Han­ki sivuil­le­si domain edul­li­ses­ti 20 €/vuosi

Domain yri­tyk­sen verkkosivuille

Kaut­tam­me kaik­ki domain­päät­teet

Domain eli verk­ko­tun­nus mää­rit­tää yri­tyk­se­si www-osoit­teen ja mah­dol­lis­ten säh­kö­pos­ti­laa­ti­koi­den päät­teen. Han­ki domain yri­tyk­sen verk­ko­si­vuil­le; kaut­tam­me saat kaik­ki ylei­sim­mät domai­nit, kuten: .fi, .com, .net, .rg ja .info hin­taan 20 €/vuosi. Tar­vit­taes­sa saat kaut­tam­me myös kaik­ki har­vi­nai­sem­mat­kin domain-päät­teet, esi­mer­kik­si .pro, .guru tai .blog. Ota yhteyt­tä ja kysy hin­ta har­vi­nai­sem­mil­le päätteille!

Mei­dän kaut­tam­me domai­nin hank­ki­mi­nen on help­poa – Toi­mi näin

1. Sivuil­la­si ei ole kotia ilman osoitetta

Valit­se yri­tyk­sel­le­si par­hai­ten sopi­va ikio­ma verk­ko­tun­nus ja tar­kis­ta onko se vapaa­na. [Tar­kis­ta domai­nin saa­ta­vuus-kent­tä] Jos et löy­tä­nyt haku­toi­min­nol­la tie­toa esi­mer­kik­si halua­mas­ta­si domai­nis­ta eri­kois­päät­teel­lä, ota yhteyt­tä, niin sel­vi­täm­me sinul­le domai­nin saa­ta­vuu­den. Har­vi­nai­sem­pien tun­nus­ten hin­nat vaihtelevat.

2. Ilmoi­ta meil­le halua­ma­si domain, niin rekis­te­röim­me sen sinulle

Toi­mi pian, sil­lä vapaa­na ole­van domai­nin voi rekis­te­röi­dä kuka tahan­sa. Halu­tes­sa­si voit hank­kia myös useam­man domai­nin, jot­ka kaik­ki ohjau­tu­vat koti­si­vuil­le­si. Kun olem­me rekis­te­röi­neet domai­nin, sil­le mää­ri­te­tään nimi­pal­ve­li­met, joi­ta hal­lin­noi­daan kauttamme.

helpotkotisivut-sivuston-rakenne

3. Domai­nit rekis­te­röi­dään mini­mis­sään vuo­den mää­rä­ajak­si, min­kä jäl­keen ne uusi­taan tarvittaessa

Uusim­me domai­nin auto­maat­ti­ses­ti puo­les­ta­si, mikä­li et ilmoi­ta sen päättymisestä.

Mikä on domain?

Domain eli verk­ko­tun­nus on yri­tyk­se­si koti­si­vu­jen osoi­te. Verk­ko­tun­nus koos­tuu kah­des­ta osas­ta: ylem­män tason verk­ko­tun­nuk­ses­ta, kuten .com tai .fi ja toi­sen tason verk­ko­tun­nuk­ses­ta, kuten hel­pot­ko­ti­si­vut. Verk­ko­si­vu­jen URL-osoi­te saa­daan, kun domai­nin eteen lisä­tään https:// ‑lii­te. Hank­ki­mal­la koti­si­vut meil­tä saat sivuil­le­si SSL-ser­ti­fi­kaa­tin eli verk­ko­lii­ken­teen suo­jaus­me­ne­tel­män, joka näkyy sivu­je­si osoit­tees­sa https:// ‑liit­tee­nä.

Mil­lai­nen on hyvä domain yri­tyk­sen verkkosivuille?

Huo­mioi domai­nin valin­nas­sa muut saman­kal­tai­set osoitteet

Yri­tyk­sel­le sopi­van domain nimen valin­ta on tär­ke­ää. Hyvä domain on perus­ta koti­si­vuil­le, blo­gil­le ja verk­ko­kau­pal­le. Hyvä domain on usein esi­mer­kik­si yri­tyk­sen nimi tai vaih­toeh­toi­ses­ti pal­ve­lun nimi. Domai­nin valin­nas­sa kan­nat­taa ottaa huo­mioon, ettei se sekoi­tu kenen­kään muun verk­ko­tun­nuk­seen (esim. .com). Suo­mes­sa toi­mi­val­le yri­tyk­sel­le hyvä valin­ta on .fi-päät­tei­nen tun­nus, kun taas kan­sain­vä­li­seen toi­min­taan sovel­tuu esi­mer­kik­si .com tai .net. Ennen domai­nin valit­se­mis­ta kan­nat­taa tar­kis­taa Googles­ta, ettei verk­ko­tun­nuk­seen kaa­vail­tu nimi ole suo­sit­tu jos­sa­kin toi­ses­sa käytössä.

Valit­se domain, joka on help­po lausua ja muistaa

Vali­tes­sa­si domai­nia huo­leh­di, ettei se louk­kaa kenen­kään muun rekis­te­röi­mää domai­nia tai tava­ra­merk­kiä. Domain kan­nat­taa vali­ta niin, että se sovel­tuu myös säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen. Lyhyt domain jää yleen­sä hel­pom­min mie­leen, mut­ta eri­lai­sia lyhen­tei­tä voi olla vai­kea muis­taa. Hyvä domain on sel­keä, ja se on help­po lausua ääneen niin, että kuu­li­ja voi ymmär­tää sen vain yhdel­lä tapaa eikä vää­rin­kä­si­tyk­siä pää­se syn­ty­mään. Kan­nat­taa vali­ta sel­lai­nen domain, jota on vai­kea kir­joit­taa vää­rin. Esi­mer­kik­si väli­vii­vo­jen käyt­tä­mi­nen ei usein­kaan ole opti­maa­li­sin vaihtoehto.

Huo­mioi ääk­kö­set domai­nia suunnitellessasi

Domai­niin on tar­vit­taes­sa mah­dol­lis­ta sisäl­lyt­tää ääk­kö­siä. Kan­nat­taa kui­ten­kin vara­ta lisäk­si myös ilman ääk­kö­siä ole­va pää­do­main, johon ääk­kö­siä sisäl­tä­vän domai­nin lii­ken­ne ohja­taan. Täl­lä tavoin vie­rai­li­ja löy­tää aina sivus­tol­le­si riip­pu­mat­ta sii­tä, kir­joit­taa­ko hän osoit­teen ääk­kö­sil­lä vai ilman niitä.

helpotkotisivut-chatbot

Miten voin siir­tää verk­ko­tun­nuk­se­ni Hel­poil­le kotisivuille?

Onko sinul­la jo ole­mas­sa ole­va domain, jon­ka haluat siir­tää meil­le yllä­pi­toon? Siir­toa var­ten tar­vit­sem­me välit­tä­jän vaih­toa­vai­men (tun­ne­taan myös nimel­lä siir­toa­vain). Pyy­dä avain edel­li­sel­tä verk­ko­tun­nus­vä­lit­tä­jäl­tä­si ja lähe­tä se meille.

Yli 2000 suun­ni­tel­tua WordPress-koti­si­vua yrityksille

Tutus­tu referensseihimme

Haluat­ko oman yksi­löl­li­sen domainin?