WordPress Koti­si­vut yri­tyk­sel­le

4 help­poa vai­het­ta ja sel­keät pake­tit.
Tutus­tu paket­tei­hin

WordPress koti­si­vut hel­pos­ti nel­jäl­lä vai­heel­la

Ker­ro toi­veis­ta­si

Ker­ro toi­veis­ta­si ja suun­ni­tel­laan yhdes­sä wordpress koti­si­vut tar­pei­siin­ne. Link­kaa mal­lik­si myös sivus­to­ja jois­ta tyk­käät ja jon­ka tyy­lis­tä oli­sit hake­mas­sa.

Toteu­tus

Lähe­tä meil­le koti­si­vuil­le tule­vat teks­ti- ja kuva­ma­te­ri­aa­lit. Suun­nit­te­lem­me ja toteu­tam­me koti­si­vut yhtei­sen suun­ni­tel­man poh­jal­ta.

Val­mii­na kat­sel­ta­vak­si

Tutus­tu uuteen sivus­too­si ja ker­ro mitä pidät. Ker­ro mah­dol­li­set muu­tos­toi­veet ja hoi­dam­me muu­tok­set toi­vei­de­si mukaan val­miik­si.

Jul­kai­se ja hyö­dyn­nä

Uusi sivus­to­si on val­mii­na tuke­maan toi­min­taa­si. Ker­ro sivuis­ta tut­ta­vil­le­si ja var­mis­ta, että sivuil­le­si ohjau­tuu riit­tä­väs­ti kävi­jä­lii­ken­net­tä.

WordPress koti­si­vut yri­tyk­sel­le — Avai­met käteen pake­tit

Mini

Sup­pea sivus­to
390
 • 1–2 sisäl­tö­si­vua
 • WordPress koti­si­vut ja Divi The­me
 • Perin­tei­nen lay­out tai One­Pa­ge
 • Res­pon­sii­vi­nen ja mobii­liys­tä­väl­li­nen
 • Help­po päi­vit­tää
 • Video-ohjeis­tus päi­vi­tyk­seen
 • Tar­vit­ta­vat lisä­osat
 • Yhtey­den­ot­to­lo­ma­ke
 • Google Ana­ly­tics kävi­jä­seu­ran­ta
 • Google AdWords mai­non­ta
 • Sup­pea haku­ko­neop­ti­moin­ti

Rei­lu

Hyvä perus­pa­ket­ti
490
 • 3–6 sisäl­tö­si­vua
 • WordPress koti­si­vut ja Divi The­me
 • Perin­tei­nen lay­out tai One­Pa­ge
 • Res­pon­sii­vi­nen ja mobii­liys­tä­väl­li­nen
 • Help­po päi­vit­tää
 • Video-ohjeis­tus päi­vi­tyk­seen
 • Tar­vit­ta­vat lisä­osat
 • Yhtey­den­ot­to­lo­ma­ke
 • Google Ana­ly­tics kävi­jä­seu­ran­ta
 • Google AdWords mai­non­ta
 • Sup­pea haku­ko­neop­ti­moin­ti

Laa­ja

Pyy­dä tar­jous
790
 • 7+ sisäl­tö­si­vua
 • WordPress koti­si­vut ja Divi The­me
 • Perin­tei­nen lay­out tai One­Pa­ge
 • Res­pon­sii­vi­nen ja mobii­liys­tä­väl­li­nen
 • Help­po päi­vit­tää
 • Video-ohjeis­tus päi­vi­tyk­seen
 • Tar­vit­ta­vat lisä­osat
 • Yhtey­den­ot­to­lo­ma­ke
 • Google Ana­ly­tics kävi­jä­seu­ran­ta
 • Google AdWords mai­non­ta
 • Sup­pea haku­ko­neop­ti­moin­ti

Suo­si­tuim­mat lisä­pal­ve­lut

Ammat­ti­va­lo­ku­vaa­ja

Ammat­ti­lai­nen lähia­lu­eel­ta­si
199
 • Kuvat sinus­ta ja lii­ke­toi­min­nas­ta­si
 • Laa­duk­kaat refe­rens­si­ku­vat
 • 4–6 jäl­ki­kä­si­tel­tyä kuvaa
 • Lataus­link­ki kuva­tie­dos­toi­hin

Ajan­va­raus­ka­len­te­ri

Ilman kuu­kausi­mak­su­ja
149
 • Paran­na asia­kas­pal­ve­lua
 • Näy­tä vapaat ajat
 • Sääs­tä työ­tun­te­ja
 • Kes­ki­ty asiak­kaa­seen

Google AdWords

Koh­den­net­tu mai­non­ta
75/kk
 • Mää­ri­tä sopi­va kuu­kausi­bud­jet­ti
 • Mai­nos­ta pai­kal­li­ses­ti
 • Löy­dy heti Googles­ta
 • Jat­ku­va opti­moin­ti ja rapor­tit

WordPress koti­si­vu­jen yllä­pi­to ja tuki­pal­ve­lut

Yllä­pi­to

Ilman tukea
4,90/kk
 • WordPress koti­si­vu­ti­la
 • Säh­kö­pos­ti­laa­ti­kot
 • Tuki muok­kauk­seen
 • Super­no­pea pil­vi­pal­ve­lin

Yllä­pi­to­tu­ki

Tuki muok­kauk­seen
9,90/kk
 • WordPress koti­si­vu­ti­la
 • Säh­kö­pos­ti­laa­ti­kot
 • Tuki muok­kauk­seen
 • Super­no­pea pil­vi­pal­ve­lin

Pil­vi­pal­ve­lin

Super­no­pea
19,90/kk
 • WordPress koti­si­vu­ti­la
 • Säh­kö­pos­ti­laa­ti­kot
 • Tuki muok­kauk­siin
 • Super­no­pea pil­vi­pal­ve­lin

Domain, SSL, Päi­vi­tys­pal­ve­lu — vii­meis­te­le koko­nai­suus

Domain

fi, com, net, org, info
1,70/kk
 • Viral­li­nen verk­ko­tun­nus­vä­lit­tä­jä
 • Hoi­dam­me varauk­sen
 • Uusim­me auto­maat­ti­ses­ti
 • Säh­kö­pos­ti­laa­ti­kot domai­nil­le

SSL-Ser­ti­fi­kaat­ti

Tur­val­li­nen yhteys
4,90/kk
 • Suo­jaa yhteys ja estä hak­ke­rit
 • EU tie­to­suo­ja-ase­tuk­set kun­toon
 • Nopeu­ta sivus­toa­si käyt­tä­jäys­tä­väl­li­sem­mäk­si
 • Paran­na sijoi­tus­ta­si Googles­sa

Päi­vi­tys­pal­ve­lu

Päi­vi­täm­me puo­les­ta­si
4,90/kk
 • WordPress- ja Divi-päi­vi­tyk­set
 • Lisä­osa­päi­vi­tyk­set
 • Pitää sivus­ton ajan­ta­sal­la
 • Suo­jaa sivua haa­voit­tu­vai­suuk­sil­ta

WordPress koti­si­vut yri­tyk­sel­le – moni­puo­li­set omi­nai­suu­det

Help­po käy­tet­tä­vyys

Päi­vi­tä sivu­ja­si hel­pos­ti kir­jau­tu­mal­la sisään WordPres­siin omil­la hen­ki­lö­koh­tai­sil­la tun­nuk­sil­la­si. Saat meil­tä video-ohjeet päi­vit­tä­mi­sen tuek­si ja asian­tun­te­va tii­mim­me opas­taa sinua tar­peen mukaan.

Res­pon­sii­vi­suus

Kaik­ki toteut­ta­mam­me sivus­tot ovat res­pon­sii­vi­sia, eli sivut näky­vät oikeas­sa koos­sa kai­kil­la ylei­sim­mil­lä lait­teil­la. Ei siis ole väliä, vie­rai­le­vat­ko käyt­tä­jät sivuil­la­si kän­ny­käl­lä, table­til­la vai tie­to­ko­neel­la.

Tur­vat­tu tule­vai­suus

WordPress ja sii­hen rää­tä­löi­dyt lisä­osat kehit­ty­vät jat­ku­vas­ti. Tämän ansios­ta voit luot­taa sii­hen, että koti­si­vusi toi­mi­vat myös vuo­sien pääs­tä ja elä­vät lii­ke­toi­min­ta­si muut­tues­sa.

Kuva­gal­le­ria

Sivuil­le­si pys­ty­tään hel­pos­ti luo­maan tyy­li­käs kuva­gal­le­ria. Mitä hyö­tyä kuva­gal­le­rias­ta sit­ten oikeas­taan on? Kuva ker­too enem­män kuin tuhat sanaa; pys­tyt vies­ti­mään ja vakuut­ta­maan poten­ti­aa­li­set asiak­kaat työ­si laa­dul­la.

Yhtey­den­ot­to­lo­ma­ke

Lisääm­me jokai­sel­le teke­mäl­lem­me sivul­le yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen tar­vit­se­mil­lan­ne ken­til­lä. Lomak­keen avul­la poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­de­si on mah­dol­lis­ta ottaa sinuun yhteyt­tä, jät­tää yhtey­den­ot­to- tai tar­jous­pyyn­tö.

Kävi­jä­seu­ran­ta

Google Ana­ly­tic­sin avul­la koti­si­vusi kävi­jä­lii­ken­teen seu­raa­mi­nen on help­poa ja vai­va­ton­ta. Ana­ly­tic­sil­lä pys­tyt tar­kas­te­le­maan kävi­jä­mää­riä, mil­tä alu­eel­ta sivus­tol­la­si vie­rail­laan ja mihin aikaan.

Kie­li­va­lin­nat

Haluai­sit­ko, että sivus­toa­si voi­daan sela­ta myös useam­mil­la kie­lil­lä? Tämä onnis­tuu mai­nios­ti asen­net­ta­vien kie­li­li­sä­osien avul­la. Sivu­je­si oike­aan ylä­reu­naan voi­daan sijoit­taa eri kie­li­va­lin­nois­ta ker­to­vat mai­den liput.

Blo­gi

Mie­len­kiin­toi­nen ja asian­tun­te­va blo­gi lisää sivus­to­si kävi­jä­lii­ken­net­tä ja saa vie­rai­li­jat palaa­maan sivus­tol­le­si uudel­leen. Vuo­ro­vai­ku­tus­suh­teen luo­mi­nen asiak­kai­den ja yri­tyk­se­si välil­lä onnis­tuu myös parem­min. Oman ala­si asian­tun­te­mus välit­tyy luo­mas­ta­si teks­tis­tä myös luki­jal­le.

Sosi­aa­li­nen media

Koti­si­vuil­le­si saa­daan hel­pos­ti lii­tet­tyä kaik­ki sosi­aa­li­sen median pai­nik­keet, kuten Face­book, Twit­ter, You­tu­be, Ins­ta­gram ja Lin­ke­dIn. Sosi­aa­li­nen media on yri­tyk­sel­le­si ilmai­nen mark­ki­noin­ti­työ­ka­lu, jon­ka väli­tyk­sel­lä pys­tyt vies­ti­mään asiak­kail­le­si tär­keis­tä asiois­ta.

Varaus­ka­len­te­ri

Varaus­ka­len­te­rin avul­la vapau­tat käte­si oman toi­min­ta­si pyö­rit­tä­mi­seen ja sääs­tät ajan lisäk­si rahaa. Anna asiak­kait­te­si teh­dä varauk­set ver­kos­sa, vas­taa­no­ta tie­to uusis­ta varauk­sis­ta säh­kö­pos­til­la ja pidät asiak­kaa­si tyy­ty­väi­si­nä.

Tapah­tu­ma­ka­len­te­ri

Google Ana­ly­tic­sin avul­la koti­si­vusi kävi­jä­lii­ken­teen seu­raa­mi­nen on help­poa ja vai­va­ton­ta. Ana­ly­tic­sil­lä pys­tyt tar­kas­te­le­maan kävi­jä­mää­riä, mil­tä alu­eel­ta sivus­tol­la­si vie­rail­laan ja mihin aikaan.

Ext­ra­net

Ext­ra­ne­tin avul­la mää­ri­tät halua­ma­si sisäl­lön näky­vyy­den vain sisään­kir­jau­tu­neil­le käyt­tä­jil­le. Käyt­tä­jät voi­vat olla esi­mer­kik­si työn­te­ki­jöi­tä, asiak­kai­ta tai mui­ta yhteis­työ­kump­pa­nei­ta.

Yli 1000 suun­ni­tel­tua WordPress koti­si­vua

Verk­ko­si­vu­jen toteu­tus mie­les­sä? Yli 1000 sivus­ton koke­muk­sel­la. Kysy lisää Leol­ta!

Leo Sävel

Leo Sävel

CEO, Part­ner

leo.savel@helpotkotisivut.fi SOI­TA 045 161 3667

 • Pudo­ta tie­dos­tot tähän tai

  Pin It on Pinterest