WordPress-koti­si­vut hintalaskuri

Yri­tyk­sel­le­si rää­tä­löi­ty­jen koti­si­vu­jen hinta 

Las­ke yri­tyk­se­si tar­pei­siin sopi­vien koti­si­vu­jen hin­ta yllä ole­val­la käte­väl­lä las­ku­ril­la. Hin­ta­las­ku­ris­sa voit hel­pos­ti kasa­ta juu­ri halua­ma­si suu­rui­sen verkkosivupaketin.

WordPress-koti­si­vu­je­si hin­ta koos­tuu mones­ta teki­jäs­tä. Kitey­te­tys­ti voi sanoa, että kes­kei­sim­mät net­ti­si­vu­jen hin­taan vai­kut­ta­vat sei­kat ovat sivus­ton laa­juus, omi­nai­suu­det ja sisäl­tö: Mitä enem­män omi­nai­suuk­sia ja sisäl­töä on, sitä hin­nak­kaam­mat sivut ovat.

Mitä net­ti­si­vut oikein maksavat?

Pie­nen net­ti­si­vu­pa­ke­tin tai yksin­ker­tai­sen one page ‑sivun voi saa­da hyvin­kin edul­li­ses­ti. Nämä voi­vat olla sopi­via rat­kai­su­ja vaik­ka­pa sil­loin, kun teks­tiä ei ole suu­ria mää­riä ja sivus­to kes­kit­tyy vain yhteen tuot­tee­seen tai palveluun.

Suu­rin osa yri­tyk­sis­tä tar­vit­see kui­ten­kin laa­jem­mat ja omi­nai­suuk­sil­taan kat­ta­vam­mat sivut, mikä taas nos­taa net­ti­si­vu­jen hintaa.

Pel­kän verk­ko­si­vu­jen hin­nan sijaan kan­nat­taa­kin kes­kit­tyä ensi­si­jai­ses­ti sii­hen,  mil­lai­set net­ti­si­vut pal­ve­le­vat juu­ri sinun yri­tys­tä­si par­hai­ten. Tar­vit­set­ko yri­tyk­sel­le­si koti­si­vut, joi­den teh­tä­vä­nä on toi­mia lähin­nä käyn­ti­kort­ti­na vai onko verk­ko­si­vu­je­si tar­koi­tus olla tär­kein myyntikanavasi?

Laa­duk­kaat koti­si­vut ovat kan­nat­ta­va inves­toin­ti, joka pit­käl­lä täh­täi­mel­lä hyvin toden­nä­köi­ses­ti tuo yri­tyk­sel­le­si uusia asiak­kai­ta ja kas­vat­taa myyntiäsi.

Näis­tä asiois­ta WordPress-koti­si­vu­jen hin­ta muodostuu:

  • Sivus­ton laa­juus. Jos sivus­tol­le tar­vi­taan pal­jon ala­si­vu­ja, se vai­kut­taa myös koti­si­vu­jen hintaan.
  • Teks­ti- ja kuva­si­säl­lön mää­rä. Mitä enem­män sisäl­töä, sitä enem­män sisäl­lön aset­te­luun kuluu aikaa.
  • Löy­tyy­kö kuvat val­mii­na? Suo­sit­te­lem­me kuvien otta­mis­ta var­ten aina kun­non valo­ku­vaus­vä­li­nei­tä tai mie­lel­lään ammat­ti­va­lo­ku­vaa­jaa. Sopi­vat kuvat voi­daan etsiä myös kuvapankista.
  • Löy­tyy­kö logo val­mii­na vai tar­vi­taan­ko myös logo­suun­nit­te­lu? Logo tuli­si olla mie­lel­lään vek­to­ri­muo­dos­sa, mut­ta esim. hyvä­laa­tui­set png tai pdf ‑tie­dos­tot käy­vät myös.
  • Tar­vi­taan­ko eri­lai­sia graa­fi­sia ele­ment­te­jä? Jos tar­vi­taan, kuin­ka pal­jon? Ilme voi koos­tua myös pel­käs­tään logos­ta, kuva- ja teks­ti­si­säl­lös­tä sekä taustaväreistä.
  • Leis­kan (lay­ou­tin) haas­ta­vuus. Usein etusi­vul­le sekä yhteys­tie­toi­hin teh­dään omat leis­kat ja muil­le ala­si­vuil­le oma yhtei­nen leis­ka, joka tois­tuu kai­kil­la alasivuilla.

Koti­si­vu­jen yllä­pi­don edul­li­nen hinta

Koti­si­vut voi­daan asen­taa mei­dän pal­ve­li­mil­lem­me tai esi­mer­kik­si asiak­kaan ole­mas­sa ole­vil­le pal­ve­li­mil­le. Koti­si­vu­jen yllä­pi­don hin­ta muo­dos­tuu asiak­kaan valit­se­mas­ta pal­ve­lu­ko­ko­nai­suu­des­ta. Jokai­seen uuteen tilauk­seen sisäl­tyy ilmai­nen Let’s Enc­ryp­tin SSL Sertifikaatti.

Käy­täm­me verk­ko­si­vu­je­si yllä­pi­toon luo­tet­ta­via pil­vi­pal­ve­li­mia, jot­ka ovat perin­tei­siä pal­ve­li­mia nopeam­pia. Pil­vi­pal­ve­li­mia hyö­dyn­tä­vät sivus­tot latau­tu­vat kävi­jöil­le nopeam­min, mikä tekee niis­tä pal­jon miel­lyt­tä­väm­mät käyt­tää. Sivu­jen vie­rai­li­jat eivät kau­aa jak­sa odo­tel­la latau­tu­mis­ta ennen kuin läh­te­vät tur­hau­tu­nei­na pois, joten koti­si­vu­jen nopeu­teen on syy­tä panostaa.

Käyt­tä­jäys­tä­väl­li­syy­den lisäk­si nopeus on valt­tia myös haku­ko­ne­nä­ky­vyy­des­sä: Google arvot­taa vik­ke­läs­ti toi­mi­via verk­ko­si­vu­ja kor­keam­mal­le hakutuloksissa.

Mikä­li haluat etu­lyön­tia­se­man kil­pai­le­viin sivus­toi­hin ver­rat­tu­na, kan­nat­taa har­ki­ta Aseon auto­maat­tis­ta nopeusop­ti­moin­ti­pal­ve­lua. Aseon teke­mä jat­ku­va nopeusop­ti­moin­ti pie­nen­tää koti­si­vu­je­si latausai­ko­ja ja kas­vat­taa sivus­to­si tulok­sia Googlen hakutuloksissa.

Ilmai­nen koti­si­vu­jen päivitys

Koti­si­vu­jen päi­vi­tys onnis­tuu hel­pos­ti ja ilmai­sek­si omil­la tun­nuk­sil­la WordPres­sin Ele­men­tor-raken­ta­jan kaut­ta. Tutus­tu alus­taan tar­kem­min täs­tä.

Koti­si­vu­je­si sään­nöl­li­nen päi­vit­tä­mi­nen onkin tär­ke­ää, sil­lä esi­mer­kik­si WordPres­sin lisä­osat ja tee­mat kehit­ty­vät jat­ku­vas­ti. Pitä­mäl­lä sivus­to­si tek­ni­ses­ti ajan tasal­la voit vält­tää monia ongelmatilanteita.

Sivus­ton lisä­osien päi­vit­tä­mi­nen manu­aa­li­ses­ti ja eri­lais­ten muu­tos­ten teke­mi­nen voi kui­ten­kin olla aikaa vie­vää puu­haa. Jos haluat mie­luum­min kes­kit­tyä omaan työ­hö­si, voit hyvin ulkois­taa koti­si­vu­je­si päi­vi­tyk­set ja muu­tos­työt meille.

Kehi­tä lii­ke­toi­min­taa­si tilaa­mal­la uudet koti­si­vut yri­tyk­sel­le­si tai uudis­ta­mal­la van­hat sivusi

Soi­ta myyn­tiim­me 045 161 3667 tai kysy lisää Leolta!