WordPress Koti­si­vut yritykselle

4 help­poa vai­het­ta ja sel­keät paketit.
Tutus­tu paketteihin

WordPress koti­si­vut hel­pos­ti nel­jäl­lä vaiheella

Ker­ro toiveistasi

Ker­ro toi­veis­ta­si ja suun­ni­tel­laan yhdes­sä wordpress koti­si­vut tar­pei­siin­ne. Link­kaa mal­lik­si myös sivus­to­ja jois­ta tyk­käät ja jon­ka tyy­lis­tä oli­sit hakemassa.

Toteu­tus

Lähe­tä meil­le koti­si­vuil­le tule­vat teks­ti- ja kuva­ma­te­ri­aa­lit. Suun­nit­te­lem­me ja toteu­tam­me koti­si­vut yhtei­sen suun­ni­tel­man pohjalta.

Val­mii­na katseltavaksi

Tutus­tu uuteen sivus­too­si ja ker­ro mitä pidät. Ker­ro mah­dol­li­set muu­tos­toi­veet ja hoi­dam­me muu­tok­set toi­vei­de­si mukaan valmiiksi.

Jul­kai­se ja hyödynnä

Uusi sivus­to­si on val­mii­na tuke­maan toi­min­taa­si. Ker­ro sivuis­ta tut­ta­vil­le­si ja var­mis­ta, että sivuil­le­si ohjau­tuu riit­tä­väs­ti kävijäliikennettä.

WordPress koti­si­vut yri­tyk­sel­le — Avai­met käteen paketit

Mini

Sup­pea sivusto
390
 • 1–2 sisäl­tö­si­vua
 • WordPress koti­si­vut ja Divi Theme
 • Perin­tei­nen lay­out tai OnePage
 • Res­pon­sii­vi­nen ja mobiiliystävällinen
 • Help­po päivittää
 • Video-ohjeis­tus päivitykseen
 • Tar­vit­ta­vat lisäosat
 • Yhtey­den­ot­to­lo­ma­ke
 • Google Ana­ly­tics kävijäseuranta
 • Google AdWords mainonta
 • Sup­pea hakukoneoptimointi

Rei­lu

Hyvä perus­pa­ket­ti
490
 • 3–6 sisäl­tö­si­vua
 • WordPress koti­si­vut ja Divi Theme
 • Perin­tei­nen lay­out tai OnePage
 • Res­pon­sii­vi­nen ja mobiiliystävällinen
 • Help­po päivittää
 • Video-ohjeis­tus päivitykseen
 • Tar­vit­ta­vat lisäosat
 • Yhtey­den­ot­to­lo­ma­ke
 • Google Ana­ly­tics kävijäseuranta
 • Google AdWords mainonta
 • Sup­pea hakukoneoptimointi

Laa­ja

Pyy­dä tarjous
790
 • 7+ sisäl­tö­si­vua
 • WordPress koti­si­vut ja Divi Theme
 • Perin­tei­nen lay­out tai OnePage
 • Res­pon­sii­vi­nen ja mobiiliystävällinen
 • Help­po päivittää
 • Video-ohjeis­tus päivitykseen
 • Tar­vit­ta­vat lisäosat
 • Yhtey­den­ot­to­lo­ma­ke
 • Google Ana­ly­tics kävijäseuranta
 • Google AdWords mainonta
 • Sup­pea hakukoneoptimointi

Suo­si­tuim­mat lisäpalvelut

Ammat­ti­va­lo­ku­vaa­ja

Ammat­ti­lai­nen lähialueeltasi
199
 • Kuvat sinus­ta ja liiketoiminnastasi
 • Laa­duk­kaat referenssikuvat
 • 4–6 jäl­ki­kä­si­tel­tyä kuvaa
 • Lataus­link­ki kuvatiedostoihin

Ajan­va­raus­ka­len­te­ri

Ilman kuu­kausi­mak­su­ja
149
 • Paran­na asiakaspalvelua
 • Näy­tä vapaat ajat
 • Sääs­tä työtunteja
 • Kes­ki­ty asiakkaaseen

Google AdWords

Koh­den­net­tu mainonta
75/kk
 • Mää­ri­tä sopi­va kuukausibudjetti
 • Mai­nos­ta paikallisesti
 • Löy­dy heti Googlesta
 • Jat­ku­va opti­moin­ti ja raportit

WordPress koti­si­vu­jen yllä­pi­to ja tukipalvelut

Yllä­pi­to

Ilman tukea
4,90/kk
 • WordPress koti­si­vu­ti­la
 • Säh­kö­pos­ti­laa­ti­kot
 • Tuki muok­kauk­seen
 • Super­no­pea pilvipalvelin

Yllä­pi­to­tu­ki

Tuki muok­kauk­seen
9,90/kk
 • WordPress koti­si­vu­ti­la
 • Säh­kö­pos­ti­laa­ti­kot
 • Tuki muok­kauk­seen
 • Super­no­pea pilvipalvelin

Pil­vi­pal­ve­lin

Super­no­pea
19,90/kk
 • WordPress koti­si­vu­ti­la
 • Säh­kö­pos­ti­laa­ti­kot
 • Tuki muok­kauk­siin
 • Super­no­pea pilvipalvelin

Domain, SSL, Päi­vi­tys­pal­ve­lu — vii­meis­te­le kokonaisuus

Domain

fi, com, net, org, info
1,70/kk
 • Viral­li­nen verkkotunnusvälittäjä
 • Hoi­dam­me varauksen
 • Uusim­me automaattisesti
 • Säh­kö­pos­ti­laa­ti­kot domainille

SSL-Ser­ti­fi­kaat­ti

Tur­val­li­nen yhteys
4,90/kk
 • Suo­jaa yhteys ja estä hakkerit
 • EU tie­to­suo­ja-ase­tuk­set kuntoon
 • Nopeu­ta sivus­toa­si käyttäjäystävällisemmäksi
 • Paran­na sijoi­tus­ta­si Googlessa

Päi­vi­tys­pal­ve­lu

Päi­vi­täm­me puolestasi
4,90/kk
 • WordPress- ja Divi-päivitykset
 • Lisä­osa­päi­vi­tyk­set
 • Pitää sivus­ton ajantasalla
 • Suo­jaa sivua haavoittuvaisuuksilta

WordPress koti­si­vut yri­tyk­sel­le – moni­puo­li­set ominaisuudet

Help­po käytettävyys

Päi­vi­tä sivu­ja­si hel­pos­ti kir­jau­tu­mal­la sisään WordPres­siin omil­la hen­ki­lö­koh­tai­sil­la tun­nuk­sil­la­si. Saat meil­tä video-ohjeet päi­vit­tä­mi­sen tuek­si ja asian­tun­te­va tii­mim­me opas­taa sinua tar­peen mukaan.

Res­pon­sii­vi­suus

Kaik­ki toteut­ta­mam­me sivus­tot ovat res­pon­sii­vi­sia, eli sivut näky­vät oikeas­sa koos­sa kai­kil­la ylei­sim­mil­lä lait­teil­la. Ei siis ole väliä, vie­rai­le­vat­ko käyt­tä­jät sivuil­la­si kän­ny­käl­lä, table­til­la vai tietokoneella.

Tur­vat­tu tulevaisuus

WordPress ja sii­hen rää­tä­löi­dyt lisä­osat kehit­ty­vät jat­ku­vas­ti. Tämän ansios­ta voit luot­taa sii­hen, että koti­si­vusi toi­mi­vat myös vuo­sien pääs­tä ja elä­vät lii­ke­toi­min­ta­si muuttuessa.

Kuva­gal­le­ria

Sivuil­le­si pys­ty­tään hel­pos­ti luo­maan tyy­li­käs kuva­gal­le­ria. Mitä hyö­tyä kuva­gal­le­rias­ta sit­ten oikeas­taan on? Kuva ker­too enem­män kuin tuhat sanaa; pys­tyt vies­ti­mään ja vakuut­ta­maan poten­ti­aa­li­set asiak­kaat työ­si laadulla.

Yhtey­den­ot­to­lo­ma­ke

Lisääm­me jokai­sel­le teke­mäl­lem­me sivul­le yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen tar­vit­se­mil­lan­ne ken­til­lä. Lomak­keen avul­la poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­de­si on mah­dol­lis­ta ottaa sinuun yhteyt­tä, jät­tää yhtey­den­ot­to- tai tarjouspyyntö.

Kävi­jä­seu­ran­ta

Google Ana­ly­tic­sin avul­la koti­si­vusi kävi­jä­lii­ken­teen seu­raa­mi­nen on help­poa ja vai­va­ton­ta. Ana­ly­tic­sil­lä pys­tyt tar­kas­te­le­maan kävi­jä­mää­riä, mil­tä alu­eel­ta sivus­tol­la­si vie­rail­laan ja mihin aikaan.

Kie­li­va­lin­nat

Haluai­sit­ko, että sivus­toa­si voi­daan sela­ta myös useam­mil­la kie­lil­lä? Tämä onnis­tuu mai­nios­ti asen­net­ta­vien kie­li­li­sä­osien avul­la. Sivu­je­si oike­aan ylä­reu­naan voi­daan sijoit­taa eri kie­li­va­lin­nois­ta ker­to­vat mai­den liput.

Blo­gi

Mie­len­kiin­toi­nen ja asian­tun­te­va blo­gi lisää sivus­to­si kävi­jä­lii­ken­net­tä ja saa vie­rai­li­jat palaa­maan sivus­tol­le­si uudel­leen. Vuo­ro­vai­ku­tus­suh­teen luo­mi­nen asiak­kai­den ja yri­tyk­se­si välil­lä onnis­tuu myös parem­min. Oman ala­si asian­tun­te­mus välit­tyy luo­mas­ta­si teks­tis­tä myös lukijalle.

Sosi­aa­li­nen media

Koti­si­vuil­le­si saa­daan hel­pos­ti lii­tet­tyä kaik­ki sosi­aa­li­sen median pai­nik­keet, kuten Face­book, Twit­ter, You­tu­be, Ins­ta­gram ja Lin­ke­dIn. Sosi­aa­li­nen media on yri­tyk­sel­le­si ilmai­nen mark­ki­noin­ti­työ­ka­lu, jon­ka väli­tyk­sel­lä pys­tyt vies­ti­mään asiak­kail­le­si tär­keis­tä asioista.

Varaus­ka­len­te­ri

Varaus­ka­len­te­rin avul­la vapau­tat käte­si oman toi­min­ta­si pyö­rit­tä­mi­seen ja sääs­tät ajan lisäk­si rahaa. Anna asiak­kait­te­si teh­dä varauk­set ver­kos­sa, vas­taa­no­ta tie­to uusis­ta varauk­sis­ta säh­kö­pos­til­la ja pidät asiak­kaa­si tyytyväisinä.

Tapah­tu­ma­ka­len­te­ri

Google Ana­ly­tic­sin avul­la koti­si­vusi kävi­jä­lii­ken­teen seu­raa­mi­nen on help­poa ja vai­va­ton­ta. Ana­ly­tic­sil­lä pys­tyt tar­kas­te­le­maan kävi­jä­mää­riä, mil­tä alu­eel­ta sivus­tol­la­si vie­rail­laan ja mihin aikaan.

Ext­ra­net

Ext­ra­ne­tin avul­la mää­ri­tät halua­ma­si sisäl­lön näky­vyy­den vain sisään­kir­jau­tu­neil­le käyt­tä­jil­le. Käyt­tä­jät voi­vat olla esi­mer­kik­si työn­te­ki­jöi­tä, asiak­kai­ta tai mui­ta yhteistyökumppaneita.

Yli 1000 suun­ni­tel­tua WordPress kotisivua

Verk­ko­si­vu­jen toteu­tus mie­les­sä? Yli 1000 sivus­ton koke­muk­sel­la. Kysy lisää Leolta!

Leo Sävel

Leo Sävel

CEO, Part­ner

leo.savel@helpotkotisivut.fi SOI­TA 045 161 3667

 • Pudo­ta tie­dos­tot tähän tai 
  Kiin­nos­tuit­ko? Jätä soit­to­pyyn­tö tästä.

  Pin It on Pinterest