Koti­si­vut hin­ta — Hintalaskuri

Kokei­le las­ku­ria ja pyy­dä tie­doil­la­si ilmai­nen kartoitus.
Las­ke hinta

Koti­si­vut hin­ta — mit­kä teki­jät hin­taan vaikuttavat?

  • Teks­ti- ja kuva­si­vusi­säl­lön mää­rä. Mitä enem­män sisäl­töä, sitä enem­män sisäl­lön aset­te­luun kuluu aikaa.
  • Löy­tyy­kö kuvat val­mii­na? Suo­sit­te­lem­me kuvien otta­mis­ta var­ten aina kun­non valo­ku­vaus­vä­li­nei­tä tai mie­lel­lään ammat­ti­va­lo­ku­vaa­jaa. Sopi­vat kuvat voi­daan etsiä myös kuvapankista.
  • Löy­tyy­kö logo val­mii­na vai tar­vi­taan­ko myös logo­suun­nit­te­lu? Logo tuli­si olla oikeas­sa tie­dos­to­muo­dos­sa (esim. png tai pdf) ja hyvä laatuisena.
  • Tar­vi­taan­ko graa­fi­sia ele­ment­te­jä, kuten ohei­nen kuva? Jos tar­vi­taan, kuin­ka pal­jon? Ilme voi koos­tua myös pel­käs­tään logos­ta, kuva- ja teks­ti­si­säl­lös­tä sekä taustaväreistä.
  • Leis­kan (lay­ou­tin) haas­ta­vuus? Usein etusi­vul­le sekä yhteys­tie­toi­hin teh­dään omat leis­kat ja muil­le ala­si­vuil­le oma yhtei­nen leis­ka, joka tois­tuu kai­kil­la alasivuilla.

Koti­si­vu­jen yllä­pi­don hinta

Koti­si­vut voi­daan asen­taa mei­dän pal­ve­li­mil­le tai esi­mer­kik­si asiak­kaan ole­mas­sa ole­vil­le pal­ve­li­mil­le. Meil­lä koti­si­vu­jen yllä­pi­don hin­ta muo­dos­tuu asiak­kaan valit­se­mas­ta pal­ve­lu­ko­ko­nai­suu­des­ta. Mini­mis­sään hin­ta on 6,60€/kk (domain + koti­si­vu­ti­la) alv. 0%. Mini­min pääl­le suo­sit­te­lem­me mui­ta­kin pal­ve­lui­ta, kuten tukea ongel­ma­ti­lan­tei­siin, SSL-ser­ti­fi­kaat­tia ja päi­vi­tys­pal­ve­lua. Mikä­li haluat erit­täin nopeas­ti latau­tu­van sivus­ton, suo­sit­te­lem­me sii­hen lisäk­si pil­vi­pal­ve­li­mia. Sivu­jen löy­det­tä­vyys on myös tär­keä asia, johon suo­sit­te­lem­me Google AdWords mainontaa.

Ilmai­nen koti­si­vu­jen päivitys

Koti­si­vu­jen päi­vi­tys onnis­tuu hel­pos­ti ja ilmai­sek­si omil­la tun­nuk­sil­la WordPres­sin Divi tee­man kaut­ta. Olem­me teh­neet Divil­le video-ohjeis­tuk­set (https://www.divitheme.fi/) päi­vit­tä­mi­sen tuek­si. Päi­vi­tys­pal­ve­lut voit hyvin myös ulkois­taa meil­le, mikä­li haluat kes­kit­tyä omaan työ­hö­si, etkä käyt­tää aikaa päivitykseen.

Verk­ko­si­vu­jen toteu­tus mie­les­sä? Yli 1000 sivus­ton koke­muk­sel­la. Kysy lisää Leolta!

Leo Sävel

Leo Sävel

CEO, Part­ner

leo.savel@helpotkotisivut.fi SOI­TA 045 161 3667

  • Pudo­ta tie­dos­tot tähän tai 
Kiin­nos­tuit­ko? Jätä soit­to­pyyn­tö tästä.

Pin It on Pinterest