Uudet koti­si­vut vai van­ho­jen sivu­jen päi­vi­tys? — Mil­loin net­ti­si­vut kan­nat­taa uudistaa?

piirros jossa näyttö ja nostokurkia

Sisällysluettelo

Kan­nat­taa­ko yri­tyk­sel­le­si hank­kia koko­naan uudet koti­si­vut vai riit­tää­kö van­ho­jen net­ti­si­vu­je­si uudis­ta­mi­nen? Huo­mioi nämä sei­kat verk­ko­si­vu­rat­kai­sun valinnassa.

Mik­si sivus­to­uu­dis­tus kannattaa?

Verk­ko­si­vut ovat olen­nai­nen osa yri­tyk­sen brän­diä ja ovat vah­vas­ti luo­mas­sa mie­li­ku­vaa poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le. Sik­si yri­tyk­sen koti­si­vu­ja on tär­ke­ää toi­si­naan uudis­taa, sil­lä vuo­sien kulues­sa par­haat­kin sivus­tot van­hen­tu­vat niin tek­ni­ses­ti kuin tyyliltäänkin.

Myös yri­tyk­sen muut­tu­neet pal­ve­lut tai uudet asia­kas­ryh­mät voi­vat teh­dä koti­si­vu­jen uudis­ta­mi­sen ajankohtaiseksi.

Välil­lä net­ti­si­vu­jen uudis­ta­mi­seen voi riit­tää pelk­kä sivus­ton free­saus. Toi­si­naan taas on perus­tel­tua hank­kia koko­naan uudet koti­si­vut ja lait­taa sivus­to uuteen uskoon alus­ta saakka.

Sisäl­tö­uu­dis­tus sel­keyt­tää sivustoa

Olet­ko ollut iki­nä tilan­tees­sa, jos­sa etsit kuu­mei­ses­ti aukio­loai­ko­ja tai hin­nas­toa yri­tyk­sen net­ti­si­vuil­ta? Jos­kus tie­toa jou­tuu etsi­mään pit­kään, eikä se vält­tä­mät­tä löy­dy sil­loin­kaan. Kuva­tun kal­tai­nen tilan­ne on tur­haut­ta­va ja saat­taa jopa saa­da aikaan välit­tö­män poistumisreaktion.

Toi­si­naan taas tie­toa etsies­sään tör­mää yri­tyk­sen net­ti­si­vu­jen ajan­koh­tais­ta-osioon, johon on kyl­lä muka­vas­ti lisät­ty tie­toa, mut­ta info vali­tet­ta­vas­ti onkin muu­ta­man vuo­den takais­ta. Tämä välit­tää her­käs­ti vies­tiä, että yri­tys ei ole enää aktii­vi­nen eikä asiak­kai­den tie­dot­ta­mi­nen ajan­koh­tai­sis­sa asiois­sa kiinnosta.

Mikä­li mitään uut­ta ajan­koh­tais­ta tie­do­tet­ta­vaa ei ole, kan­nat­taa van­hen­tu­nut tie­to pois­taa koko­naan. Jos tie­to on kui­ten­kin edel­leen rele­vant­tia, voi­si olla pai­kal­laan vaik­ka­pa päi­vit­tää tekstiä.

Net­ti­si­vu­jen sisäl­tö­jen muok­kaa­mi­nen on hel­poin tapa päi­vit­tää sivu­ja ajan­ta­sai­sek­si. Yri­tyk­sen koti­si­vu­jen tulee olla koh­de­ryh­mää hou­kut­te­le­vat ja pal­ve­le­vat. Tie­don tulee löy­tyä vai­vat­to­mas­ti muu­ta­mal­la silmäyksellä.

Pal­ve­lu­ku­vauk­set ajantasaisiksi

Ovat­ko yri­tyk­se­si pal­ve­lut ja myy­tä­vät tuot­teet muut­tu­neet tai vaih­tu­neet sit­ten net­ti­si­vu­jen lan­see­raa­mi­sen? Yri­tyk­sen verk­ko­si­vuil­ta etsi­tään ajan­ta­sais­ta tie­toa ja mikä­li sitä ei sivuil­ta löy­dy, kään­nyt­tää se her­käs­ti poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan kan­noil­laan. Pidä siis huo­li, että pal­ve­lu­ku­vauk­set ja tuo­te­teks­tit vas­taa­vat tämän­het­kis­tä valikoimaa.

Mikä­li sisäl­tö­uu­dis­tus mie­ti­tyt­tää, voit jät­tää sen ammat­ti­lais­ten hoi­det­ta­vak­si. Ota yhteyt­tä Help­po­jen koti­si­vu­jen sisäl­lön­tuot­ta­jiin niin mie­ti­tään sinun sivuil­le­si sopi­va tapa tuot­taa uudet sisäl­löt. Meil­le on mah­dol­lis­ta ulkois­taa vaik­ka­pa vain oiko­lu­ku, mut­ta toteu­tam­me mie­luus­ti vaik­ka koko verk­ko­si­vus­ton tekstit.

Mak­set­tu ja orgaa­ni­nen hakukonenäkyvyys

Sisäl­tö­jä muo­ka­tes­sa ja kir­joit­taes­sa on hyvä pitää mie­les­sä haku­ko­ne­nä­ky­vyys eli toi­sin sanoen Google-näky­vyys. Mikä­li verk­ko­si­vuil­la ei ole kävi­jöi­tä, ei myös­kään nii­den tar­koi­tus toteudu.

Kir­joit­ta­mal­la sisäl­löt haku­ko­neys­tä­väl­li­ses­ti, saat poten­ti­aa­li­set asiak­kaat ohjat­tua hel­pom­min sivuil­le­si. Täs­sä kan­nat­taa käyt­tää apu­na esi­mer­kik­si Googlen avain­sa­na­suun­nit­te­li­jaa, jon­ka avul­la näet, mit­kä avain­sa­nat ovat sinun yri­tyk­se­si kat­son­ta­kan­nas­ta etsityimpiä.

Sisäl­tö­jen kir­joit­ta­mi­nen avain­sa­na edel­lä on oiva kei­no nos­taa yri­tyk­se­si verk­ko­si­vu­jen orgaa­nis­ta näky­vyyt­tä, mut­ta myös mak­set­tu mai­non­ta on suo­si­tel­ta­vaa, ellei jopa vält­tä­mä­tön­tä. Täs­tä vie­lä lisää tie­toa myö­hem­min täs­sä artikkelissa.

Visu­aa­li­nen ilme nyky­ai­kai­sek­si pie­nel­lä pintaremontilla

Vaik­kei net­ti­si­vu­jen uudis­ta­mi­nen 1–3 vuo­den välein ole­kaan tar­peen, menet­tä­vät sivut kyl­lä tuos­sa ajas­sa hel­pos­ti uutuu­den­kiil­ton­sa ja aina­kin har­jaan­tu­nut sil­mä näkee, ettei­vät sivut ole enää aivan tuoreet.

Sen sijaan, että uusi­sit yri­tyk­se­si visu­aa­li­sen ilmeen koko­naan, kan­nat­taa miet­tiä voi­si­ko nykyis­tä brän­diä läh­teä vii­laa­maan ja vie­mään eteen­päin. Jos asiak­kaat ovat jo tot­tu­neet sivu­je­si visu­aa­li­seen ilmee­seen ja se on hyväk­si todet­tu, ei kan­na­ta läh­teä teke­mään suu­ria muutoksia.

Toi­saal­ta jos sivut kui­ten­kin kai­paa­vat pien­tä free­saus­ta, voit tila­ta osaa­val­ta graa­fi­kol­ta brän­din mukai­sen uuden visu­aa­li­sen ilmeen. Graa­fi­sen alan ammat­ti­lai­nen osaa päi­vit­tää esi­mer­kik­si logon muo­toon, joka ottaa huo­mioon yri­tyk­sen ylei­sen visu­aa­li­sen ilmeen ja brändin.

Nämä pie­net muu­tok­set on help­po toteut­taa tek­ni­ses­ti, eikä ammat­ti­lai­sen tar­vit­se käyt­tää nii­hin hil­lit­tö­män pal­jon aikaa.

Ehkä sit­ten­kin koko­naan uudet kotisivut?

On myös tilan­tei­ta, jois­sa pel­käs­tään pie­ni sivus­ton pin­ta­re­mont­ti ei rii­tä­kään, vaan sivus­to on raken­net­ta­va uudel­leen aivan koko­naan alus­ta saak­ka. Tähän voi­vat olla syy­nä esi­mer­kik­si sivus­ton vai­kea käy­tet­tä­vyys­ra­ken­ne, van­han­ai­kai­suus taik­ka tar­ve raken­taa sivus­to koko­naan esi­mer­kik­si WordPressillä.

WordPress-sivut raken­ne­taan eri­lai­sia val­mii­ta tee­mo­ja apu­na käyt­täen, jot­ka mää­rit­tä­vät esi­mer­kik­si sivus­ton visu­aa­lis­ta ilmet­tä. Mikä­li sivus­tol­la käy­tet­ty tee­ma on van­hen­tu­nut, on se myös hyvä syy lait­taa uudet koti­si­vut vireil­le, sil­lä van­hoil­la tee­moil­la raken­ne­tut sivut eivät latau­du enää niin nopeas­ti. Mikä­li kysees­sä on erit­täin van­ha tee­ma, ei sii­hen vält­tä­mät­tä edes teh­dä enää päi­vi­tyk­siä. Tämä taas vai­kut­taa sivus­ton toi­mi­vuu­teen ja on pahim­mil­laan tie­to­tur­va­ris­ki. Tee­mois­ta voit lukea lisää esi­mer­kik­si pos­tauk­ses­tam­me Ele­men­tor vs. Divi.

Yri­tyk­sen koti­si­vu­jen suun­nit­te­lu alkaa tilan­tees­ta, jos­sa mie­ti­tään mikä net­ti­si­vu­jen roo­li tulee ole­maan. Toi­sil­le yri­tyk­sil­le verk­ko­si­vut ovat kes­kei­ses­sä ase­mas­sa myyn­nin kan­nal­ta ja toi­sil­le taas net­ti­si­vut toi­mi­vat käyn­ti­kor­tin tapaan help­po­na yhteydenottoväylänä.

Koko­nai­ses­sa sivus­to­uu­dis­tuk­ses­sa pii­lee omat haas­teen­sa ja se tulee toteut­taa niin, että haku­ko­ne­nä­ky­vyys ei kär­si. Esi­mer­kik­si link­kien uudel­lee­noh­jaus tulee huo­mioi­da. Muis­tat­han myös päi­vit­tää voi­mas­sao­le­vat mark­ki­noin­ti­kam­pan­jat, jois­ta ohjau­tuu lii­ken­net­tä sivustollesi.

Toi­saal­ta koti­si­vu­jen uudis­ta­mi­nen paran­taa läh­tö­koh­tai­ses­ti aina tek­nis­tä haku­ko­neop­ti­moin­tia eli esi­mer­kik­si sivus­ton lataus­no­peut­ta, joten haas­tei­ta ei kan­na­ta säi­käh­tää. Anna ammat­ti­lai­sen hoi­taa sivus­to­uu­dis­tuk­sen koko­naan niin väl­tyt ikä­vil­tä yllätyksiltä.

Sivus­ton sisäl­töä ei kan­na­ta läh­teä kar­si­maan lii­an ran­kal­la kädel­lä haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den kan­nal­ta. Sisäl­töä voi toki sel­kiyt­tää ja paran­taa. Jo ennen sivus­to­uu­dis­tus­ta kan­nat­taa olla tie­toi­nen sivus­ton sisäl­tö­jen vetä­mäs­tä lii­ken­tees­tä ja esi­mer­kik­si Google Ana­ly­tic­sin asen­ta­mi­nen verk­ko­si­vuil­le on tähän mai­nio kei­no (jos sitä ei vie­lä ole yri­tyk­se­si net­ti­si­vuil­la, suo­sit­te­lem­me asen­ta­maan sen saman tien). Suo­si­tut sisäl­löt kan­nat­taa sisäl­lyt­tää uusil­le­kin kotisivuille.

Mobii­li on ykkönen

Nyky­ään jopa yli puo­let verk­ko­vie­rai­luis­ta teh­dään mobii­lis­sa ja onkin ensi­si­jai­sen tär­ke­ää, että sivut toi­mi­vat ongel­mit­ta kai­kil­la mah­dol­li­sil­la lait­teil­la. Nyky­ai­kai­set verk­ko­si­vut suun­ni­tel­laan mobii­liys­tä­väl­li­sik­si. Jos yri­tyk­se­si net­ti­si­vut eivät toi­mi mobii­lil­la tai table­til­la, on aika ottaa yhteys ammat­ti­lai­seen ja lait­taa koti­si­vu­asiat kuntoon.

Mobii­liys­tä­väl­li­syys tar­koit­taa pal­jon muu­ta­kin, kuin pelk­kää sivu­jen toi­mi­mis­ta ongel­mit­ta mobii­lis­sa. Verk­ko­si­vu­jen käyt­tä­mi­nen mobii­lis­sa voi jopa pie­nen­tää kyn­nys­tä ottaa yhteyt­tä, sil­lä mobii­li­nä­ky­mään kan­nat­taa lisä­tä soit­to­pai­ni­ke, jota pai­na­mal­la asia­kas pää­see soit­ta­maan suo­raan sinulle.

Nykyih­mi­nen käyt­tää useam­paa äly­lai­tet­ta ja väli­net­tä inter­ne­tin selaa­mi­seen, joten sivu­jen skaa­lau­tu­mis­ta ei voi kyl­lin korostaa.

Meta­ku­vauk­set ja ‑otsi­kot kuntoon

Kun uudet koti­si­vut tai päi­vi­tet­ty sivusto on lan­see­rat­tu, on vie­lä muu­tamia seik­ko­ja, jot­ka kan­nat­taa huo­mioi­da. Kuten sanot­tua, net­ti­si­vut ovat jat­ku­va pro­jek­ti ja sivu­ja kan­nat­taa päi­vit­tää aktii­vi­ses­ti niin asiak­kai­den kuin Google-näky­vyy­denkin takia.  

Meta­ku­vauk­set- ja otsi­kot on tär­ke­ää kir­joit­taa oikein ja poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta hou­kut­te­le­vas­ti. Ne ovat Googlen haku­tu­lok­sis­sa näky­vät teks­tit otsi­kos­sa sekä sen alla. Mikä­li näi­tä kuvauk­sia ei kir­joi­te­ta, lisää Googlen teko­ä­ly omas­ta mie­les­tään sopi­vaa teks­tiä kuvauk­siin. Nämä kuvauk­set tule­vat toki net­ti­si­vuil­ta­si, mut­ta aina ne eivät vält­tä­mät­tä ole relevantteja.

Meta­ku­vaus­ten ja ‑otsi­koi­den tuot­ta­mi­sen voit ulkois­taa meil­le Hel­poil­la koti­si­vuil­la, mut­ta voit halu­tes­sa­si myös kir­joit­taa ne itse näi­tä ohjei­ta nou­dat­ta­mal­la.

Mak­set­tu Google-mai­non­ta uusien koti­si­vu­jen lanseerauksessa

Kun sisäl­löt on kir­joi­tet­tu käyt­tä­jiä ja Googlea sil­mäl­lä pitäen, para­nee sivus­ton orgaa­ni­nen näky­vyys haku­tu­lok­sis­sa. Pelk­kä hyvä sisäl­tö ei kui­ten­kaan rii­tä takaa­maan sivus­ton kävi­jä­vir­taa, sil­lä kil­pai­li­jat panos­ta­vat taa­tus­ti myös samoi­hin asioi­hin. Kan­nat­taa­kin miet­tiä kuin­ka yri­tyk­se­si net­ti­si­vu­jen sisäl­tö ja raken­ne erot­tui­si kil­pai­li­jan sivuista.

Moni kil­pai­li­ja­si mel­ko var­mas­ti käyt­tää myös mak­set­tua Google-mai­non­taa, joten jos haluat nous­ta haku­tu­lok­sis­sa ylös­päin, on mai­non­nan käyt­tä­mi­nen suo­si­tel­ta­vaa. Hyvin kil­pail­luil­la aloil­la jopa lähes vält­tä­mä­tön­tä, jos näky­vyys on toiveena.

Google-mai­non­ta on koh­tuul­li­sen edul­lis­ta ja posi­tii­vis­ta sii­nä on esi­mer­kik­si se, että pää­tät itse päi­vä­bud­jet­ti­si, eli yllät­tä­viä kulu­ja ei pää­se syn­ty­mään. Lisäk­si voit lait­taa mai­non­nan pois pääl­tä ja takai­sin pääl­le mil­loin haluat.

Jos suun­nit­te­let net­ti­si­vu­jen uudis­ta­mis­ta tai nii­den free­saus­ta, on hyvä idea boos­ta­ta uusia koti­si­vu­ja mak­se­tul­la mai­non­nal­la. Raken­na siis sivus­to­uu­dis­tuk­sen yhtey­teen mai­nos­kam­pan­ja, jol­la piris­tät myyntiäsi.

Lopuk­si

Me Hel­poil­la koti­si­vuil­la suo­sit­te­lem­me, että yri­tyk­sen verk­ko­si­vu­ja päi­vi­te­tään tiu­haan. On hyvä pitää mie­les­sä, että net­ti­si­vut ovat pro­jek­ti, joka on jat­ku­vas­ti käyn­nis­sä. Sivuil­ta pois­te­taan tie­toa, joka ei enää pal­ve­le asia­kas­ta ja vas­taa­vas­ti lisä­tään infoa, joka on relevanttia.

Jäit­kö miet­ti­mään, kan­nat­tai­si­ko yri­tyk­se­si hank­kia koko­naan uudet koti­si­vut vai ennem­min uudis­taa van­hat net­ti­si­vusi? Varaa mak­su­ton kon­sul­taa­tio­pu­he­lu alla ole­val­la lomak­keel­la, niin jutel­laan asias­ta lisää.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo