Google My Busi­ness ‑tilin avul­la lisää verkkonäkyvyyttä

Google-My-Business-tili

Sisällysluettelo

Google My Busi­ness on teho­kas ja mak­su­ton tapa paran­taa yri­tyk­se­si verk­ko­nä­ky­vyyt­tä. Se aut­taa sinua hal­lit­se­maan, miten yri­tyk­se­si näkyy Googlen pal­ve­luis­sa, kuten Google-hauis­sa ja Google Map­sis­sa. Ker­rom­me, miten Google My Busi­ness ‑tili luo­daan ja kuin­ka voit hyö­dyn­tää sitä.

Tär­keät yri­tys­tie­dot esil­le Googlessa

Google My Busi­ness ‑tilil­le­si kan­nat­taa lait­taa näky­vil­le tär­keät yri­tys­tie­dot, kuten sijain­ti­si, aukio­loai­ka­si, verk­ko­si­vu­je­si osoi­te ja puhe­lin­nu­me­ro­si. Näin poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si tie­tä­vät, miten tavoit­taa yri­tyk­se­si. Tämä tekee yri­tyk­se­si hel­pom­min lähes­tyt­tä­väk­si var­sin­kin mobii­li­lait­teil­la, joil­le esi­mer­kik­si puhe­lin­nu­me­ro näy­te­tään link­ki­nä, jota klik­kaa­mal­la käyt­tä­jä voi suo­raan soit­taa yrityksellesi.

Google My Busi­ness ‑tilin luo­neen yri­tyk­sen tie­dot näky­vät Google-hauis­sa haku­tu­los­ten ohes­sa niin, että haki­jan huo­mio hel­pos­ti kiin­nit­tyy nii­hin. Näin tar­joat haki­jal­le olen­nai­set tie­dot yri­tyk­ses­tä­si yhdes­sä paikassa.

Pöy­tä­ko­neel­la yri­tyk­se­si tie­dot näy­te­tään haku­tu­lok­sis­sa näin:

 

Google-My-Business-Googlen-hakutulokset

 

Sijain­nil­la ja asia­kas­tyy­ty­väi­syy­del­lä on merkitystä

Haku­tu­lok­sis­sa ote­taan huo­mioon myös maan­tie­teel­li­nen sijain­ti. Kun joku etsii yri­tyk­se­si tar­joa­mia pal­ve­lui­ta sen toi­mia­lu­eel­ta, Google saat­taa ehdot­taa yri­tys­tä­si hakijalle.

Google tar­jo­aa tiet­tyä pal­ve­lua etsi­väl­le 3 mie­les­tään paras­ta vaih­toeh­toa, ja näyt­tää nii­den sijain­nin kar­tal­la. Nii­den alla ole­vas­ta pai­nik­kees­ta haki­ja saa halu­tes­saan näky­viin lisää haku­vaih­toeh­to­ja. Sekä yri­tyk­sen saa­mat arvos­te­lut että sen etäi­syys hae­tul­ta alu­eel­ta vai­kut­ta­vat sii­hen, mitä pal­ve­lun­tar­joa­jia haki­jal­le ehdotetaan.

Mitä enem­män hyviä arvos­te­lu­ja yri­tyk­se­si on saa­nut, sitä parem­pi mah­dol­li­suus sil­lä on näkyä haku­tu­lok­sis­sa. Sijain­nin ja arvos­te­lu­jen lisäk­si myös haki­jan aikai­sem­pi net­ti­käyt­täy­ty­mi­nen ja sijain­ti hakua teh­täes­sä vai­kut­ta­vat hakutuloksiin.

Tätä Google tar­jo­si, kun etsim­me ravin­to­laa Tampereelta:

 

Google-My-Business-Palveluhaku

 

Lisää yri­tyk­se­si Google Maps ‑kar­tal­le

Saa­dak­se­si yri­tyk­se­si näky­mään Google Maps ‑pal­ve­lun kar­tal­la, tar­vit­set Google My Busi­ness ‑tilin. Kun kart­ta­pal­ve­lun käyt­tä­jät kat­so­vat lähia­lu­een kart­taa, he voi­vat näh­dä sijain­ti­si koh­dal­la yri­tyk­se­si nimen ja pie­nen sym­bo­lin. Nii­tä klik­kaa­mal­la käyt­tä­jä pää­see kat­so­maan yri­tyk­sen tie­to­ja ja saa sii­hen vai­vat­to­mas­ti yhteyden.

Kar­tan avul­la ihmi­set osaa­vat myös parem­min suun­nis­taa yri­tyk­se­si tiloi­hin. Mobii­li­lait­teil­la käyt­tä­jät saa­vat hel­pos­ti yhdel­lä klik­kauk­sel­la reit­tioh­jeet sijain­tii­si esi­mer­kik­si autol­la tai jul­ki­sil­la kul­ku­neu­voil­la. Asiak­kai­den on myös help­po bon­ga­ta yri­tyk­se­si lii­ke­ti­lat vaik­ka­pa Google Map­sin Streetview-palvelusta.

Googlen kart­ta­pal­ve­lus­ta löy­ty­vät yri­tyk­set saa­vat pal­jon ilmais­ta näky­vyyt­tä. Jokai­nen, joka tör­mää yri­tyk­see­si sat­tu­mal­ta kar­tal­la, voi olla mah­dol­li­nen tule­va asiakas.

Näin Google My Busi­ness saa yri­tyk­se­si näky­mään kartalla:

 

Google-My-Business-Google-Maps

 

Arvos­te­lut kas­vat­ta­vat luottamusta

Ihmi­set voi­vat käy­dä kir­joit­ta­mas­sa arvos­te­lu­ja yri­tyk­ses­tä­si Google My Busi­ness ‑tilil­le­si oman gmail-tilin­sä kaut­ta. Posi­tii­vi­set arvos­te­lut ovat mai­nio kei­no herät­tää luot­ta­mus­ta ja hou­ku­tel­la asiak­kai­ta. Yri­tys ei voi pois­taa saa­mi­aan arvos­te­lu­ja, mut­ta se voi vas­ta­ta nii­hin. Nega­tii­vi­nen­kin palau­te on yri­tyk­sel­le hyvä tilai­suus osoit­taa rea­goi­van­sa asiak­kai­den huoliin.

Sekä yri­tyk­sen saa­mien arvos­te­lu­jen mää­rä ja kes­kiar­vo että arvos­te­lui­hin vas­taa­mi­nen vai­kut­ta­vat sii­hen, miten hyvin yri­tys sijoit­tuu Googlen hakutuloksissa.

Tilin tie­toi­hin voi lisä­tä myös valo­ku­via, joil­la voi herät­tää ihmis­ten huo­mion ja antaa kat­ta­vam­man kuvan yrityksestä.

Mark­ki­noi kuva­vies­teil­lä Google My Businessissa

Uute­na omi­nai­suu­te­na Google My Busi­ness ‑pal­ve­lus­sa on mah­dol­li­suus kir­joit­taa kuval­li­sia vies­te­jä, jot­ka näky­vät yri­tyk­sen tie­dois­sa Googlen haku­tu­lok­sis­sa ja kart­ta­pal­ve­lus­sa. Google-vies­teil­lä voit mai­nos­taa vaik­ka­pa uut­ta pal­ve­lua­si tai tapah­tu­maa, jota olet jär­jes­tä­mäs­sä. Näin kaik­ki jot­ka tör­mää­vät Googles­sa yri­tyk­see­si kuu­le­vat heti sen tuo­reim­mat uutiset.

Kiin­nos­ta­vat kuvat aut­ta­vat myös tehok­kaas­ti kiin­nit­tä­mään ihmis­ten huo­mion haku­tu­los­ten seasta.

Vies­tit pysy­vät näky­vil­lä 7 päi­vää, tai kun­nes niis­sä mai­nos­tet­tu tapah­tu­ma on ohi.

Kuvan oikeas­sa ala­reu­nas­sa näkyy, mil­tä vies­ti näyt­tää hakutuloksissa:

 

Google-My-Business-Viestit

 

Google My Busi­ness ‑tilin luominen:

1. Kir­jau­du sisään sil­le Googlen säh­kö­pos­ti­ti­lil­le, jota haluat käyt­tää Google My Busi­ness ‑tili­si hal­lin­noi­mi­seen. Jos sinul­la ei vie­lä ole Google-tiliä, voit luo­da sen ilmai­sek­si osoit­tees­sa accounts.google.com

2. Mene Googlen My Busi­ness ‑sivul­le, ja klik­kaa Aloi­ta nyt (Start Now) ‑pai­ni­ket­ta.

3. Ruu­tuun tulee loma­ke, johon voit täyt­tää yri­tyk­se­si perus­tie­dot (nimi, maa, osoi­te­tie­dot, yms.) Kun olet val­mis, klik­kaa Jat­ka (Con­ti­nue) ‑pai­ni­ket­ta. Jos jon­kin toi­sen yri­tyk­sen tie­dot muis­tut­ta­vat sinun yri­tyk­se­si tie­to­ja, Google saat­taa kysyä onko kysei­nen yri­tys se mitä tar­koi­tit. Voit ohit­taa kyse­lyn valit­se­mal­la Säi­ly­tä anta­ma­ni tie­dot (Keep the infor­ma­tion I ente­red).

4. Google pyy­tää sinua var­mis­ta­maan että sinul­la on oikeus hal­lin­noi­da yri­tyk­sen tiliä. Klik­kaa valin­ta­ruu­tu Minul­la on lupa hal­lin­noi­da tätä yri­tys­tä ja hyväk­syn käyt­tö­eh­dot (I am aut­ho­rized to mana­ge this busi­ness and I agree to the terms of ser­vice) ja valit­se Jat­ka (Con­ti­nue).

5. Google pyy­tää nyt sinua vah­vis­ta­maan yri­tys­tie­to­si. Se tapah­tuu vah­vis­tus­koo­dil­la, joka tila­taan Googlel­ta. Ruu­dul­la näkyy, mil­lä eri tavoil­la yri­tyk­se­si voi koo­din tila­ta. Kaik­ki yri­tyk­set voi­vat tila­ta koo­din pos­ti­kor­til­la, joka saa­puu yleen­sä 14 vuo­ro­kau­den kulues­sa. Lisäk­si joil­le­kin yri­tyk­sil­le tar­jo­taan mah­dol­li­suut­ta tila­ta koo­di esi­mer­kik­si puhe­li­mit­se tai sähköpostitse.

6. Kun olet saa­nut koo­di­si, kir­jau­du Google My Busi­ness ‑pal­ve­luun. Käy vali­kos­ta vah­vis­ta­mas­sa sijain­ti­si. Syö­tä vii­si­nu­me­roi­nen vah­vis­tus­koo­di­si sil­le tar­koi­tet­tuun kent­tään ja lähe­tä koodi.

7. Yri­tyk­se­si tulee nyt näky­viin Google Map­sis­sa ja muis­sa Googlen pal­ve­luis­sa. Jot­ta saat Google My Busi­nes­sis­ta kai­ken irti, voit käy­dä vie­lä täy­den­tä­mäs­sä tiliä­si vaik­ka­pa lisää­mäl­lä valokuvia.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo