Kir­joi­ta koti­si­vuil­le­si meta­ku­vaus ja metaotsikko

Googlen hakutuloksissa näkyvät metaotsikko ja metakuvaus

Sisällysluettelo

Googlen haku­tu­lok­sis­sa näky­vät meta­ku­vaus ja metaot­sik­ko ker­to­vat hakuja teke­väl­le käyt­tä­jäl­le, mis­tä sivuil­la­si on kyse. Näil­lä ohjeil­la kir­joi­tat klik­kauk­sia hou­kut­te­le­vat meta­teks­tit WordPress-sivuillesi.

 

Mitä ovat metaot­sik­ko ja metakuvaus? 

Meta­ku­vauk­sel­la (meta desc­rip­tion) ja metaot­si­kol­la (tit­le-tag) tar­koi­te­taan Googlen haku­tu­los­si­vul­la näky­vää kli­kat­ta­vaa otsik­koa ja kuvaus­ta yksit­täi­sen verk­ko­si­vun sisällöstä.

Nii­den tar­koi­tuk­se­na on saa­da Googles­sa haku­ja teke­vä kävi­jä klik­kaa­maan itsen­sä juu­ri sinun verkkosivuillesi.

Vai­kut­ta­vat­ko meta­teks­tit hakukonenäkyvyyteen?

Kyl­lä ja ei.

Meta­teks­tien ei kat­so­ta tänä päi­vä­nä näyt­te­le­vän mer­kit­tä­vää roo­lia net­ti­si­vu­jen hakukonesijoituksessa. 

Mut­ta: 

Metaot­sik­ko ja ‑kuvaus ker­to­vat haku­ja teke­väl­le käyt­tä­jäl­le, mis­tä sivul­la on kyse ja hou­kut­te­le­vat käyt­tä­jiä klik­kaa­maan sivullesi.

Googlen haku­ko­ne halu­aa tar­jo­ta käyt­tä­jil­leen laa­du­kas­ta sisäl­töä ja käyt­tää sivu­je­si sisäl­lön arvioi­mi­seen muun muas­sa sitä, kuin­ka pal­jon lii­ken­net­tä sivuil­le­si ohjautuu.

Näin ollen hou­kut­te­le­va meta­ku­vaus ja metaot­sik­ko vai­kut­ta­vat välil­li­ses­ti myös haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen, kun sivus­ton lii­ken­ne­mää­rä kasvaa.

Miten metat kir­joi­te­taan?

Help­po­jen koti­si­vu­jen asiak­kaa­na voit tila­ta metaot­si­kot ja ‑kuvauk­set meil­tä, jol­loin kir­joi­tam­me ne puo­les­ta­si verk­ko­si­vu­je­si teks­tien pohjalta. 

Halu­tes­sa­si voit kui­ten­kin kir­joit­taa sekä muo­ka­ta kuvauk­sia ja otsi­koi­ta myös itse seu­raa­vien ohjei­den avulla.

Meta­ku­vauk­sen ja tit­le-tagin kir­joit­ta­mi­nen Yoast SEO ‑lisä­osal­la

Verk­ko­si­vus­to­si jokai­sel­le yksit­täi­sil­le ala­si­vul­le oli­si hyvä kir­joit­taa omat unii­kit meta­ku­vauk­sen­sa, jot­ka spe­si­fioi­vat kun­kin sivun sisäl­lön ja hou­kut­te­le­vat kävi­jöi­tä klik­kaa­maan itsen­sä sivustolle.

Jos sinul­la on verk­ko­si­vus­tol­la­si esi­mer­kik­si etusi­vu, eri­lai­sia pal­ve­lusi­vu­ja, tuo­te­si­vu­ja, yhteys­tie­dot-sivu ja vaik­ka­pa blo­gi, sinun kan­nat­taa kir­joit­taa jokai­sel­le näis­tä oma meta­ku­vauk­sen­sa. Se onnis­tuu help­po­käyt­töi­sen Yoast SEO ‑lisä­osan avulla.

Hel­pot asennusohjeet

Mikä­li sivuil­le­si ei vie­lä ole asen­net­tu Yoas­tia, voit lisä­tä sen WordPres­sis­sä seuraavasti:

  • Kir­jau­du ensin sisään WordPress-sivuil­le­si ja klik­kaa vasem­man reu­nan vali­kos­ta Lisä­osat ja Lisää uusi
  • Kir­joi­ta ruu­dun oike­aan ylä­kul­maan avau­tu­vaan haku­kent­tään “Yoast SEO
  • Asen­na lisä­osa klik­kaa­mal­la koh­das­ta “Asen­na nyt”
  • Ota lisä­osa käyt­töön klik­kaa­mal­la pai­nik­kees­ta “Ota käyt­töön”

Nyt lisä­osa on asen­net­tu sivuil­le­si ja pää­set kir­joit­ta­maan metatekstit

Oikean koh­dan teks­teil­le löy­dät kun­kin WordPress-sivun muok­kaus­nä­ky­mäs­tä, var­si­nai­sen sisäl­tö­osuu­den alapuolelta.

Seu­raa tätä polkua:

Sivut > Kaik­ki sivut > Muok­kaa > siir­ry sivul­la alem­mak­si, koh­taan: Yoast SEO > Snip­pet Preview

Mikä­li sinul­la on verkkokauppa…

muis­ta kir­joit­taa meta­ku­vauk­set myös tuotesivuille.

Pol­ku sin­ne on:

Tuot­teet > Kaik­ki tuot­teet > Muok­kaa > siir­ry sivul­la koh­taan: Yoast SEO > Snip­pet Preview

Klik­kaa­mal­la Yoast-lisä­osas­ta koh­taa Snip­pet Pre­view pää­set kir­joit­ta­maan sekä meta­ku­vauk­sen (Meta desc­rip­tion) että tit­le-tagin eli metaot­si­kon (SEO title).

Snip­pet Pre­view näyt­tää esi­kat­se­lu­na, mil­lai­sel­ta teks­ti näyt­täi­si Googlen hakutuloksissa.

Kir­joi­tet­tua­si teks­tit tal­len­na muu­tok­set päi­vit­tä­mäl­lä sivu oikean ylä­kul­man painikkeesta.

Mil­lai­nen on hyvä metakuvaus?

Hyvä meta­ku­vaus on hou­kut­te­le­va ja tii­vis kuvaus sivun sisällöstä.

Kuin­ka pitkä?

Meta­ku­vaus on hyvä pitää lyhye­nä, mikä tar­koit­taa täl­lä het­kel­lä mak­si­mis­saan noin 155 merk­kiä. Pidem­mät kuvauk­set eivät näy haku­tu­los­si­vul­la kokonaisuudessaan. 

Opti­maa­li­nen merk­ki­mää­rä vaih­te­lee toi­si­naan, kos­ka Google muut­taa haku­tu­lok­sis­sa näy­tet­tä­vän teks­tin pituut­ta aika ajoin. Yoast-lisä­osa kui­ten­kin ker­too lii­ken­ne­va­lo­vä­rein, mil­loin kuvauk­se­si on opti­maa­li­sen pitui­nen (ts. vihreä).

Meta­ku­vaus­ten (ja ‑otsi­koi­den) opti­maa­li­sen pituu­den tar­kis­ta­mi­seen on ole­mas­sa myös mui­ta ilmai­sia työ­ka­lu­ja, kuten MRS Digi­ta­lin Meta length chec­ker, johon voit kokeil­la kir­joit­taa eri­lai­sia kuvauk­sia ja näet mil­tä ne näyt­täi­si­vät Googlen hakutuloksissa. 

Mitä kir­joit­taa kuvaukseen?

Meta­ku­vauk­seen kan­nat­taa sisäl­lyt­tää sivun tär­kein avain­sa­na tai useam­mas­ta sanas­ta koos­tu­va haku­fraa­si, jol­la käyt­tä­jät hake­vat tar­joa­maa­si pal­ve­lua, tuo­tet­ta tai muu­ta sisältöä.

Toi­si­naan Google koros­taa tiet­ty­jä avain­sa­no­ja halu­tu­los­si­vun meta­ku­vauk­sis­sa, kun ne osu­vat yksiin teh­dyn haun kans­sa. Haku­tu­lok­sis­sa koros­tet­tu avain­sa­na ker­too haku­ja teke­väl­lä käyt­tä­jäl­le sivusi osu­vuu­des­ta, mikä hou­kut­te­lee hän­tä mah­dol­li­ses­ti klik­kaa­maan juu­ri sinun sivullesi.

Hyvä meta­ku­vaus myös ker­too aina rehel­li­ses­ti sivusi sisäl­lös­tä. Klik­kaus­ten toi­vos­sa kir­joi­tet­tu har­haan­joh­ta­va kuvaus, joka ei vas­taa sivun sisäl­töä, joh­taa toden­nä­köi­ses­ti välit­tö­mään pois­tu­mi­seen sivuiltasi.

Miten hou­ku­tel­la klikkauksia? 

Meta­ku­vauk­seen kan­nat­taa merk­ki­mää­rän sal­lies­sa kir­joit­taa myös toi­min­ta­ke­ho­te, joka hou­kut­te­lee siir­ty­mään sivuillesi.

Kuten täs­sä:

Toi­min­ta­ke­ho­te voi olla sivun sisäl­lös­tä ja pal­ve­luis­ta riip­puen myös vaik­ka­pa jota­kin tämän tapaista:

Kokei­le sovel­lus­ta kuu­kausi maksutta”

Tilaa ilmai­nen arviokäynti”

Lue lisää ja han­ki etu­koo­di kotisiivoukseen” 

Kat­so vin­kit meta­ku­vaus­ten kir­joit­ta­mi­seen sivuil­tam­me”
 

Mil­lai­nen on hyvä metaotsikko?

Kir­joi­ta meta­ku­vauk­sen lisäk­si jokai­sel­le ala­si­vul­le oma metaot­sik­kon­sa eli title-tagi.

Metaot­sik­ko on haku­tu­lok­sis­sa sini­sel­lä näky­vä kli­kat­ta­va otsik­ko, joka tii­vis­tää, mis­tä sivus­ta, pal­ve­lus­ta tai tuot­tees­ta on kyse. 

Mitä kir­joit­taa metaotsikkoon? 

Hyvä metaot­sik­ko sisäl­tää aina­kin sivun tär­keim­män avain­sa­nan. Otsik­koon voi sisäl­lyt­tää myös  yri­tyk­sen, brän­din tai verk­ko­si­vun nimen, kuten täs­sä on tehty:

Koti­si­vut yri­tyk­sel­le: Helpotkotisivut.fi

Näin pel­kis­tet­ty otsik­ko on jo mel­ko infor­ma­tii­vi­nen, mut­tei vie­lä kovin­kaan myyvä.

Pyri siis lisää­mään otsik­koon aina jokin myyn­tiar­gu­ment­ti, hou­kut­te­le­va kuvaus tai tar­jous, joka saa haki­jan kiin­nos­tu­maan sivus­ta­si. Esi­mer­kik­si tähän tapaan: 

Houkutteleva metaotsikko

Kuin­ka pit­kä otsik­ko on sopiva?

Useim­mi­ten alle 50–60 mer­kin pitui­set metaot­si­kot näky­vät koko­naan. Täy­sin tark­kaa merk­ki­ra­jaa ei voi­da ilmoit­taa, sil­lä mää­rä vaih­te­lee kir­jain­ten levey­den mukaan, mut­ta Yoast ilmai­see sopi­van pituu­den lii­ken­ne­va­lo­vä­rein. 

Rajal­li­nen merk­ki­mää­rä vai­kut­taa sii­hen, mitä kaik­kea otsik­koon voi­daan sisällyttää.

Jos esi­mer­kik­si yri­tyk­sen nimi jo itses­sään vie val­tao­san otsi­kos­ta, on hyvin mah­dol­lis­ta, ettei otsik­koon mah­du sen ja avain­sa­nan lisäk­si juu­ri muu­ta. Toki tapaus­koh­tai­ses­ti voit myös miet­tiä, onko yri­tyk­sen nimi vält­tä­mä­tön otsikossa. 

Jos tilaa riit­tää voit lisä­tä myös jo otsik­koon jon­kin kiin­nos­ta­van tar­jouk­sen, esi­mer­kik­si haka­sul­kei­siin, kuten alla on tehty: 

Yoast SEO ‑lisä­osan ilmoit­ta­maa merk­ki­mää­rää kan­nat­taa siis aina nou­dat­taa, sil­lä lii­an pit­kää otsik­koa Google ei kui­ten­kaan haku­tu­lok­sis­saan näy­tä ja sil­loin juu­ri olen­nai­sin osa otsi­kos­ta saat­taa jää­dä piiloon. 

Vaih­toeh­dot metaot­si­kon kirjoittamiseen

Metaot­si­koi­den kir­joit­ta­mi­seen Yoast SEO ‑lisä­osal­la on käy­tän­nös­sä kak­si eri­lais­ta vaihtoehtoa.

Voit kir­joit­taa otsi­kot joko itse alus­ta alkaen manu­aa­li­ses­ti tai hyö­dyn­tää lisä­osan val­mii­ta muut­tu­jia. Muut­tu­jien avul­la jokai­seen tit­le-tagiin voi­daan tuo­da auto­maat­ti­ses­ti esi­mer­kik­si sivun nimi ja yri­tyk­sen nimi, eikä nii­tä tar­vit­se erik­seen kir­joit­taa jokai­sel­le sivulle.

Metaot­si­koi­ta voit auto­ma­ti­soi­da Yoast SEO ‑lisä­osan kaut­ta seuraavasti:

  • Kir­jau­du WordPress-sivuillesi
  • Valit­se vasem­man reu­nan vali­kos­ta SEO ja klik­kaa sivul­le Search Appea­rance
  • Siir­ry Con­tent Types ‑väli­leh­del­le ja lisää muut­tu­jia pai­nik­kees­ta Insert snip­pet variable
  • Voit vali­ta muut­tu­jik­si esi­mer­kik­si Tit­le, Sepa­ra­tor ja Site Tit­le. Täl­löin jokai­sen sivusi metaot­sik­koon tulee auto­maat­ti­ses­ti peräk­käin kun­kin sivun nimi (tit­le) sekä yrityksen/brändin nimi (site tit­le) sekä nii­den väliin halu­tun­lai­nen väli­merk­ki tai muu “ero­tin” (sepa­ra­tor).
  • Jos haluat muo­ka­ta otsi­kon lopus­sa näky­vää yrityksen/brändin tai net­ti­si­vun nimeä, siir­ry Ase­tuk­set-väli­leh­del­le, klik­kaa Ylei­set ase­tuk­set ja kir­joi­ta halua­ma­si nimi tai osoi­te koh­taan Sivus­ton otsikko
  • Erot­ti­men (esim. | tai •) voit vali­ta klik­kaa­mal­la lisä­osan väli­leh­del­tä Gene­ral.

Auto­ma­ti­soi­tu­jen” otsik­ko­jen kans­sa kan­nat­taa kui­ten­kin olla tark­ka­na, jot­ta niis­tä ei tule lii­an yksin­ker­tai­sia ja latteita.

Käy siis aina läpi myös auto­maat­ti­ses­ti luo­dut otsi­kot ja muok­kaa tai täy­den­nä nii­tä manu­aa­li­ses­ti, jos vaan suin­kin pys­tyt kir­joit­ta­maan hou­kut­te­le­vam­man otsi­kon itse.

Halu­tu­lok­sis­sa ei näy “oikea” metakuvaus

Joi­den­kin arvioi­den mukaan Google näyt­tää erik­seen kir­joi­te­tun meta­ku­vauk­sen noin 30 % ajas­ta ja loput 70 % ajas­ta Google “uudel­leen­kir­joit­taa” haku­tu­lok­sis­sa näky­vän tekstin. 

Mikä­li haku­tu­lok­sis­sa näkyy jokin muu teks­ti kuin sinun kir­joit­ta­ma­si kuvaus, tämä voi joh­tua yksin­ker­tai­ses­ti sii­tä, että Google on löy­tä­nyt sivul­ta­si jon­kin toi­sen teks­tin pät­kän, joka vas­taa Googlen mie­les­tä parem­min teh­tyä hakua. Näin esi­mer­kik­si sil­loin, jos hakusa­na löy­tyy jos­ta­kin koh­taa sivun teks­tiä, mut­ta sitä ei mai­ni­ta metakuvauksessa. 

Jos meta­teks­tit eivät heti ne kir­joi­tet­tua­si näy haku­tu­lok­sis­sa, tämä voi joh­tua myös sii­tä, ettei Google ole vie­lä tar­kis­ta­nut sivua­si. Tähän voi men­nä joi­ta­kin viikkoja.

 Jos kui­ten­kin haluat nopeut­taa tar­kis­tus­ta, voit käy­dä pyy­tä­mäs­sä indek­soin­tia Googlel­ta Search Con­so­len kaut­ta. Lisä­tie­toa Google Search Con­so­len käy­tös­tä löy­dät artik­ke­lis­tam­me Google Search Con­so­lel­la seu­raat haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä­si.

Lopuk­si

Mikä­li sinul­la on todel­la pal­jon eri­lai­sia ala­si­vu­ja, etkä ehdi kir­joit­taa kaik­kiin kuvauk­sia ja otsi­koi­ta, kes­ki­ty ensin kai­kis­ta vält­tä­mät­tö­mim­piin sivui­hin, kuten etusi­vuun ja tär­keim­piin tuo­te- tai palvelusivuihin.

Kir­joi­ta otsi­kot ja kuvauk­set aina­kin niil­le sivuil­le, jot­ka on opti­moi­tu yri­tyk­se­si kan­nal­ta mer­kit­tä­vim­mil­le avainsanoille.

Muis­ta aina muo­ka­ta meta­teks­tit myös sil­loin, jos sivu­jen teks­ti­si­säl­tö muut­tuu oleellisesti.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo