1. LAYOUT OSANA KOTISIVUPROJEKTIA

Layoutin suunnittelu ja nettisivujen synnyttämä ensivaikutelma yrityksestä

Millaisen ensivaikutelman haluat luoda potentiaalisille asiakkaillesi ja yhteistyökumppaneillesi tavatessasi heidät ensimmäistä kertaa?

Haluat antaa itsestäsi ja yrityksestäsi asiantuntevan, luotettavan ja osaavan kuvan?

Haluat erottua kilpailijoistasi positiivisella tavalla ja jäädä mieleen?

Toivot osaavasi välittää tiettyjä arvoja ja mielikuvia, jotka vaikuttavat positiivisesti ostopäätökseen?

Kun tarvitset yrityksellesi tehokkaat kotisivut, ota yhteyttä

Rakennamme sinulle liiketoimintaasi tukevat sivut maailman suosituimmalla kotisivualustalla yli 2400 sivuston kokemuksella.

Leo Sävel

Leo Sävel
Blogi alalomake yleinen

“Ensivaikutelman voi antaa vain kerran”

Fakta on se, että ensivaikutelman voi antaa vain kerran. Ensivaikutelma yrityksestä voi syntyä esimerkiksi mainoksen, somen tai vaikuttajamarkkinoinnin välityksellä tai miksei vaikkapa kohtaamisessa messuilla. Kanavia on monia.

Ensivaikutelma saattaa kuitenkin syntyä jo aiemmin asiakkaan etsiessä tietoa yrityksestäsi, tuotteistasi ja palveluistasi tai ylipäänsä vertaillessa potentiaalisia palveluntarjoajia verkossa. Usein ensivaikutelma syntyykin itseasiassa yrityksesi nettisivuilla.

Mutta tiedätkö, millaisia mielikuvia yrityksesi nettisivut potentiaalisissa asiakkaissasi herättävät – ovatko ne sellaisia kuin toivoisit? Entä osaatko sanoa, mitkä tekijät vaikuttavat näiden mielikuvien syntyyn?

Nettisivujen visuaalisen ilmeen vaikutus

Nettisivujen visuaalinen ilme vaikuttaa monin tavoin sekä yrityksestä syntyviin mielikuviin että nettisivujen käytettävyyteen. Hyvin suunniteltu visuaalinen ilme viestii yrityksen toiminnasta ja arvoista. Se tukee tekstin sanomaa ja kohdistaa huomion haluttuihin asioihin.

Mielikuvien muovaamisen lisäksi toimiva ulkoasu ohjaa sivustovierailijaa haluttuun suuntaan ja ennen kaikkea auttaa lukijaa hahmottamaan kokonaisuuksia ja omaksumaan sivuilla kerrottua. Ja myös se, millaiseksi nettisivujen käyttäjäkokemus muodostuu, vaikuttaa yrityksestä syntyviin mielikuviin.

Nettisivuilla visuaalinen ilme on yleensä ensimmäinen asia, johon huomio kiinnittyy, eikä siis lainkaan yhdentekevä.

Ensivaikutelma on se, jonka perusteella luodaan mielikuvia, kun ei vielä yrityksestä muuta tiedetä. Nämä mielikuvat eivät tietenkään välttämättä vastaa todellisuutta, mutta se ei estä niiden syntymistä. Mielikuva syntyy tahtomattakin ja voi vaikuttaa ostopäätökseen.

“Jotta informatiivinen ja vakuuttava teksti tulisi luetuksi, se vaatii kaverikseen miellyttävän ulkoasun”

Mielikuvat syntyvät kokonaisuudesta, joka muodostuu sivujen käytettävyydestä, kuten nopeudesta, rakenteesta ja selkeydestä sekä sisällöstä, kuten kuvista ja teksteistä.

Ensivaikutelma muodostuu todennäköisesti kuitenkin jo ennen kuin sanaakaan tekstisisällöstä on luettu.

Vaikka nettisivujen suunnittelussa tekstisisältöä usein pidetään tärkeimpänä elementtinä, on visuaalinen ilme ja layoutin suunnittelu kuitenkin lähes yhtä tärkeä.

Jotta informatiivinen ja myyvä teksti tulisi luetuksi, se vaatii kaverikseen miellyttävän ulkoasun, joka houkuttelee tekstin pariin, tekee sen lukemisesta vaivatonta ja auttaa hahmottamaan tekstissä sanottua.

Toisaalta hyvän tekstisisällön puuttuessa on turha myöskään satsata visuaaliseen ilmeeseen.

Nettisivujen layoutin suunnittelu

Jos nettisivuihin halutaan aidosti panostaa, kannattaa nettisivun suunnittelussa visuaalisen ilmeen osalta hyödyntää ammattitaitoista graafikkoa. Graafikon toteuttama nettisivujen layout, puhekielessä useimmiten ”leiska”, on verkkosivujen visuaalisen ilmeen suunnitelma.

Käytännössä leiskassa on kyse graafikon tekemistä staattisista kuvista, joista käy ilmi, sekä nettisivut tilanneelle asiakkaalle että niiden teknisestä toteutuksesta vastaavalle koodarille, millainen sivujen ulkoasu tulee olemaan.

Layoutia suunnitellessaan graafikko hahmottelee kotisivujen rakennetta ja ulkoasua: miten teksti ja kuvat yhdessä muodostavat selkeän ja visuaalisesti kiinnostavan kokonaisuuden.

Leiska on aina suunnitelma, eikä se välttämättä vastaa jokaista yksityiskohtaa myöden sivujen lopullista ulkoasua teknisellä alustalla – leiskaa kun joudutaan soveltamaan esimerkiksi erikokoisille näytöille sopiviksi. Layoutin suunnittelu kuitenkin luo raamit sille, miltä valmiit nettisivut pääpiirteittäin tulevat näyttämään.

2. NETTISIVUJEN SUUNNITTELU ITSE VAI GRAAFIKON SUUNNITTELEMA LAYOUT

Nettisivujen tekeminen itse

Verkkosivujen tekeminen on tänä päivänä erilaisten valmiiden pohjien ja sapluunoiden ansiosta mahdollista myös ilman koodauosaamista ja graafista osaamista.

Visuaalisesti erottuvia sivuja ei tietenkään saavuteta valmiilla ratkaisuilla, mutta ihan kivan näköisiä sivuja voidaan toteuttaa vaikka tietyille aloille suunniteltujen sapluunoiden pohjalta.

Tällaiset ratkaisut ovat ”ihan ok” esimerkiksi silloin, kun nettisivujen on tarkoitus toimia käyntikortin tavoin, niin että sieltä löytyvät yrityksen aukioloajat ja yhteystiedot.

Ihan kiva ei kuitenkaan riitä silloin, jos verkkosivujen tavoitteena on oikeasti erottua kilpailijoista, kasvattaa tunnettuuttaa ja jäädä asiakkaiden mieleen.

Graafikon suunnittelema layout

Ammattitaitoisella graafikolla on näkemystä siitä, miten luodaan brändin mukainen visuaalinen yritysilme.

Graafikon suunnittelema layout ei ainoastaan vahvista ja tue tekstiä, vaan on visuaalista viestintää jo itsessään. Harkituilla kuvilla, oikeanlaisella sommittelulla, värivalinnoilla ja typografialla sekä erilaisilla visuaalisilla elementeillä, voidaan vaikuttaa mielikuviin, joita verkkosivut potentiaalisissa asiakkaissa herättävät.

Graafikon layouttiin kannattaa panostaa etenkin silloin, jos halutaan luoda yhtenäinen yritysilme, jota on mahdollista hyödyntää nettisivuja laajemmin myös muussa yrityksen viestinnässä ja markkinoinnissa.

3. MISTÄ LAYOUTIN SUUNNITTELUSSA LÄHDETÄÄN LIIKKEELLE?

Kirkastetaan sivuston tarkoitus

Layoutin suunnittelussa kannattaa lähteä liikkeelle sivuston tarkoituksen määrittelystä.

On turha luoda kaunista visuaalista ilmettä, jos se ei palvele tarkoitusta. Sivuston tarkoitus on syytä kirkastaa jo nettisivujen tekstisisältöjä suunniteltaessa.

Raikkaan näköinen, hyvällä tavalla erottuva nettisivusto voi käytettävyytensä puolesta kehno, jos layoutissa ei ole huomioita sitä, miten visuaalisella ilmeellä olisi voitu helpottaa liikkumista sivuilla ja esimerkiksi korostaa vierailijan kannalta keskeisiä elementtejä.

Suunnitellaan nettisivut oikeille kohderyhmille

Nettisivujen tarkoituksen lisäksi kohderyhmä on asia, joka määrittelee layoutin suunnittelua. 

Kohderyhmä vaikuttaa layoutin suunnitellussa kahteen merkittävään asiaan. Siihen, millainen visuaalinen ilme puhuttelee kohderyhmää? Ja tulisiko layoutissa huomioida joitakin juuri tämän kyseisen sivuston kohderyhmälle ominaisia piirteitä?

On tärkeää, että yrittäjä tuntee oman kohderyhmänsä, jotta graafikko voi huomioida sivustovierailijoiden erityistarpeet ja mieltymykset layoutin suunnittelussa. 

Myös tekstien suunnittelu on mahdotonta, jos kaikille projektin osapuolille ei ole selvää, keitä varten tekstiä kirjoitetaan.

Hyödynnetään olemassa olevaa yritysilmettä

Nettisivujen visuaalinen ilme kannattaa tietenkin rakentaa yhtenäiseksi muun yritysilmeen kanssa.

Monilla uusilla yrityksillä ulkoasun suunnittelussa ensimmäinen askel on logon suunnittelu ja seuraava verkkosivujen suunnittelu.

Yhtenäisen ilmeen kannalta onkin ihanteellisinta, jos nettisivujen layoutin suunnitteleva graafikko suunnittelee myös logon.

Toki nettisivujen visuaalista ilmettä voidaan lähteä suunnittelemaan myös jo olemassa olevan logon ja muiden materiaalien pohjalta.

“Väripaletti lähtee hahmottumaan yrityksen logon kautta”

Usein nettisivujen suunnittelussa väripaletti lähtee hahmottumaan juurikin logon kautta, jos muuta visuaalista ilmettä ei vielä ole linjattu.

Nettisivujen suunnittelua voi määrittää myös jo olemassa oleva graafinen ohjeisto, jossa on valmiiksi linjattu visuaalinen ilme ja ohjeet esimerkiksi erilaisten logovaihtoehtojen, typografian ja värien käyttöön.

Layoutin suunnittelussa kannattaa kartoittaa myös kilpailevien yritysten nettisivuja ja esimerkiksi selvittää toistuuko sivuissa jotkin tietyt elementit tai värimaailma? Olennaisempaa kuin tiettyyn muottiin mukautuminen on kuitenkin pohtia, miten yritys voisi erottua tästä joukosta edukseen.

Asetetaan asiakkaan toiveet etusijalle

Mahdollisen graafisen ohjeiston ja logon lisäksi asiakkaan toiveet ovat tietenkin olennaisessa osassa, kun aloitetaan layoutin suunnittelu.

Millaisia tunteita, mielikuvia ja arvoja yritys itse toivoisi nettisivujen visuaalisen ilmeen välittävän? Halutaanko toiminnasta välittää vaikkapa dynaaminen ja nuorekas tai perinteikäs ja kokenut kuva?

Entä mitä asioita nettisivuilla on syytä korostaa ja mitkä asiat puolestaan ovat toissijaisempia?

Jos yrityksen identiteettiin kuuluu vahvasti vaikkapa helposti lähestyttävyys ja palveluissa halutaan korostaa vaivattomuutta, tulee näiden arvojen näkyä myös nettisivujen visuaalisessa selkeydessä ja positiivisessa yksinkertaisuudessa.

“Graafikon ja asiakkaan yhteistyö on avainasemassa”

Jos asiakkaalle ei ole selvää brändi-identiteettiä tai toiveita sen suhteen, millainen kuva yrityksestä halutaan välittyvän, on graafikon vaikea lähteä luomaan selkeästi erottuvaa visuaalista ilmettä.

Graafikon ja asiakkaan yhteistyö onkin avainasemassa onnistuneen, kaikkia osapuolia miellyttävän lopputuloksen syntymisessä.

Panostetaan tekstisisältöön

Nettisivujen tekstisisällöillä on myös keskeinen rooli siinä, millaiseksi visuaalinen ilme muodostuu.

Tekstit määrittävät pitkälti sen, millaisia osioita layouttiin voidaan suunnitella ja layoutin suunnittelu puolestaan määrittää sen, miten tekstit pääsevät oikeuksiinsa. Siksi tekstit suunnitellaan ja kirjoitetaan lähes poikkeuksetta ennen kuin aloitetaan layoutin suunnittelu.

Tekstiä ei pitäisikään koskaan kirjoittaa vain valmiin layoutin “täytteeksi”, koska silloin nettisivujen ulkoasua ei ole voitu suunnitella aidosti sen tavoitteita ja kohderyhmiä ajatellen.

Lähdetään liikkeelle etusivun suunnittelusta

Layoutin suunnittelu aloitetaan yleensä etusivusta.

Kun kävijä tulee yrityksen verkkosivuille, etusivu on monesti ensimmäinen asia, jota hän tarkastelee. Etusivu määrittää sen, millaisen ensivaikutelman kävijä saa yrityksestä, ja siksi sen täytyy olla ulkoasultaan informatiivinen ja ammattitaitoisen näköinen.

Etusivun suunnittelussa graafikko lyökin lukkoon sivujen visuaalisen ilmeen väri- ja fonttivalintojen kautta. Etusivun valinnat siis yleensä määrittävät myös, miltä muu sivusto tulee näyttämään.

“Ensimmäisellä vilkaisulla pitäisi käydä ilmi, minkä alan yritys on kyseessä”

Sivustovierailijalle pitäisi jo heti ensimmäisellä vilkaisulla olla selvää, minkä alan yritys on kyseessä.

Visuaalisesti toimiva tapa on kiteyttää etusivulle yrityksen toiminta-ajatus sloganin tai muun tekstin sekä näyttävän kuvan muodossa.

Myös etusivun rakenne kannattaa suunnitella heijastamaan koko sivuston sisältöä.

Erilaiset palvelut on hyvä sijoittaa useammalle alasivulle, mutta tuoda yrityksen palveluvalikoima esille jo etusivulla. Tämä auttaa vierailijaa navigoimaan sivustolla ja hahmottamaan yrityksen tarjontaa.

Etusivulle nostetuilla elementeillä ja sivuston sisäisillä linkeillä voidaan helposti kiinnittää sivustovierailijan huomio valikoituihin palveluihin ja tuotteisiin. Ja samalla ne auttavat parantamaan sivuston käytettävyyttä ja hakukonenäkyvyyttä.

Haluaisitko houkutella nettisivuillasi enemmän liidejä?

Ilmainen mailisuoramme tarjoaa yli 12 testatusti toimivaa keinoa kasvattaa myyntiäsi verkkosivujesi avulla. Tilaa kattava vinkkipaketti suoraan sähköpostiisi alla olevalla lomakkeella.

Mailisuora
Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käsittelemisen *

Leo Sävel
CEO, Patner

Leo Sävel

4. LAYOUTIN SUUNNITTELUN PERUSTEET

Millainen on hyvä rakenne nettisivuille?

Verkkosivujen visuaalisen ilmeen suunnitteluun vaikuttaa olennaisesti se, onko sivu perinteinen useammasta alasivusta koostuva sivusto vai niin kutsuttu onepager, jossa kaikki sisältö on samalla sivulla.

Sivujen rakennetta suunnitellaan jo tekstien kirjoittamisvaiheessa, jolloin päätetään esimerkiksi se, mille kaikille palveluille (avainsanoille) tehdään omat alasivunsa.

Mikäli tekstimateriaalia on runsaasti, on järkevintä jakaa palvelut omille alasivuilleen. Mikäli kyseessä taas on vaikkapa yhden henkilön tai yksittäisen tuotteen esittely, on onepage-sivu varteenotettava vaihtoehto.

“Onepagereiden hakukonenäkyvyys on yleensä heikompi”

Nettisivuston rakennetta suunniteltaessa on hyvä olla tietoinen, että onepagereiden hakukonenäkyvyys on yleensä merkittävästi heikompi kuin sivuston, jossa jokaiselle aihealueelle on omat alasivunsa.

Tämä johtuu siitä, että jokainen palvelu tai tuote tarvitsee oman sivun, jotta sillä voisi olla edellytyksiä löytyä hakukoneista palvelun tai tuotteen nimellä (tai muulla sivulla käytetyllä avainsanalla).

Hakukonenäkyvyys edellyttää, että kyseisestä aiheesta on sivulla kattavasti informaatiota, ja sivu ikään kuin optimoidaan tietyille termeille. Useammasta yksittäisestä sivusta koostuva verkkosivusto mahdollistaa sen, että jokaiselle palvelulle tai tuotteelle on oma linkkinsä, mikä sekin on tärkeä hakukonenäkökulmasta.

Toisaalta myös one page -sivulle on mahdollista saada hyvä näkyvyys blogitekstein tai vastaavien artikkeleiden avulla. Tällöin tärkeille avainsanoille optimoidaan artikkeleita, joiden avulla näkyvyyttä on mahdollista lisätä.

(One page -sivu johon tuotetaan uutta, mielenkiintoista sisältöä blogin muodossa saa todennäköisesti jopa enemmän näkyvyyttä kuin perinteinen layout niukoilla staattisilla sisällöillä ja ilman blogia.)

“Visuaalisilla ratkaisulla voidaan korostaa sivuston rakennetta”

Vaikka sivurakenne on layoutin suunnitteluvaiheessa todennäköisesti jo selvillä, voidaan visuaalisen ilmeen avulla edelleen korostaa esimerkiksi tiettyjä alasivuja, palveluita ja osa-alueita tekstissä. Esimerkiksi navigaatiovalikon värivalinnoilla voidaan nostaa esille jokin haluttu alasivu, jota halutaan korostaa.

Sivuille tarvitaan houkuttelevat CTA-painikkeet – ai mitkä?

CTA:t eli Call to Action -painikkeet ovat layouttiin suunniteltavia painikkeita, jotka kehottavat sivustovierailijaa tekemään erilaisia toimenpiteitä.

Painikkeet voivat ohjata suoraan toimintaan, kuten vaikkapa tilaamaan tuotteen tai soittamaan yritykselle, tai ne voivat ohjata esimerkiksi lukemaan lisätietoa aiheesta ja tutustumaan palveluihin ensin tarkemmin.

Yhtä kaikki painikkeiden taakse piilotetut linkit vievät vierailijan esimerkiksi tietylle palvelusivulle, yhteydenottolomakkeeseen tai verkkokauppaan.

“Painikkeita sijoitetaan paikkoihin, joissa vierailija voisi olla valmis ottamaan seuraavan askeleen”

CTA-painikkeita sijoitetaan sivuilla paikkoihin, joissa sivustovierailija voisi olla valmis ottamaan seuraavan askeleen ja toimimaan.

Esimerkiksi etusivulle nostetun lyhyehkön palvelukuvauksen luettuaan sivustovierailija haluaa todennäköisesti vielä lisätietoa ennen ostopäätöstään, joten sen vieressä tai alapuolella on oiva paikka “lue lisää” -tyyppiselle painikkeelle, joka ohjaa palvelusivulle eli kuljettaa vierailijaa ostopolulla eteenpäin.

Palvelusivun ensimmäisen tekstiosion jälkeen sivustovierailija voi olla jo valmis ottamaan yritykseen yhteyttä, ja siihen voikin sijoittaa esimerkiksi yhteydenottosivulle ohjaavan Call to Cction -painikkeen.

Miltä sivut näyttävät mobiilissa?

Responsiivisuus on tänä päivänä oletusarvo kaikilla nettisivuilla, koska valtaosa netinkäyttäjistä tutustuu yritysten verkkosivuihin nimenomaan mobiililaitteilla.

Nettisivujen pitää siis toimia moitteettomasti ja tietenkin myös näyttää hyvältä kaiken kokoisilla ruuduilla. Responsiivisuus on ehdoton vaatimus paitsi käyttäjäkokemuksen myös hakukonenäkyvyyden kannalta.

Uudet verkkosivut skaalautuvatkin lähes automaattisesti eri näyttöko`oilla käytettäviksi. Yleensä kuitenkin vähintäänkin pieni hienosäätö nettisivujen mobiiliversiossa on automaattisen skaalautuvuuden lisäksi paikallaan.

“Skaalautuvien sivujen ulkoasu ei vastaa ilmettä, joka voidaan saavuttaa ensisijaisesti mobiilia varten suunnitellulla layoutilla”

On silti hyvä pitää mielessä, että skaalautuvien nettisivujen ulkoasu ei kuitenkaan vastaa visuaalista ilmettä, joka voidaan saavuttaa, jos layout on suunniteltu ensisijaisesti mobiilia varten.

Siispä jos verkkosivujen mobiilikäytettävyyteen ja visuaaliseen toimivuuteen halutaan oikeasti panostaa ja tarjota mobiilikäyttäjille paras mahdollinen käyttäjäkokemus, on graafikolta syytä tilata layout erikseen myös mobiilia varten.

Mitä pitää tietää typografiasta ja sopivan fontin valinnasta?

Layoutin suunnittelu pitää sisällän myös typografian suunnittelua. Typografialla tarkoitetaan kirjasintyyppien eli fonttien valintaa, fonttien kokoa ja väriä sekä esimerkiksi otsikkotyylejä.

Typografian tärkein tehtävä on tehdä nettisivujen teksteistä helposti luettavat ja tukea niissä sanottua viemättä huomiota tekstisisällöltä itseltään.

Toiset kirjasintyylit ovat helppolukuisempia kuin toiset. Yleisimpiä kirjasintyyppejä ovat aktiikvat ja groteskit, joista ensiksi mainituissa on jalustana kirjainpäätteet ja jälkimmäisissä ei.

Fonttityylin ja -koon lisäksi esimerkiksi tekstin ja taustan välinen kontrasti sekä kirjain- ja rivivälien kautta syntyvä ilmavuus tai ahtaus vaikuttavat merkittävästi tekstin luettavuuteen.

Luettavuuden lisäksi yritysilmeeseen sopivan typografian tehtävänä on myös osaltaan välittää haluttuja mielikuvia yrityksestä. Jo kirjaisintyyppeihin itsessään liitetäänkin erilaisia mielikuvia, kuten vaikkapa hienostuneisuus tai arkisuus ja pehmeys tai kovuus.

Jotkut kirjasintyypit puolestaan mielletään lähtökohtaisesti neutraaleimmiksi, mutta nekin toimivat kuitenkin ikään kuin kirjoitetun kielen äänensävyinä. Kirjasinvalinnoilla voidaan luoda erilaisia tunnelmia ja vaikuttaa siihen, millaisia mielikuvia nettisivujen visuaalinen ilme herättää potentiaalisissa asiakkaissa.

Erilaisilla fonteille voidaan helposti elävöittää, lisätä variaatiota sekä erotella ja korostaa, mutta sivuston selkeyden ja yhteneväisen ilmeen säilyttämiseksi nettisivuilla pitäydytään yleensä muutamassa valikoidussa kirjasintyylissä.

Mitä nettisivujen värit kertovat yrityksestä?

Värien valinta, niin fonttien, taustojen kuin kuvienkin osalta, on luonnollisesti todella tärkeässä roolissa nettisivujen ulkoasun suunnittelussa. Tämä kannattaa ottaa myös huomioon logoa suunniteltaessa tai uudistettaessa, sillä sivun väripalettia lähdetään yleensä luomaan logon pohjalta.

Väripaletinkin valintaan vaikuttaa tekstin luettavuus. Tekstin on erotuttava taustasta selkeästi, mutta ei liian räikeästi, jotta tekstin lukeminen on vaivatonta ja miellyttävää silmille.

“Vihreät sävyt yhdistetään usein luontoon, luonnonmukaisuuteen ja terveyteen”

Väreillä on myös erilaisia merkityksiä, joista on hyvä olla vähintäänkin tietoinen nettisivuja suunniteltaessa.

Vihreät värit esimerkiksi yhdistetään usein luontoon, luonnonmukaisuuteen ja terveellisyyteen. Siniset värit puolestaan mielletään tyypillisesti luotettavuuteen, kotimaisuuteen ja rauhallisuuteen viittaaviksi. Punainen nähdään helposti elinvoimaisena ja energisenä, jopa aggressiivisena ja keltainen yhdistetään tyypillisesti esimerkiksi avoimuuteen ja iloisuuteen.

Tämä ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita, että nettisivuille pitäisi valita sama värimaailma kuin esimerkiksi muilla alan toimijoilla.

Väreihin pätee sama periaate kuin fontteihinkin; vaihtelevilla väreillä voidaan korostaa ja kiinnittää katsojan huomio, mutta erilaisten sävyjen määrä kannattaa pitää maltillisena harmonisuuden, tasapanoisuuden ja selkeyden säilyttämiseksi.

Millaiset kuvat tekevät nettisivuista visuaalisesti houkuttelevat?

Myös kuvat ovat luonnollisesti merkittävässä roolissa, kun aloitetaan layoutin suunnittelu. Kuvat ovat hyvin usein ensimmäinen asia, johon kiinnitämme huomiomme ja ne tulevat yleensä nähdyiksi silloinkin, vaikka tekstiä ei jaksaisi kokonaan lukea.

Kuvat tukevat ja täydentävät tekstissä sanottua, mutta toisaalta ne voivat toimia kuvituskuvien ohella myös itsenäisemmin kertoen yrityksen toimialasta ja arvomaailmasta. Hyvin valitut kuvat, muut visuaaliset elementit ja tekstit yhdessä luovat tasapainoisen kokonaisuuden.

Kuvien valinnassa tärkeimpiä asioita ovat autenttisuus, laatu ja mielikuvat, joita kuvat herättävät. Kuvanlaatu ei kuitenkaan missään nimessä saa kärsiä aitouden kustannuksella.

Ihanteellisinta on, jos sivuilla voidaan käyttää yritystä varten otettuja ammattikuvaajan kuvia, mutta myös harkiten valituilla kuvapankkikuvilla on mahdollista toteuttaa visuaalisesti miellyttävät sivut.

“Tärkeintä on pyrkiä välttämään geneerisiä kuvia”

Kuvapankkikuvien valinnassa tärkeintä on pyrkiä välttämään geneerisiä kuvia, joista näkyy selkeästi, että niiden tilanteet ovat lavastettuja.

Kaikista ilmeisempien kuvien sijaan kannattaa etsiä kuvapankeista autenttisen oloisia kuvia, jotka voisivat olla yhtä hyvin yritystä varten otettuja.

Layoutin suunnittelu

5. HYVÄN LAYOUTIN ELEMENTIT

Asettelun, ryhmittelyn ja tyhjän tilan vaihtelu

Hyvässä layoutissa sivujen elementit on aseteltu selkeästi siten, että kokonaisuuksien hahmottaminen on helppoa. Kaikessa yksinkertaisuudessaan se tarkoittaa yhteen kuuluvien elementtien ryhmittelyä ja “yhteen kuulumattomien” ryhmien väliin jätettävän tyhjän tilan vaihtelua. Näin lukijan on helppo esimerkiksi hahmottaa mitkä aihealueet kuuluvat minkäkin otsikon alle ja samalla tyhjä tila luo sivulle ilmavuutta.

Hallittu toisto

Tekstissä toistoa pyritään yleensä välttämään, ellei sitä haluta käyttää tehokeinona. Layoutissa toisto on kuitenkin avainasemassa, sillä hallittuna se luo sivuilla yhdenmukaisen ilmeen. Toisto näkyy esimerkiksi eri alasivuilla toistuvissa otsikkotyyleissä, johdonmukaisissa asetteluissa ja tietyssä valitussa väripaletissa pitäytymisessä. Tällainen hallittu toisto tekee sivujen selaamisesta ja tekstien lukemisesta helppoa ja miellyttävää.

Kohdistaminen

Layout luodaan yleensä “näkymättömän” ruudukon päälle, jolloin elementit pysyvät samassa linjassa. Tällä tavoin nettisivun ulkoasu on helppo pitää selkeänä ja johdonmukaisena.

Rakennetta voidaan kuitenkin tehokeinona rikkoa myös epäsymmetrisemmillä elementeillä.

Kontrastit

Kontrasteilla puolestaan kohdistetaan vierailijan huomio niihin asioihin, joita halutaan korostaa tai painottaa. Kontrasteja luodaan erilaisilla kirjasintyyleillä, väreillä ja esimerkiksi vaihtelevilla fonttiko`oilla.

Hierarkia

Hyvä layout tukee tekstin hierarkiaa, eli kiinnittää vierailijan huomion ensisijaisesti kaikista tärkeimpiin asioihin. Hierarkioita luodaan esimerkiksi nostamalla tärkein asia esille suurella ja lihavoidulla fontilla. Hierarkian ansiosta sivustovierailija pystyy nopeallakin vilkaisulla hahmottamaan, mikä kullakin sivulla on kaikista olennaisin tieto.

Ulkoasu, käytettävyys ja sisältö

Hyvät nettisivut ovat kokonaisuus, jossa yhdistyvät yrityksen viestiin ja arvoihin sopiva visuaalinen ilme, kohderyhmälle hyödyllinen, informatiivinen ja hakukoneet huomioiva tekstisisältö sekä käyttäjäystävällinen toteutus.

Vaikka visuaalinen ilme olisi todella harmoninen tai muulla tavoin silmää miellyttävä, mutta jos sisältöön tai käytettävyyteen ei ole satsattu, eivät vierailijat tule viihtymään sivulla. Visuaalinen ilme ja ensivaikutelma ovat tärkeitä asioita, mutta vähintään yhtä tärkeää on, että sivustovierailija löytää sivuilta etsimänsä tiedon helposti ja nopeasti.

Kun tarvitset yrityksellesi tehokkaat kotisivut, ota yhteyttä

Rakennamme sinulle liiketoimintaasi tukevat sivut maailman suosituimmalla kotisivualustalla yli 2400 sivuston kokemuksella.

Leo Sävel

Leo Sävel
Blogi alalomake yleinen