Koti­si­vut Yri­tyk­sel­le | Helpotkotisivut.fi

Helpotkotisivut.fi MS Oy
Sit­ra­to­ri 3, 3. krs
00420 Helsinki

Puh. 045 161 3330
tuki@helpotkotisivut.fi

Myyn­ti

leo.savel@helpotkotisivut.fi
045 161 3667

w

Tuki

tuki@helpotkotisivut.fi
045 161 3330

j

Gra­fiik­ka

grafiikka@helpotkotisivut.fi
050 468 0322

Täy­tä loma­ke ja tii­mim­me ottaa sinuun yhteyttä

Leo Sävel

Leo Sävel

CEO, Part­ner

Myyn­ti, kump­pa­ni­suh­teet, projektijohtaminen

Lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­nen, opis­ke­li­ja, MBA

Vapaa-aika: Kara­te, kun­to­sa­li, valo­ku­vaus, änäri

Michael Muhonen

Mic­hael Muhonen

COO, Part­ner

Pro­jek­ti­joh­ta­mi­nen, koti­si­vu­jen suun­nit­te­lu ja toteutus

Hen­ki­lös­tö­joh­ta­mi­sen tra­de­no­mi, BBA

Vapaa-aika: Mat­kus­ta­mi­nen, kun­to­sa­li, elokuvat

Marjut Anttilainen

Mar­jut Anttilainen

Grap­hic Designer

Logo-, käyn­ti­kort­ti-, esi­te- ja muu graa­fi­nen suunnittelu

Kuva-arte­saa­ni

Vapaa-aika: Elo­ku­vat, lukeminen

Robin Flykt

Robin Flykt

Senior WordPress Developer

Koti­si­vu­jen suun­nit­te­lu ja toteutus

Yrit­tä­jyys, Kaup­pa­tie­tei­den opiskelija

Vapaa-aika: Stand up komedia

Erika Häyrinen

Eri­ka Häyrinen

Junior WordPress Developer

Koti­si­vu­jen suun­nit­te­lu ja toteu­tus, asiakastuki

Data­no­mi

Vapaa-aika: Autot, Pelit

Samuel Kiosse

Samuel Kios­se

Junior WordPress Developer

Koti­si­vu­jen suun­nit­te­lu ja toteu­tus, asia­kas­tu­ki, laskutus

Data­no­mi

Vapaa-aika: Skeit­taus, Videoe­di­toin­ti, Scootaus

Ville Vesanen

Vil­le Vesanen

Solu­tion-orien­ted Sales

Uus­asia­kas­han­kin­ta

Met­sä­va­ro­jen hal­lin­ta, Met­sä­tie­tei­den maisteriopiskelija

Vapaa-aika: Ulkoi­lu, kuntosali

Miska Valtonen

Mis­ka Valtonen

SEO Expert

Haku­ko­neop­ti­moin­ti

Data­no­mi

Vapaa-aika: Elo­ku­vat, Lenkkeily

Toimistokoira Lyyli

Toi­mis­to­koi­ra Lyyli

Well­ness Expert

Bos­to­nin­ter­rie­ri

Vapaa-aika: Ulkoi­lu, ylei­nen häiriköinti

Täy­tä loma­ke ja tii­mim­me ottaa sinuun yhteyttä

Hel­pot­ko­ti­si­vut lukuina

Toteu­tet­tua projektia

Sopi­mus­asia­kas­ta

Lii­ke­vaih­to (milj. €)

%

Lii­ke­vaih­don kasvu

Tari­nam­me

Ennen yri­tyk­sen perus­ta­mis­ta Leo työs­ken­te­li pit­kään yri­tys­myyn­nin paris­sa, jos­ta lii­kei­dea koti­si­vu­jen raken­ta­mi­seen sai alkun­sa. Vuo­den 2013 alus­sa Leo ker­toi lii­kei­deas­taan opis­ke­lu­ka­ve­ril­len­sa Mic­hae­lil­le ja kysyi läh­ti­si­kö hän mukaan yrit­tä­jäk­si. Vas­taus oli myön­tä­vä, joten suun­nit­te­lu aloi­tet­tiin heti ja viral­li­ses­ti toi­min­ta alkoi elo­kuus­sa 2013.

Avoin yhtiö vai osakeyhtiö?

Yhtiö­muo­dok­si vali­koi­tui talou­del­li­sis­ta syis­tä avoin yhtiö. Osa­keyh­tiön perus­ta­mi­nen oli­si vaa­ti­nut suu­rem­mat alkuin­ves­toin­nit, joten avoin yhtiö oli kevyem­pi muo­to aloit­ta­mi­sel­le. Moni koke­neem­pi ammat­ti­lai­nen kysee­na­lais­ti ja ihmet­te­li valin­taa. Yrit­tä­jien vah­va kes­ki­näi­nen luot­ta­mus kui­ten­kin mah­dol­lis­ti poik­keuk­se­na pide­tyn jär­jes­te­lyn. Yhtiö­muo­to muu­tet­tiin osa­keyh­tiök­si vuon­na 2017.

Mik­si koti­si­vu­jen rakentaminen?

Mik­si yri­tys perus­tet­tiin näin kil­pail­lul­le alal­la ilman var­si­nais­ta alan kou­lu­tus­taus­taa tai koke­mus­ta koti­si­vu­jen raken­ta­mi­ses­ta? WordPress vai­kut­ti jul­kai­su­jär­jes­tel­mä­nä sel­lai­sel­ta, että jat­ku­va itseop­pi­mi­nen toi­min­nan ohel­la oli mah­dol­lis­ta. Leo ja Mic­hael uskoi­vat vah­vas­ti omaan kykyyn­sä oppia uusia asioi­ta ja rat­kais­ta ongel­mia nopeal­la aikataululla.

Mata­lan oppi­mis­kyn­nyk­sen lisäk­si talou­del­li­nen ris­ki oli pie­ni ja toi­min­ta läh­ti käyn­tiin 1000 euron pää­oma­si­joi­tuk­sel­la. Aloi­tus­pää­tök­sen vii­mei­nen silaus oli lii­ke­toi­min­ta­suun­ni­tel­man yhtey­des­sä teh­ty sup­pea mark­ki­na­tut­ki­mus (Googlaus). Tut­ki­muk­ses­sa kävi ilmi, että suu­res­ta kil­pai­lus­ta huo­li­mat­ta toi­min­nal­le saat­tai­si olla mark­ki­na­ra­koa. Alal­la tun­tui ole­van tilaa toi­mi­jal­le, joka toteut­tai­si koti­si­vut pie­ny­rit­tä­jäl­le jär­ke­vään hin­taan asia­kas­pal­ve­lu­läh­töi­sel­lä konseptilla.

Alku­tai­pa­le

Aloi­tus­pää­omal­la katet­tiin juok­se­via kulu­ja, kuten puhe­lin-, yllä­pi­to- ja kir­jan­pi­to­las­kut sekä ensim­mäi­sen osa-aikai­sen työn­te­ki­jän pal­kat. Leo oli täs­sä koh­taa yhtä­ai­kai­ses­ti yrit­tä­jä, työ­nan­ta­ja ja opis­ke­li­ja. Mic­hael puo­les­taan oli jät­tä­nyt työn­sä rahoi­tusa­lal­la ja hyp­pä­si koh­ti tuntematonta.

Toi­mi­ti­la vai olohuone?

Toi­min­ta aloi­tet­tiin Leon olo­huo­nees­sa Pasi­las­sa HOAS:illa (Hel­sin­gin seu­dun opis­ke­li­ja-asun­to­sää­tiö). Ennen yri­tyk­sen perus­ta­mis­ta Leo oli luvan­nut vai­mol­len­sa Miral­le, että toi­mi­ti­la han­ki­taan ensim­mäis­ten 6kk jäl­keen. Todel­li­suu­des­sa Sävel­ten olo­huo­neen pöy­däl­lä teh­tiin töi­tä vie­lä yli vuo­si aloit­ta­mi­sen jäl­keen­kin. Lopul­li­nen sysäys viral­li­sem­man toi­mi­ti­lan hank­ki­mi­seen tuli, kun olo­huo­neen pöy­dän ympä­ril­lä alkoi olla sään­nöl­li­ses­ti 4 kaveria.

Halu uudis­tua ja vahvuudet

Koti­si­vu­jen raken­ta­mi­seen vaa­di­taan toi­mi­van kon­sep­tin lisäk­si jat­ku­va halu oppia uut­ta ja uudis­tua, joka on yksi yri­tyk­sen nel­jäs­tä arvos­ta. Yrit­tä­jien aikai­sem­pi työ­elä­mä­ko­ke­mus oli pää­asias­sa myyn­nin ja asia­kas­pal­ve­lun paris­ta, jot­ka ovat olleet toi­min­nan kul­ma­ki­viä tähän päi­vään saak­ka. Toi­min­nan aloit­ta­mi­ses­ta läh­tien uusia asiak­kai­ta on tul­lut kes­ki­mää­rin noin 23 joka kuu­kausi ja ole­mas­sa ole­vat asiak­kaat­kin ovat olleet pal­ve­luun pää­asias­sa erit­täin tyytyväisiä.

Kiin­nos­tuit­ko? Jätä soit­to­pyyn­tö tästä.

Pin It on Pinterest