7 eri tapaa, miten yri­tys hyö­tyy kotisivuista

Sisällysluettelo

Vie­lä­kö tar­vi­taan koti­si­vu­ja vai riit­täi­si­kö nyky­päi­vän yri­tyk­sen mark­ki­noin­tiin pelk­kä Face­book-sivu? Tar­vi­taan­ko koti­si­vu­ja, jos asiak­kai­ta tun­tuu riit­tä­vän muu­ten­kin? Täs­sä artik­ke­lis­sa vas­taam­me muun muas­sa näi­hin kysy­myk­siin ja sel­vi­täm­me, mik­si jokai­sel­la yri­tyk­sel­lä tuli­si olla nettisivut.

Koti­si­vut ovat yri­tyk­sen digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin perusta

Yri­tyk­sen tär­kein digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin väli­ne on hyvät koti­si­vut, jot­ka tuo­vat sil­le lii­de­jä eli poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta sekä uusia asiak­kai­ta. Ilman verk­ko­si­vu­ja yri­tyk­sel­tä jää teke­mät­tä pal­jon myyn­tiä ja saman­lai­nen vai­ku­tus on myös huo­noil­la kotisivuilla.

Tänä päi­vä­nä panos­te­taan pal­jon eri­lai­siin sosi­aa­li­sen median kana­viin. On tär­ke­ää, että yri­tyk­sel­lä on vähin­tään­kin oma Face­book-pro­fii­li ja Ins­ta­gra­mis­sa­kin oli­si mie­lel­lään hyvä olla aktii­vi­nen. Perin­tei­set koti­si­vut eivät kui­ten­kaan ole menet­tä­neet mer­ki­tys­tään sosi­aa­li­sen median rinnalla.

Laa­duk­kaat koti­si­vut on mah­dol­lis­ta teet­tää suh­teel­li­sen edul­li­ses­ti, ja jo sii­tä­kin syys­tä on type­rää jät­tää nii­den tuo­ma poten­ti­aa­li käyt­tä­mät­tä. Seu­raa­vak­si ker­rom­me seit­se­män tapaa, joil­la yri­tyk­se­si hyö­tyi­si kotisivuista.

1. Verk­ko­si­vut pal­ve­le­vat kävi­jöi­tään ympä­ri vuorokauden

Koti­si­vut ovat yri­tyk­se­si digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin kul­ma­ki­vi, joka toi­mii edus­ta­ja­na­si sil­loin­kin, kun et itse ole pai­kal­la. Ympä­ri vuo­ro­kau­den asiak­kai­ta pal­ve­le­vat koti­si­vut var­mis­ta­vat, ettei­vät poten­ti­aa­li­set asiak­kaat mene sivu suun edes kes­kel­lä yötä. Net­ti­si­vut siis mah­dol­lis­ta­vat yhtey­den­o­ton monin tavoin myös iltai­sin, vii­kon­lop­pui­sin ja vaik­ka toi­sel­ta puo­lel­ta maapalloa.

2. Koti­si­vut tar­joa­vat poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le hei­dän tar­vit­se­maan­sa informaatiota

Toi­nen koti­si­vu­jen olen­nai­nen funk­tio on tar­jo­ta sivuil­la vie­rai­le­vil­le poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le heil­le tar­peel­lis­ta ja kiin­nos­ta­vaa informaatiota.

Mah­dol­li­nen asia­kas, joka kuu­lee yri­tyk­ses­tä vaik­ka­pa pus­ka­ra­dion kaut­ta, halu­aa mitä toden­nä­köi­sim­min tutus­tua yri­tyk­seen ja sen pal­ve­lui­hin tar­kem­min, ennen kuin tekee osto­pää­tök­sen. Mitä hän tekee? Luul­ta­vas­ti googlet­taa yri­tyk­sen. Jos yri­tyk­sel­lä ei ole lain­kaan koti­si­vu­ja tai ne ovat keh­not, yri­tys saat­taa jopa menet­tää asiakkaan.

Par­haim­mas­sa tapauk­ses­sa sivut kui­ten­kin löy­ty­vät ja ne ovat raken­teel­taan toi­mi­vat, visu­aa­li­ses­ti kiin­nos­ta­vat sekä ennen kaik­kea tar­joa­vat vas­tauk­sen kävi­jän miel­tä askar­rut­ta­viin kysymyksiin.

