Päi­vi­tet­ty 22.1.2019

Sisäl­lön­tuo­tan­to koti­si­vuil­le

Tilaa kat­ta­vat, haku­ko­neop­ti­moi­dut ja myy­vät sisäl­löt koti­si­vuil­le­si vai­vat­to­mas­ti

Sisäl­lön­tuo­tan­to­pal­ve­lu pie­ny­ri­tyk­sil­le

Koti­si­vu­jen sisäl­löl­lä vakuu­tat poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si

Tär­kein asia yri­tyk­sen koti­si­vuil­la on hyvä sisäl­tö. Sivu­jen kau­nis ulkoa­su ja hie­no tek­ni­nen toteu­tus­kaan eivät pal­joa auta, jos sivuil­la ei ker­ro­ta mitään. Laa­duk­kaan sisäl­lön avul­la kävi­jöil­le luo­daan halut­tu mie­li­ku­va yri­tyk­ses­tä ja saa­daan hei­dät vakuut­tu­neik­si yri­tyk­sen tuot­tei­den ja pal­ve­lui­den laa­dus­ta.

Hyvät sisäl­löt teke­vät sivuis­ta kiin­nos­ta­vat ja saa­vat vie­rai­li­jan jää­mään niil­le. Kan­sain­vä­lis­ten tut­ki­mus­ten mukaan jopa 80 % ihmi­sis­tä tut­kii pie­ny­ri­tyk­siä ver­kos­sa ennen osto­pää­tök­sen teke­mis­tä. Sik­si on kriit­tis­tä, että yri­tys pys­tyy anta­maan vakuut­ta­van kuva itses­tään koti­si­vuil­laan.

Oikea sisäl­tö oikeal­le koh­de­ryh­mäl­le

Koti­si­vu­jen sisäl­tö pitää suun­ni­tel­la sen mukaan, mil­lai­nen sano­ma ja tyy­li vetoa­vat par­hai­ten yri­tyk­sen koh­de­ryh­mään. Ihmi­set arvos­ta­vat omaa aikaan­sa, joten heil­le täy­tyy antaa hyvä syy käyt­tää sitä yri­tyk­sen sivu­jen paris­sa. Poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le on voi­ta­va ker­toa tär­keim­mät ja kiin­nos­ta­vim­mat asiat yri­tyk­ses­tä mah­dol­li­sim­man yti­mek­kääs­ti.

Hyvä sisäl­tö toi­mii yri­tyk­sen koti­si­vuil­la myyn­ti­pu­hee­na, joka par­haim­mil­laan hou­kut­te­lee asiak­kaat toi­mi­maan. Inves­toin­ti sisäl­lön­tuo­tan­toon mak­saa itsen­sä yleen­sä monin­ker­tai­se­na takai­sin.

Hyvä sisäl­tö paran­taa haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä

Sisäl­lön­tuo­tan­to tukee haku­ko­neop­ti­moin­tia

Koti­si­vu­jen sisäl­löis­sä on tär­ke­ää käyt­tää tois­tu­vas­ti sel­lai­sia olen­nai­sia sano­ja, joil­la sivu­jen halu­taan löy­ty­vän haku­tu­lok­sis­sa. Haku­ko­neet käy­vät eri sivus­to­jen sisäl­tö­jä läpi ja etsi­vät vas­taa­vuuk­sia kävi­jän käyt­tä­mien haku­ter­mien kans­sa. Esi­mer­kik­si Google prio­ri­soi tulok­sis­saan sivu­ja, joi­den link­ki, otsik­ko ja muu teks­ti­si­säl­tö vai­kut­ta­vat vas­taa­van toi­si­aan.

Haku­ko­neet halua­vat tar­jo­ta käyt­tä­jil­leen laa­du­kas­ta sisäl­töä, ja suo­si­vat sik­si sivus­to­ja, jois­sa on hyvät ja laa­jat teks­ti­si­säl­löt. Ylei­nen nyrk­ki­sään­tö on, että joka väli­leh­del­lä oli­si vähin­tään 300 sanaa ja mie­lel­lään enem­män. Jokai­sel­la sivul­la kan­nat­taa­kin ker­toa käsi­tel­tä­väs­tä aihees­ta mah­dol­li­sim­man kat­ta­vas­ti ja moni­puo­li­ses­ti.

Kävi­jä­ko­ke­mus etusi­jal­la

Sivu­ja ei kui­ten­kaan voi vain sum­mit­tai­ses­ti tun­kea täy­teen halut­tu­ja avain­sa­no­ja ja mitään­sa­no­ma­ton­ta teks­tiä. Tär­kein­tä on saa­da kävi­jät viih­ty­mään sivul­la ja teh­dä hei­hin posi­tii­vi­nen vai­ku­tus.

Google huo­mioi haku­tu­lok­sis­saan muun muas­sa sivu­jen kävi­jä­mää­rät ja kävi­jöi­den kes­ki­mää­räi­set vie­rai­lua­jat. Mitä parem­min yri­tyk­se­si sivut hou­kut­te­le­vat kävi­jöi­tä ja saa­vat hei­dät jää­mään, sitä parem­min yri­tyk­se­si myös näkyy haku­tu­lok­sis­sa.

Jos haluat tie­tää lisää haku­ko­neop­ti­moin­nis­ta, lue myös blo­gi-artik­ke­lim­me 205 haku­ko­neop­ti­moin­tiin vai­kut­ta­vas­ta teki­jäs­tä.

Sel­ke­ää ja myy­vää sisäl­töä

Sisäl­tö­jen täy­tyy olla hel­pos­ti lähes­tyt­tä­viä

Koti­si­vu­jen sisäl­tö­jen pitää olla hou­kut­te­le­via ja help­po­lu­kui­sia, jot­ta vie­rai­li­jat jak­sa­vat uppou­tua nii­hin. Pit­kä teks­ti­muu­rit sivul­la näyt­tä­vät ras­kail­ta ja aja­vat kävi­jät nopeas­ti pois. Pidem­mät teks­tit kan­nat­taa jakaa esi­mer­kik­si väliot­si­koil­la pie­nem­piin osiin.

Hyväs­tä teks­ti­si­säl­lös­tä sel­vi­ää nopeal­la vil­kai­sul­la­kin, mikä sii­nä on mer­kit­tä­vää ja mik­si luki­jan kan­nat­taa lukea se. Eri­tyi­sen tär­ke­ää tämä on yri­tyk­sen tuot­tei­den ja pal­ve­lui­den kuvauk­sis­sa. Kun yri­tyk­seen tutus­tu­mi­nen on muka­vaa ja vai­va­ton­ta, on sivuil­la vie­rai­li­jas­ta hel­pom­pi saa­da asia­kas.

Mobii­liys­tä­väl­lis­tä sisäl­töä

Sivu­jen sisäl­lön­tuo­tan­nos­sa täy­tyy ottaa huo­mioon myös mobii­liys­tä­väl­li­syys, sil­lä yhä useam­pi käyt­tää net­tiä nyky­ään mobii­li­lait­teil­la. Suo­ma­lai­sis­ta yli 47 % käyt­tää kän­ny­käl­lä net­tiä päi­vit­täin tai lähes päi­vit­täin. Jos sisäl­tö­jä on vai­kea lukea mobii­lis­sa, saat­taa yri­tys kar­kot­taa suu­ren osan poten­ti­aa­li­sis­ta asiak­kais­taan.

Kun han­kit koti­si­vusi ja sisäl­lön­tuo­tan­non meil­tä, voit olla var­ma, että sivu­je­si sisäl­löt näyt­tä­vät hyväl­tä kai­kil­la lait­teil­la. Pidäm­me huo­len, että sisäl­löt ovat hou­kut­te­le­via, iske­viä ja help­po­lu­kui­sia niin mobii­lis­sa kuin pöy­tä­ko­neil­la­kin.

Kat­so täs­tä muu­ta­mia esi­merk­ke­jä teke­mis­täm­me sisäl­löis­tä

2 h

3 h 15 min

5 h

Sisäl­lön­tuo­tan­non hin­ta 80€ / tun­ti

Laa­duk­kaat teks­ti­si­säl­löt koti­si­vuil­le­si edul­li­seen tun­ti­hin­taan

Mones­ti koti­si­vu­jen sisäl­löis­tä muo­dos­tuu pie­ny­ri­tyk­sil­le ikui­suus­pro­jek­ti, kun yrit­tä­jä koit­taa ehtiä kir­joit­ta­maan ne itse työ­kii­rei­den­sä kes­kel­lä. Var­sin­kin koke­mat­to­mal­ta kir­joit­ta­jal­ta sisäl­tö­jen teke­mi­seen menee usein koh­tuut­to­mas­ti aikaa, ja lop­pu­tu­los­kin saat­taa olla pet­ty­mys. Kir­joi­tus­pro­jek­ti vain venyy ja venyy, ja sivu­jen käyt­töön­ot­to vii­väs­tyy.

Tilaa­mal­la sisäl­lön­tuo­tan­non ammat­ti­lai­sel­ta, saat yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le laa­duk­kaat ja myy­vät sisäl­löt nopeas­ti. Sääs­tä työ­ai­ka­si ydin­osaa­mi­see­si ja jätä sivu­je­si sisäl­tö sisäl­lön­tuot­ta­jam­me osaa­viin käsiin.

Sisäl­lön­tuo­tan­toa sii­nä laa­juu­des­sa kuin tar­vit­set

Meil­tä voit hel­pos­ti tila­ta juu­ri halua­ma­si mää­rän sisäl­lön­tuo­tan­toa. Voit vaik­ka­pa hank­kia lyhyem­mät kuvauk­set yri­tyk­ses­tä­si ja pal­ve­luis­ta­si vain muu­ta­man tun­nin sisäl­lön­tuo­tan­nol­la, tai tila­ta kat­ta­vam­mat sisäl­löt.

Kar­toi­te­taan yhdes­sä mil­lai­set sisäl­löt toi­mi­si­vat sivuil­la­si par­hai­ten, ja teem­me sinul­le heti tar­jouk­sen. Voit myös antaa meil­le tie­tyn bud­je­tin sisäl­lön­tuo­tan­nol­le, jol­loin laa­dim­me sivuil­le­si kat­ta­vat sisäl­löt tun­ti­mää­rän mukaan.

Van­ho­jen sisäl­tö­jen hio­mi­nen myy­vik­si ja haku­ko­neop­ti­moi­duik­si

Jos et täl­lä het­kel­lä halua inves­toi­da koko­naan uuteen sisäl­töön koti­si­vuil­le­si, voim­me myös paran­taa van­ho­ja sisäl­tö­jä­si. Jo yhdes­sä tai kah­des­sa tun­nis­sa voim­me muo­ka­ta sivu­je­si van­hois­ta teks­ti­si­säl­löis­tä huo­mat­ta­vas­ti myy­vem­mät ja haku­ko­neop­ti­moi­dum­mat. Tar­kis­tam­me lisäk­si sisäl­tö­jen oikein­kir­joi­tuk­sen ja help­po­lu­kui­suu­den.

 

Miten sisäl­lön­tuo­tan­to ete­nee?

  1. Käym­me alkuun läpi yri­tyk­se­si tar­peet ja kar­toi­tam­me mil­lais­ta sisäl­lön­tuo­tan­toa koti­si­vusi tar­vit­se­vat. Näin pys­tym­me sel­vit­tä­mään, mil­lai­set sisäl­löt pal­ve­le­vat yri­tys­tä­si par­hai­ten.
  2. Sovim­me asiak­kaan kans­sa, mon­ta tun­tia sisäl­tö­jen teke­mi­seen käy­te­tään ja pal­jon sisäl­lön­tuo­tan­to tulee mak­sa­maan.
  3. Kerääm­me sinul­ta sisäl­tö­jä var­ten tar­vit­ta­vat tie­dot yri­tyk­se­si tuot­teis­ta ja pal­ve­luis­ta, sekä han­kim­me netis­tä lisä­tie­toa yri­tyk­se­si toi­mia­las­ta.
  4. Kun olem­me kir­joit­ta­neet sisäl­löt val­miik­si, saat ne luet­ta­vik­si. Ennen sisäl­tö­jen jul­kai­sua teem­me sisäl­töi­hin halua­ma­si tar­ken­nuk­set ja muu­tok­set.

 

Ota yhteyt­tä niin kar­toi­te­taan yhdes­sä koti­si­vu­je­si sisäl­lön­tuo­tan­non tar­ve!

Sisäl­lön­tuo­tan­to koti­si­vuil­le mie­les­sä? Kysy lisää Opal­ta!

OLLI-PEK­KA ASI­KAI­NEN

Con­tent pro­ducer and Digi­tal Mar­ke­ter
markkinointi@helpotkotisivut.fi
050 409 3118

Ota yhteyt­tä ja ker­ro, mikä kiin­nos­taa

ASIAKASTUKI

045–161 3330
tuki@helpotkotisivut.fi

LOGOT JA GRAFIIKKA

050–468 0322
marjut.anttilainen@helpotkotisivut.fi

Google Rating
4.7
Based on 57 reviews
Facebook Rating
4.8
Based on 35 reviews

PROJEKTIJOHTAMINEN JA TEKNINEN TUKI

050 409 2378
michael.muhonen@helpotkotisivut.fi

SISÄLLÖNTUOTANTO JA DIGIMARKKINOINTI

050 409 3118
markkinointi@helpotkotisivut.fi

Helpotkotisivut.fi MS Oy

Arkisin 9.00–16.00
KANNELMÄKI
Sitratori 3, 2. krs
00420, HELSINKI

Y-tunnus: 2559523–1

 

ARVOSTELUT

TILAA UUTISKIRJE