Päi­vi­tet­ty 30.12.2019

Koti­si­vut yri­tyk­sel­le

nopeas­ti ja edul­li­ses­ti

Laa­duk­kaat WordPress-koti­si­vut ja kat­ta­vat digi­pal­ve­lut hel­pos­ti yhdes­tä pai­kas­ta.

Onko Hel­pot Koti­si­vut sopi­va kump­pa­ni sinul­le?

 • Tar­vit­set hin­ta-laa­tu – suh­teel­taan jär­ke­vän kump­pa­nin verk­koon

Koti­si­vut yri­tyk­sel­le tyy­lik­kääs­ti, edul­li­ses­ti ja vie­lä­pä koko paket­ti yhdes­tä paik­kaa. Suun­nit­te­lun lisäk­si mie­lel­läm­me yllä­pi­däm­me verk­ko­si­vusi ja var­mis­tam­me, että kaik­ki toi­mii kuten pitää­kin.

 • Tyy­lim­me ei miel­ly­tä sil­mää­si

Tilaa koti­si­vu­jen suun­nit­te­lu ja toteu­tus teki­jäl­tä, jon­ka tyy­lis­tä pidät. Saat täl­lä taval­la koti­si­vut, jot­ka vas­taa­vat ennak­ko-odo­tuk­sia­si. Pel­käs­tään WordPress-koti­si­vu­ja Suo­mes­sa toteut­taa sato­ja yri­tyk­siä, jois­ta tosin vain har­vat ovat pie­ny­rit­tä­jäl­le sopi­via.

 • Sinul­la on aito halu saa­da hyvä koko­nai­suus

Sinul­la ei tar­vit­se olla val­mis­ta suun­ni­tel­maa kai­kes­ta, mut­ta ker­ro mihin asioi­hin haluai­sit panos­taa? Mihin tar­koi­tuk­seen uudet koti­si­vut raken­ne­taan? Haas­tam­me sinut sopi­vien kysy­mys­ten avul­la, sekä mie­tim­me yhdes­sä sivuil­le­si jär­ke­vän, mut­ta yksin­ker­tai­sen ja toi­mi­van raken­teen. Mitä moni­mut­kai­sem­paa lii­ke­toi­min­ta­si on, sitä yksin­ker­tai­sem­min asiat kan­nat­taa esit­tää.

 • Et ole val­mis panos­ta­maan sivu­jen sisäl­töön

Ilman hyvää sisäl­töä koti­si­vuil­la har­vem­min on suu­rem­paa vir­kaa. Mate­ri­aa­lien kir­joit­ta­mi­seen kan­nat­taa käyt­tää mie­lel­lään vähin­tään muu­ta­mia tun­te­ja. Mikä­li sisäl­lön tuot­ta­mi­nen tun­tuu haas­ta­val­ta ja aikaa vie­väl­tä, tuo­tam­me sisäl­lön mie­lel­läm­me asiak­kaan kans­sa yhdes­sä.

 • Toi­vot saa­va­si hel­pos­ti päi­vi­tet­tä­vän sivus­ton

WordPress koti­si­vu­jen päi­vit­tä­mi­nen on help­poa ja käyt­tä­mäm­me Divi The­men avul­la entis­tä hel­pom­paa. Olem­me teh­neet koti­si­vu­jen päi­vit­tä­mi­sen tuek­si video-ohjeet osoit­tee­seen https://www.divitheme.fi/ (sivus­to vie­lä kes­ken). Videoi­den avul­la päi­vit­tä­mi­nen onnis­tuu hel­pos­ti ja lisä­apua saa tot­ta­kai kysy­mäl­lä.

 • Et anna mah­dol­li­suut­ta uusil­le ideoil­le

Par­haa­seen lop­pu­tu­lok­seen pääs­tään yleen­sä sil­loin, kun asiak­kaal­la on visio sii­tä, mitä hän halu­aa, mut­ta ei jäyk­kää näke­mys­tä jokai­ses­ta asias­ta. Kan­kea ohjeis­tus jät­tää ideoil­lem­me vähem­män tilaa ja tuot­ta­mam­me lisä­ar­vo pie­ne­nee. Hyvä­nä poik­keuk­se­na mai­nit­ta­koon esi­mer­kik­si graa­fi­kon val­miik­si suun­nit­te­le­ma lay­out, jon­ka poh­jal­ta halu­taan toteut­taa WordPress-sivus­to.

 • Tar­vit­set hin­ta-laa­tu – suh­teel­taan jär­ke­vän kump­pa­nin verk­koon

Koti­si­vut yri­tyk­sel­le tyy­lik­kääs­ti, edul­li­ses­ti ja vie­lä­pä koko paket­ti yhdes­tä paik­kaa. Suun­nit­te­lun lisäk­si mie­lel­läm­me yllä­pi­däm­me verk­ko­si­vusi ja var­mis­tam­me, että kaik­ki toi­mii kuten pitää­kin.

 

 • Sinul­la on aito halu saa­da hyvä koko­nai­suus

Sinul­la ei tar­vit­se olla val­mis­ta suun­ni­tel­maa kai­kes­ta, mut­ta ker­ro mihin asioi­hin haluai­sit panos­taa? Mihin tar­koi­tuk­seen uudet koti­si­vut raken­ne­taan? Haas­tam­me sinut sopi­vien kysy­mys­ten avul­la, sekä mie­tim­me yhdes­sä sivuil­le­si jär­ke­vän, mut­ta yksin­ker­tai­sen ja toi­mi­van raken­teen. Mitä moni­mut­kai­sem­paa lii­ke­toi­min­ta­si on, sitä yksin­ker­tai­sem­min asiat kan­nat­taa esit­tää.

 

 • Toi­vot saa­va­si hel­pos­ti päi­vi­tet­tä­vän sivus­ton

WordPress koti­si­vu­jen päi­vit­tä­mi­nen on help­poa ja käyt­tä­mäm­me Divi The­men avul­la entis­tä hel­pom­paa. Olem­me teh­neet koti­si­vu­jen päi­vit­tä­mi­sen tuek­si video-ohjeet osoit­tee­seen https://www.divitheme.fi/ (sivus­to vie­lä kes­ken). Videoi­den avul­la päi­vit­tä­mi­nen onnis­tuu hel­pos­ti ja lisä­apua saa tot­ta­kai kysy­mäl­lä.
 • Tyy­lim­me ei miel­ly­tä sil­mää­si

Tilaa koti­si­vu­jen suun­nit­te­lu ja toteu­tus teki­jäl­tä, jon­ka tyy­lis­tä pidät. Saat täl­lä taval­la koti­si­vut, jot­ka vas­taa­vat ennak­ko-odo­tuk­sia­si. Pel­käs­tään WordPress-koti­si­vu­ja Suo­mes­sa toteut­taa sato­ja yri­tyk­siä, jois­ta tosin vain har­vat ovat pie­ny­rit­tä­jäl­le sopi­via.

 

 • Et ole val­mis panos­ta­maan sivu­jen sisäl­töön

Ilman hyvää sisäl­töä koti­si­vuil­la har­vem­min on suu­rem­paa vir­kaa. Mate­ri­aa­lien kir­joit­ta­mi­seen kan­nat­taa käyt­tää mie­lel­lään vähin­tään muu­ta­mia tun­te­ja. Mikä­li sisäl­lön tuot­ta­mi­nen tun­tuu haas­ta­val­ta ja aikaa vie­väl­tä, tuo­tam­me sisäl­lön mie­lel­läm­me asiak­kaan kans­sa yhdes­sä.

 

 • Et anna mah­dol­li­suut­ta uusil­le ideoil­le

Par­haa­seen lop­pu­tu­lok­seen pääs­tään yleen­sä sil­loin, kun asiak­kaal­la on visio sii­tä, mitä hän halu­aa, mut­ta ei jäyk­kää näke­mys­tä jokai­ses­ta asias­ta. Kan­kea ohjeis­tus jät­tää ideoil­lem­me vähem­män tilaa ja tuot­ta­mam­me lisä­ar­vo pie­ne­nee. Hyvä­nä poik­keuk­se­na mai­nit­ta­koon esi­mer­kik­si graa­fi­kon val­miik­si suun­nit­te­le­ma lay­out, jon­ka poh­jal­ta halu­taan toteut­taa WordPress-sivus­to.

Koti­si­vut yri­tyk­sel­le - yli 1000 suun­ni­tel­tua koti­si­vua

Suo­si­tuim­mat pal­ve­lum­me

Koti­si­vut yri­tyk­sel­le

Koti­si­vut yri­tyk­sel­le tyy­lik­kääs­ti ja edul­li­ses­ti erin­omai­sel­la hin­ta-laa­tu – suh­teel­la. Tilaa samaan paket­tiin logo­suun­nit­te­lu ja yllä­pi­to­pal­ve­lut.

Logo­suun­nit­te­lu

Onnis­tu­nut logo luo mie­li­ku­via ja jää hel­pos­ti ihmis­ten mie­leen. Haus­ka, tyy­li­käs, arvo­kas, tun­nel­mal­li­nen vai jotain muu­ta? Mikä tuki­si toi­min­taa­si par­hai­ten?

Yllä­pi­to­pal­ve­lut

Domain, pal­ve­lin­ti­lat, säh­kö­pos­ti­laa­ti­kot, super­no­peat pil­vi­pal­ve­li­met ja SSL-Ser­ti­fi­kaa­tit kaik­ki samas­sa pake­tis­sa.

Verk­ko­kau­pan perus­ta­mi­nen

Onko sinul­la tuot­tei­ta tai pal­ve­lui­ta, joi­ta haluai­sit myy­dä ver­kos­sa? Suo­ma­lai­set ovat verk­ko­kau­pan edel­lä­kä­vi­jöi­tä ja teke­vät jat­ku­vas­ti verk­ko-ostok­sia.

Käyn­ti­kor­tit ja esit­teet

Käyn­ti­kort­ti- ja esi­te­suun­nit­te­lu yhte­näi­sel­lä yri­ty­sil­meel­lä­si. Saat tuot­teet toi­mi­tet­tu­na halua­maa­si osoit­tee­seen tai pai­no­val­miit tie­dos­tot säh­kö­pos­tii­si.

Google Ads –mai­non­ta

Google Ads –mai­nos­ten avul­la ohjaat sivuil­le­si ihmi­set, jot­ka eivät vie­lä tun­ne yri­tys­tä­si, mut­ta etsi­vät tar­joa­maa­si tuo­tet­ta tai pal­ve­lua toi­mia­lu­eel­la­si.

Logo­suun­nit­te­lu ja yri­ty­sil­me - yli 800 suun­ni­tel­tua logoa

Tyy­ty­väi­set asiak­kaam­me ker­to­vat

Hel­pot Koti­si­vut otti jo ensim­mäi­ses­tä kes­kus­te­lus­tam­me hom­man hal­tuun ammat­ti­lai­sen ottein ja lop­pu­tu­los oli todel­la hyvä, nopea ja kus­tan­nus­te­ho­kas. Kii­tos!”

physiq-house-tom-nystrom
Tom Nyström
Phy­siq House Oy

Koti­si­vut yri­tyk­sel­le­si mie­les­sä? Kysy lisää Leol­ta!

LEO SÄVEL

CEO, Part­ner
leo.savel@helpotkotisivut.fi
045 161 3667

Ota yhteyt­tä ja ker­ro, mikä kiin­nos­taa

ASIAKASTUKI

045–161 3330
tuki@helpotkotisivut.fi

LOGOT JA GRAFIIKKA

050–468 0322
marjut.anttilainen@helpotkotisivut.fi

Google Rating
4.7
Based on 57 reviews
Facebook Rating
4.8
Based on 35 reviews

PROJEKTIJOHTAMINEN JA TEKNINEN TUKI

050 409 2378
michael.muhonen@helpotkotisivut.fi

SISÄLLÖNTUOTANTO JA DIGIMARKKINOINTI

050 409 3118
markkinointi@helpotkotisivut.fi

Helpotkotisivut.fi MS Oy

Arkisin 9.00–16.00
KANNELMÄKI
Sitratori 3, 2. krs
00420, HELSINKI

Y-tunnus: 2559523–1

 

ARVOSTELUT

TILAA UUTISKIRJE