Yri­tyk­sen net­ti­si­vut siis mah­dol­lis­ta­vat kat­ta­van ja kiin­nos­ta­van infor­maa­tion tar­joa­mi­sen sivun vie­rai­li­joil­le. Sivuil­la yri­tys voi ker­toa tuot­teis­taan, pal­ve­luis­taan sekä hin­nois­taan, ja kävi­jä voi saa­da sivuil­ta jopa kai­ken tar­vit­se­man­sa tie­don osto­pää­tök­sen teke­mis­tä varten.

3. Net­ti­si­vuil­la raken­ne­taan yri­tyk­sen asiantuntijuutta

Puh­taas­ti infor­ma­tii­vi­sen sisäl­lön lisäk­si yri­tys voi koti­si­vuil­laan vakuut­taa poten­ti­aa­li­set asiak­kaat asian­tun­ti­juu­des­taan ja kom­pe­tens­sis­taan. Kat­ta­vien pal­ve­lu­ku­vaus­ten lisäk­si yri­tys voi net­ti­si­vuil­laan jul­kais­ta refe­rens­se­jään sekä asiak­kai­den­sa kokemuksia.

Verk­ko­si­vut tar­joa­vat alus­tan myös esi­mer­kik­si blo­gil­le, jos­sa yri­tys voi jul­kais­ta artik­ke­lei­taan ja tuo­da esil­le omaa asian­tun­ti­juut­taan ja samal­la pyr­kiä tar­joa­maan kävi­jöi­tä kiin­nos­ta­vaa sisältöä.

Asian­tun­ti­juu­den lisäk­si koti­si­vu­jen avul­la on mah­dol­lis­ta vah­vis­taa yri­tyk­sen uskot­ta­vuut­ta. Mut­ta 10 vuot­ta sit­ten päi­vi­te­tyt, hitaas­ti toi­mi­vat ja seka­vat sivut, jois­ta hädin tus­kin sel­vi­ää yri­tyk­sen toi­mia­la, kar­kot­ta­vat kävi­jät hyvin nopeas­ti toi­sen pal­ve­lun­tar­joa­jan sivuil­le. Huo­not sivut eivät vies­ti ajan her­moil­la ole­vas­ta ja menes­tyk­sek­kääs­tä bis­nek­ses­tä. (Toi­saal­ta sitä­kin toden­nä­köi­sem­pää on, ettei poten­ti­aa­li­nen asia­kas kos­kaan edes löy­dä täl­lai­sil­le net­ti­si­vuil­le nii­den huo­non haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den vuoksi.)

Antaak­seen uskot­ta­van kuvan yri­tyk­ses­tä sivu­jen tuli­si­kin olla hyvin raken­ne­tut, latau­tua nopeas­ti ja tar­jo­ta kävi­jöil­le rele­vant­tia sisäl­töä. Lisäk­si sivu­jen pitäi­si olla hel­pos­ti navi­goi­ta­vis­sa, vas­ta­ta myös visu­aa­li­ses­ti tämän päi­vän vaa­ti­muk­sia ja toi­mia kai­ken­ko­koi­sil­la näytöillä.

4. Koti­si­vu­jen kaut­ta yri­tys saa yhtey­den­ot­to­ja ja liidejä

Kuten sanot­tu net­ti­si­vu­jen yksi tär­keim­mis­tä omi­nai­suuk­sis­ta on aut­taa yri­tys­tä hank­ki­maan lii­de­jä ja asiak­kai­ta. Koti­si­vut ovat yri­tyk­sen digi­taa­li­nen käyn­ti­kort­ti ja enem­män­kin. Hyvät koti­si­vut tar­joa­vat kiin­nos­tu­neil­le asiak­kail­le usei­ta sopi­via vaih­toeh­to­ja ottaa yhteyt­tä yritykseen.

Koti­si­vuil­la kiin­nos­tu­nut vie­rai­li­ja voi antaa yhteys­tie­ton­sa, ilmoit­tau­tua säh­kö­pos­ti­lis­tal­le uutis­kir­jeen tilaa­jak­si, täyt­tää yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen tai jät­tää tar­jous­pyyn­nön. Koti­si­vuil­le on mah­dol­lis­ta lisä­tä chat-pon­nah­dusik­ku­na, jon­ka kaut­ta asia­kas saa apua reaa­lia­jas­sa tai voi jät­tää yri­tyk­sel­le vies­tin cha­tin olles­sa offli­ne-tilas­sa. Chat­bot on niin ikään erin­omai­nen, kus­tan­nus­te­ho­kas mata­lan kyn­nyk­sen yhtey­den­ot­to­ka­na­va ja lii­dien kerää­jä. Koti­si­vuil­la on hyvä olla link­ki myös yri­tyk­sen sosi­aa­li­sen median kana­viin, esi­mer­kik­si Facebook-profiiliin.

Mobii­lis­sa soit­ta­mi­nen yri­tyk­sel­le onnis­tuu hel­pos­ti yhdel­lä klik­kauk­sel­la soit­to­pai­nik­keen avul­la. Koti­si­vu­jen yhtey­des­sä toi­mi­va verk­ko­kaup­pa taas mah­dol­lis­taa yri­tyk­sen tuot­tei­den osta­mi­sen kos­ka vain, ja säh­köi­nen ajan­va­raus pal­ve­lui­den varaa­mi­sen mihin vuo­ro­kau­den aikaan tahansa.

Verk­ko­si­vuil­la vie­rai­le­vil­le kan­nat­taa tar­jo­ta useam­pia eri­lai­sia väy­liä yhtey­den otta­mi­seen; pelk­kä käyn­tio­soi­te ja puhe­lin­nu­me­ro saat­ta­vat ajaa kävi­jän pois, jos tämä esi­mer­kik­si vie­rai­lee sivuil­la var­si­nais­ten aukio­loai­ko­jen ulko­puo­lel­la tai asioi mie­luum­min vaik­ka­pa chat­bo­tin tai säh­kö­pos­tin välityksellä. 

5. Koti­si­vut tar­joa­vat asiak­kail­leen enem­män kuin Facebook-sivu

Mihin enää tar­vi­taan koti­si­vu­ja, kun on some? Eikö Face­book-pro­fii­li rii­tä yri­tyk­sen digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin alus­tak­si? Vas­taus on yksin­ker­tai­nen: ei riitä.

Face­book on tosi­aan­kin erit­täin tär­keä osa yri­tyk­sen mark­ki­noin­tia ja lois­ta­va vies­tin­tä­ka­na­va yri­tyk­sen ja sii­tä kiin­nos­tu­nei­den sekä asiak­kai­den välil­lä. Face­book-pro­fii­lin ei kui­ten­kaan tuli­si olla yri­tyk­sen ainoa ver­kos­sa toi­mi­va myyntiedustaja.

Yksi mer­kit­tä­vis­tä koti­si­vu­jen eduis­ta suh­tees­sa Face­book-pro­fii­liin liit­tyy nii­den haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen. Vaik­ka nykyi­sin Face­book-sivut nouse­vat­kin haku­tu­lok­siin, tapah­tuu tämä useim­mi­ten vain sil­loin, jos yri­tys­tä osa­taan etsiä suo­raan sen nimel­lä. Muil­la rele­van­teil­la hakusa­noil­la hyvin haku­ko­neop­ti­moi­dut koti­si­vut näky­vät huo­mat­ta­vas­ti Face­boo­kia paremmin.

Face­boo­kis­sa yri­tys­ten on mak­set­ta­va pos­taus­ten­sa mai­nos­ta­mi­ses­ta, jot­ta ne sai­si­vat some­nä­ky­vyyt­tä. Verk­ko­si­vuil­la yrit­tä­jän kan­nat­taa puo­les­taan inves­toi­da Face­book- ja muun some-mai­non­nan lisäk­si Google-mai­non­taan eten­kin sil­loin, jos kysees­sä on uusi yri­tys tai hyvin kil­pail­tu ala.

Pidät­kö luke­mas­ta­si? Haluai­sit­ko lisää kiin­nos­ta­vaa sisältöä?

Face­book on oival­li­nen alus­ta yri­tyk­sen ren­toon vies­tin­tään. Face­boo­kis­sa on käte­vää tie­dot­taa yri­tyk­sen uuti­sis­ta, mai­nos­taa vaik­ka­pa päi­vit­täin vaih­tu­via tar­jouk­sia ja ker­toa vii­me het­kel­lä muut­tu­neis­ta aukio­loa­jois­ta. Siel­lä voi jutel­la asiak­kai­den kans­sa, vas­ta­ta asia­kas­pa­laut­tee­seen ja jär­jes­tää kilpailuja.

Koti­si­vut puo­les­taan sovel­tu­vat pal­jon parem­min yri­tyk­sen osaa­mi­sen, asian­tun­ti­juu­den ja pal­ve­lui­den esit­te­le­mi­seen laa­jem­min. Face­book sopii lyhyi­siin pos­tauk­siin, mut­ta kat­ta­vam­mat sisäl­löt on fik­sum­paa jät­tää verk­ko­si­vuil­le. Perus­teel­li­set pal­ve­lui­den kuvauk­set on muka­vam­pi lukea hel­pos­ti navi­goi­ta­vil­ta koti­si­vuil­ta, kuin etsiä nii­tä Face­boo­kin sei­näl­tä. Pit­kien artik­ke­lei­den ja mui­den teks­ti­si­säl­tö­jen luke­mi­nen on huo­mat­ta­vas­ti käyt­tä­jäys­tä­väl­li­sem­pää verk­ko­si­vuil­la kuin Face­boo­kis­ta tih­rus­taen. Koti­si­vu­ja ja nii­den sisäl­tö­jä, kuten blo­gi­pos­tauk­sia kan­nat­taa kui­ten­kin mai­nos­taa myös Facebookissa.

Koti­si­vu­jen toi­min­nal­li­suus ja visu­aa­lis­ten vaih­toeh­to­jen moni­puo­li­suus anta­vat yri­tyk­sil­le enem­män vapauk­sia ja yksi­löl­li­siä mah­dol­li­suuk­sia. Koti­si­vuil­le voi­daan luo­da yri­tyk­sen brän­diin sopi­va lay­out, kun taas Face­boo­kin mas­sas­ta on pal­jon vai­keam­pi erot­tua eduk­seen visuaalisesti.

Vaik­ka koti­si­vut tar­joa­vat monia sel­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia, joi­ta Face­boo­kis­sa ei ole (ja toi­sin­päin), yhdes­sä ne toi­mi­vat kai­kis­ta par­hai­ten. Sään­nöl­li­ses­ti päi­vit­ty­vät verk­ko­si­vut ja Face­book-sivu tuke­vat toi­nen toi­si­aan ja ohjaa­vat lii­ken­net­tä molem­piin suuntiin.

6. Asiak­kaat­kin ovat verkossa

Koti­si­vut ovat vält­tä­mät­tö­mät myös sik­si, että yri­tyk­sen on olta­va siel­lä mis­sä asiak­kaat­kin ovat, eli ver­kos­sa. Vaik­ka pus­ka­ra­dio toi­mi­si, ja täl­lä het­kel­lä asiak­kai­ta oli­si­kin enem­män kuin ehtii pal­vel­la, on hyvä varau­tua myös tulevaan.

Hyvät koti­si­vut tar­joa­vat jota­kin myös nykyi­sil­le asiak­kail­le, eivät­kä näin ollen toi­mi ainoas­taan lii­dien kerää­jä­nä vaan myös ole­mas­sa ole­vien asia­kas­suh­tei­den yllä­pi­don välineenä.

7. Kil­pai­lu ver­kos­sa on helpompaa

Vii­mei­se­nä mut­ta ei vähäi­sim­pä­nä: koti­si­vut mah­dol­lis­ta­vat kil­pai­lun myös suu­rem­pien yri­tys­ten kans­sa. Pie­ny­rit­tä­jäl­lä ei vält­tä­mät­tä ole resurs­se­ja kal­lii­siin mai­nos­kam­pan­joi­hin, tele­vi­sio­mai­non­taan tai leh­ti­mai­non­taan, mut­ta netis­sä kil­pai­lu on yhä mahdollista.

Vakuut­ta­vat, toi­mi­vat, nopeat ja haku­ko­neop­ti­moi­dut sivut voi­daan teet­tää ammat­ti­lai­sil­la myös suh­teel­li­sen edul­li­ses­ti, mikä mah­dol­lis­taa kil­pai­lun suu­rem­pien yri­tys­ten kans­sa. Toki toi­miak­seen net­ti­si­vut vaa­ti­vat sään­nöl­lis­tä panos­tus­ta ja uudis­tus­ta­kin. Sii­tä huo­li­mat­ta käy­tän­nös­sä kuka tahan­sa voi halu­tes­saan laa­duk­kail­la koti­si­vuil­laan vakuut­taa asiak­kaat omas­ta osaa­mi­ses­taan, hank­kia lisää yhtey­den­ot­to­ja ja asiak­kai­ta sekä tar­jo­ta heil­le kiin­nos­ta­vaa sisäl­töä ja kas­vat­taa myyntiä.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo