Nämä 12 asi­aa yhdis­tä­vätpar­hai­ta WordPress-sivuja

WordPress-koti­si­vut yrityksellesi

1. Maa­il­man suo­si­tuim­man verk­ko­si­vua­lus­tan hyödyt

Mis­tä ele­men­teis­tä par­haat WordPress-koti­si­vut siis rakennetaan?

Kaik­ki läh­tee liik­keel­le oikean tee­man valin­nas­ta. Sik­si käy­täm­me aina sivus­to­jen raken­ta­mi­seen maa­il­man suo­si­tuim­man verk­ko­si­vua­lus­ta WordPres­sin moni­puo­lis­ta Ele­men­tor-raken­ta­jaa ja Hello-teemaa.

Nii­den avul­la pys­tym­me teke­mään yri­tyk­sel­le­si näyt­tä­vät ja tyy­lik­käät sivut, jot­ka toi­mi­vat nopeas­ti niin pöy­tä­ko­neil­la kuin mobii­li­lait­teil­la­kin. Voim­me myös nopeas­ti muo­ka­ta sivu­ja vas­taa­maan asiak­kai­den muut­tu­via tarpeita.

Ele­men­to­rin visu­aa­li­sel­la raken­ta­jal­la voit myös itse hel­pos­ti päi­vit­tää uut­ta sisäl­töä koti­si­vuil­le­si. Tämä sääs­tää arvo­kas­ta työ­ai­kaa­si, kun muu­tos­ten teke­mi­nen ei vaa­di tun­ti­kausien tap­pe­lua han­ka­lan jär­jes­tel­män kanssa.

WordPres­sin suu­ren suo­sion takia sen käyt­töön on myös erit­täin help­poa löy­tää apua.

Asiak­kaal­le lisäarvoa

Ele­men­tor-raken­ta­jal­la ja Hel­lo-tee­mal­la sivu­ja ei tar­vit­se koo­da­ta joka ker­ta tyh­jäs­tä, vaan voim­me kes­kit­tyä asiak­kail­le lisä­ar­voa tuot­ta­viin asioihin.

Ote­taan­pa käy­tän­nön esimerkki:

Kuvit­te­le, että mak­sat verk­ko­si­vu­ja­si teke­väl­le yri­tyk­sel­le kym­me­nes­tä. työtunnista.

Sivu­jen teki­jä voi joko käyt­tää 5 tun­tia sivu­run­gon koo­daa­mi­seen ja 5 tun­tia ulkoa­sun suunnitteluun

TAI

Ele­men­to­ril­la tun­nin alus­tuk­seen ja loput 9 tun­tia ulkoa­sun ja sivu­jen hio­mi­seen, jol­loin et mak­sa tur­has­ta taustatyöstä.

Kum­man vaih­toeh­don ajat­te­let joh­ta­van näyt­tä­väm­pään lop­pu­tu­lok­seen ja anta­van enem­män vas­ti­net­ta rahoillesi?

 

Olet­ko kiin­nos­tu­nut WordPress-kotisivuista?

2. Mobii­liys­tä­väl­li­set WordPress-kotisivut

Maa­il­mal­la nyky­ään yli puo­let kai­kes­ta netin­käy­tös­tä teh­dään mobii­li­lait­teil­la ja mobii­lin käyt­tö­as­te vain kas­vaa koko ajan:

Suo­ma­lai­sis­ta 47 % käyt­tää kän­ny­käl­lä Inter­ne­tiä päi­vit­täin tai lähes päi­vit­täin, joten verk­ko­si­vu­jen täy­tyy olla mobiiliystävällisiä.

Kaik­ki teke­mäm­me sivus­tot ovat res­pon­sii­vi­sia, eli ne skaa­lau­tu­vat auto­maat­ti­ses­ti kai­ken kokoi­sil­la näy­töil­lä. Sivut toi­mi­vat siis hyvin niin pöy­tä­tie­to­ko­neil­la, kan­net­ta­vil­la, table­teil­la kuin älypuhelimillakin.

Hyö­dyn­nä mobii­lin mahdollisuudet

Verk­ko­si­vut kan­nat­taa aina teh­dä niin, ettei­vät ne ainoas­taan toi­mi ongel­mit­ta mobii­li­lait­teil­la, vaan myös hyö­dyn­tä­vät tehok­kaas­ti nii­den tar­joa­mia mahdollisuuksia.

Voim­me myös lisä­tä WordPress-koti­si­vuil­le­si eri­lai­sia mobii­li­käyt­töä hel­pot­ta­via toi­min­nal­li­suuk­sia kuten soit­to­pai­nik­keen, jol­la mobii­li­käyt­tä­jä voi hel­pos­ti soit­taa suo­raan yri­tyk­see­si yhdel­lä klikkauksella.

Täl­lai­set käyt­tö­mu­ka­vuut­ta paran­ta­vat omi­nai­suu­det sivuil­la­si alen­ta­vat kävi­jän kyn­nys­tä ottaa sinuun yhteyttä.

3. Luo­tet­ta­va yllä­pi­to nopeal­la palvelimella

Jokai­nen verk­ko­si­vu tar­vit­see toi­miak­seen pal­ve­lin­ti­lat ja domai­nin eli www-osoit­teen. Yleen­sä mikä tahan­sa pal­ve­lin ei kui­ten­kaan riitä:

Yri­tyk­sil­le on olen­nais­ta, että pal­ve­lin­ti­lat ovat nopeat ja toi­mi­vat luotettavasti.

Asen­nam­me asiak­kai­dem­me WordPress-koti­si­vut tehok­kail­le pil­vi­pal­ve­li­mil­le, jot­ka sovel­tu­vat yri­tys­ten tar­pei­siin sel­väs­ti ns. “perin­tei­siä pal­ve­li­mia” paremmin.

Pil­vi­pal­ve­li­mia käyt­tä­vät sivut latau­tu­vat vie­rai­li­jal­le nopeam­min, mikä paran­taa sivus­ton käy­tet­tä­vyyt­tä eten­kin mobiiilissa.

Moni­puo­li­set tukipalvelut

Useim­mil­le asiak­kail­lem­me on tär­ke­ää, että he saa­vat koti­si­vuil­leen kai­ken tar­vit­ta­van yhdes­tä pai­kas­ta. Sik­si haluam­me olla sinul­le täy­den pal­ve­lun yhteistyökumppani:

Meil­tä saat WordPress-net­ti­si­vu­jen ja pal­ve­lin­ti­lo­jen lisäk­si myös domai­nin, Mic­ro­soft 365- tai Google Works­pace ‑säh­kö­pos­ti­laa­ti­kot sekä kat­ta­vat tuki­pal­ve­lut saman katon alta.

helpotkotisivut-sivuston-rakenne

4. Näyt­tä­vät ja moder­nit WordPress-kotisivut

Sivus­ton visu­aa­li­nen ilme mää­rit­tää sen, mil­lai­sen käsi­tyk­sen kävi­jä saa yri­tyk­ses­tä saa­pues­saan ensi ker­taa sen kotisivuille:

Hyvin suun­ni­tel­tu lay­out, hou­kut­te­le­va väri­maa­il­ma ja oikein vali­tut kuvat anta­vat yri­tyk­ses­tä luo­tet­ta­van ja ammat­ti­tai­toi­sen vaikutelman.

Meil­tä saat tyy­lik­käät ja yri­tyk­se­si näköi­set verk­ko­si­vut, joil­la vakuu­tat poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si. Voim­me raken­taa sivut suo­raan sinun visio­si mukaan, tai voit jät­tää sivu­jen suun­nit­te­lun osaa­viin käsiim­me. Asian­tun­te­vat sivu­jen teki­jäm­me valit­se­vat WordPress-koti­si­vuil­le­si sopi­vim­mat fon­tit, värit, lay­ou­tin ja kuvat.

Tyy­lik­käät kuvat

Sivu­je­si kuvi­na voi­daan käyt­tää esi­mer­kik­si laa­duk­kai­ta kuva­pank­ki­ku­via, ammat­ti­va­lo­ku­vaa­jan otta­mia kuvia, itse otta­mia­si valo­ku­via tai näi­den yhdistelmää.

Kuva­pank­kien tar­jon­ta on nyky­ään niin laa­ja, että niis­tä kyl­lä löy­tyy laa­duk­kai­ta ja oma­pe­räi­siä kuvia myös ammat­ti­mai­sil­le kotisivuille.

Graa­fi­kon suun­nit­te­le­ma ulkoasu

Mikä­li haluai­sit panos­taa WordPress-koti­si­vu­je­si ulkoa­suun vie­lä enem­män, voit myös tila­ta niil­le graa­fik­kom­me suun­nit­te­le­man upean layoutin.

Lisäk­si graa­fik­kom­me voi aut­taa sinua kai­kis­sa muis­sa­kin visu­aa­li­seen suun­nit­te­luun liit­ty­vis­sä asiois­sa, kuten ban­ne­rei­den suun­nit­te­lus­sa tai yri­tyk­se­si logon päivittämisessä.

Tai mik­set tilai­si samal­la tyy­li­käs­tä ja yhden­mu­kais­ta yri­ty­sil­met­tä logoi­neen, käyn­ti­kort­tei­neen ja esitteineen:

Graa­fik­kom­me voi luo­da yhte­näi­sen visu­aa­li­sen ilmeen, joka tekee yri­tyk­ses­tä­si tun­nis­tet­ta­van ja aut­taa sitä erot­tu­maan kilpailijoistasi.

5. Jär­ke­vä sivus­ton raken­ne ja kävijäpolku

Suun­nit­te­lem­me WordPress-sivuil­le­si loo­gi­sen raken­teen, jota kävi­jöi­den ja haku­ko­nei­den on help­poa seu­ra­ta. Sivus­ton raken­ne on kriit­ti­nen osa koti­si­vu­jen käy­tet­tä­vyyt­tä ja hakukonenäkyvyyttä.

Vie­rai­li­jat tur­hau­tu­vat seka­vas­ti raken­net­tui­hin sivui­hin, joil­ta he eivät hel­pos­ti löy­dä mitä tar­vit­se­vat. Pet­ty­neet kävi­jät eivät kau­aa sivus­tol­la viih­dy etsi­mäs­sä kai­paa­maan­sa infor­maa­tio­ta, vaan kään­ty­vät mie­luum­min kil­pai­li­joi­den puoleen.

Sik­si suun­nit­te­lem­me sivus­tol­le­si jär­ke­vän link­ki­ra­ken­teen, joka kan­nus­taa kävi­jää jää­mään sivuil­le ja ohjaa tämän halut­tu­jen sisäl­tö­jen luo.

Tuo tär­keät asiat hou­kut­te­le­vas­ti esille

Hyväl­lä sivus­ton raken­teel­la pait­si autam­me kävi­jöi­tä­si löy­tä­mään etsi­män­sä tie­don, myös tar­joam­me heil­le hou­kut­te­le­vas­ti nii­tä asioi­ta, joi­ta haluat tuo­da esille:

Tämä kävi­jä­pol­ku aut­taa ohjaa­maan kävi­jän sivul­ta toi­sel­le ja hou­kut­te­lee hän­tä lopul­ta otta­maan yri­tyk­seen yhteyt­tä tai teke­mään tilauk­sen tai muun halua­ma­si toimenpiteen.

Raken­ne vai­kut­taa hakukonenäkyvyyteen

Jär­ke­vä raken­ne myös aut­taa sivu­ja­si löy­ty­mään parem­min haku­tu­lok­sis­sa. Tär­keät asiat koti­si­vuil­la kan­nat­taa jakaa omil­le väli­leh­dil­leen, jot­ka nime­tään ja otsi­koi­daan sen mukaan, mil­lä hakusa­noil­la nii­den halu­taan löy­ty­vän. Sil­loin haku­ko­nei­den on pal­jon hel­pom­pi löy­tää kysei­nen sivu.

Omat ala­si­vut tär­keil­le palveluille

Kaik­kia yri­tyk­sen eri pal­ve­lui­ta ei ole hyvä lait­taa yhdel­le “palvelut”-alasivulle, jota haku­ko­neet eivät osaa tar­jo­ta tiet­tyä pal­ve­lua etsi­väl­le asiakkaalle:

Jokai­sel­le tuot­teel­le tai pal­ve­lul­le kan­nat­taa sen sijaan luo­da oma ala­si­vun­sa, jos­sa ker­ro­taan aihees­ta kat­ta­vas­ti ja jon­ne on help­po ohja­ta kävijöitä.

Jos yri­tyk­se­si esi­mer­kik­si vuo­kraa muut­toau­to­ja, voi­sit nime­tä WordPress-koti­si­vuil­la­si kysei­ses­tä pal­ve­lus­ta ker­to­van ala­si­vun otsi­kol­la “vuo­kraa muut­toau­to”, ja käyt­tää link­ki­nä “kotisivujesiosoite.fi/vuokraa-muuttoauto”, jot­ta Google osaa tar­jo­ta sivua parem­min hakijoille.

Näin vuo­krausai­keis­sa ole­vat asiak­kaat löy­tä­vät pal­ve­lusi helpommin.

6. Myy­vät sisäl­löt WordPress-kotisivuillesi

Voi­daan sanoa, että kaik­kein tär­kein ele­ment­ti verk­ko­si­vuil­la on nii­den sisäl­tö. Sii­nä mis­sä hyvä raken­ne tekee sivus­tos­ta käyt­tä­jäys­tä­väl­li­sen, hyvät sisäl­löt teke­vät sii­tä kiin­nos­ta­van ja saa­vat vie­rai­li­jan jää­mään sivuille:

Sivu­jen sisäl­lön avul­la kävi­jöil­le luo­daan mie­li­ku­vaa yri­tyk­ses­tä ja saa­daan hei­dät vakuut­tu­neik­si tuot­tei­den ja pal­ve­lui­den laadusta.

Kan­sain­vä­lis­ten tut­ki­mus­ten mukaan jopa 80 % asiak­kais­ta tut­kii pie­ny­ri­tyk­siä ver­kos­sa ennen osto­pää­tök­sen tekemistä.

Tämä tar­koit­taa sitä, että yri­tyk­sen on voi­ta­va antaa vakuut­ta­va kuva itses­tään koti­si­vuil­laan ja pys­tyt­tä­vä hou­kut­te­le­vas­ti ker­to­maan, mik­si kävi­jän kan­nat­taa kään­tyä juu­ri kysei­sen yri­tyk­sen puoleen.

Ammat­ti­lai­sen kir­joit­ta­mat sisällöt

Sisäl­lön­tuo­tan­to­pal­ve­lum­me avul­la voit vakuut­taa koh­de­ryh­mä­si hei­tä kiin­nos­ta­vil­la teks­ti­si­säl­löil­lä. Sinun tar­vit­see vain vas­ta­ta muu­ta­miin kysy­myk­siin yri­tyk­ses­tä­si, tuot­teis­ta­si ja pal­ve­luis­ta­si, ja me hoi­dam­me loput.

Sisäl­lön­tuot­ta­jam­me kir­joit­ta­vat WordPress-sivuil­le­si myy­vät teks­tit, jot­ka vetoa­vat sivu­je­si kävi­jöi­hin ja tuo­vat esiin yri­tyk­se­si par­haat puolet.

Saat sivus­tol­le­si kir­joit­ta­mi­sen ammat­ti­lai­sen laa­ti­mat tyy­lik­käät, kiin­nos­ta­vat ja help­po­lu­kui­set teks­tit, jois­ta sel­vi­ää nopeal­la vil­kai­sul­la­kin, mik­si luki­jan kan­nat­taa käyt­tää aikaan­sa yri­tyk­se­si sivuilla.

Google suo­sii hyviä sisältöjä

Kir­joit­ta­mal­la sivuil­le­si kat­ta­vat sisäl­löt pys­tym­me myös anta­maan koti­si­vuil­le­si parem­mat mah­dol­li­suu­det löy­tyä hyvil­tä pai­koil­ta Googlen hakutuloksissa. 

Haku­ko­neet prio­ri­soi­vat tulok­sis­saan sivu­ja, joi­den osoi­te, otsik­ko ja muu teks­ti­si­säl­tö vai­kut­ta­vat vas­taa­van sekä toi­si­aan että käyt­tä­jän teke­mää hakua.

Asian­tun­te­va avainsanakartoitus

Sisäl­lön­tuot­ta­jam­me teke­vät aina ensin avain­sa­na­kar­toi­tuk­sen, jol­la sel­vi­täm­me, mil­lä avain­sa­noil­la sivuil­le­si oli­si tär­ke­ää saa­da hakukonenäkyvyyttä.

Jos esi­mer­kik­si pal­ve­lus­ta­si voi­daan puhua monel­la eri syno­nyy­mil­lä, avain­sa­na­kar­toi­tuk­ses­ta käy ilmi kuin­ka kil­pail­tu­ja eri syno­nyy­mit ovat ja kuin­ka pal­jon niil­lä teh­dään Google-hakuja.

Kar­toi­tuk­sen perus­teel­la autam­me sinua valit­se­maan tehok­kaim­mat avain­sa­nat WordPress-koti­si­vuil­le­si ja kir­joi­tam­me näi­tä avain­sa­no­ja käyt­täen teks­ti­si­säl­löt, joil­la sivu­je­si on hel­pom­pi löy­tyä hakutuloksista.

7. Haku­ko­neys­tä­väl­li­ses­ti teh­dyt verkkosivut

Otam­me koti­si­vu­je­si suun­nit­te­lus­sa haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den huo­mioon heti pro­jek­tin alus­ta lähtien:

Haku­ko­neop­ti­moin­ti eli SEO (Search Engi­ne Opti­miza­tion) ei lii­ty pel­käs­tään sivu­jen raken­tee­seen ja sisäl­töön, vaan se täy­tyy huo­mioi­da koko sivustolla.

Tär­kein yksit­täi­nen osa haku­ko­neop­ti­moin­tia on sivu­jen teks­ti­si­säl­tö, mut­ta haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen vai­kut­taa lisäk­si moni muu tekijä.

Google huo­mioi haku­tu­lok­sia kasa­tes­saan muun muas­sa sen, kuin­ka nopeas­ti sivut latau­tu­vat käyt­tä­jil­le, kuin­ka pit­kään kävi­jät sivuil­la vii­py­vät sekä kuin­ka pal­jon sivuil­le­si on lin­ki­tet­ty muil­ta luo­tet­ta­vil­ta sivustoilta.

8. Nopeam­pi sivus­to Aseon avulla

Sivus­ton nopeus vai­kut­taa olen­nai­ses­ti pait­si sen haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen, myös sen käyt­tä­jäys­tä­väl­li­syy­teen. Sik­si haluam­me tar­jo­ta asiak­kail­lem­me tehok­kaat työ­ka­lut WordPress-koti­si­vu­jen­sa nopeuttamiseen.

Aseo on net­ti­si­vu­jen auto­maat­ti­seen nopeusop­ti­moin­tiin kes­kit­ty­vä Star­tup, jon­ka tavoit­tee­na on pie­nen­tää sivu­jen latausai­ko­ja ja siten paran­taa sivu­jen käy­tet­tä­vyyt­tä ja arvos­tus­ta Googlen silmissä.

Google pis­teyt­tää sivus­to­jen mobii­li- ja työ­pöy­tä­ver­siot astei­kol­la 0–100 nii­den nopeu­den mukaan. Aseo.fi:n etusi­vul­ta löy­ty­vän link­ki­tes­tin avul­la voit tes­ta­ta, kuin­ka nopeak­si Google arvioi tie­tyn sivus­ton nopeu­den sekä mil­lai­set nopeus­pis­teet sivus­to sai­si, jos se käyt­täi­si Aseota.

Kokei­le ilmaiseksi

Voit ottaa Aseon mil­le tahan­sa sivus­tol­le ilmai­sek­si tes­ti­käyt­töön 30 vuo­ro­kau­dek­si. Aseon käyt­töön­ot­toon menee vain noin 5 minuuttia.

Tes­ti­käy­tön aika­na pää­set seu­raa­maan, kuin­ka pal­jon sivu­je­si haku­ko­ne­si­joi­tuk­set para­ne­vat, ja kuin­ka pal­jon sivus­to­si saa lisää näyt­tö­ker­to­ja, vie­rai­li­joi­ta ja liidejä.

Tar­vet­ta tai kiin­nos­tus­ta WordPress ylläpitopalveluille?

9. Meil­tä saat WordPress-koti­si­vuil­le­si tehok­kaan Google Ads ‑mai­nos­kam­pan­jan, joka hou­kut­te­lee koh­dey­lei­sö­si luoksesi

Google Adsin hakusa­na­mai­nok­sia näy­te­tään luon­nol­lis­ten haku­tu­los­ten ohes­sa ihmi­sil­le, jot­ka hake­vat Googles­ta tie­tyil­lä hakusanoilla.

Yri­tyk­sen mai­nos siis näkyy käyt­tä­jil­le, jot­ka toden­nä­köi­ses­ti ovat jo val­miik­si kiin­nos­tu­nei­ta osta­maan mai­nos­ta­ma­si tuot­teen tai palvelun.

Hakusa­na­mai­non­nal­la pää­set luon­nol­lis­ten haku­tu­los­ten ohi suo­raan haku­tu­los­ten kärkipaikoille

Raken­nam­me sinul­le hakusa­na­mai­nos­kam­pan­jan, jos­sa voit tar­kas­ti mää­rit­tää muun muas­sa sen, mil­lä hakusa­noil­la ja maan­tie­teel­li­sel­lä alu­eel­la mai­nos­ta näy­te­tään, mihin kel­lo­nai­koi­hin ja minä viikonpäivinä.

Google ei veloi­ta mai­nok­sen näyt­tä­mi­ses­tä lain­kaan, vaan mak­sat avain­sa­na­koh­tai­sen klik­kaus­hin­nan sil­loin, kun joku klik­kaa mai­nos­ta pääs­täk­seen sivuillesi.

Voit itse vapaas­ti aset­taa juu­ri halua­ma­si euro­mää­räi­sen päi­vä­bud­je­tin mai­nok­sil­le, joten käy­tät mai­non­taan vain sen ver­ran kuin haluat.

kuviot-3-sininen-harmaa

10. Remar­ke­ting antaa uuden tilai­suu­den vakuut­taa sivu­je­si kävijät

Voit myös hou­ku­tel­la WordPress-koti­si­vu­je­si kävi­jät myö­hem­min palaa­maan sivuil­le­si uudel­leen­mark­ki­noin­nil­la eli Remarketing-mainonnalla:

Tämä antaa sinul­le uuden mah­dol­li­suu­den vakuut­taa ne poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si, jot­ka pois­tui­vat sivuil­ta­si ostamatta.

Toteu­tam­me yri­tyk­sel­le­si tehok­kaan uudel­leen­mark­ki­noin­ti­kam­pan­jan Googles­sa tai Face­boo­kis­sa. Uudel­leen­mark­ki­noin­nis­sa mai­nos­jär­jes­tel­mä tun­nis­taa sivus­to­si vie­rai­li­jat, ja näyt­tää heil­le mai­nok­sia­si, kun he surf­faa­vat muu­al­la netissä.

Google Remar­ke­ting ‑kam­pan­jan mai­nok­set näky­vät Googlen tuhan­sien yhteis­työ­kump­pa­nien sivus­toil­la ja pal­ve­luis­sa. Face­book Retar­ge­ting –kam­pan­jan mai­nok­sia puo­les­taan näy­te­tään mil­joo­nien käyt­tä­jien suo­si­mas­sa Facebookissa.

11. Mata­lan kyn­nyk­sen yhtey­den­ot­to­ka­na­va chatbot

WordPress-koti­si­vuil­le­si voi­daan lisä­tä myös asiak­kai­ta­si ympä­ri vuo­ro­kau­den pal­ve­le­va chat­bot, jon­ka avul­la vie­rai­li­joi­den on help­po lähes­tyä sinua kos­ka tahansa.

Chat­bot on cha­tin väli­tyk­sel­lä asiak­kai­de­si kans­sa kes­kus­te­le­va tie­to­ko­neoh­jel­ma, johon voi­daan ohjel­moi­da val­miik­si halua­ma­si mää­rä vas­tauk­sia asiak­kai­den mah­dol­li­siin kysy­myk­siin sekä val­mii­ta keskusteluketjuja.

Asia­kas kom­mu­ni­koi chat­bo­tin kans­sa valit­se­mal­la anta­mis­ta­si vastausvaihtoehdoista.

Tee yhtey­de­no­tos­ta helppoa

Chat­bot on mata­lan kyn­nyk­sen kom­mu­ni­kaa­tio­ka­na­va asiak­kaan ja yri­tyk­sen välillä:

Se tekee yhtey­de­no­tos­ta vai­va­ton­ta, hou­kut­te­lee yri­tyk­sel­le­si lisää yhtey­den­ot­to­ja kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti sekä paran­taa kävi­jä­ko­ke­mus­ta, kun asiak­kaa­si voi­vat tavoit­taa sinut juu­ri sil­loin kuin haluavat.

Vaik­ka chat­bot ei kor­vaa ihmis­tä, se pys­tyy hel­pos­ti tar­joa­maan sivu­je­si kävi­jöil­le vas­tauk­set rutii­nin­omai­siin kysy­myk­siin. Tämä sääs­tää arvo­kas­ta työ­ai­kaa, kun ihmis­ten työ­pa­nos voi­daan kes­kit­tää moni­mut­kai­sem­piin tai tuot­ta­vam­piin työtehtäviin.

Kerää lii­de­jä vaivattomasti

Chat­bot myös aut­taa sinua kerää­mään lii­de­jä sil­loin­kin, kun itse olet vapaal­la. Chat­bot kan­nus­taa poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta otta­maan yhteyt­tä, teke­mäl­lä yhtey­de­no­tos­ta mah­dol­li­sim­man vaivatonta.

Chat­bo­tin kaut­ta kävi­jän on help­po jät­tää sinul­le yhteys­tie­ton­sa ja yhtey­den­ot­to­pyyn­tö, johon voit vas­ta­ta heti kun sinul­le sopii.

helpotkotisivut-chatbot

12. Seu­raa verk­ko­si­vu­je­si tehokkuutta

Jot­ta saat WordPress-koti­si­vuis­ta­si kai­ken hyö­dyn irti, on tär­ke­ää tie­tää, miten hyvin sivut täyt­tä­vät niil­le ase­te­tut tavoit­teet. Ver­tai­le­mal­la sivu­je­si lii­ken­teen kehi­tys­tä läh­tö­ti­lan­tee­seen opit tun­nis­ta­maan, mikä toi­mii ja mikä ei.

Sivuil­le kan­nat­taa asen­taa ana­ly­tiik­ka­työ­ka­lu Google Ana­ly­tics, jol­la voit hel­pos­ti seu­ra­ta esi­mer­kik­si sivus­ton kävi­jä­mää­riä, mit­kä sisäl­löt sivuil­la ovat kävi­jöi­den suo­sios­sa ja mitä kaut­ta kävi­jät ovat sivuil­le tulleet.

Help­po tapa seu­ra­ta konversioita

Google Ana­ly­tic­sin kon­ver­sio­seu­ran­nal­la pys­tyt seu­raa­maan, kuin­ka moni sivus­to­si kävi­jöis­tä tekee jon­kin halua­ma­si toimenpiteen:

Voit aset­taa kon­ver­sio­ta­voit­teik­si esi­mer­kik­si yhteys­tie­to­lo­mak­keen lähet­tä­mi­sen, uutis­kir­jeen tilaa­mi­sen tai ostok­sen tekemisen.

Näin pysyt kär­ryil­lä, kuin­ka suu­ri osa sivuil­la­si kävi­jöis­tä toi­mii toi­vo­mal­la­si taval­la, ja pys­tyt jat­ku­vas­ti kehit­tä­mään sivu­ja­si tehokkaammiksi.

Tie­dät aina, kuin­ka teho­kas­ta mai­non­ta­si on

Google Adsin mai­nos­jär­jes­tel­mäs­sä on oma kon­ver­sio­seu­ran­ta, joka ker­too tark­kaan, kuin­ka moni mai­nos­ten klik­kaa­jis­ta konvertoituu.

Adsin kon­ver­sio­seu­ran­nan avul­la näet, hou­kut­te­lee­ko mai­nos sivuil­le­si vain vie­rai­li­joi­ta vai myös mak­sa­via asiak­kai­ta. Kon­ver­sio­seu­ran­ta kuu­luu mukaan kaik­kiin teke­miim­me Google Ads ‑mai­nos­kam­pan­joi­hin.

Kiin­nos­taa­ko WordPress-kotisivut?

Tar­vit­see­ko yri­tyk­se­si uusia WordPress-koti­si­vu­ja tai haluat­ko jutel­la van­ho­jen sivu­je­si kehittämisestä?