WordPress-koti­si­vut hintalaskuri

WordPress-koti­si­vut hin­ta – mit­kä teki­jät hin­taan vaikuttavat?

Las­ke yri­tyk­sel­le­si sopi­vien koti­si­vu­jen hin­ta yllä­ole­val­la las­ku­ril­la ja lue mis­tä koti­si­vu­jen suun­nit­te­lun hin­ta muodostuu:

  • Sivus­ton laa­juus. Jos sivus­tol­le tar­vi­taan pal­jon ala­si­vu­ja, se vai­kut­taa myös koti­si­vu­jen hintaan.
  • Teks­ti- ja kuva­si­säl­lön mää­rä. Mitä enem­män sisäl­töä, sitä enem­män sisäl­lön aset­te­luun kuluu aikaa.
  • Löy­tyy­kö kuvat val­mii­na? Suo­sit­te­lem­me kuvien otta­mis­ta var­ten aina kun­non valo­ku­vaus­vä­li­nei­tä tai mie­lel­lään ammat­ti­va­lo­ku­vaa­jaa. Sopi­vat kuvat voi­daan etsiä myös kuvapankista.
  • Löy­tyy­kö logo val­mii­na vai tar­vi­taan­ko myös logo­suun­nit­te­lu? Logo tuli­si olla mie­lel­lään vek­to­ri­muo­dos­sa, mut­ta esim. hyvä­laa­tui­set png tai pdf ‑tie­dos­tot käy­vät myös.
  • Tar­vi­taan­ko eri­lai­sia graa­fi­sia ele­ment­te­jä? Jos tar­vi­taan, kuin­ka pal­jon? Ilme voi koos­tua myös pel­käs­tään logos­ta, kuva- ja teks­ti­si­säl­lös­tä sekä taustaväreistä.
  • Leis­kan (lay­ou­tin) haas­ta­vuus. Usein etusi­vul­le sekä yhteys­tie­toi­hin teh­dään omat leis­kat ja muil­le ala­si­vuil­le oma yhtei­nen leis­ka, joka tois­tuu kai­kil­la alasivuilla.

Koti­si­vu­jen yllä­pi­don edul­li­nen hinta

Koti­si­vut voi­daan asen­taa mei­dän pal­ve­li­mil­le tai esi­mer­kik­si asiak­kaan ole­mas­sa ole­vil­le pal­ve­li­mil­le. Meil­lä koti­si­vu­jen yllä­pi­don hin­ta muo­dos­tuu asiak­kaan valit­se­mas­ta pal­ve­lu­ko­ko­nai­suu­des­ta. Jokai­seen uuteen tilauk­seen sisäl­tyy ilmai­nen Let’s Enc­ryp­tin SSL Ser­ti­fi­kaat­ti. Mini­mis­sään hin­ta on 6,68€/kk (domain + kotisivutila).

Mini­min pääl­le suo­sit­te­lem­me mui­ta­kin pal­ve­lui­ta, kuten tuki- ja päi­vi­tys­pal­ve­lua. Mikä­li haluat erit­täin nopeas­ti latau­tu­van sivus­ton, suo­sit­te­lem­me sii­hen lisäk­si pil­vi­pal­ve­li­mia. Uusien koti­si­vu­jen löy­det­tä­vyys saa­daan heti kun­toon Google AdWords ‑mai­nos­kam­pan­jan avulla.

Ilmai­nen koti­si­vu­jen päivitys

Koti­si­vu­jen päi­vi­tys onnis­tuu hel­pos­ti ja ilmai­sek­si omil­la tun­nuk­sil­la WordPres­sin Ele­men­tor-raken­ta­jan kaut­ta. Tutus­tu alus­taan tar­kem­min täs­tä. Koti­si­vu­jen päi­vi­tyk­sen ja muu­tos­työt voit hyvin myös ulkois­taa meil­le, mikä­li haluat kes­kit­tyä omaan työ­hö­si, etkä käyt­tää aikaa sivu­jen päivittämiseen.

Kehi­tä lii­ke­toi­min­taa­si tilaa­mal­la uudet koti­si­vut yri­tyk­sel­le­si tai uudis­ta­mal­la van­hat sivusi

Soi­ta myyn­tiim­me 045 161 3667 tai kysy lisää Leolta!