Kir­joi­ta koti­si­vuil­le­si meta­ku­vaus ja metaot­sik­ko

Googlen hakutuloksissa näkyvät metaotsikko ja metakuvaus

Sisällysluettelo

Googlen haku­tu­lok­sis­sa näky­vät meta­ku­vaus ja metaot­sik­ko ker­to­vat haku­ja teke­väl­le käyt­tä­jäl­le ja Googlel­le, mis­tä sivuil­la­si on kyse. Näil­lä ohjeil­la kir­joi­tat meta­teks­tit WordPress-sivuil­le­si.

Miten ja mil­loin meta­ku­vaus ja metaot­sik­ko kir­joi­te­taan? 

Meta­ku­vauk­sel­la (meta desc­rip­tion) ja metaot­si­kol­la (tit­le-tag) tar­koi­te­taan Googlen haku­tu­los­si­vul­la näky­vää otsik­koa ja kuvaus­ta yksit­täi­sen verk­ko­si­vun sisäl­lös­tä. Nii­den tar­koi­tuk­se­na on saa­da Googles­sa haku­ja teke­vä kävi­jä klik­kaa­maan itsen­sä juu­ri sinun verk­ko­si­vuil­le­si.

Metaot­sik­ko ker­too pait­si haku­ja teke­väl­le käyt­tä­jäl­le myös Googlel­le, mis­tä sivul­la on kyse. Meta­ku­vaus puo­les­taan ei suo­ra­nai­ses­ti vai­ku­ta haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen, vaan kir­joi­te­taan etu­pääs­sä käyt­tä­jiä var­ten.

Google kui­ten­kin halu­aa tar­jo­ta luki­joil­leen laa­du­kas­ta sisäl­töä ja käyt­tää sivu­je­si sisäl­lön arvioi­mi­seen muun muas­sa sitä, kuin­ka pal­jon lii­ken­net­tä sivuil­le­si ohjau­tuu. Meta­ku­vauk­sen avul­la voi­daan hou­ku­tel­la haki­joi­ta klik­kaa­maan sivuil­le­si, jol­loin sivun lii­ken­ne­mää­rän kas­vu voi vai­kut­taa välil­li­ses­ti myös haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen.

Help­po­jen koti­si­vu­jen asiak­kaa­na voit tila­ta metaot­si­kot ja ‑kuvauk­set meil­tä, jol­loin kir­joi­tam­me ne puo­les­ta­si verk­ko­si­vu­je­si teks­tien poh­jal­ta. Halu­tes­sa­si voit kui­ten­kin kir­joit­taa sekä muo­ka­ta kuvauk­sia ja otsi­koi­ta myös itse seu­raa­vien ohjei­den avul­la.

Meta­ku­vauk­sen ja tit­le-tagin kir­joit­ta­mi­nen Yoast SEO ‑lisä­osal­la

Verk­ko­si­vus­to­si jokai­sel­le yksit­täi­sil­le ala­si­vul­le tulee erik­seen kir­joit­taa oma meta­ku­vaus, joka spe­si­fioi juu­ri kysei­sen sivun sisäl­lön ja hou­kut­te­lee kävi­jöi­tä klik­kaa­maan itsen­sä sivus­tol­le. Näin ollen, jos sinul­la on verk­ko­si­vus­tol­la­si esi­mer­kik­si etusi­vu, eri­lai­sia pal­ve­lusi­vu­ja, ken­ties jon­kin­lai­nen yri­tys­si­vu, tuo­te­si­vu­ja, yhteys­tie­dot-sivu ja vaik­ka­pa blo­gi, sinun kan­nat­taa kir­joit­taa jokai­sel­le näis­tä oma meta­ku­vauk­sen­sa. Voit kir­joit­taa sen hel­pos­ti WordPress-koti­si­vuil­le­si esi­mer­kik­si Yoast SEO ‑työ­ka­lun avul­la.

Mikä­li sivuil­le­si ei vie­lä ole asen­net­tu Yoas­tia, voit lisä­tä sen nopeas­ti WordPres­sis­sä seu­raa­vas­ti:

  • Kir­jau­du ensin sisään WordPress-sivuil­le­si ja klik­kaa vasem­man reu­nan vali­kos­ta Lisä­osat ja Lisää uusi
  • Kir­joi­ta ruu­dun oike­aan ylä­kul­maan avau­tu­vaan haku­kent­tään Yoast SEO
  • Asen­na lisä­osa klik­kaa­mal­la koh­das­ta Asen­na nyt
  • Ota lisä­osa käyt­töön klik­kaa­mal­la pai­nik­kees­ta Ota käyt­töön

 Tämän jäl­keen pää­set kir­joit­ta­maan meta­teks­tit jokai­sen yksit­täi­sen WordPress-sivusi muok­kaus­nä­ky­mäs­tä var­si­nai­sen sisäl­tö­osuu­den ala­puo­lel­ta. (Sivut > Kaik­ki sivut > Muok­kaa > siir­ry sivul­la koh­taan: Yoast SEO > Snip­pet Pre­view) Jos kysees­sä on verk­ko­kaup­pa, muis­ta taval­lis­ten sivu­jen lisäk­si kir­joit­taa meta­ku­vauk­set myös tuo­te­si­vuil­le. (Tuot­teet > Kaik­ki tuot­teet > Muok­kaa > siir­ry sivul­la koh­taan: Yoast SEO > Snip­pet Pre­view)

Klik­kaa­mal­la Yoast-lisä­osas­ta koh­taa Snip­pet Pre­view pää­set kir­joit­ta­maan sekä meta­ku­vauk­sen (Meta desc­rip­tion) että tit­le-tagin eli metaot­si­kon (SEO tit­le). Snip­pet Pre­view näyt­tää esi­kat­se­lu­na, mil­lai­sel­ta sivusi voi­si näyt­tää Googlen haku­tu­lok­sis­sa. Kir­joi­tet­tua­si teks­tit tal­len­na muu­tok­set päi­vit­tä­mäl­lä sivu oikean ylä­kul­man pai­nik­kees­ta.

Mil­lai­nen on hyvä meta­ku­vaus?

Hyvä meta­ku­vaus on uniik­ki ja hou­kut­te­le­va, mut­ta yti­me­käs ja tii­vis kuvaus sivun sisäl­lös­tä. Meta­ku­vaus on hyvä pitää lyhye­nä, mikä tar­koit­taa täl­lä het­kel­lä mak­si­mis­saan noin 155 merk­kiä. Opti­maa­li­nen merk­ki­mää­rä vaih­te­lee toi­si­naan, kos­ka Google muut­taa haku­tu­lok­sis­sa näy­tet­tä­vän teks­tin pituut­ta aika ajoin. Yoast-lisä­osa kui­ten­kin ker­too lii­ken­ne­va­lo­vä­rein, mil­loin kuvauk­se­si on sopi­van pitui­nen.

Meta­ku­vauk­seen sinun kan­nat­taa sisäl­lyt­tää sivun tär­kein avain­sa­na, jol­la käyt­tä­jät hake­vat tar­joa­maa­si pal­ve­lua, tuo­tet­ta tai muu­ta sisäl­töä. Mikä­li kuvaus sisäl­tää sanan, jota googlet­ta­ja on käyt­tä­nyt teh­des­sään hakua, se voi­daan koros­taa haku­tu­los­si­vul­la. Haku­tu­lok­sis­sa koros­tet­tu avain­sa­na ker­too googlet­ta­jal­le haun osu­vuu­des­ta, mikä taas hou­kut­te­lee klik­kaa­maan juu­ri sinun sivul­le­si.

Hyvä meta­ku­vaus ker­too myös aina rehel­li­ses­ti sivusi sisäl­lös­tä. Klik­kaus­ten toi­vos­sa kir­joi­tet­tu har­haan­joh­ta­va kuvaus, joka ei tar­joa sivus­to­vie­rai­li­jal­le tämän etsi­mää tie­toa, joh­taa toden­nä­köi­ses­ti välit­tö­mään pois­tu­mi­seen sivuil­ta­si.

Meta­ku­vauk­seen kan­nat­taa merk­ki­mää­rän sal­lies­sa kir­joit­taa myös toi­min­ta­ke­ho­te, joka hou­kut­te­lee siir­ty­mään sivuil­le­si. Mikä­li esi­mer­kik­si tar­joat kiin­teis­tön­vä­li­tys­pal­ve­lui­ta ja ker­rot sivul­la­si ilmai­ses­ta arvio­käyn­nis­tä, voit lisä­tä meta­ku­vauk­sen lop­puun vaik­ka­pa kehot­teen “Varaa ilmai­nen arvio­käyn­ti, joka ei sido sinua mihin­kään.”

Mil­lai­nen on hyvä metaot­sik­ko?

Meta­ku­vauk­sen lisäk­si on äärim­mäi­sen tär­ke­ää kir­joit­taa jokai­sel­le ala­si­vul­le oma metaot­sik­ko eli tit­le-tagi. Tätä ei pidä unoh­taa, sil­lä tit­le-tagil­la on kak­si tär­ke­ää teh­tä­vää. Ensik­si­kin se ker­too Googlel­le, mis­tä sivul­la on kyse ja toi­sek­si se hou­kut­te­lee haku­ja teke­vää kävi­jää klik­kaa­maan sivul­le.

Hyvä metaot­sik­ko sisäl­tää tyy­pil­li­ses­ti aina­kin sivun tär­keim­män avain­sa­nan sekä yri­tyk­sen, brän­din tai verk­ko­si­vun nimen. Yksin­ker­tai­sim­mil­laan se voi siis tar­koit­taa esi­mer­kik­si sivul­la esi­tel­tä­vän tuot­teen tai pal­ve­lun nimeä ja yri­tyk­sen nimeä, kuten vaik­ka­pa:
Koti­si­vut | Helpotkotisivut.fi.

Aivan näin pel­kis­tet­ty otsik­ko ei kui­ten­kaan vält­tä­mät­tä ker­ro riit­tä­väs­ti sivun sisäl­lös­tä tai hou­kut­te­le klik­kaa­maan sivul­le. Sen sijaan alla ole­va hie­man spe­si­fim­pi otsik­ko on jo huo­mat­ta­vas­ti hou­kut­te­le­vam­pi ja kuvai­le­vam­pi.

Metaotsikossa pitaa kertoa sivun sisallosta houkuttelevasti mutta ytimekkaasti

Pyri siis kir­joit­ta­maan yti­me­käs, mut­ta tar­peek­si kuvaa­va otsik­ko. Sen lisäk­si, että ker­rot sivun sisäl­lös­tä, tar­kas­te­le mil­lai­sia otsi­koi­ta kil­pai­li­ja­si ovat käyt­tä­neet ja pyri kir­joit­ta­maan posi­tii­vi­ses­ti jou­kos­ta erot­tu­va otsik­ko.

Rajal­li­nen merk­ki­mää­rä vai­kut­taa tie­ten­kin osal­taan sii­hen, mitä kaik­kea otsik­koon voi­daan sisäl­lyt­tää. Mikä­li esi­mer­kik­si yri­tyk­sen nimi jo itses­sään vie val­tao­san otsi­kos­ta, on hyvin mah­dol­lis­ta, ettei otsik­koon mah­du sen ja avain­sa­nan lisäk­si juu­ri muu­ta. Yoast SEO ‑lisä­osan ilmoit­ta­maa merk­ki­mää­rää kan­nat­taa kui­ten­kin täs­sä­kin koh­den nou­dat­taa, sil­lä lii­an pit­kää otsik­koa Google ei haku­tu­lok­sis­saan näy­tä koko­naan.

Vaih­toeh­dot metaot­si­kon kir­joit­ta­mi­seen

Metaot­si­koi­den kir­joit­ta­mi­seen Yoast SEO ‑lisä­osal­la on käy­tän­nös­sä kak­si eri­lais­ta vaih­toeh­toa. Voit kir­joit­taa otsi­kot joko itse alus­ta alkaen manu­aa­li­ses­ti tai hyö­dyn­tää lisä­osan val­mii­ta muut­tu­jia. Muut­tu­jien avul­la jokai­seen tit­le-tagiin voi­daan tuo­da auto­maat­ti­ses­ti esi­mer­kik­si sivun nimi ja yri­tyk­sen nimi, eikä nii­tä tar­vit­se erik­seen kir­joit­taa jokai­sel­le sivul­le.

Metaot­si­koi­ta voit auto­ma­ti­soi­da Yoast SEO ‑lisä­osan kaut­ta seu­raa­vas­ti:

  • Kir­jau­du WordPress-sivuil­le­si
  • Valit­se vasem­man reu­nan vali­kos­ta SEO ja klik­kaa sivul­le Search Appea­rance
  • Siir­ry Con­tent Types ‑väli­leh­del­le ja lisää muut­tu­jia pai­nik­kees­ta Insert snip­pet variable
  • Voit vali­ta muut­tu­jik­si esi­mer­kik­si Tit­le, Sepa­ra­tor ja Site Tit­le. Täl­löin jokai­sen sivusi metaot­sik­koon tulee auto­maat­ti­ses­ti peräk­käin kun­kin sivun nimi (tit­le) sekä yrityksen/brändin nimi (site tit­le) sekä nii­den väliin halu­tun­lai­nen väli­merk­ki tai muu “ero­tin” (sepa­ra­tor).
  • Jos haluat muo­ka­ta otsi­kon lopus­sa näky­vää yrityksen/brändin tai net­ti­si­vun nimeä, siir­ry Ase­tuk­set-väli­leh­del­le, klik­kaa Ylei­set ase­tuk­set ja kir­joi­ta halua­ma­si nimi tai osoi­te koh­taan Sivus­ton otsik­ko
  • Erot­ti­men (esim. | tai •) voit vali­ta klik­kaa­mal­la lisä­osan väli­leh­del­tä Gene­ral.

Auto­ma­ti­soi­tu­jen” otsik­ko­jen kans­sa kan­nat­taa kui­ten­kin olla tark­ka­na, jot­ta niis­tä ei tule lii­an yksin­ker­tai­sia ja lat­tei­ta. Käy siis aina läpi myös auto­maat­ti­ses­ti luo­dut otsi­kot ja muok­kaa tai täy­den­nä nii­tä, jos vaan suin­kin pys­tyt kir­joit­ta­maan hou­kut­te­le­vam­man otsi­kon itse.

Lopuk­si

Mikä­li sinul­la on todel­la pal­jon eri­lai­sia ala­si­vu­ja, etkä ehdi kir­joit­taa kaik­kiin kuvauk­sia ja otsi­koi­ta, kes­ki­ty ensin kai­kis­ta vält­tä­mät­tö­mim­piin sivui­hin, kuten etusi­vuun ja tär­keim­piin tuo­te- tai pal­ve­lusi­vui­hin. Kir­joi­ta otsi­kot ja kuvauk­set aina­kin niil­le sivuil­le, jot­ka on opti­moi­tu yri­tyk­se­si kan­nal­ta mer­kit­tä­vim­mil­le avain­sa­noil­le. Muis­ta muo­ka­ta meta­teks­tit myös sil­loin, jos näi­den sivu­jen teks­ti­si­säl­tö muut­tuu oleel­li­ses­ti.

Ota huo­mioon, että metaot­sik­ko ja ‑kuvaus voi­vat näkyä haku­tu­lok­sis­sa vas­ta, kun Google on tar­kis­ta­nut sivusi. Tähän voi men­nä joi­ta­kin viik­ko­ja. Jos kui­ten­kin haluat nopeut­taa tar­kis­tus­ta, voit käy­dä pyy­tä­mäs­sä indek­soin­tia Googlel­ta Search Con­so­len kaut­ta. Lisä­tie­toa Google Search Con­so­len käy­tös­tä löy­dät artik­ke­lis­tam­me Google Search Con­so­lel­la seu­raat haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä­si

Mikä­li haku­tu­lok­sis­sa näkyy jokin muu teks­ti kuin sinun kir­joit­ta­ma­si kuvaus, tämä voi joh­tua sii­tä, että Google on löy­tä­nyt sivul­ta­si jon­kin toi­sen teks­tin pät­kän, joka vas­taa parem­min teh­tyä hakua.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valin­taan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esil­le.

Lue lisää »

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valin­taan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esil­le.

Lue lisää »

Sisällysluettelo