Help­po­jen Koti­si­vu­jen blo­gi

205 vink­kiä haku­ko­neop­ti­moin­tiin.
Lue 205 vink­kiä
Live Stream ava­si Nor­dic Busi­ness Foru­min kai­kil­le

Live Stream ava­si Nor­dic Busi­ness Foru­min kai­kil­le

Nor­dic Busi­ness Forum 2017 kerä­si loka­kuun alus­sa yri­tys­maa­il­man ammat­ti­lai­sia Hel­sin­kiin ver­kos­toi­tu­maan ja kuun­te­le­maan huip­pu­luo­kan puhu­jia. Tapah­tu­maa pys­tyi myös seu­raa­maan Live Strea­min kaut­ta ympä­ri maa­il­maa. Hel­pot kotisivut.fi:n tii­mi tar­kas­te­li miten foo­ru­min live­lä­he­tys toi­mi.

lue lisää
Ammat­ti­va­lo­ku­vaa­ja yri­tyk­sel­le — 5 vink­kiä valin­taan

Ammat­ti­va­lo­ku­vaa­ja yri­tyk­sel­le — 5 vink­kiä valin­taan

1. Tun­nis­ta sopi­va valo­ku­vaa­ja Suo­mes­sa on pal­jon hyviä valo­ku­vaa­jia ja lähes jokai­sel­ta paik­ka­kun­nal­ta löy­tyy vähin­tään yksi hen­ki­lö, jol­la kame­ra pysyy hyvin käsis­sä. Miten hyvän valo­ku­vaa­jan sit­ten tun­nis­taa ja kuka oli­si sopi­va ammat­ti­va­lo­ku­vaa­ja yri­tyk­sel­le? Kuvat ja refe­rens­sit puhu­vat tie­tys­ti puo­les­taan, mut­ta sopi­van kuvaa­jan…

lue lisää
Haku­ko­neop­ti­moin­ti Googles­sa, 205 vai­kut­ta­vaa teki­jää

Haku­ko­neop­ti­moin­ti Googles­sa, 205 vai­kut­ta­vaa teki­jää

Mik­si kir­joi­tim­me tämän artik­ke­lin? Haku­ko­neop­ti­moin­ti on tee­ma, jota meil­tä koti­si­vu­jen suun­nit­te­li­ja­na kysy­tään jat­ku­vas­ti. Useim­mi­ten kysy­myk­set liit­ty­vät yrit­tä­jän omien koti­si­vu­jen­sa verk­ko­nä­ky­vyy­teen Googles­sa. Ylei­sim­piä kysy­myk­siä ovat: “Mik­si yri­tyk­se­ni ei löy­dy Googles­ta?” “Mil­loin sivut alka­vat löy­tyä Googlen haku­tu­lok­sis­ta?” “Miten…

lue lisää

Verk­ko­si­vu­jen toteu­tus mie­les­sä? Yli 1000 sivus­ton koke­muk­sel­la. Kysy lisää Leol­ta!

LEO SÄVEL

CEO, Part­ner
leo.savel@helpotkotisivut.fi
045 161 3667

Ota yhteyt­tä ja ker­ro, mikä kiin­nos­taa