Verk­ko­kaup­pa-alus­tat vertailussa

Verkkokauppa-alusta-vertailu

Sisällysluettelo

Kiin­nos­taa­ko verk­ko­kau­pan perus­ta­mi­nen, mut­ta alus­tan valin­ta tuot­taa pään­vai­vaa? Tämä verk­ko­kaup­pa-alus­ta-ver­tai­lu esit­te­lee eri vaih­toeh­to­jen vahvuudet.

Verk­ko­kaup­paos­ta­mi­nen on nykypäivää

Verk­ko­kau­pan osuus koko­nais­myyn­nis­tä kas­vaa koko ajan. FiCo­min teet­tä­män tut­ki­muk­sen mukaan jopa puo­let suo­ma­lai­sis­ta on teh­nyt tuo­te­han­kin­to­ja ver­kos­sa.

Verk­ko­kaup­paos­ta­mis­ta pide­tään vai­vat­to­ma­na ja help­po­na vaih­toeh­to­na ja ostok­sia voi rau­has­sa esi­mer­kik­si sovit­taa koto­na. Toki myös pal­ve­lut ovat tuot­teis­tet­ta­vis­sa ja nii­tä­kin myy­dään jo hyvin pal­jon ver­kos­sa. Kan­nat­taa­kin siis miet­tiä verk­ko­myyn­nin tuo­mia mah­dol­li­suuk­sia juu­ri sinun yri­tyk­se­si perspektiivistä.

Mitä kan­nat­taa huo­mioi­da, kun valit­set verkkokauppa-alustaa?

Mikä sit­ten on paras verk­ko­kaup­pa-alus­ta? Eri verk­ko­kaup­pa-alus­to­jen ver­tai­lu saat­taa tun­tua haas­ta­val­ta ja sopi­van rat­kai­sun löy­tä­mi­nen aiheut­taa päänvaivaa.

Sik­si pää­tim­me ver­tail­la ylei­sim­mät alus­tat puo­les­ta­si. Seu­raa­vat asiat kan­nat­taa ottaa huo­mioon, kun valit­set verkkokauppa-alustaa: 

  • Verk­ko­kaup­pa-alus­tan tulee olla juu­ri sinun yri­tyk­se­si tar­pei­siin sopi­va tai sel­lai­sek­si muo­kat­ta­vis­sa. Alus­ta, joka toi­mii kave­ril­la­si, ei vält­tä­mät­tä ole alkuun­kaan sinun yri­tyk­se­si toi­min­toi­hin sopi­va.  
  • Valit­se alus­ta, jos­sa verk­ko­kau­pan päi­vi­tys ja yllä­pi­to eivät ole vain yhden osaa­jan taka­na. Tämä sik­si, ettet jou­du ongel­miin, mikä­li alus­taa tar­joa­va yri­tys lopet­taa­kin yllät­täen toi­min­tan­sa tai juu­ri kysei­sen pal­ve­lun tar­joa­mi­sen.  
  • Verkko­kau­pan tulee toi­mia ympä­ri vuo­ro­kau­den vii­kon jokai­se­na päi­vä­nä, joten valit­se luo­tet­ta­va kump­pa­ni. 
  • Jot­ta sinul­la jäi­si mah­dol­li­sim­man pal­jon aikaa omaan ydin­osaa­mi­see­si, tulee verk­ko­kau­pan olla hel­pos­ti käy­tet­tä­vä ja simp­pe­li. Ethän var­mas­ti­kaan halua tais­tel­la tek­nis­ten ongel­mien kans­sa? 
  • Mikä­li haluat saa­da alus­tan edul­li­ses­ti, tulee varau­tua sii­hen, että tulet käyt­tä­mään rei­lus­ti aikaa­si verk­ko­kau­pan pys­tyt­tä­mi­seen. Muis­tat­han, että aika on yksi arvok­kaim­mis­ta pääomistasi.
  • Var­mis­ta, että verk­ko­kaup­pa-alus­ta on res­pon­sii­vi­nen eli toi­mii var­mas­ti myös mobii­lis­sa. Suo­ma­lai­set teke­vät noin 40% verk­ko-ostok­sis­taan mobiilissa.

Lis­ta­sim­me nel­jä ylei­sin­tä ja hyväk­si havait­tua verk­ko­kaup­pa­jär­jes­tel­mää avuk­se­si alus­tan valitsemiseen:

WooCom­merce

Mikä­li net­ti­si­vusi on raken­net­tu WordPres­sil­lä, hyö­dyt eni­ten verk­ko­kaup­pa­li­sä­osas­ta, jon­ka voi asen­taa suo­raan yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le. Sinun ei tar­vit­se ope­tel­la uut­ta jär­jes­tel­mää, sil­lä lisä­osien käyt­tö­jär­jes­tel­mät mukai­le­vat WordPres­siä. Pää­set myös käte­väs­ti kir­jau­tu­maan verk­ko­kaup­paan, net­ti­si­vuil­le ja blo­giin samoil­la tun­nuk­sil­la. Kaik­ki on niin sano­tus­ti saman katon alla.

WooCom­merce on yksi maa­il­man ylei­sim­mis­tä verk­ko­kaup­pa-alus­tois­ta. Se on ilmai­sek­si ladat­ta­vis­sa ja lisät­tä­vis­sä WordPress-alus­tal­le. WooCom­mercen ylei­syy­den takia myös sen kehit­tä­jiä on alal­la pal­jon, joten vaa­ra­na ei ole yksin jää­mi­nen ilman tukea. Aina löy­tyy ammat­ti­lai­nen, joka voi aut­taa sinua verk­ko­kaup­pa­pul­mis­sa­si. Myös päi­vi­tyk­siä teh­dään aktiivisesti.

Vaik­ka WooCom­mercen lataa­mi­nen on ilmais­ta, osa sen lisä­osis­ta on mak­sul­li­sia. Muu­ta­mal­la moduu­lil­la pär­jää kui­ten­kin jo hyvin pit­käl­le, esi­mer­kik­si mak­sa­mi­seen ja ulkoi­sen ilmeen muok­kauk­seen tar­vit­ta­vil­la lisä­osil­la. Hin­nat eivät ole kui­ten­kaan pää­tä­hui­maa­via ja ostat vain ne lisä­osat, joi­ta tar­vit­set. Et siis mak­sa turhasta.

Hin­nal­taan WooCom­merce verk­ko­kaup­pa-alus­ta on erit­täin kil­pai­lu­ky­kyi­nen. Jos teet kai­ken itse, pää­set liik­keel­le domai­nin ja yllä­pi­don hin­nal­la. Mikä­li haluat kui­ten­kin käyt­tää aika­si mie­luum­min ydin­osaa­mi­seen, kan­nat­taa har­ki­ta työn tai osan työs­tä teet­tä­mis­tä ammat­ti­lai­sel­la. Tämä toki nos­taa verk­ko­kau­pan perus­ta­mis­ku­lu­ja, mut­ta on sääs­te­tyn aika­si väärti.

WooCom­mercen verk­ko­kaup­pa-alus­ta sopii monen mit­ta­luo­kan verk­ko­kaup­pa­rat­kai­sui­hin. Kos­ka jär­jes­tel­mä perus­tuu avoi­meen läh­de­koo­diin, on se muo­kat­ta­vis­sa täy­sin lii­ke­toi­min­nan kehit­tyes­sä. WooCom­mercen avul­la voit myy­dä lähes mitä tahan­sa, eikä se ole sidot­tu tie­tyn­tyyp­pi­seen tuot­tee­seen tai palveluun.

Sho­pi­fy

Sho­pi­fy on oikea rat­kai­su, jos haluat tyy­lik­kään verk­ko­kau­pan, etkä pidä tek­ni­ses­tä säätämisestä.

