Chat­bot yri­tyk­sen nettisivuille

Chatbot nettisivuille

Sisällysluettelo

Tämä on kau­pal­li­nen yhteis­työ Collect.chatin kans­sa. Mikä­li koet artik­ke­lin hyö­dyl­li­sek­si ja haluat ottaa Collect.chatin käyt­töön myös omil­la sivuil­la­si, löy­dät sovel­luk­sen tääl­tä

Chat­bot on tänä päi­vä­nä ylei­nen näky yri­tys­ten net­ti­si­vuil­la. Tämä vir­tu­aa­li­nen asia­kas­pal­ve­li­ja on erin­omai­nen mata­lan kyn­nyk­sen kom­mu­ni­kaa­tio­ka­na­va asiak­kaan ja yri­tyk­sen välil­lä sekä kus­tan­nus­te­ho­kas tapa saa­da lisää yhtey­den­ot­to­ja net­ti­si­vu­jen kautta.

Mikä on chatbot?

Chat­bo­tit ovat cha­tin väli­tyk­sel­lä ihmis­ten kans­sa kes­kus­te­le­via tie­to­ko­neoh­jel­mia, joi­den käyt­tö yri­tys­ten net­ti­si­vuil­la yleis­tyy kovaa vauhtia.

Käy­tän­nös­sä chat­bot­tien teh­tä­vä­nä on toi­mia vir­tu­aa­li­si­na asia­kas­pal­ve­li­joi­na, jot­ka ovat asiak­kaan käy­tet­tä­vis­sä ympä­ri vuo­ro­kau­den kulut­ta­mat­ta yri­tyk­sen resursseja. 

Chat­ti vai botti? 

Har­va on val­mis jonot­ta­maan asia­kas­pal­ve­lui­den  puhe­lin­vaih­teis­sa tai odot­te­le­maan vas­taus­ta säh­kö­pos­ti­ky­se­lyyn usei­ta tun­te­ja, saa­ti sit­ten päi­viä. – Asia­kas­pal­ve­lun odo­te­taan ole­van saa­ta­vil­la yhä nopeam­min ja helpommin.

Asiak­kai­den kas­va­nei­siin odo­tuk­siin on vii­me vuo­si­na vas­tat­tu eri­lai­sin chat-pal­ve­luin, jois­sa asia­kas­pal­ve­li­jat vas­taa­vat asiak­kai­den kysy­myk­siin ja ohjaa­vat ja neu­vo­vat sivustovierailijoita. 

Cha­tin yllä­pi­tä­mi­nen vaa­tii enem­män resursseja

Yri­tyk­sen näkö­kul­mas­ta täl­lais­ten chat­tien yllä­pi­tä­mi­nen vaa­tii kui­ten­kin hen­ki­lö­re­surs­se­ja sii­nä mis­sä taval­li­nen kas­vo­tus­ten, säh­kö­pos­til­la tai puhe­li­mit­se tapah­tu­va asiakaspalvelukin. 

Chat­ti­pal­ve­lut eivät myös­kään tar­joa rat­kai­sua nor­maa­lien aukio­loai­ko­jen ulko­puo­li­seen pal­ve­lun­tar­pee­seen. 

Bot­ti ei kulu­ta henkilöresursseja

Chat-pal­ve­lui­den rin­nal­le ovat­kin yhä vah­vem­min nous­seet eri­lai­set chat­bo­tit, joil­la pyri­tään vas­taa­maan asiak­kai­den kas­va­nei­siin odo­tuk­siin, ilman että tar­vi­taan lisää resursseja.

Vir­tu­aa­li­set asia­kas­pal­ve­li­jat voi­vat päi­vys­tää vuo­ro­kau­den ympä­ri ja tar­jo­ta avun myös var­si­nais­ten aukio­loai­ko­jen ulkopuolelle. 

Mis­tään asia­kas­pal­ve­li­joi­den kor­vaa­jis­ta ei chat­bot­tien yhtey­des­sä vie­lä voi­da puhua, mut­ta kevyi­den rutii­ni­teh­tä­vien osal­ta ne voi­vat vapaut­taa asia­kas­pal­ve­li­joi­den resurs­se­ja vaa­ti­vim­piin ja mie­lek­kääm­piin tehtäviin.

Eri­lai­sia bottivaihtoehtoja

Chat­bo­tit voi­daan jakaa kol­meen kate­go­ri­aan nii­den kehit­ty­nei­syy­den mukaan. Mitä kehit­ty­neem­pi bot­ti on kysees­sä, sitä vaa­ti­vam­paan pal­ve­lun­tar­pee­seen sen avul­la pys­ty­tään vastaamaan. 

Kevyin bot­ti­vaih­toeh­to

Yksin­ker­tai­sin chat­bot tar­jo­aa asiak­kail­le val­miik­si käsi­kir­joi­tet­tua asia­kas­pal­ve­lua. Yksin­ker­tai­nen bot­ti on omi­aan esi­mer­kik­si lii­dien gene­roin­tiin sekä kevyeen asiakaspalveluun. 

Täl­lai­set botit val­jas­te­taan yleen­sä pyy­tä­mään poten­ti­aa­li­sil­ta asiak­kail­ta yhteys­tie­to­ja ja mui­ta taus­ta­tie­to­ja esi­mer­kik­si tar­jous­pyyn­töä tai myö­hem­pää kon­tak­toin­tia varten.

Val­miik­si käsi­kir­joi­tet­tu bot­ti voi myös tar­jo­ta auto­maat­ti­sia vas­tauk­sia kysy­myk­siin, joi­hin sivus­to­vie­rai­li­joi­den tie­de­tään usein etsi­vän vastauksia.

Käy­tän­nös­sä dia­lo­gia käy­dään siten, että asia­kas ker­too “ongel­man­sa” valit­se­mal­la yhden botin tar­joa­mis­ta val­miik­si käsi­kir­joi­te­tuis­ta kysy­myk­sis­tä. Ja vas­taa­mi­nen tapah­tuu samal­la tavalla. 

Hie­man kehit­ty­neem­pi vaihtoehto

Kehit­ty­neem­pien chat­bot­tien avul­la voi­daan sit­ten luo­da jo hie­man moni­mut­kai­sem­pia keskusteluja.

Asia­kas voi val­miik­si annet­tu­jen vaih­toeh­to­jen sijas­ta itse kir­joit­taa miel­tään askar­rut­ta­vat kysy­myk­set chatbotille. 

Botin tar­joa­mat vas­tauk­set ovat kui­ten­kin täs­sä­kin vaih­toeh­dos­sa yleen­sä eri­lai­siin FAQ-pat­te­ris­toi­hin (usein kysy­tyt kysy­myk­set) poh­jau­tu­via, val­miik­si käsi­kir­joi­tet­tu­ja vastauksia.

Täl­lais­ten­kin chat­bot­tien avul­la voi­daan siis tar­jo­ta vas­tauk­sia lähin­nä asiak­kai­den tyy­pil­li­sim­min esit­tä­miin kysymyksiin. 

Kehit­ty­nein chatbot

Kehit­ty­neim­mät chat­bo­tit voi­vat tar­jo­ta myös mah­dol­li­suu­den eri­lais­ten toi­men­pi­tei­den toteut­ta­mi­seen. Käy­tän­nös­sä tämä voi tar­koit­taa esi­mer­kik­si tilaus­ten teke­mis­tä botin avus­tuk­sel­la tai vaik­ka­pa omien asia­kas­tie­to­jen tar­kis­ta­mis­ta.

Kehit­ty­neim­mät botit osaa­vat tul­ki­ta vapaa­ta teks­tiä, jopa eri­lai­sia puhe­ta­po­ja, ja voi­vat oppia ihmis­ten väli­ses­tä vuorovaikutuksesta.

Mil­lais­ta bot­tia me käytämme?

Collect.chat-chatbotti

Meil­lä Hel­poil­la koti­si­vuil­la käy­tös­sä on Collect.chat-niminen chat­bot-pal­ve­lu.

Collect.chat on taus­ta­tie­to­jen kerää­mi­seen sovel­tu­va chat­bot, jon­ka avul­la pys­tym­me pal­ve­le­maan asiak­kai­tam­me ympä­ri vuorokauden.

Val­miik­si käsi­kir­joi­tet­tui­hin vas­taus- ja kysy­mys­vaih­toeh­toi­hin perus­tu­va chat­bot on help­po­käyt­töi­nen vaih­toeh­to yhtey­den­ot­toon. Se toi­mii hyvin yhtey­den­ot­to­lo­mak­kei­den ja eri­lais­ten pon­nah­dusik­ku­noi­den tilal­la sekä lois­ta­va­na lisä­nä taval­li­sen asia­kas­pal­ve­lun rinnalla.

Help­po asen­taa ja ottaa käyttöön

Collect.chat-sovelluksessa val­miik­si käsi­kir­joi­tet­tu kes­kus­te­lu voi­daan luo­da kun­kin yri­tyk­sen tar­pei­siin par­hai­ten sovel­tu­vil­la kysy­mys- ja vastausvaihtoehdoilla.

Chat­bo­tin asen­ta­mi­nen ei vaa­di koo­daus­osaa­mis­ta, joten kenen tahan­sa on suh­teel­li­sen help­poa luo­da kes­kus­te­lu­ja ja muo­ka­ta bottia.

Toki kes­kus­te­lu­ra­ken­teen luo­mi­seen ja tes­taa­mi­seen on hyvä vara­ta rei­lus­ti aikaa, jot­ta kes­kus­te­lu­po­lut saa­daan ete­ne­mään loo­gi­ses­ti ja bot­ti toi­mii mah­dol­li­sim­man käyttäjäystävällisesti.

Miten bot­ti­kes­kus­te­lu etenee?

Chat­bot voi kysyä poten­ti­aa­li­sel­ta asiak­kaal­ta yksin­ker­tai­sia kysy­myk­siä, kuten kuka tämä on ja mis­tä tuot­teis­ta tai pal­ve­luis­ta hän on kiinnostunut. 

Sivus­to­vie­rai­li­ja puo­les­taan ete­nee kes­kus­te­lus­sa klik­kai­le­mal­la moni­va­lin­ta­ky­se­lyn tavoin anne­tuis­ta vas­taus­vaih­toeh­dois­ta itsel­leen sopi­vim­man tai kir­joit­ta­mal­la vapaan vas­tauk­sen teks­ti­kent­tään.  

Bot­ti tal­len­taa anne­tut tie­dot ja lähet­tää halut­tuun säh­kö­pos­tio­soit­teen ilmoi­tuk­sen käy­dys­tä keskustelusta.

Kes­kus­te­lu toi­mii täy­sin auto­maat­ti­ses­ti, eikä siis vaa­di yri­tyk­sel­tä mui­ta toi­men­pi­tei­tä kuin yhteys­tie­ton­sa jät­tä­neen asiak­kaan kontaktoinnin.

Eri­lai­sia bot­te­ja eri tarpeisiin

Tyy­pil­li­nen chat­bot avau­tuu sivus­to­vie­rai­li­jal­le pon­nah­dusik­ku­na­na net­ti­si­vu­jen jom­mas­sa kum­mas­sa ala­kul­mas­sa. Collect.chatissa täl­lai­sen “perin­tei­sen” bot­ti-ikku­nan lisäk­si sivus­tol­le voi­daan asen­taa useam­pia eri­lai­sia bot­te­ja, upo­tet­tu­na eri alasivuilla.

Upo­te­tut botit voi­daan sijoit­taa esi­mer­kik­si teks­ti­si­säl­lön jouk­koon tai blo­giar­tik­ke­lin yhtey­teen, kuten olem­me teh­neet täs­sä alapuolella.

Tes­taa, miten bot­ti toimii!

Chat­bo­tin hinta

Collect.chatista on saa­ta­vil­la sekä köy­käi­sem­pi ilmai­nen ver­sio että run­saam­mil­la omi­nai­suuk­sil­la varus­tet­tu­ja mak­sul­li­sia ver­sioi­ta, joi­den hin­nat ovat nekin var­sin maltillisia. 

Kysy­myk­set kun­kin sivus­to­vie­rai­li­jan mukaan

24 $:n kuu­kausi­hin­nal­la chat­bot­tiin saa muun muas­sa logical jump ‑omi­nai­suu­den, jon­ka ansios­ta kes­kus­te­lu ete­nee suju­vas­ti sivus­to­vie­rai­li­jan vas­taus­ten perusteella.

Logical jump tar­koit­taa siis, että chat­bot osaa esit­tää kul­le­kin sivus­to­vie­rai­li­jal­le juu­ri hänel­le rele­van­tit kysy­myk­set sen mukaan, miten vie­rai­li­ja on vas­tan­nut edel­li­seen kysymykseen.

Tähän paket­tiin sisäl­tyy yhteen­sä 500 kes­kus­te­lua kuu­kau­des­sa, mikä on riit­tä­nyt mai­nos­ti esi­mer­ki­ki mei­dän tarpeisiimme. 

Cha­tin ilmoi­tuk­set useam­paan osoitteeseen

99 $:n kuu­kausi­hin­taan sisäl­tyy omi­nai­suus, jon­ka ansios­ta botin kans­sa käy­ty kes­kus­te­lu voi­daan ohja­ta use­aan vaih­toeh­toi­seen sähköpostiosoitteeseen.

Täs­sä stan­dar­di-ver­sion cha­tis­sa ei mai­ni­ta pal­ve­lun­tar­joa­jan eli Collect.chatin nimeä ja kes­kus­te­lu­ja voi­daan käy­dä yhteen­sä 2500 kuukaudessa.

Stan­dar­di-ver­sios­ta seu­raa­va on Plus-vaih­toeh­to, johon sisäl­tyy 5000 kes­kus­te­lua, mut­ta vas­taa muu­ten omi­nai­suuk­sil­taan standardi-pakettia. 

Chat­bo­tin hyö­dyt sivustovierailijalle

Asiak­kai­den odot­taes­sa yhä nopeam­paa ja laa­duk­kaam­paa pal­ve­lua on yri­tys­ten kehi­tet­tä­vä myös asia­kas­pal­ve­lu­aan ja tar­jot­ta­va moni­puo­li­sia väy­liä yhtey­den­ot­toon pär­jä­täk­seen kilpailussa. 

Bot­ti päi­vys­tää sil­loin­kin, kun sinä et

Yksi chat­bot­tien kes­kei­sim­mis­tä eduis­ta on, että ne pal­ve­le­vat asiak­kai­ta vuo­ra­kau­den ympäri.

Chat­bot­tien ansios­ta yri­tys voi hel­pos­ti tar­jo­ta rat­kai­su­ja asiak­kai­den yksin­ker­tai­sem­piin kyse­lyi­hin mihin kel­lon­ai­kaan tahansa. 

Kyn­nys ottaa yhteyt­tä on matala

Toi­nen chat­bo­tin (ja toki myös cha­tin) par­hais­ta hyö­dyis­tä on “mata­la kynnys”.

Yllät­tä­vän monet koke­vat yhtey­den­o­ton netin kaut­ta luon­te­vim­mak­si tavak­si kom­mu­ni­koi­da, eivät­kä vält­tä­mät­tä tar­tu puhe­li­meen kovin mielellään. 

Esi­mer­kik­si monil­le digi­na­tii­veil­le voi olla luon­te­vin­ta hoi­taa asioin­ti pää­asias­sa netis­sä ja  sii­hen bot­ti tar­jo­aa hyvän vaihtoehdon. 

Boteis­sa tyy­li on usein myös ren­to, jopa leik­ki­sä, mikä osal­taan lisää yri­tyk­sen hel­pos­ti lähes­tyt­tä­vyyt­tä ja madal­taa kyn­nys­tä yhteydenottoon.

Bot­ti on joka tapauk­ses­sa help­po käsi­kir­joit­taa yri­tyk­sen näköi­sek­si ja kuu­loi­sek­si, oli tyy­li sit­ten ren­to tai virallisempi.

Vas­tauk­set saa nopeammin

Chat­bo­tin ansios­ta asiak­kai­den ei tar­vit­se jonot­taa puhe­li­mes­sa, käyt­tää lain­kaan aikaa yhteys­tie­to­jen etsi­mi­seen tai osal­lis­tua hitaas­ti ete­ne­viin, pit­kiin sähköpostiketjuihin.

Asiak­kaan ei itsea­sias­sa edes tar­vit­se uhra­ta aja­tus­ta sil­le, miten ottaa yhteyt­tä, kun chat­bot jo kysyy kuin­ka voi­si palvella.

Chat­bo­tin hyö­dyt yritykselle

Vai­kut­taa ostopäätökseen

Asiak­kaan etu on tie­tys­ti myös yri­tyk­sen etu. Onnis­tu­neen asia­kas­ko­ke­muk­sen tar­joa­mi­nen vai­kut­taa suo­raan osto­pää­tök­seen, ja sik­si pal­ve­lun pitää ollaa nope­aa ja vaivatonta.

Vapaut­taa resurs­se­ja muuhun

Vaik­ka chat­bot ei voi­kaan kor­va­ta ihmi­siä, se voi tehos­taa asia­kas­pal­ve­lua ja vapaut­taa yri­tyk­sen resurs­se­ja mui­hin teh­tä­viin. Botit voi­vat esi­mer­kik­si vähen­tää mer­kit­tä­väs­ti asia­kas­pal­ve­li­joi­den työ­tä ohja­tes­saan asia­kas­ta osto­po­lul­la eteenpäin. 

Par­hai­ten botit sovel­tu­vat yksin­ker­tai­siin rutii­ni­teh­tä­viin, jot­ka eivät vaa­di päättelyä.

Botit voi­vat kerä­tä myy­jien ja asia­kas­pal­ve­li­joi­den puo­les­ta taus­ta­tie­to­ja tar­jous­pyyn­töä var­ten tai ohjeis­taa sivus­to­vie­rai­li­joi­ta eri­lai­sis­sa toi­men­pi­teis­sä, kuten tilaus­ten teke­mi­ses­sä tai ilmais­ten kokei­lu­ver­sioi­den käyttöönottamisessa. 

Bot­tien avul­la voi­daan myös tar­jo­ta infor­maa­tio­ta sivus­to­vie­rai­li­joil­le, ker­toa aukio­loa­jois­ta tai pal­ve­luis­ta haus­kal­la, hel­pos­ti lähes­tyt­tä­väl­lä tavalla. 

Kerää lii­de­jä myös pal­ve­luai­ko­jen ulkopuolella

Ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­nen asia­kas­pal­ve­lu on tot­ta kai asiak­kai­den lisäk­si hyö­dyl­lis­tä myös yritykselle.

Bot­tien avul­la voi­daan var­mis­taa, ettei­vät yri­tyk­sen pal­ve­lui­ta tai tuot­tei­ta tut­ki­vat poten­ti­aa­li­set asiak­kaat mene sivu suun vii­kon­lop­pui­sin, iltai­sin tai öisinkään. 

Botit voi­vat pyy­tää vie­rai­li­joi­ta jät­tä­mään yhteys­tie­ton­sa, jot­ta asia­kas­pal­ve­li­ja voi seu­raa­va­na päi­vä­nä olla yhtey­des­sä asiakkaaseen. 

 

Kas­vat­taa yhtey­den­ot­to­jen määrää

Chat­bo­teil­le omi­nai­nen hel­pos­ti lähes­tyt­tä­vyys on myös yri­tyk­sen etu.

Chat­bo­til­ta on hel­pom­pi kysyä myös sel­lai­sia pie­nem­piä asioi­ta, joi­ta var­ten ei viit­si­si soit­taa asia­kas­pal­ve­luun, mut­ta jot­ka voi­vat lopul­ta kui­ten­kin olla rat­kai­se­via esi­mer­kik­si osto­pää­tös­tä tehtäessä.

Bot­tien avul­la on mah­dol­lis­ta kas­vat­taa net­ti­si­vu­jen kaut­ta teh­ty­jen yhtey­den­ot­to­jen määrää.

Aut­taa raken­ta­maan halut­tu­ja mielikuvia

Chat­bot­te­ja voi­daan hyö­dyn­tää leik­ki­sil­lä tavoil­la myös yri­tyk­sen brän­din rakentamiseen.

Ei ole ollen­kaan tava­ton­ta, että chat­bo­tit ker­to­vat vit­se­jä tai kas­vat­ta­vat poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den tie­toi­suut­ta esi­mer­kik­si yri­tyk­sen arvoista. 

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo