Koti­si­vut yri­tyk­sel­le – Kil­pai­lu­ta teki­jät

Parhaat kotisivut yritykselle

Sisällysluettelo

Koti­si­vut ovat perus­ta yri­tyk­sen mark­ki­noin­nil­le. Täs­sä artik­ke­lis­sa ker­rom­me, mitä sinun tuli­si ottaa huo­mioon ja mil­lai­sia asioi­ta ver­tail­la, kun valit­set yri­tyk­se­si tar­pei­siin par­hai­ten sovel­tu­vaa verk­ko­si­vu­jen teki­jää.

Paras teki­jä koti­si­vuil­le­si?

Kai­paa­vat­ko yri­tyk­se­si koti­si­vut uudis­tus­ta? Tai olet­ko juu­ri perus­ta­nut yri­tyk­sen ja tar­vit­set tyy­lik­käät koti­si­vut kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti? Koti­si­vu­pal­ve­lui­ta tar­joa­via yri­tyk­siä on run­saas­ti, teki­jöi­tä on moneen läh­töön ja nii­den jou­kos­ta voi olla todel­la haas­teel­lis­ta löy­tää itsel­leen sopi­vin­ta. On kui­ten­kin ole­mas­sa joi­ta­kin sel­kei­tä kri­tee­rei­tä, jot­ka kan­nat­taa huo­mioi­da, kun on pyy­tä­mäs­sä tar­jouk­sia koti­si­vu­jen toteu­tuk­ses­ta.

Kuin­ka pal­jon koti­si­vut mak­sa­vat?

Ensim­mäi­nen kiin­nos­ta­va asia on tie­ten­kin hin­ta. Sen sijaan, että tui­jo­tet­tai­siin pel­käs­tään hin­taa, kan­nat­taa kui­ten­kin ennem­min kiin­nit­tää huo­mio­ta sii­hen, mitä kaik­kea paket­tiin sisäl­tyy ja mitä kaik­kea yri­tys koti­si­vuil­taan oikeas­taan halu­aa?

Monet koti­si­vu­toi­mi­jat tar­joa­vat val­miik­si rää­tä­löi­ty­jä paket­te­ja kevyem­mis­tä “hopea­pa­ke­teis­ta” kai­ken kat­ta­viin “kul­ta­pa­ket­tei­hin”. Val­miis­ta pake­teis­ta ei kui­ten­kaan aina löy­dy asiak­kaan tar­pei­siin sopi­vin­ta rat­kai­sua. Sil­loin kan­nat­taa­kin vali­ta koti­si­vu­kump­pa­nik­si sel­lai­nen yri­tys, joka on val­mis myös rää­tä­löi­mään yksi­löl­li­sen koti­si­vu­rat­kai­sun eri­lai­sil­le yri­tyk­sil­le ja bud­je­teil­le sopi­vik­si. Tätä mah­dol­li­suut­ta kan­nat­taa kysyä yri­tyk­sel­tä suo­raan, sil­lä usein val­miit pake­tit ovat suun­taa-anta­via ja val­mii­ta muun­nel­ta­vik­si.

Mitä koti­si­vu­jen yllä­pi­to mak­saa?

Koti­si­vu­jen raken­ta­mi­nen ei vie­lä yksis­tään rii­tä, vaan niil­le tar­vi­taan myös pal­ve­lin­ti­lat. Lisäk­si toi­mi­vien ja tur­val­lis­ten sivu­jen edel­ly­tyk­se­nä on SSL-ser­ti­fi­kaat­ti, joka salaa sivu­jen lii­ken­teen. Tär­ke­ää on myös sivun tek­nis­ten ele­ment­tien pitä­mi­nen ajan­ta­sal­la. Jos esi­mer­kik­si sivun lisä­osia ei päi­vi­te­tä sään­nöl­li­ses­ti, voi sivuil­la jat­kos­sa ilme­tä ongel­mia.

Edel­lä mai­ni­tut pal­ve­lut eivät kui­ten­kaan sisäl­ly val­mii­siin koti­si­vu­pa­ket­ti­hin­toi­hin, joten ver­tail­taes­sa pal­ve­lun­tar­joa­jia pitää muis­taa sel­vit­tää myös kuu­kausit­tai­set kus­tan­nuk­set.

Kan­nat­taa myös sel­vit­tää, mil­lai­sia pal­ve­lin­ti­la­rat­kai­su­ja koti­si­vu­jen teki­jä tar­jo­aa asiak­kail­leen. Luo­tet­ta­va hos­ting-pal­ve­lu vai­kut­taa mer­kit­tä­väs­ti sekä koti­si­vu­jen että säh­kö­pos­tien toi­mi­vuu­teen. Sivus­to­vie­rai­li­jat eivät nimit­täin jää odot­te­le­maan hitaas­ti latau­tu­vil­le sivuil­le, eikä Google­kaan arvos­ta sel­lai­sia.

Sivu­jen nopeu­den takaa­mi­sek­si on jär­ke­vää vali­ta sel­lai­nen yri­tys, joka käyt­tää koti­mai­sia pal­ve­lin­ti­lo­ja. Jos yri­tyk­sel­lä on asiak­kai­ta monis­sa eri mais­sa, kan­nat­taa pal­ve­lin­ti­la ostaa maas­ta, jos­ta enem­mis­tö kävi­jöis­tä tulee. Kai­kis­ta var­mim­man ja nopeim­man rat­kai­sun pys­ty­vät tar­joa­maan yri­tyk­set, jot­ka tar­joa­vat web­ho­tel­lien sijas­ta mah­dol­li­suu­den omaan pal­ve­li­meen. Ver­tai­lua teh­täes­sä on kui­ten­kin syy­tä pitää mie­les­sä, että jäl­kim­mäi­nen vaih­toeh­to on yleen­sä myös hie­man kal­liim­pi.

Mitä mui­ta pal­ve­lui­ta tar­vit­set?

Koti­si­vu­jen tek­ni­sen toteu­tuk­sen  voi saa­da mel­ko edul­li­ses­ti­kin, muu­ta­mal­la sadal­la eurol­la. Myös web­ho­tel­li, säh­kö­pos­ti­laa­ti­kot ja SSL-ser­ti­fi­kaat­ti on mah­dol­lis­ta saa­da edul­li­sin kuu­kausi­hin­noin.

Kan­nat­taa kui­ten­kin huo­mioi­da, että pel­käs­tään hie­non­nä­köi­sil­lä sivuil­la ei yksis­tään tee mitään, jos ne eivät pal­ve­le yri­tyk­sen tavoit­tei­ta. Koti­si­vut ovat yri­tyk­sen digi­taa­li­nen käyn­ti­kort­ti, mut­ta myös pal­jon enem­män. Yleen­sä sivu­jen tavoit­tee­na on saa­da mah­dol­li­sim­man moni siel­lä vie­rai­le­vis­ta käyt­tä­jis­tä suo­rit­ta­maan halut­tu toi­men­pi­de, kuten teke­mään tilaus, jät­tä­mään yhtey­den­ot­to­pyyn­tö tai tilaa­maan yri­tyk­sen uutis­kir­je. Tämän vuok­si sisäl­lön­tuo­tan­to ja digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti ovat niin ikään toi­mi­vien koti­si­vu­jen edel­ly­tyk­siä.

Jos haku­ko­neop­ti­moin­ti, Googlen hakusa­na- ja Display-mai­non­ta eivät ole ydin­osaa­mis­ta, on fik­suin­ta vali­ta koti­si­vu­jen teki­jäk­si sel­lai­nen yri­tys, jon­ka lisä­pal­ve­lui­hin kuu­lu­vat myös sisäl­lön­tuo­tan­to ja digi­mark­ki­noin­ti. Ilman näi­tä pal­ve­lui­ta tyy­lik­käim­mät­kään koti­si­vut eivät pää­se lähel­le­kään täyt­tä poten­ti­aa­li­aan.

Eten­kin uusien yri­tys­ten koh­dal­la myös logon suun­nit­te­lu nousee tär­keäk­si kri­tee­rik­si. Par­haim­piin tulok­siin pääs­tään yleen­sä sil­loin, jos sama graa­fik­ko, joka on muka­na koti­si­vu­jen visu­aa­li­sen ilmeen suun­nit­te­lus­sa, suun­nit­te­lee myös yri­tyk­sen logon. Jos yri­tyk­sel­lä on tar­vet­ta uudel­le logol­le tai van­han uudis­tuk­sel­le, käyn­ti­kor­teil­le tai mil­le tahan­sa esit­teil­le ja flai­je­reil­le, kan­nat­taa tar­kis­taa kuu­luu­ko koti­si­vu­ja tar­joa­van yri­tyk­sen pal­ve­lui­hin myös graa­fi­nen suun­nit­te­lu.

Hel­poin­ta yhteis­työ on yleen­sä tie­tys­ti sil­loin, kun kaik­ki tar­vit­ta­vat pal­ve­lut saa­daan saman katon alta edul­li­ses­ti, eikä asiak­kaan tar­vit­se vies­tiä eri toi­mi­joi­den välil­lä.

Pidät­kö luke­mas­ta­si? Haluai­sit­ko lisää kiin­nos­ta­vaa sisäl­töä?

Koti­si­vut esi­mer­kik­si WordPres­sin val­miil­la tee­mal­la vai “from scratch”?

Yksi aivan kes­kei­sim­mis­tä sei­kois­ta koti­si­vu­jen teki­jää valit­taes­sa on toteu­tus­ta­pa ja käy­tet­tä­vä alus­ta. Koti­si­vut voi­daan raken­taa käyt­täen jota­kin val­mis­ta sisäl­lön­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mää, kuten esi­mer­kik­si WordPres­siä ja sii­hen saa­ta­vil­la ole­via tee­mo­ja tai raken­taa WordPress-sivut käsi­työ­nä alus­ta asti koo­daa­mal­la “from scratch”.

Alus­ta alkaen koo­daa­mal­la voi­daan saa­vut­taa erit­täin nopeat ja kevyet sivut, mut­ta se on yleen­sä huo­mat­ta­vas­ti kal­liim­paa. Lisäk­si täl­lais­ten sivu­jen päi­vit­tä­mi­nen on työ­lääm­pää ja vaa­tii enem­män html-osaa­mis­ta.

Sen sijaan WordPress-alus­tai­sia sivu­ja osaa päi­vit­tää lähes kuka tahan­sa. Yri­tys voi jat­kos­sa itse muo­ka­ta teks­te­jä, kir­joit­taa blo­gia tai lisä­tä kuvia sivuil­le niin halu­tes­saan. WordPres­sis­sä on tuhan­sia eri­lai­sia tee­mo­ja, jois­ta par­haim­mat muun­tau­tu­vat monen­lai­siin tar­pei­siin. Esi­mer­kik­si WordPres­sin Divi-tee­mal­la pys­ty­tään rää­tä­löi­mään jokai­sel­le yri­tyk­sel­le oman­nä­köi­sen­sä, unii­kit sivut.

Mikä­li sivu­jen help­po­käyt­töi­syys ja mah­dol­li­suus päi­vit­tää sivu­ja itse kiin­nos­taa, kan­nat­taa verk­ko­si­vu­jen toteut­ta­jak­si vali­ta WordPress-poh­jai­sia sivu­ja tar­joa­va yri­tys.

Tar­jo­aa­ko yri­tys tek­nis­tä tukea myös jat­kos­sa, ja miten vuo­ro­vai­ku­tus pelaa?

Nopea rea­goin­ti ongel­ma­ti­lan­teis­sa sekä sivu­jen päi­vit­ty­mi­nen eli tek­ni­sen puo­len ajan­ta­sal­la pitä­mi­nen ovat tär­kei­tä kri­tee­re­jä, ja sik­si onkin hyvä var­mis­taa, miten hom­mat suju­vat sen jäl­keen, kun sivut ovat val­miit ja jul­kais­tu. Saat­ko opas­tus­ta koti­si­vu­jen käy­tös­sä? Päi­vit­tyy­kö sivut auto­maat­ti­ses­ti tai onko nii­tä help­po päi­vit­tää itse? Kuu­luu­ko yri­tyk­sen yllä­pi­to­pal­ve­lui­hin myös tek­ni­nen tuki tai voi­ko sen ostaa lisä­pal­ve­lu­na?

Toi­mi­va kom­mu­ni­kaa­tio on tie­tys­ti myös suju­van yhteis­työn edel­ly­tys. Nopeus on mones­ti avai­na­se­mas­sa eten­kin sil­loin, jos kyse on tun­ti­hin­noit­te­lus­ta. Paras vaih­toeh­to on kui­ten­kin sel­lai­nen pal­ve­lun­tar­joa­ja, joka pysäh­tyy aidos­ti kuun­te­le­maan asiak­kaan toi­vei­ta koti­si­vu­jen suh­teen. Sel­lai­nen, joka viit­sii tar­vit­taes­sa selit­tää oman alan­sa vai­keat­kin digi­ter­mit kan­san­ta­jui­ses­ti, jol­loin työs­ken­te­lys­tä tulee myös läpi­nä­ky­väm­pää.

On hyvä kiin­nit­tää huo­mio­ta myös sii­hen, onko koti­si­vu­jen teki­jä alus­ta saak­ka kiin­nos­tu­nut kuu­le­maan yri­tyk­ses­tä­si ja tavoit­teis­ta­si. Hyvien koti­si­vu­jen teke­mi­nen vaa­tii teki­jäl­tä asiak­kaan ja tämän koh­de­ryh­män tun­te­mus­ta.

Miel­lyt­tää­kö koti­si­vu­jen tyy­li?

Rat­kai­se­va teki­jä on koti­si­vu­jen tyy­li. Aina kan­nat­taa tutus­tua yri­tyk­sen aiem­min toteut­ta­miin sivui­hin ja miet­tiä edus­ta­vat­ko ne sitä tyy­liä, mitä halu­taan. Refe­rens­sien moni­puo­li­suus on niin ikään hyvä merk­ki. Ei ole vält­tä­mät­tä jär­ke­vää vali­ta teki­jää, joka on toteut­ta­nut sivu­ja sup­peas­ti ainoas­taan jol­le­kin tie­tyl­le toi­mia­lal­le. Kan­nat­taa myös poh­tia, mis­tä se ker­too, jos refe­rens­se­jä ei ole lain­kaan näh­tä­vil­lä. Tot­ta kai myös koti­si­vu­ja tar­joa­van yri­tyk­sen omat sivut toi­mi­vat refe­rens­si­nä.

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valin­taan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esil­le.

Lue lisää »

Sisällysluettelo