Sho­pi­fy toi­mii pil­vi­pal­ve­lun kaut­ta. Se on niin sanot­tu Saas-pal­ve­lu, eli Softwa­re as a ser­vice ‑tyyp­pi­nen rat­kai­su. Tämä tar­koit­taa sitä, että vuo­kraat pal­ve­lun, mut­ta et omis­ta sitä. Mak­sat kuu­kausit­tai­sen sum­man, joka on hal­vim­mil­laan 29 dol­la­ria kuu­kau­des­sa, mikä vas­taa noin 26 euroa. Edul­li­sim­paan ver­sioon kuu­luu jon­kin ver­ran omi­nai­suuk­sia, esi­mer­kik­si luot­to­kort­ti­mak­sut mak­su­ta­poi­na. Lisäk­si Sho­pi­fy veloit­taa pro­vi­sio­na 0,5–2 pro­sent­tio­suu­den ulkoi­sis­ta maksutavoista.

Sho­pi­fyn kes­ki­hin­tais­ta ver­sio­ta voi kokeil­la 14 päi­vää ilmai­sek­si, jon­ka jäl­keen voit päät­tää haluat­ko jat­kaa sil­lä vai downgrei­da­ta edul­li­sem­paan versioon.

Sho­pi­fyn hyvä­nä puo­le­na on se, että päi­vi­tyk­set hoi­tu­vat auto­maat­ti­ses­ti, eikä sinun tar­vit­se huo­leh­tia niis­tä. Sho­pi­fy on WooCom­mercen tapaan help­po­käyt­töi­nen ja suu­rin osa sen käyt­tä­jis­tä onkin perus­ta­nut itse kaup­pan­sa. Par­haim­mil­laan saat perus­tet­tua kau­pan muu­ta­mas­sa tunnissa.

Huo­no­na puo­le­na Sho­pi­fys­sa on se, ettei verk­ko­kaup­pa-alus­taa ole tois­tai­sek­si saa­ta­vil­la suo­mek­si. Teks­tit täy­tyy siis itse kään­tää, mikä ei ole vaa­ti­va teh­tä­vä, jos englan­nin kie­li ei tuo­ta ongelmia.

Magen­to

Magen­to on kes­ki­suu­ren tai suu­ren yri­tyk­sen vaih­toeh­to verk­ko­kaup­pa-alus­tak­si. Sen par­hai­den omi­nai­suuk­sien kaval­ka­di tulee esiin var­sin­kin sil­loin, kun myyn­nis­sä on hyvin suu­ri vali­koi­ma tuotteita.

Magen­to skaa­lau­tuu vai­vat­to­mas­ti yri­tyk­sen toi­min­to­jen muut­tues­sa tai laa­jen­tues­sa. Alus­ta perus­tuu avoi­meen läh­de­koo­diin ja on näin ollen muo­kat­ta­vis­sa juu­ri sel­lai­sek­si kuin verk­ko­kau­pan tar­ve on. Vaik­ka Magen­to onkin avoi­men läh­de­koo­din verk­ko­kaup­pa-alus­ta, kehi­te­tään sitä myös kau­pal­li­ses­ti ja sen taka­na onkin vah­va kehit­tä­jäyh­tei­sö. Mikään koti­koo­da­rin unel­ma Magen­to ei tosin ole, vaan luul­ta­vim­min tulet tar­vit­se­maan ammat­ti­lai­sen apua. Tämä nos­taa tot­ta kai verk­ko­kau­pan ylläpitokuluja.

Perus­asioi­den, kuten yllä­pi­don ja hal­lin­nan puo­les­ta Magen­to on kui­ten­kin help­po­käyt­töi­nen. Plus­saa tulee myös sii­tä, että se sisäl­tää jo itses­sään run­saas­ti omi­nai­suuk­sia, joten tar­vet­ta lukuis­ten lisä­mo­duu­lien han­kin­nal­le ei vält­tä­mät­tä ole.

Magen­ton perus­ta­mis­ku­lut liik­ku­vat useis­sa tuhan­sis­sa, joten alku­pää­omaa täy­tyy olla jon­kin ver­ran. Jos kui­ten­kin kai­paat järeäm­pää verk­ko­kaup­pa-alus­taa ja myyt pal­jon, eivät kulut suh­tees­sa myyn­nin mää­rään ole kohtuuttomat.

MyCashflow

MyCashflow on suo­ma­lai­nen vaih­toeh­to verk­ko­kaup­pa-alus­tak­si. Se tar­jo­aa Sho­pi­fyn tavoin val­mii­ta paket­te­ja, mut­ta myös koo­diin on mah­dol­lis­ta teh­dä muu­tok­sia. Mikä­li ymmär­rät koo­di­kie­len pääl­le, saat muo­kat­tua tätä alus­taa juu­ri halua­mal­la­si tavalla.

Edul­li­sim­man alus­tan hin­ta on 49 € kuu­kau­des­sa ja kuten Sho­pi­fys­sa­kin, onnis­tuu pake­tin päi­vit­tä­mi­nen näp­pä­räs­ti laa­jem­mak­si, jos kai­paat kaup­paa­si lisä­omi­nai­suuk­sia. Pie­nin verk­ko­kaup­pa-alus­ta­pa­ket­ti mah­dol­lis­taa mak­si­mis­saan 200 tuot­teen lisää­mi­sen kaup­paan. Jos tuo­te­va­li­koi­ma­si on sup­pea, on tämä alus­ta var­sin oiva ratkaisu.

Myös MyCashflow­ta voi kokeil­la ilmai­sek­si kuu­kau­den ajan. Tuos­sa ajas­sa ehdit jo raken­taa verk­ko­kaup­pa­si ja päät­tää haluat­ko jat­kaa kysei­sel­lä verkkokauppa-alustalla.

Yhteen­ve­to

Yri­tyk­sel­le­si par­haan verk­ko­kaup­pa-alus­tan löy­tä­mi­nen ei lop­pu­jen lopuk­si ole kovin han­ka­laa. Var­sin­kin, kun sinul­la on tie­dos­sa­si yri­tyk­se­si koh­de­ryh­mä ja tuot­teet, joi­ta heil­le myyt. Jokai­ses­sa verk­ko­kaup­pa­jär­jes­tel­mäs­sä on hyvät ja huo­nom­mat puo­len­sa, eikä voi­da suo­ril­ta käsin sanoa, mikä niis­tä on yli­voi­mai­ses­ti paras.

Ylei­sen parem­muu­den sijaan kan­nat­taa­kin miet­tiä alus­tan omi­nai­suuk­sien ja hin­nan sopi­vuut­ta juu­ri sinun yri­tyk­se­si tar­pei­siin. Se, mikä sopii mil­le­kin yri­tyk­sel­le, riip­puu pal­jon myyn­nin volyy­mis­ta ja myy­tä­vien tuot­tei­den mää­räs­tä. Huo­mioi­ta­va seik­ka on myös se, kuin­ka pal­jon halu­aa käyt­tää aikaan­sa verk­ko­kaup­pan­sa kehittämiseen.

Me Hel­pol­la Koti­si­vuil­la suo­sit­te­lem­me, että sinä yrit­tä­jä­nä käyt­täi­sit aika­si ja ener­gia­si omaan ydin­osaa­mi­see­si. Tun­net par­hai­ten oman ala­si ja myy­mä­si tuot­teet ja pal­ve­lut. Aika kan­nat­taa käyt­tää esi­mer­kik­si tuo­te­ke­hi­tyk­seen ja kas­sa­vir­ran kas­vat­ta­mi­seen sen sijaan, että paneu­tuu täy­sin uuteen osa-alueeseen.

Jos haluat yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le WooCom­merce-verk­ko­kau­pan, otat­han yhteyt­tä. Pys­tym­me ammat­ti­lai­si­na rää­tä­löi­mään juu­ri sinun tar­pei­sii­si sopi­van verk­ko­kau­pan.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo