Nopeat koti­si­vut – ja nii­den vai­ku­tus haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen sekä myyntiin

Sisällysluettelo

Verk­ko­si­vu­jen kon­ver­sio­pro­sent­tei­hin vai­kut­ta­vat muun muas­sa tuo­te- ja pal­ve­lu­ku­vaus­ten hou­kut­te­le­vuus, sivus­ton visu­aa­li­nen ilme sekä osto­po­lun raken­ne ja eri­lai­set toi­min­ta­ke­hot­teet. Mut­ta tie­sit­kö, että myös lataus­no­peus on haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen, kon­ver­sioi­hin ja myyn­tiin olen­nai­ses­ti vai­kut­ta­va tekijä?

Sivus­to­vie­rai­li­jat odot­ta­vat sivu­jen latau­tu­van alle kah­des­sa sekunnissa

Nyky­ään jo yli puo­let netin­käyt­tä­jis­tä selaa verk­ko­si­vu­ja puhe­li­mel­laan, ja yli puo­let heis­tä pois­tuu sivus­tol­ta, jos lataus­no­peus ylit­tää 3 sekuntia.

Mobii­li­lait­tei­ta käyt­tä­vät sivus­to­vie­rai­li­jat ovat kär­si­mät­tö­mäm­piä kuin tie­to­ko­neel­la surf­fai­le­vat poten­ti­aa­li­set asiak­kaat. 47 % sivus­to­vie­rai­li­jois­ta odot­taa sivu­jen latau­tu­van kah­des­sa sekun­nis­sa tai sen alle. Tämä kär­si­mät­tö­myys vai­kut­taa myös net­ti­si­vu­jen kon­ver­sio­pro­sent­tiin sekä myyntiin.

Jo yhden sekun­nin vii­ve sivu­jen lataus­no­peu­des­sa voi hei­ken­tää kon­ver­sio­ta 7 %. Mik­si näin on ja miten lataus­no­peut­ta voi­daan parantaa?

Sivus­to­vie­rai­li­jat suo­si­vat nopeas­ti latau­tu­via sivuja

Mikä­li sivut eivät latau­du heti  ja kuvat­kin avau­tu­vat hitaas­ti, se antaa vali­tet­ta­vas­ti myös yri­tyk­ses­tä nega­tii­vi­sen ensi­vai­ku­tel­man. Sivu­jen hitaus voi luo­da mie­li­ku­van, että yri­tys ei ole pysy­nyt muka­na tek­no­lo­gian kehi­tyk­ses­sä, vaik­ka näin ei todel­li­suu­des­sa olisikaan.

Odot­ta­mi­nen ja kär­si­väl­li­syys eivät kuu­lu tämän päi­vän hyvei­siin, ja hitaat sivut tur­haut­ta­vat netin­käyt­tä­jiä. Ärsyyn­ty­mi­nen joh­taa nopeas­ti sii­hen, että poten­ti­aa­li­nen asia­kas siir­tyy etsi­mään tie­toa jos­tain muu­al­ta, jos­sa pal­ve­lu on parem­paa ja tie­dot nopeam­min saatavilla.

Lataus­no­peus vai­kut­taa hakukonenäkyvyyteen

Sivus­ton lataus­no­peus, välit­tö­män pois­tu­mi­sen pro­sent­ti, sivus­tol­la vie­tet­ty aika ja selail­tu­jen sivu­jen mää­rä kaik­ki osal­taan vai­kut­ta­vat haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen. (Kuten toki myös lukui­sat muut asiat). Sivus­ton latausai­ka on kui­ten­kin yksi tär­keim­piä asioi­ta tek­ni­ses­sä haku­ko­neop­ti­moin­nis­sa. Sivus­ton lataus­no­peus nimit­täin vai­kut­taa suo­raan sii­hen, miten Google rank­kaa sivut hakutuloksissaan.

Lataus­no­peus vai­kut­taa näky­vyy­teen myös välil­li­ses­ti. Mikä­li sivus­to­vie­rai­li­jat eivät hitau­den vuok­si viit­si jää­dä selaa­maan verk­ko­si­vus­toa, vaan pois­tu­vat suo­raan las­keu­tu­mis­si­vun kaut­ta (siir­ty­mät­tä mil­le­kään toi­sel­la ala­si­vul­le), se nos­taa väli­tön­tä pois­tu­mis­pro­sent­tia sekä pie­nen­tää selail­tu­jen sivu­jen mää­rää. Nämä asiat vai­kut­ta­vat niin ikään nega­tii­vi­ses­ti hakukonenäkyvyyteen.

Nopeat sivut paran­ta­vat kon­ver­sio­pro­sent­tia ja myyntiä

Lataus­no­peus vai­kut­taa suo­raan myös kon­ver­sio­pro­sent­tiin, sil­lä kan­kei­den sivu­jen vuok­si sivuil­ta pois­tu­vat vie­rai­li­jat eivät luon­nol­li­ses­ti­kaan kon­ver­toi­du. Käy­tän­nös­sä heik­ko kon­ver­sio­pro­sent­ti näkyy niin, ettei­vät sivus­to­vie­rai­li­jat esi­mer­kik­si täy­tä lii­di­lo­mak­kei­ta, eli lii­ty vaik­ka­pa uutis­kir­jeen tilaa­jak­si, ota yhteyt­tä tai tee ostoa verkkokaupassa.

Yli puo­let netin­käyt­tä­jis­tä ver­tai­lee tuot­tei­ta ja pal­ve­lui­ta netis­sä ennen osto­pää­tök­sen teke­mis­tä. Poten­ti­aa­li­set asiak­kaat eivät siis vält­tä­mät­tä kon­ver­toi­du ensim­mäi­sel­lä ker­ral­la vie­rail­les­saan yri­tyk­sen koti­si­vuil­la tai verk­ko­kau­pas­sa, mut­ta toden­nä­köi­syys sivuil­le palaa­mi­ses­ta pie­ne­nee, jos ensi­vai­ku­tel­ma sivuis­ta ja sitä kaut­ta yri­tyk­ses­tä on huono.

Pidät­kö luke­mas­ta­si? Haluai­sit­ko lisää kiin­nos­ta­vaa sisältöä?

Miten lataus­no­peut­ta voi­daan parantaa?

Lataus­no­peu­den mer­ki­tys lie­nee siis aivan sel­vä, mut­ta sil­ti sen tär­keyt­tä ei aina ihan ymmär­re­tä. Sen sijaan kes­ki­ty­tään esi­mer­kik­si lisää­mään verk­ko­si­vuil­le eri­lai­sia lisä­osia ja työ­ka­lu­ja käyt­tä­jä­ko­ke­muk­sen paran­ta­mi­sek­si, vaik­ka toden­nä­köi­ses­ti käyt­tä­jä­ko­ke­mus para­ni­si enem­män nopeut­ta­mal­la sivustoa.

Sivus­to­jen lataus­no­peut­ta voi­daan paran­taa, kun tie­de­tään, mil­lai­set asiat sii­hen vai­kut­ta­vat. Yksi olen­nai­sim­mis­ta teki­jöis­tä on pal­ve­li­men valin­ta, eli mis­sä pal­ve­lin sijait­see ja mil­lai­nen se on. WordPress-sivu­jen koh­dal­la myös sivu­ra­ken­ta­jan (page buil­der) ja tee­man (sapluu­na, jon­ka poh­jal­ta koti­si­vut raken­ne­taan) valin­nal­la on mer­ki­tys­tä koti­si­vu­jen nopeu­del­le. Mitä moni­mut­kai­sem­pia (ja toi­saal­ta myös moni­puo­li­sem­pia) raken­ta­ja ja tee­ma ovat, sitä ras­kaam­min ne myös toi­mi­vat. Esi­mer­kik­si Ele­men­to­rin oma Hel­lo-tee­ma on hyvä valin­ta, sil­lä se on sekä kevyt että yksin­ker­tai­nen ja sitä kaut­ta myös suo­ri­tus­ky­kyi­sem­pi ja nopeampi.

Lataus­no­peut­ta hidas­ta­vat myös yli­mää­räi­set lisä­osat ja iso­ko­koi­set kuva­tie­dos­tot. Sivus­toa voi­daan­kin nopeut­taa mini­moi­mal­la ja pak­kaa­mal­la tie­dos­to­ja, pois­ta­mal­la tur­hia tilaa vie­viä ja hidas­ta­via lisä­osia sekä opti­moi­mal­la kuvia.

Myös väli­muis­tin hyö­dyn­tä­mi­nen on yksi koti­si­vu­jen lataus­no­peu­teen posi­tii­vi­ses­ti vai­kut­ta­vis­ta teki­jöis­tä. Väli­muis­tia käyt­tä­mäl­lä voi­daan säi­löä tie­tyt sivut, jot­ta ne uudel­leen­la­tau­tu­vat kävi­jöil­le nopeam­min. Täl­lä tavoin jokais­ta sivua ei tar­vit­se jokai­sel­la avaus­ker­ral­la tar­kis­taa ja luo­da alus­ta, ja säi­löt­ty sivu avau­tuu sivus­to­vie­rai­li­jal­le heti.

Aseo-pal­ve­lu nopeut­taa auto­maat­ti­ses­ti verk­ko­si­vus­ton latausaikoja

Koti­si­vu­jen lataus­no­peus on siis monen teki­jän sum­ma, ja sitä voi­daan myös paran­taa monin eri­lai­sin kei­noin. Manu­aa­li­ses­ti teh­tä­vät muu­tok­set kui­ten­kin edel­lyt­tä­vät eri­lais­ten nopeusop­ti­moin­ti­li­sä­osien ja nopeu­teen vai­kut­ta­vien teki­jöi­den tun­te­mus­ta, sekä ymmär­rys­tä sii­tä, mil­loin ja miten nii­hin voi­daan vaikuttaa.

Manu­aa­lis­ten muu­tos­ten lisäk­si latausai­kaan vai­kut­ta­vat opti­moin­ti­toi­men­pi­teet on kui­ten­kin myös mah­dol­lis­ta auto­ma­ti­soi­da. Nopeusop­ti­moin­ti­pal­ve­lu Aseon ansios­ta nopeusop­ti­moin­ti voi­daan teh­dä auto­maat­ti­ses­ti mil­le tahan­sa verk­ko­si­vus­tol­le vain vii­des­sä minuu­tis­sa.

Taval­li­sis­ta nopeusop­ti­moin­ti­li­sä­osis­ta ja ‑jär­jes­tel­mis­tä poi­ke­ten Aseo tar­jo­aa koko­nais­rat­kai­sun, jol­la voi­daan vai­kut­taa sekä tie­dos­to­jen pal­ve­lu- että sisäl­lön piir­tä­mis­no­peu­teen. Tyy­pil­li­set nopeusop­ti­moin­ti­työ­ka­lut kun kor­jaa­vat nopeu­teen liit­ty­vät ongel­mat usein vain osittain.

Käy­tän­nös­sä Aseon nopeusop­ti­moin­nis­sa puh­dis­te­taan, paka­taan ja uudel­leen­jär­jes­te­tään HTML-sivut, puh­dis­te­taan, paka­taan ja lii­ma­taan JS- ja CSS-tie­dos­tot sekä paka­taan ja luo­daan uuden suku­pol­ven kuvatiedostot.

Aseon omi­nai­suuk­siin sisäl­tyy myös always on ‑toi­min­to, joka näyt­tää täy­sin toi­mi­van sivus­ton sivus­to­vie­rai­li­joil­le myös sii­nä tapauk­ses­sa, jos alku­pe­räi­nen sivus­to on esi­mer­kik­si kaa­tu­nut. Aseon lisäe­tui­na ovat myös sisään­ra­ken­net­tu weblo­mak­kei­den spam-suo­jaus sekä ikui­nen SSL-ser­ti­fi­kaat­ti, jon­ka ansios­ta sivus­to­vie­rai­li­jat voi­vat sela­ta sivus­toa­si turvallisesti.

Aseo vai­kut­taa posi­tii­vi­ses­ti sivu­jen käy­tet­tä­vyy­teen ja näkyvyyteen

Aseon nopeusop­ti­moin­ti­pal­ve­lun avul­la voi­daan siis vai­kut­taa posi­tii­vi­ses­ti sivus­ton latausai­koi­hin ja sivus­to­vie­rai­li­joi­den käyt­tä­jä­tyy­ty­väi­syy­teen sekä sitä kaut­ta myös haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen. Tämä tar­koit­taa, että pal­ve­lun avul­la on mah­dol­lis­ta nos­taa sivus­ton sijoi­tus­ta Googlen haku­tu­lok­sis­sa, mikä luon­nol­li­ses­ti lisää myös sivus­ton näyt­tö­ker­to­ja ja kävijäliikennettä.

Haluat­ko kokeil­la nopeusop­ti­moin­ti­pal­ve­lua 30 päi­vän ajan veloi­tuk­set­ta ja todis­taa tulok­set omin silmin?

Aseo tar­jo­aa ilmai­sen kokei­lu­jak­son, mil­le tahan­sa verk­ko­si­vus­tol­le. Aloi­ta mak­su­ton kokei­lu heti tai ota yhteyt­tä, niin ker­rom­me lisää!

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo