Han­ki näyt­tä­vät koti­si­vut yri­tyk­sel­le­si ja kas­va­ta liiketoimintaasi

Laa­duk­kaat koti­si­vut yritykselle

Avai­met käteen ‑paket­ti:

Kaik­ki, mitä yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le tarvitset 

Kokoa halua­ma­si paket­ti tai pyy­dä tarjous

Tavoit­tee­nam­me oli saa­da varas­to­ti­loil­lem­me toi­min­nal­li­set, infor­ma­tii­vi­set ja visu­aa­li­ses­ti sel­keät net­ti­si­vut vain kah­den vii­kon aika­tau­lul­la. Tavoit­teet saa­vu­tet­tiin erin­omai­ses­ti. Lupauk­set aika­tau­lus­ta ja hin­nas­ta piti­vät kutin­sa täy­del­li­ses­ti. Vas­taa­van­lai­sen tar­peen tul­les­sa aiom­me jat­kos­sa­kin käyt­tää Helpotkotisivut.fi:n palveluja.

Juho Kirs­ti­nä

Leh­to Tilat Oy

Jutel­laan mil­lai­set koti­si­vut yri­tyk­se­si tarvitsee!

7 asi­aa, jot­ka yri­tyk­sen koti­si­vu­jen han­kin­nas­sa pitää ottaa huomioon

1. Mitä koti­si­vuil­la halu­taan saavuttaa?

Ensim­mäi­nen kysy­mys, johon on löy­det­tä­vä vas­taus sivu­ja­si suun­ni­tel­taes­sa, on myös kaik­kein tärkein:

Mitä haluat yri­tyk­se­si koti­si­vuil­la saavuttaa?

Olet­ko hank­ki­mas­sa uusia koti­si­vu­ja yri­tyk­sel­le­si esi­mer­kik­si uus­asia­kas­han­kin­taa var­ten vai­ko vain tie­to­pan­kik­si ole­mas­sa ole­vil­le asiakkaillesi?

Kun tie­dät, mitä haluat sivuil­la­si saa­vut­taa, voim­me raken­taa sivusi pal­ve­le­maan näi­tä tavoit­tei­ta mah­dol­li­sim­man hyvin.

Verk­ko­si­vusi ovat yri­tyk­se­si mer­kit­tä­vin voi­ma­va­ra ver­kos­sa. Hyö­dyn­nä siis tämä voi­ma­va­ra tehokkaasti.

2. Mil­lai­sen visu­aa­li­sen ilmeen yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le haluat?

Sivus­ton visu­aa­li­nen ilme mää­rit­tää sen, saa­ko sivuil­le­si tule­va kävi­jä luo­tet­ta­van ja ammat­ti­mai­sen käsi­tyk­sen yrityksestäsi:

Hyvä lay­out, sopi­va väri­maa­il­ma ja oikein vali­tut kuvat anta­vat halua­ma­si vai­ku­tel­man yrityksestäsi.

Eri­lai­sil­la visu­aa­li­sil­la rat­kai­suil­la sivu­je­si kävi­jöis­sä voi­daan herät­tää halu­tun­lai­sia mie­li­ku­via. Lay­ou­tin suun­nit­te­lus­sa pie­nil­tä­kin tun­tu­vil­la asioil­la voi olla suu­ri merkitys:

Esi­mer­kik­si väri­va­lin­nat tai sivuil­la käy­tet­tä­vien eri font­tien  valin­ta on tär­keä. Font­ti voi olla tyy­lil­tään vaik­ka­pa moder­ni, klas­si­nen tai ren­non huoleton.

helpotkotisivut-sivuston-rakenne

3. Mil­lai­nen sivus­ton raken­ne pal­ve­lee par­hai­ten tarpeitasi?

Jos kävi­jät eivät hel­pos­ti löy­dä sivuil­ta­si mitä halua­vat, he tur­hau­tu­vat nopeas­ti ja  kään­ty­vät mie­luum­min kil­pai­li­joi­den puoleen.

Sik­si sivus­ton raken­ne on kriit­ti­nen osa koti­si­vu­jen käy­tet­tä­vyyt­tä ja hakukonenäkyvyyttä.

Sivus­ton raken­ne tulee suun­ni­tel­la niin, että se kan­nus­taa kävi­jää jää­mään sivuil­le ja ohjaa tämän halut­tu­jen sisäl­tö­jen luo.

Hyvä link­ki­ra­ken­ne pait­si aut­taa vie­rai­li­jaa löy­tä­mään etsi­män­sä tie­don, myös tar­jo­aa sivu­je­si kävi­jöil­le hou­kut­te­le­vas­ti nii­tä asioi­ta, joi­ta haluat tuo­da esille.

4. Miten yri­tyk­se­si koti­si­vu­jen sisäl­tö toteutetaan?

Hyvät teks­ti­si­säl­löt ovat koti­si­vu­je­si tär­kein ele­ment­ti. Sisäl­tö­jen kir­joit­ta­mi­seen onkin tär­ke­ää vara­ta tar­peek­si aikaa, jot­ta niis­tä tulee mah­dol­li­sim­man laadukkaat.

Ilman hyviä sisäl­tö­jä sivu­jen on erit­täin vai­kea hou­ku­tel­la ketään osta­maan yri­tyk­sen pal­ve­lui­ta tai edes löy­tyä Googlesta.

Jos oma aika­si tai osaa­mi­se­si ei rii­tä hyvien teks­ti­ma­te­ri­aa­lien tuot­ta­mi­seen, kan­nat­taa sisäl­löt tila­ta osaa­val­ta ammattilaiselta.

5. Mil­lai­set pal­ve­lin­ti­lat sivus­to­si tarvitsee?

Koti­si­vu­jen hos­tin­gis­sa kan­nat­taa käyt­tää aina pil­vi­pal­ve­li­mia, jot­ta sivut latau­tu­vat nopeas­ti vie­rai­li­jal­le. Var­sin­kin mobii­li­lait­teil­le sivus­ton nopeus on kes­kei­nen osa sivu­jen käyttäjäkokemusta.

Pil­vi­pal­ve­li­mien käyt­tö on eri­tyi­sen tär­ke­ää sil­loin, kun sivus­tol­la on pal­jon ras­kas­ta sisäl­töä kuten kuvia tai videoi­ta, tai sivuil­la vie­rai­lee usein käyt­tä­jiä Suo­men ulkopuolelta.

Entä­pä jos haluat erit­täin nopeas­ti latau­tu­vat kotisivut? 

Sil­loin sivus­tol­le kan­nat­taa ottaa käyt­töön Aseo.fi:n auto­maat­ti­nen nopeusop­ti­moin­ti. Aseo pie­nen­tää sivus­ton latausai­ko­ja ja siten paran­taa sekä sivu­jen käy­tet­tä­vyyt­tä että nii­den arvos­tus­ta Googlen silmissä.

6. Miten sivuil­le ohja­taan kävijäliikennettä?

Han­kit­tua­si laa­duk­kaat koti­si­vut yri­tyk­sel­le­si, niil­le pitää saa­da myös ohjat­tua sään­nöl­lis­tä kävijäliikennettä:

Kus­tan­nus­te­ho­kas kei­no poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den hou­kut­te­le­mi­seen on mai­nos­ta­mi­nen Googles­sa ja Facebookissa.

Tehok­kai­ta tapo­ja mai­nos­taa pal­ve­lu­ja­si ovat esi­mer­kik­si Google Ads ‑hakusa­na­mai­non­ta, Googlen Display-mai­non­ta tai Facebook-mainokset.

Sel­vi­tä yhdes­sä ammat­ti­lai­sen kans­sa, mit­kä mai­nos­tus­ta­vat sopi­vat par­hai­ten juu­ri sinun yri­tyk­se­si tarpeisiin.

7. Miten yri­tyk­se­si koti­si­vu­jen tehoa seurataan?

Jot­ta saat koti­si­vuis­ta­si kai­ken hyö­dyn irti, täy­tyy sinun tie­tää miten hyvin sivut täyt­tä­vät niil­le ase­te­tut tavoitteet:

Hyvä työ­ka­lu tähän on ilmai­nen Google Ana­ly­tics, jol­la voit seu­ra­ta esi­mer­kik­si koti­si­vu­je­si kävi­jä­mää­rien kehi­tys­tä ja kävi­jöi­den toi­min­taa sivustollasi.

Tär­ke­ää on myös asen­taa yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le kon­ver­sio­seu­ran­ta. Kon­ver­sio­seu­ran­ta ker­too, kuin­ka suu­ri osuus sivu­je­si kävi­jöis­tä tekee tilauk­sen, ajan­va­rauk­sen tai muun halua­ma­si toimenpiteen.

Kon­ver­sio­seu­ran­nan avul­la voit muun muas­sa mita­ta, kuin­ka teho­kas­ta yri­tyk­se­si Google- tai some­mai­non­ta on.

Miten toteu­tam­me koti­si­vut yrityksellesi?

Tilaa nopeat ja laa­duk­kaat koti­si­vut yri­tyk­sel­le­si upeal­la ulkoa­sul­la ja myy­vil­lä teksteillä

Alku­kar­toi­tus

Tar­joam­me juu­ri sinun yri­tyk­se­si tar­pei­siin, tavoit­tei­siin ja bud­jet­tiin rää­tä­löi­ty­jä ratkaisuja.

Koti­si­vu­pro­jek­ti aloi­te­taan aina kar­toit­ta­mal­la yri­tyk­se­si tar­peet ja mitä haluat saa­vut­taa sivuil­la­si. Näin pys­tym­me mää­rit­tä­mään kans­sa­si, mil­lai­nen raken­ne sivus­tol­le kan­nat­taa teh­dä, mitä toi­min­nal­li­suuk­sia sivuil­le tar­vi­taan ja mitä mui­ta pal­ve­lui­tam­me saa­tat kaivata.

Usein yri­tyk­set tar­vit­se­vat apua esi­mer­kik­si graa­fi­sen suun­nit­te­lun  sivu­jen sisäl­tö­jen ja mai­nos­ta­mi­sen kanssa.

Alku­kar­toi­tuk­sen poh­jal­ta saat pitä­vän tar­jouk­sen sivupaketista.

Sisäl­lön tuottaminen

Jos kir­joit­ta­mi­nen ei ole sinun jut­tusi, meil­tä saat käte­väs­ti myös kaik­ki sivuil­le­si tar­vit­ta­vat tekstit.

Jos olet tilan­nut uudet teks­ti­si­säl­löt sivuil­le­si, sisäl­lön­tuot­ta­jam­me soit­taa sinul­le ja käy kans­sa­si läpi, mil­lai­sia teks­tit pal­ve­le­vat tavoit­tei­ta­si parhaiten.

Sisäl­lön­tuot­ta­ja kysyy sinul­ta teks­tei­hin tar­vit­ta­vat tie­dot yri­tyk­ses­tä­si ja tar­joa­mis­ta­si pal­ve­luis­ta, ja pereh­tyy sen jäl­keen itse­näi­ses­ti tar­kem­min toi­mia­laa­si, pal­ve­lui­hi­si ja kovim­piin kilpailijoihisi.

Kerää­mien­sä tie­to­jen poh­jal­ta sisäl­lön­tuot­ta­ja kir­joit­taa sivuil­le­si myy­vät teks­ti­si­säl­löt ja lähet­tää ne sinul­le kom­men­toi­ta­vik­si. Teks­tei­hin teh­dään kom­ment­tie­si perus­teel­la tar­vit­ta­vat muutokset.

Visu­aa­li­sen ilmeen suunnittelu

Suun­nit­te­lem­me sivuil­le­si yhte­näi­sen ja tark­kaan har­ki­tun visu­aa­li­sen ilmeen, jol­la luot posi­tii­vi­sen ensi­vai­ku­tel­man sivustovierailijoihisi.

Kun sivus­to­si raken­ne on sel­vil­lä, pää­sem­me suun­nit­te­le­maan sivu­je­si ulkoa­sua. Luom­me koti­si­vuil­le­si toi­vei­de­si mukaan tyy­lik­kään ja hou­kut­te­le­van visu­aa­li­sen ilmeen.

Ulkoa­sun suun­nit­te­luun kuu­luu muun muas­sa sivu­jen som­mit­te­lu ja väri­maa­il­ma, sopi­vien font­tien ja kuvien valin­ta sekä mui­den visu­aa­lis­ten ele­ment­tien käyttö.

Sivu­jen raken­ta­mi­nen ja koodaus

Toteu­tam­me sinul­le help­po­käyt­töi­set WordPress-koti­si­vut, joi­ta voit halu­tes­sa­si muo­ka­ta jat­kos­sa myös itse.

Sivu­jen suun­nit­te­lun ja sisäl­lön­tuo­tan­non jäl­keen pää­sem­me raken­ta­maan yri­tyk­se­si uudet koti­si­vut. Sivu­jen toteut­ta­mi­seen käy­täm­me WordPres­sin moni­puo­lis­ta Ele­men­tor-raken­ta­jaa ja Hel­lo-tee­maa, joi­den avul­la jokai­sel­le asiak­kaal­le voi­daan luo­da juu­ri sel­lai­set sivut kuin hän tarvitsee.

Kaik­ki teke­mäm­me sivut ovat res­pon­sii­vi­sia, eli ne toi­mi­vat hyvin myös eri­ko­koi­sil­la mobiilinäytöillä.

Sivu­jen teki­jä toteut­taa  sivus­ton WordPres­siin, ja lisää sin­ne teks­ti­ma­te­ri­aa­lit, kuvat ja muut ele­men­tit. Teki­jä pitää samal­la huo­len, että sivu­je­si eri tek­ni­set omi­nai­suu­det toi­mi­vat halu­tul­la tavalla.

Kun yri­tyk­se­si uusien koti­si­vu­jen demo­ver­sio on val­mis, pää­set tes­taa­maan ja kom­men­toi­maan sitä. Sivu­ja hio­taan vie­lä toi­vei­de­si mukaan ennen julkaisua.

Koti­si­vu­jen jul­kai­su ja hyödyntäminen

Autam­me sinua mie­lel­läm­me myös koti­si­vu­jen jul­kai­sun jäl­keen, voim­me esi­mer­kik­si ohja­ta lisää lii­ken­net­tä sivuil­le­si Google Ads ‑mai­non­nan avulla.

Kun olet tyy­ty­väi­nen uusiin koti­si­vui­hi­si, ne voi­daan jul­kais­ta. Pää­set heti hyö­dyn­tä­mään sivu­ja­si ja ohjaa­maan niil­le kävijäliikennettä.

Yri­tyk­se­si koti­si­vu­jen mai­nos­ta­mi­nen kan­nat­taa aloit­taa mah­dol­li­sim­man pian nii­den jul­kai­sun jäl­keen, jot­ta pys­tyt hyö­dyn­tä­mään sivu­ja mah­dol­li­sim­man tehokkaasti.

Suo­si­tuim­mat lisäpalvelumme

Sisäl­lön­tuo­tan­to

Yri­tyk­se­si koti­si­vu­jen teks­ti­si­säl­löil­lä on olen­nai­nen vai­ku­tus sekä myyn­tii­si että hakukonenäkyvyyteesi.

Tar­vit­set sivuil­le­si laa­duk­kaat ja kat­ta­vat teks­tit, jot­ta sivus­to­si on mah­dol­lis­ta löy­tää Googles­ta, ja pys­tyt vakuut­ta­maan kävi­jät yri­tyk­se­si tuot­tei­den ja pal­ve­lui­den laadusta.

Tun­tuu­ko sisäl­tö­jen kir­joit­ta­mi­nen vai­keal­ta tai eikö oma aika­si rii­tä siihen?

Meil­tä voit vai­vat­to­mas­ti tila­ta sisäl­lön­tuo­tan­non ammat­ti­lais­ten kir­joit­ta­mat myy­vät ja yri­tyk­se­si tar­pei­siin rää­tä­löi­dyt teks­tit, jot­ka paran­ta­vat Google-näky­vyyt­tä­si ja hou­kut­te­le­vat kävi­jät ostamaan.

Google Ads ‑hakusa­na­mai­non­ta

Google Ads ‑hakusa­na­mai­non­nan avul­la koti­si­vusi voi­daan nos­taa Googlen haku­tu­los­ten kär­keen. Yri­tyk­se­si mai­nok­sia näy­te­tään Googlen käyt­tä­jil­le, jot­ka etsi­vät tar­joa­mia­si tuot­tei­ta tai palveluita.

Toteu­tam­me yri­tyk­sel­le­si hou­kut­te­le­van mai­nos­kam­pan­jan, jol­la poten­ti­aa­li­set asiak­kaat voi­daan ohja­ta suo­raan kotisivuillesi:

Digi­mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­jam­me aut­taa sinua valit­se­maan yri­tyk­sel­le­si sopi­vim­mat avain­sa­nat, joi­ta käyt­tä­vil­le googlet­ta­jil­le mai­nok­sia­si näy­te­tään, ja raken­taa nii­den perus­teel­la sinul­le tehok­kaan mainoskampanjan.

Voit itse vali­ta kuin­ka pal­jon rahaa kuu­kau­des­sa haluat käyt­tää klik­kauk­siin sekä mil­lä maan­tie­teel­li­sel­lä alu­eel­la, minä vii­kon­päi­vi­nä ja mihin kel­lo­nai­koi­hin mai­nok­sia­si näytetään.

kuviot-3-sininen-harmaa

Remar­ke­ting

Kes­ki­mää­rin vain 2 % vie­rai­li­jois­ta tekee tilauk­sen tai muun halu­tun toi­men­pi­teen käy­des­sään ensim­mäis­tä ker­taa yri­tyk­sen koti­si­vul­la. Loput 98 % kävi­jöis­tä pois­tuu sivus­tol­ta ja unoh­taa koko asian tai läh­tee etsi­mään hake­maan­sa jos­tain muualta.

Remar­ke­ting-mai­non­ta on teho­kas kei­no saa­da pois­tu­neet kävi­jät palaamaan.

Toteu­tam­me yri­tyk­sel­le­si kus­tan­nus­te­hok­kaan Remar­ke­ting-kam­pan­jan, jos­sa mai­nok­sia­si näy­te­tään sivuil­ta­si pois­tu­neil­le kävi­jöil­le, kun he surf­faa­vat muu­al­la netissä.

Remar­ke­ting-mai­nok­set hou­kut­te­le­vat kävi­jät palaa­maan koti­si­vuil­le­si ja anta­vat sinul­le uuden tilai­suu­den vakuut­taa heidät.

Logo­suun­nit­te­lu

Hyväl­lä logol­la luot posi­tii­vi­sen ensi­vai­ku­tel­man yri­tyk­ses­tä­si. Logo on olen­nai­nen osa yri­tyk­se­si ilmet­tä, ja sii­tä välit­tyy yri­tyk­se­si toi­mia­la, arvot ja identiteetti.

Onnis­tu­nut logo aut­taa yri­tys­tä­si erot­tu­maan kil­pai­li­jois­ta ja jää­mään ihmis­ten mieleen.

Tai­ta­va graa­fik­kom­me luo logon, joka on juu­ri yri­tyk­se­si näköi­nen. Saat nopeas­ti ja edul­li­ses­ti näyt­tä­vän logon, jota voit hyö­dyn­tää esi­mer­kik­si yri­tyk­se­si koti­si­vuil­la, työ­asuis­sa­si, esit­teis­sä­si ja käyntikorteissasi.

kuviot-1-punainen
helpotkotisivut-chatbot

Chat­bot

Haluai­sit­ko tavoit­taa asiak­kaa­si ja kerä­tä lii­de­jä sil­loin­kin kun olet itse vapaalla?

Chat­bot on cha­tin väli­tyk­sel­lä asiak­kai­de­si kans­sa kes­kus­te­le­va tie­to­ko­neoh­jel­ma, joka pal­ve­lee vuo­ro­kau­den ympäri.

Chat­bot on mata­lan kyn­nyk­sen kom­mu­ni­kaa­tio­ka­na­va sinun sekä nykyis­ten ja tule­vien asiak­kai­de­si välillä:

Se tekee yhtey­de­no­tos­ta vai­va­ton­ta, paran­taa kävi­jä­ko­ke­mus­ta sekä hou­kut­te­lee yri­tyk­sel­le­si lisää yhtey­den­ot­to­ja kustannustehokkaasti.

Luo­tet­ta­vat ylläpitopalvelut

Jokai­nen koti­si­vu tar­vit­see toi­miak­seen riit­tä­vän tehok­kaat pal­ve­lin­ti­lat ja domai­nin eli www-osoit­teen. Useim­mil­le yri­tyk­sil­le on tär­ke­ää saa­da myös domai­nin mukai­set säh­kö­pos­ti­laa­ti­kot, kuten info@yrityksennimi.fi.

Haluam­me olla yrit­tä­jil­le täy­den pal­ve­lun yhteis­työ­kump­pa­ni, jol­ta saat hel­pos­ti kaik­ki tar­vit­ta­vat palvelut:

Laa­duk­kaat koti­si­vut yri­tyk­sel­le­si, domai­nin, luo­tet­ta­van yllä­pi­don, nopeat ja tehok­kaat pal­ve­lin­ti­lat, säh­kö­pos­ti­laa­ti­kot sekä muut kat­ta­vat tuki­pal­ve­lut. Hoi­dam­me myös koti­si­vu­jen tek­nis­ten ele­ment­tien sään­nöl­li­sen päi­vit­tä­mi­sen puolestasi.

kuviot-4-keltainen

Jutel­laan mil­lai­set koti­si­vut yri­tyk­se­si tarvitsee!

Kehi­tä lii­ke­toi­min­taa­si tilaa­mal­la uudet koti­si­vut yri­tyk­sel­le­si tai uudis­ta­mal­la van­hat sivusi

Soi­ta myyn­tiim­me 045 161 3667 tai kysy lisää Leolta!