Miten blo­gi­teks­tit syn­ty­vät Hel­poil­la kotisivuilla?

Yritysblogin pitäminen

Sisällysluettelo

Hel­pot koti­si­vut jul­kai­see jopa kak­si uut­ta blo­gi­kir­joi­tus­ta joka viik­ko. Nyt ker­rom­me, miten me blog­gaam­me ja mik­si se kannattaa.

Mik­si blog­gaa­mi­nen kannattaa?

Yri­tys­blo­gin kir­joit­ta­mi­nen on tätä päi­vää. Se on väis­tä­mät­tä yksi kes­kei­sim­mis­tä sisäl­tö­mark­ki­noin­nin väli­neis­tä, jon­ka käyt­tä­mät­tä jät­tä­mi­nen on silk­kaa hul­luut­ta. Jos yri­tyk­sel­län­ne ei vie­lä ole omaa blo­gia, nyt on hyvä aika aloit­taa. Ai miksi?

Blo­gin kir­joit­ta­mi­nen on pit­kä­jän­teis­tä, mut­ta par­haim­mil­laan myös erit­täin teho­kas­ta mark­ki­noin­tia yri­tyk­sel­le. Sään­nöl­li­ses­ti (mie­lel­lään jopa ker­ran vii­kos­sa) jul­kais­ta­vat haku­ko­neop­ti­moi­dut ja mie­len­kiin­toi­set blo­giar­tik­ke­lit lisää­vät sään­nöl­lis­tä lii­ken­net­tä kotisivuille.

Haku­ko­neet arvos­ta­vat sel­lai­sia sivu­ja, jot­ka tar­joa­vat uut­ta sisäl­töä, ja blo­gi taas on paras tapa tuot­taa jat­ku­vas­ti lisää uut­ta ja tuo­ret­ta sisäl­töä. Myös aiem­min jul­kais­tu­jen blo­giar­tik­ke­lei­den päi­vit­tä­mi­nen ajan­ta­sai­sek­si vai­kut­taa posi­tii­vi­ses­ti haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen. Blo­gin avul­la yri­tyk­sen koti­si­vu­jen näky­vyys siis para­nee ja sitä kaut­ta myös kävi­jä­mää­rät sivuil­la kasvavat.

Blo­gi on myös todel­la teho­kas tapa teh­dä yri­tyk­sen asian­tun­ti­juus näky­väk­si. Asian­tun­te­vil­la artik­ke­leil­la yri­tys voi vakuut­taa luki­jat, raken­taa omaa asian­tun­ti­juus­ku­vaan­sa ja saa­da lisää asiak­kai­ta. Blo­gi voi toi­mia rat­kai­se­va­na teki­jä­nä osto­pää­tök­ses­sä, mut­ta ennen kaik­kea se tekee yri­tyk­sen näky­väk­si asiak­kail­le ja hou­kut­te­lee kävi­jät tutus­tu­maan yri­tyk­seen. Pit­käl­lä täh­täi­mel­lä tämä tie­ten­kin lisää myös myyntiä.

Blo­gia kir­joi­te­taan ensi­si­jai­ses­ti asiak­kail­le. Vaik­ka haku­ko­ne­nä­ky­vyys voi olla yksi tär­keim­mis­tä motii­veis­ta yri­tys­blo­gin kir­joit­ta­mi­seen, tuli­si teks­tit kui­ten­kin kir­joit­taa aina todel­li­sia luki­joi­ta aja­tel­len, eikä pel­käs­tään haku­ko­nei­ta var­ten. Asian­tun­ti­juu­den ohel­la blo­gi on kei­no tar­jo­ta asiak­kail­le ilmais­ta tie­toa ja aidos­ti myös tar­jo­ta rat­kai­su­ja hei­dän ongelmiinsa.

Blo­gi tar­jo­aa siis infor­maa­tio­ta luki­joil­le, mut­ta samal­la se antaa myös äänen yri­tyk­sel­le ja kas­vot sen teki­jöil­le. Blo­gi tar­jo­aa väy­län ker­toa yri­tyk­sen arjes­ta ja elä­mäs­tä kulis­sien taka­na ja samal­la tekee yri­tyk­ses­tä hel­pom­min lähes­tyt­tä­vän. Lue aiem­mas­ta artik­ke­lis­tam­me lisää sii­tä, mik­si jokai­sen yri­tyk­sen tuli­si kir­joit­taa blogia.

Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­gin tarina

Ei siis lie­ne epä­sel­vää, mik­si mekin Hel­poil­la koti­si­vuil­la haluam­me tar­jo­ta asiak­kail­lem­me ja muil­le kiin­nos­tu­neil­la hyö­dyl­lis­tä luet­ta­vaa joka viik­ko. Me haluam­me antaa luki­joil­lem­me ilmai­sia vink­ke­jä ja ker­toa heil­le osaa­mi­ses­tam­me. Samal­la me pys­tym­me paran­ta­maan haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­täm­me, saam­me lisää kävi­jöi­tä sivuil­lem­me ja sitä kaut­ta esi­mer­kik­si yhtey­den­ot­to­ja sekä tilaa­jia uutiskirjeelle.

Help­po­jen koti­si­vu­jen ensim­mäi­nen blo­gi­pos­taus nykyi­sil­lä sivuil­lam­me jul­kais­tiin jo 2017, mut­ta sään­nöl­li­nen sisäl­lön­tuot­ta­mi­nen blo­giin aloi­tet­tiin vas­ta elo­kuus­sa 2018. Olem­me kir­joit­ta­neet aiheis­ta lai­das­ta lai­taan. Mie­len­kiin­tois­ta luet­ta­vaa löy­tyy muun muas­sa koti­si­vu­jen raken­ta­mi­ses­ta, WordPres­sis­tä tee­moi­neen, haku­ko­neop­ti­moin­nis­ta, graa­fi­ses­ta suun­nit­te­lus­ta, mark­ki­noin­nis­ta ja sisäl­lön­tuo­tan­nos­ta. Siis kai­kes­ta sii­tä, mikä on mei­dän vah­vin­ta osaa­mis­tam­me. Sen jäl­keen kun aloi­tim­me sään­nöl­li­sen blog­gaa­mi­sen sivu­jem­me kävi­jä­mää­rät ovat kol­min­ker­tais­tu­neet. Mikä paras­ta, tämä on mah­dol­lis­ta kai­kil­le, jot­ka halua­vat ryh­tyä kir­joit­ta­maan yritysblogia.

Blo­gin kir­joit­ta­mi­nen vaa­tii kui­ten­kin tavoit­teel­li­suut­ta, aikaa, moti­vaa­tio­ta ja suun­nit­te­lua. Seu­raa­vak­si ker­rom­me, miten blo­gi­pos­tauk­set meil­lä syntyvät.

1. Blo­gi­teks­tin koh­de­ryh­män määritteleminen

Ennen kuin blo­gia voi­daan ryh­tyä kir­joit­ta­maan, on tun­net­ta­va koh­de­ryh­mä. Sii­tä huo­li­mat­ta, että blo­gin koh­de­ryh­mä on usein sama kuin yri­tyk­sen koh­de­ryh­mä muu­ten­kin, me mää­rit­te­lem­me vie­lä tar­kem­man koh­de­ryh­män ennen jokai­sen uuden teks­tin kir­joit­ta­mis­ta. Pidäm­me aina mie­les­sä, kenel­le kir­joi­tam­me ja miksi.

Mei­dän koh­de­ryh­määm­me ovat läh­tö­koh­tai­ses­ti kah­den­lai­set yrit­tä­jät. Kir­joi­tam­me sekä yrit­tä­jyy­den alus­sa ole­vil­le poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­lem­me että sel­lai­sil­le pidem­pään yrit­tä­ji­nä toi­mi­neil­le, joil­le koti­si­vu­jen ja yri­ty­sil­meen uudis­ta­mi­nen voi­si olla ajankohtaista.

Kir­joi­tam­me siis niil­le yrit­tä­jil­le, jot­ka voi­si­vat hyö­tyä koti­si­vu­pal­ve­luis­tam­me, kuten net­ti­si­vu­jen uudis­tuk­ses­ta, graa­fi­ses­ta suun­nit­te­lus­ta, sisäl­lön­tuo­tan­nos­ta tai mark­ki­noin­nis­ta. Usein teks­te­jä pyri­tään kir­joit­ta­maan myös niin, että ne pal­ve­li­si­vat lisäk­si jo ole­mas­sa ole­via asiak­kai­tam­me. Toi­si­naan koh­de­ryh­mäk­si voi­daan raja­ta van­hat asiak­kaat ja muut aihees­ta kiin­nos­tu­neet, kuten esi­mer­kik­si täs­sä pos­tauk­ses­sa teh­tiin: 3 vink­kiä WordPres­sin käyttöön.

2. Blo­gi­teks­tien aihei­den ja avain­sa­no­jen ideointi

Kuten aiem­min tuli jo ilmi, me kir­joi­tam­me blo­giin tie­ten­kin niis­tä aiheis­ta, jot­ka ovat omaa ydin­osaa­mis­tam­me. Aihei­ta ideoi­daan pait­si sisäl­lön­tuot­ta­jien myös koko tii­min kes­ken. Esi­mer­kik­si asia­kas­tuen ja myyn­nin paris­sa sekä muu­al­la asia­kas­pin­nas­sa työs­ken­te­le­vil­lä on hyviä näke­myk­siä sii­tä, mil­lai­set kysy­myk­set asiak­kai­tam­me kiin­nos­ta­vat. Asia­kas­pa­lau­te, sosi­aa­li­nen media, muut ajan­koh­tai­set artik­ke­lit ja videot ovat niin ikään ins­pi­roi­vien ideoi­den lähteitä.

Hyvin suun­ni­tel­tu on puo­lik­si teh­ty, pätee täs­sä­kin. Me siis istum­me tasai­sin välia­join alas ja varaam­me aikaa aihei­den suun­nit­te­luun. Vaik­ka jos­kus jokin ajan­koh­tai­nen idea vaa­tii­kin tul­la kir­joi­te­tuk­si nopeal­la aika­tau­lul­la, suun­nit­te­lem­me val­mii­ta aihei­ta kalen­te­riim­me vähin­tään kuu­kau­dek­si eteen­päin. Ja hyviä ideoi­ta­han kan­nat­taa kir­joit­taa kalen­te­rin syr­jään aina, kun sel­lai­sia syntyy.

Aihei­ta ei tar­vit­se läh­teä etsi­mään sen kau­em­mak­si, sil­lä esi­mer­kik­si omis­ta tuot­teis­ta ja pal­ve­luis­ta kir­joit­ta­mi­nen pal­ve­lee pait­si poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta myös haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä. Mui­ta hyviä ideoi­ta ovat esi­mer­kik­si oman toi­mia­lan, asian­tun­ti­joi­den ja työ­pai­kan arjen esit­te­le­mi­nen sekä usein kysyt­tyi­hin kysy­myk­siin vas­taa­mi­nen ja eri­lais­ten vink­kien antaminen.

3. Blo­gi­teks­tin raken­teen suun­nit­te­lu ja kirjoittaminen

Aihei­den suun­nit­te­lun lisäk­si olem­me varan­neet aikaa tie­ten­kin myös itse teks­tien kir­joit­ta­mi­sel­le. Sisäl­lön­tuot­ta­jien per­jan­tai on pyhi­tet­ty poik­keuk­set­ta oman blo­gin kir­joit­ta­mi­sel­le. Aiem­min, kun blo­gia kir­joi­tet­tiin vas­ta sit­ten, kun muil­ta kii­reil­tä ehdit­tiin, ei uusia pos­tauk­sia tavoit­teis­ta huo­li­mat­ta jul­kais­tu lähes­kään vii­koit­tain. Blo­gi on kui­ten­kin asia, johon haluam­me panos­taa ja sik­si sii­hen on varat­tu myös sään­nöl­li­siä resursseja.

Blo­gi­päi­väm­me pitä­vät sisäl­lään teks­tiä var­ten teh­tä­vän taus­ta­työn, teks­tin raken­teen suun­nit­te­lun, var­si­nai­sen kir­joit­ta­mi­sen sekä some­nos­ton ja kuvi­tuk­sen suunnittelun.

Ennen kir­joit­ta­mis­ta tar­vi­taan tie­ten­kin enem­män tai vähem­män taus­ta­työ­tä ja suun­nit­te­lua. Usein taus­toi­tuk­ses­sa käy­te­tään pait­si aihees­ta kir­joi­tet­tu­ja artik­ke­lei­ta myös asian­tun­ti­joi­dem­me subs­tans­sio­saa­mis­ta. Käy­tän­nös­sä taus­ta­työ voi siis tar­koit­taa pait­si tie­don­ha­kua, luke­mis­ta myös mui­den työn­te­ki­jöi­dem­me haastattelua.

Taus­ta­tie­don poh­jal­ta suun­nit­te­lem­me teks­tin raken­teen ja vas­ta sit­ten tuo­tam­me var­si­nai­sen tekstin.

Teks­tien pituus vaih­te­lee aihe­pii­reit­täin noin 500 sanas­ta yli 1000 sanan artik­ke­lei­hin. Pidem­mät teks­tit ovat haku­ko­ne­nä­kö­kul­mas­ta parem­pia, mut­ta sana­mää­rän ei tuli­si olla itsei­sar­vo. Luki­joi­ta­kin on eri­lai­sia ja sik­si lyhyt ja yti­me­käs teks­ti voi toi­si­naan pal­vel­la kii­reis­tä luki­jaa parem­min. Lue tääl­tä lisää blo­gi­teks­tien opti­maa­li­ses­ta pituudesta.

Pidät­kö luke­mas­ta­si? Haluai­sit­ko lisää kiin­nos­ta­vaa sisältöä?

Oiko­lu­kua vail­le val­mii­seen teks­tiin suun­ni­tel­laan täs­sä vai­hees­sa myös kuvi­tus ja sosi­aa­li­sen median nos­tot, joil­la teks­tiä tul­laan jul­kai­sun yhtey­des­sä mai­nos­ta­maan. Kuvi­na käy­täm­me useim­mi­ten eri­lais­ten kuva­pank­kien kuvia sekä graa­fik­kom­me nime­no­maan artik­ke­lei­ta var­ten suun­nit­te­le­mia kuvia.

Pää­ku­vak­si valit­sem­me kuvan, jon­ka uskom­me pait­si tuke­van kir­joi­tet­tua teks­tiä myös erot­tu­van esi­mer­kik­si Face­boo­kin uutis­vir­ras­ta ja Ins­ta­gra­min jul­kai­susyöt­tees­tä. Kuvis­ta teh­dään aina useam­pi kuva­ver­sio, jot­ta kuvat oli­si­vat opti­maa­li­sia eri jul­kai­sua­lus­to­ja aja­tel­len. Esi­mer­kik­si blo­gin pää­ku­van aset­te­lu on hie­man eri­lai­nen kuin Ins­ta­gra­mis­sa jul­kais­ta­vas­sa neliön­muo­toi­ses­sa kuvas­sa. Lisäk­si kuvan on toi­mit­ta­va Google Display ‑mai­nos­pai­koil­la, jot­ka ovat tär­keäs­sä roo­lis­sa uusien artik­ke­lei­dem­me mainonnassa.

 

Kuvien optimointi Facebookia ja Instagramia varten

Koti­si­vu­jen kil­pai­lu­tus­ta kos­ke­van blo­giar­tik­ke­lin pää­ku­vas­ta on teh­ty kak­si eri ver­sio­ta Face­boo­kia ja Ins­ta­gra­mia varten.

4. Blo­gi­teks­tin oiko­lu­ke­mi­nen, muok­kaa­mi­nen ja julkaisu

Par­haim­mas­ta jul­kai­sua­jan­koh­das­ta ollaan ylei­ses­ti mon­taa miel­tä, mut­ta yksi­mie­li­siä ollaan kui­ten­kin sii­tä, että artik­ke­lei­ta tuli­si jul­kais­ta säännöllisesti.

Jul­kai­su­päi­vän aamu­na oiko­luem­me ja tar­kis­tam­me jokai­sen blo­gi­pos­tauk­sem­me muu­ta­man hen­gen blo­gi­tii­min kes­ken. Tämän jäl­keen teem­me vie­lä vii­mei­set muu­tok­set teks­tiin ja hiom­me tar­vit­taes­sa myös kuvitusta.

Lopuk­si lisääm­me teks­tin WordPres­siin, teem­me tar­vit­ta­vat SEO-toi­men­pi­teet (eli kir­joi­tam­me esi­mer­kik­si metaot­si­kon ja -kuvauk­sen sekä pyy­däm­me sivus­ton indek­soin­tia Googlel­ta), ja se on sii­nä, voim­me jul­kais­ta artikkelin.

5. Blo­gi­teks­tin jaka­mi­nen ja mainostaminen

Blo­gin kir­joit­ta­mi­nen vaa­tii siis moti­vaa­tio­ta ja aikaa, mut­ta par­haim­mil­laan se on myös erit­täin pal­kit­se­vaa. Jot­ta blo­giin käy­tet­ty aika ja vai­va eivät meni­si huk­kaan, jaam­me ja mai­nos­tam­me jokais­ta uut­ta pos­taus­tam­me monis­sa eri kanavissa.

Seu­raa­jam­me ja muut kiin­nos­tu­neet löy­tä­vät­kin uusim­mat blo­gi­pos­tauk­sem­me aina­kin Face­book-, Ins­ta­gram ja Lin­ke­dIn-tileil­täm­me heti, kun artik­ke­li on julkaistu.

Lisäk­si tehos­tam­me jokai­sen uuden blo­giar­tik­ke­lim­me kävi­jä­lii­ken­net­tä Google Display ‑mai­non­nan avulla.

Yri­tys­blo­gin kir­joit­ta­mi­nen voi olla haus­kaa ja jopa help­poa, kun sen oikein oival­taa. Suun­ni­tel­mal­li­suus, sään­nöl­li­syys ja sitou­tu­mi­nen ovat avai­na­se­mas­sa. Nii­den avul­la on mah­dol­lis­ta saa­vut­taa hui­kei­ta­kin tulok­sia ja vaik­ka kol­min­ker­tais­taa sivus­ton kävi­jä­lii­ken­ne. Älä enää mie­ti, aloi­ta yri­tys­blo­gin kir­joit­ta­mi­nen jo tänään.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo