Rekis­te­rin nimi

Helpotkotisivut.fi MS Oy:n asiakastietorekisteri:

 • Rekis­te­ri asiak­kai­den tiedoista
 • Rekis­te­ri uutis­kir­jeen tilaajista

Rekis­te­rin­pi­tä­jä

Nimi: Helpotkotisivut.fi MS Oy
Y‑tunnus: 2559523–1
Osoi­te: Sit­ra­to­ri 3, 3 krs.
Pos­ti­nu­me­ro: 00420
Pos­ti­toi­mi­paik­ka: HEL­SIN­KI
Puhe­lin­nu­me­ro: 045 161 3330
Säh­kö­pos­tio­soi­te: tuki@helpotkotisivut.fi

Rekis­te­rin käyttötarkoitus

Kerät­tä­viä hen­ki­lö­tie­to­ja käytetään:

Asiak­kaan tun­nis­tau­tu­mi­seen ja käyt­tö­oi­keuk­sien hal­lin­taan. Rekis­te­röi­ty­nei­den käyt­tä­jien tilaus­ten toi­mit­ta­mi­seen ja asia­kas­suh­teen yllä­pi­toon sekä kehittämiseen.

Tie­to­jen kerää­mi­sen ja käsit­te­lyn peruste

Asiak­kaan tie­to­ja kerä­tään ja käsi­tel­lään asiak­kaan suos­tu­muk­sel­la, tai asiak­kaan kans­sa teh­tä­vän sopi­muk­sen täy­tän­töön panemiseksi.

Rekis­te­rin tietosisältö

Rekis­te­ri asiak­kai­den tiedoista:

Yri­tyk­sen nimi, Y‑Tunnus, Säh­kö­pos­tio­soi­te, Puhe­lin­nu­me­ro, Hen­ki­lö­tun­nus, Käyt­tä­jä­tun­nus ja Salasana.

Rekis­te­ri uutis­kir­jeen tilaajista:

Nimi ja Sähköposti.

Tie­to­jen säilytysaika

Hen­ki­lö­tie­dot säi­ly­te­tään niin kau­an, kun nii­tä tar­vi­taan asiak­kaan kans­sa teh­tä­vän sopi­muk­sen täy­tän­töön­pa­ne­mi­sek­si tai asia­kas­pal­ve­lun kehittämiseksi.

Sään­nön­mu­kai­set tietolähteet

Rekis­te­riin kerä­tään tietoja:

Hen­ki­löl­tä itsel­tään. Viran­omai­sen pitä­mis­tä rekis­te­reis­tä lain sal­li­mis­sa rajois­sa (esim. ytj.fi). Tie­to­ja kerä­tään myös Google Ana­ly­tics –ana­ly­tiik­ka­työ­ka­lun avulla.

Sään­nön­mu­kai­set tie­to­jen luo­vu­tuk­set ja tie­to­jen siir­to EU:n tai Euroo­pan talous­a­lu­een ulkopuolelle

Tie­to­ja ei sään­nön­mu­kai­ses­ti luo­vu­te­ta yri­tyk­sen ulko­puo­lel­le. Osa yri­tyk­sen käyt­tä­mis­tä ulko­puo­li­sis­ta pal­ve­lun- tai ohjel­mis­ton­tar­joa­jis­ta saat­ta­vat säi­lyt­tää tie­to­ja EU:n tai Euroo­pan talous­a­lu­een ulkopuolella.

Asiak­kaan suos­tu­muk­sel­la tie­to­ja voi­daan luo­vut­taa asiak­kaan ja Helpotkotisivut.fi MS Oy:n yhtei­sil­le yhteis­työ­kump­pa­neil­le asiak­kaan tilaa­mien tuot­tei­den ja pal­ve­lu­jen toimittamiseksi.

Käy­täm­me sään­nön­mu­kai­ses­ti seu­raa­via palveluntarjoajia:

 • Mic­ro­soft
 • Google
 • Cit­rix Sys­tems UK Limited
 • HubS­pot, Inc.
 • MailC­himp
 • Cybot (Coo­kie­bot)
 • ALSO Fin­land Oy
 • Euro­nic Oy
 • Domain­ho­tel­li Oy
 • Cloudways Ltd.
 • Plesk

Eväs­tei­den (coo­kies) käyttö

Käy­täm­me sivuil­lam­me ns. coo­kie-toi­min­toa eli eväs­tei­tä. Eväs­te on pie­ni, käyt­tä­jän tie­to­ko­neel­le lähe­tet­tä­vä ja siel­lä säi­ly­tet­tä­vä teks­ti­tie­dos­to, joka mah­dol­lis­taa inter­net-sivu­jen yllä­pi­tä­jän tun­nis­ta­maan usein sivuil­la vie­rai­le­vat kävi­jät, hel­pot­ta­maan kävi­jöi­den kir­jau­tu­mis­ta sivuil­le sekä mah­dol­lis­ta­maan yhdis­tel­mä­tie­don laa­ti­mi­sen kävi­jöis­tä. Tämän palaut­teen avul­la pys­tym­me jat­ku­vas­ti paran­ta­maan sivu­jem­me sisäl­töä. Eväs­teet eivät vahin­goi­ta käyt­tä­jien tie­to­ko­nei­ta tai tie­dos­to­ja. Käy­täm­me nii­tä siten, että voim­me tar­jo­ta asiak­kail­lem­me kun­kin yksi­löi­ty­jen tar­pei­den mukai­sia tie­to­ja ja palveluita.

Mikä­li sivuil­lam­me vie­rai­le­va käyt­tä­jä ei halua mei­dän saa­van edel­lä mai­nit­tu­ja tie­to­ja eväs­tei­den avul­la, useim­mat selai­noh­jel­mat mah­dol­lis­ta­vat eväs­te-toi­min­non pois­kyt­ke­mi­sen. Tämä tapah­tuu yleen­sä selai­men ase­tuk­sien kautta.

On kui­ten­kin hyvä ottaa huo­mioon se, että eväs­teet voi­vat olla tar­peel­li­sia joi­den­kin yllä­pi­tä­miem­me sivu­jen ja tar­joa­miem­me pal­ve­lui­den asian­mu­kai­sel­le toimimiselle.

Face­book kommentit

Kerääm­me tie­to­ja liit­tyen jul­kai­se­maa­si Face­book kom­ment­tiin. Kerääm­me tie­to­ja vain, jos olet anta­nut sii­hen luvan ennen Face­book kom­men­tin jul­kai­sua. Näi­hin tie­toi­hin sisäl­tyy Face­book tili­si nimi, Face­book tili­si yksi­löl­li­nen tun­nis­te, jul­kai­se­ma­si Face­book kom­men­tin yksi­löl­li­nen tun­nis­te, Face­book kom­ment­ti­si liit­ty­vä yksi­löl­li­nen visu­aa­li­nen tun­nis­te, yksi­löl­li­nen tun­nis­te, joka liit­tyy vas­taa­maa­si kom­ment­tiin. Näi­tä tie­to­ja käy­te­tään näyt­tä­mään Face­book kom­ment­te­ja verk­ko­si­vuil­lam­me ja van­ho­ja kom­ment­te­ja, jot­ka on jul­kais­tu sivuil­la, jot­ka ovat eivät ole olleet SSL-suo­jat­tu­ja ennen kuin asen­sim­me verk­ko­si­vuil­lem­me SSL-suo­jauk­sen. Voit perua tämän suos­tu­muk­sen lähet­tä­mäl­lä meil­le sähköpostia

Rekis­te­rin suojaus

Tie­dot siir­re­tään SSL-suo­ja­tun yhtey­den ylit­se.
Säh­köi­set tie­dot on suo­jat­tu palo­muu­ril­la, käyt­tä­jä­tun­nuk­sin ja sala­sa­noin.
Tie­to­jen käyt­tö­oi­keus on vain niil­lä rekis­te­rin­pi­tä­jän pal­ve­luk­ses­sa ole­vil­la hen­ki­löil­lä, jot­ka tar­vit­se­vat tie­to­ja tehtävissään.

Auto­maat­ti­nen päätöksenteko

Auto­ma­ti­soi­tu­ja yksit­täis­pää­tök­siä (EU:n tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen artikla 22) ei tehdä.

Rekis­te­röi­dyn oikeudet

Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus tar­kas­taa, mitä hän­tä kos­ke­via tie­to­ja hen­ki­lö­tie­to­re­kis­te­riin on tal­le­tet­tu. Kir­jal­li­nen tar­kas­tus­pyyn­tö tulee lähet­tää alle­kir­joi­tet­tu­na rekis­te­ri­asiois­ta vas­taa­val­le henkilölle.

Tar­kas­tusoi­keus on mak­su­ton enin­tään ker­ran vuo­des­sa toteutettuna.

Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus vaa­tia vir­heel­lis­ten tai van­hen­tu­nei­den tie­to­jen oikai­sua tai pois­ta­mis­ta tai tie­to­jen siir­toa jär­jes­tel­mäs­tä toi­seen. Hänel­lä on myös oikeus rajoit­taa tai vas­tus­taa tie­to­jen­sa käsit­te­lyä EU:n tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen artiklo­jen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus peruut­taa aiem­min anta­man­sa suos­tu­mus tie­to­jen käsit­te­lyl­le tai teh­dä hen­ki­lö­tie­to­jen­sa käsit­te­lyyn liit­ty­vis­tä sei­kois­ta vali­tus valvontaviranomaiselle.

Rekis­te­röi­dyl­lä on myös oikeus kiel­tää tie­to­jen­sa käyt­tö suoramarkkinointitarkoituksiin.