Päi­vi­tet­ty 27.3.2019

WordPress Koti­si­vut yri­tyk­sel­le

Han­ki opti­moi­dut sivut edul­li­ses­ti ja kas­va­ta lii­ke­toi­min­taa­si
Tutus­tu paket­tei­hin

”Tavoit­tee­nam­me oli saa­da varas­to­ti­loil­lem­me toi­min­nal­li­set, infor­ma­tii­vi­set ja visu­aa­li­ses­ti sel­keät net­ti­si­vut vain kah­den vii­kon aika­tau­lul­la. Tavoit­teet saa­vu­tet­tiin erin­omai­ses­ti. Lupauk­set aika­tau­lus­ta ja hin­nas­ta piti­vät kutin­sa täy­del­li­ses­ti. Vas­taa­van­lai­sen tar­peen tul­les­sa aiom­me jat­kos­sa­kin käyt­tää Helpotkotisivut.fi:n pal­ve­lu­ja.”

Juho Kirs­ti­nä
Leh­to Tilat Oy

WordPress koti­si­vut hel­pos­ti nel­jäl­lä vai­heel­la

Ker­ro toi­veis­ta­si

Ker­ro toi­veis­ta­si ja suun­ni­tel­laan yhdes­sä wordpress koti­si­vut tar­pei­siin­ne. Link­kaa mal­lik­si myös sivus­to­ja jois­ta tyk­käät ja jon­ka tyy­lis­tä oli­sit hake­mas­sa.

Toteu­tus

Lähe­tä meil­le koti­si­vuil­le tule­vat teks­ti- ja kuva­ma­te­ri­aa­lit. Suun­nit­te­lem­me ja toteu­tam­me koti­si­vut yhtei­sen suun­ni­tel­man poh­jal­ta.

Val­mii­na kat­sel­ta­vak­si

Tutus­tu uuteen sivus­too­si ja ker­ro mitä pidät. Ker­ro mah­dol­li­set muu­tos­toi­veet ja hoi­dam­me muu­tok­set toi­vei­de­si mukaan val­miik­si.

Jul­kai­se ja hyö­dyn­nä

Uusi sivus­to­si on val­mii­na tuke­maan toi­min­taa­si. Ker­ro sivuis­ta tut­ta­vil­le­si ja var­mis­ta, että sivuil­le­si ohjau­tuu riit­tä­väs­ti kävi­jä­lii­ken­net­tä.

Kaik­ki mitä sivuil­le­si tar­vit­set hel­pol­la avai­met käteen -pake­til­la

Suo­si­tuim­mat lisä­pal­ve­lut

WordPress koti­si­vu­jen yllä­pi­to ja tuki­pal­ve­lut

Domain, SSL, Päi­vi­tys­pal­ve­lu - vii­meis­te­le koko­nai­suus

WordPress koti­si­vut yri­tyk­sel­le – moni­puo­li­set omi­nai­suu­det

Help­po käy­tet­tä­vyys

Päi­vi­tä sivu­ja­si hel­pos­ti kir­jau­tu­mal­la sisään WordPres­siin omil­la hen­ki­lö­koh­tai­sil­la tun­nuk­sil­la­si. Saat meil­tä video-ohjeet päi­vit­tä­mi­sen tuek­si ja asian­tun­te­va tii­mim­me opas­taa sinua tar­peen mukaan.

Res­pon­sii­vi­suus

Kaik­ki toteut­ta­mam­me sivus­tot ovat res­pon­sii­vi­sia. Res­pon­sii­vi­set koti­si­vut näky­vät oikeas­sa koos­sa kai­kil­la ylei­sim­mil­lä lait­teil­la. Ei siis ole väliä, vie­rai­le­vat­ko käyt­tä­jät sivuil­la­si kän­ny­käl­lä, table­til­la vai tie­to­ko­neel­la.

Tur­vat­tu tule­vai­suus

WordPress ja sii­hen rää­tä­löi­dyt lisä­osat kehit­ty­vät jat­ku­vas­ti. Tämän ansios­ta voit luot­taa sii­hen, että koti­si­vusi toi­mi­vat myös vuo­sien pääs­tä ja elä­vät lii­ke­toi­min­ta­si muut­tues­sa.

Kuva­gal­le­ria

Sivuil­le­si pys­ty­tään hel­pos­ti luo­maan tyy­li­käs kuva­gal­le­ria. Mitä hyö­tyä kuva­gal­le­rias­ta sit­ten oikeas­taan on? Kuva ker­too enem­män kuin tuhat sanaa; pys­tyt vies­ti­mään ja vakuut­ta­maan poten­ti­aa­li­set asiak­kaat työ­si laa­dul­la.

Yhtey­den­ot­to­lo­ma­ke

Lisääm­me jokai­sel­le teke­mäl­lem­me sivul­le yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen tar­vit­se­mil­lan­ne ken­til­lä. Lomak­keen avul­la poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­de­si on mah­dol­lis­ta ottaa sinuun yhteyt­tä, jät­tää yhtey­den­ot­to- tai tar­jous­pyyn­tö.

Kävi­jä­seu­ran­ta

Google Ana­ly­tic­sin avul­la koti­si­vusi kävi­jä­lii­ken­teen seu­raa­mi­nen on help­poa ja vai­va­ton­ta. Ana­ly­tic­sil­lä pys­tyt tar­kas­te­le­maan kävi­jä­mää­riä, mil­tä alu­eel­ta sivus­tol­la­si vie­rail­laan ja mihin aikaan.

Kie­li­va­lin­nat

Haluai­sit­ko, että sivus­toa­si voi­daan sela­ta myös useam­mil­la kie­lil­lä? Tämä onnis­tuu mai­nios­ti asen­net­ta­vien kie­li­li­sä­osien avul­la. Sivu­je­si oike­aan ylä­reu­naan voi­daan sijoit­taa eri kie­li­va­lin­nois­ta ker­to­vat mai­den liput.

Blo­gi

Mie­len­kiin­toi­nen ja asian­tun­te­va blo­gi lisää sivus­to­si kävi­jä­lii­ken­net­tä ja saa vie­rai­li­jat palaa­maan sivus­tol­le­si uudel­leen. Vuo­ro­vai­ku­tus­suh­teen luo­mi­nen asiak­kai­den ja yri­tyk­se­si välil­lä onnis­tuu myös parem­min. Oman ala­si asian­tun­te­mus välit­tyy luo­mas­ta­si teks­tis­tä myös luki­jal­le.

Sosi­aa­li­nen media

Koti­si­vuil­le­si saa­daan hel­pos­ti lii­tet­tyä kaik­ki sosi­aa­li­sen median pai­nik­keet, kuten Face­book, Twit­ter, You­tu­be, Ins­ta­gram ja Lin­ke­dIn. Sosi­aa­li­nen media on yri­tyk­sel­le­si ilmai­nen mark­ki­noin­ti­työ­ka­lu, jon­ka väli­tyk­sel­lä pys­tyt vies­ti­mään asiak­kail­le­si tär­keis­tä asiois­ta.

Varaus­ka­len­te­ri

Varaus­ka­len­te­rin avul­la vapau­tat käte­si oman toi­min­ta­si pyö­rit­tä­mi­seen ja sääs­tät ajan lisäk­si rahaa. Anna asiak­kait­te­si teh­dä varauk­set ver­kos­sa, vas­taa­no­ta tie­to uusis­ta varauk­sis­ta säh­kö­pos­til­la ja pidät asiak­kaa­si tyy­ty­väi­si­nä.

Tapah­tu­ma­ka­len­te­ri

Google Ana­ly­tic­sin avul­la koti­si­vusi kävi­jä­lii­ken­teen seu­raa­mi­nen on help­poa ja vai­va­ton­ta. Ana­ly­tic­sil­lä pys­tyt tar­kas­te­le­maan kävi­jä­mää­riä, mil­tä alu­eel­ta sivus­tol­la­si vie­rail­laan ja mihin aikaan.

Ext­ra­net

Ext­ra­ne­tin avul­la mää­ri­tät halua­ma­si sisäl­lön näky­vyy­den vain sisään­kir­jau­tu­neil­le käyt­tä­jil­le. Käyt­tä­jät voi­vat olla esi­mer­kik­si työn­te­ki­jöi­tä, asiak­kai­ta tai mui­ta yhteis­työ­kump­pa­nei­ta.

Yli 1000 suun­ni­tel­tua WordPress koti­si­vua

Koti­si­vut yri­tyk­sel­le­si mie­les­sä? Kysy lisää Leol­ta!

LEO SÄVEL

CEO, Part­ner
leo.savel@helpotkotisivut.fi
045 161 3667

Ota yhteyt­tä ja ker­ro, mikä kiin­nos­taa

ASIAKASTUKI

045–161 3330
tuki@helpotkotisivut.fi

LOGOT JA GRAFIIKKA

050–468 0322
marjut.anttilainen@helpotkotisivut.fi

Google Rating
4.7
Based on 57 reviews
Facebook Rating
4.8
Based on 35 reviews

PROJEKTIJOHTAMINEN JA TEKNINEN TUKI

050 409 2378
michael.muhonen@helpotkotisivut.fi

SISÄLLÖNTUOTANTO JA DIGIMARKKINOINTI

050 409 3118
markkinointi@helpotkotisivut.fi

Helpotkotisivut.fi MS Oy

Arkisin 9.00–16.00
KANNELMÄKI
Sitratori 3, 2. krs
00420, HELSINKI

Y-tunnus: 2559523–1

 

ARVOSTELUT

TILAA UUTISKIRJE