toi­tam­me ne avain­sa­nat, joil­la poten­ti­aa­li­set asiak­kaat voi­si­vat etsiä tar­joa­maa­si sisäl­töä Googles­ta ja muis­ta haku­ko­neis­ta. Taus­ta­työn jäl­keen sisäl­lön­tuot­ta­jam­me kir­joit­ta­vat koh­de­ryh­mäl­le­si suun­na­tut ja myy­vät teks­tit, jot­ka tuke­vat asiak­kai­de­si ostoprosessia. 

3. Vii­meis­te­ly ja julkaisu 

Sen jäl­keen, kun olem­me saa­neet teks­ti­si­säl­löt val­miik­si, lähe­täm­me ne säh­kö­pos­tit­se sinul­le luet­ta­vik­si ja kom­men­toi­ta­vik­si. Kun olet luke­nut teks­tit, hiom­me nii­tä vie­lä tar­vit­taes­sa ja teem­me muu­tok­sia toi­vei­de­si mukaan. Lopuk­si sisäl­lön­tuot­ta­jam­me oiko­lu­ke­vat teks­tit, ja sisäl­löt ovat val­miit julkaistaviksi. 

Haluat­ko saa­da täy­den hyö­dyn irti koti­si­vu­je­si sisällöistä?

Var­mis­ta mai­non­nan avul­la, että käyt­tä­jät löy­tä­vät tien­sä sivuil­le­si ja pää­set vakuut­ta­maan hei­dät! Tutus­tu edul­li­seen Google Ads markkinointipalveluumme!

Ota yhteyt­tä niin kar­toi­te­taan yhdes­sä koti­si­vu­je­si sisäl­lön­tuo­tan­non tarve!