Hyvin mie­tit­ty koti­si­vu­jen käyt­tä­jä­pol­ku kas­vat­taa myyntiäsi

Käyttäjäpolku-parantaa-konversioita

Sisällysluettelo

Yri­tyk­sen koti­si­vuil­le kan­nat­taa suun­ni­tel­la val­mii­ta käyt­tä­jä­pol­ku­ja, joi­ta pit­kin kävi­jöi­tä hou­ku­tel­laan koh­ti kon­ver­sio­ta. Näin se tapahtuu.

Mikä käyt­tä­jä­pol­ku on?

Käyt­tä­jä­po­lul­la tai kävi­jä­po­lul­la tar­koi­te­taan reit­tiä, jota pit­kin net­ti­si­vus­ton kävi­jä ete­nee sivuil­la koh­ti pää­mää­rään­sä. Kun yri­tys miet­tii ennal­ta miten kävi­jöi­den toi­vo­taan sivus­tol­la liik­ku­van, vie­rai­li­joi­ta voi­daan pyr­kiä ohjaa­maan koh­ti tiet­tyä tavoi­tet­ta. Val­miik­si suun­ni­tel­lun käyt­tä­jä­po­lun on tar­koi­tus opas­taa kävi­jä eri vai­hei­den läpi sivul­ta toi­sel­le ja hou­ku­tel­la tämä lopul­ta teke­mään tilaus, otta­maan yhteyt­tä tai teke­mään muu halut­tu toi­men­pi­de eli mark­ki­noin­nin ter­mein konversio.

Kun käyt­tä­jä­pol­ku on mie­tit­ty hyvin, sivun kon­ver­sio­mää­rät kas­va­vat ja pal­jon suu­rem­mas­ta osas­ta kävi­jöi­tä saa­daan myös asiakkaita.

Miten käyt­tä­jä­pol­ku toimii?

Ennen kuin kävi­jät pää­ty­vät teke­mään tie­tyn kon­ver­sion, yleen­sä hei­dän on ensin täy­ty­nyt käy­dä läpi tiet­ty­jä vai­hei­ta. Esi­mer­kik­si ennen verk­ko­kaup­paos­tok­sen teke­mis­tä sivuil­la kävi­jän on ensin täytynyt:

 • Löy­tää tien­sä oikeal­le sivulle.
 • Löy­tää halua­man­sa tuote.
 • Lisä­tä se ostoskoriin.
 • Siir­tyä mak­sa­maan ostos.

Jokai­ses­sa näis­tä vai­heis­ta poten­ti­aa­li­nen asia­kas täy­tyy yrit­tää saa­da hou­ku­tel­tua ete­ne­mään käyt­tä­jä­po­lun seu­raa­val­le eta­pil­le, ja jokai­ses­sa vai­hees­sa osa heis­tä myös vää­jää­mät­tä eksyy polul­ta. Kävi­jöi­den mää­rä polul­la kutis­tuu­kin vai­he vai­heel­ta, mikä saa sen muis­tut­ta­maan sup­pi­loa, joka kape­nee koh­ti sivun hal­ti­jan halua­maa tavoitetta.

Kos­ka vain pie­ni osa sivul­la vie­rai­li­jois­ta kul­kee kävi­jä­po­lun lop­puun asti, yri­tyk­sen kan­nat­taa hioa polun jokais­ta vai­het­ta jat­ku­vas­ti hou­kut­te­le­vam­mak­si, jot­ta mah­dol­li­sim­man suu­ri osa sivun kävi­jöis­tä teki­si halu­tun toi­men­pi­teen. Seu­raa­mal­la sään­nöl­li­ses­ti kuin­ka suu­ri osa kävi­jöis­tä ete­nee käyt­tä­jä­po­lul­la kuhun­kin vai­hee­seen, yri­tys pys­tyy hel­pos­ti sel­vit­tä­mään, mit­kä osto­pro­ses­sin osat kar­kot­ta­vat asiak­kai­ta ja kai­paa­vat siten parantamista.

Seu­raa­vak­si ker­rom­me, mitä kävi­jä­po­lun suun­nit­te­lus­sa täy­tyy ottaa huomioon.

Tee polus­ta mah­dol­li­sim­man selkeä

Sivuil­le­si saa­pu­vat vie­rai­li­jat päät­tä­vät hyvin nopeas­ti, halua­vat­ko jää­dä sivul­le vai­ko läh­teä muu­al­le. Jos sivus­to ei vai­ku­ta tar­joa­van sel­keäs­ti juu­ri sitä, mitä kävi­jä on hake­mas­sa, hän ei siel­lä kau­aa vii­vy. Sivus­ton raken­teen, lay­ou­tin ja sisäl­tö­jen täy­tyy­kin olla niin hel­pos­ti ymmär­ret­tä­vät, että kävi­jä taju­aa heti mis­tä löy­tää haluamansa.

Jos esi­mer­kik­si pidät verk­ko­kaup­paa, sivus­to­si etusi­vul­le pää­ty­vän kävi­jän on välit­tö­mäs­ti ymmär­ret­tä­vä, mis­tä hänen pitää kli­ka­ta pääs­täk­seen verk­ko­kaup­paa­si. Kau­pas­sa eri tuot­tei­den löy­tä­mi­sen ja selaa­mi­sen täy­tyy olla help­poa ja nope­aa, ja tuot­tei­den mak­sa­mi­nen tulee teh­dä mah­dol­li­sim­man vai­vat­to­mak­si, jot­ta kävi­jä ei tur­hau­du ja läh­de vii­me het­kel­lä pois ostamatta.

Voit sel­keyt­tää koti­si­vu­ja­si muun muas­sa seu­raa­vil­la tavoilla:

 • Käy­tä alaot­si­koi­ta, jois­ta vie­rai­li­jal­le sel­vi­ää nopeal­la sil­mäi­lyl­lä­kin olen­nai­sim­mat asiat, jot­ka haluat sivuil­la­si kertoa.
 • Jaa teks­ti­si­säl­löt lyhyi­siin help­po­lu­kui­siin kappaleisiin.
 • Lis­taa tär­kei­tä asioi­ta esi­mer­kik­si rans­ka­lai­sil­la viivoilla.
 • Käy­tä teks­teis­sä hel­pos­ti ymmär­ret­tä­vää ja sel­ke­ää kieltä.
 • Aset­te­le sisäl­löt niin, että vie­rai­li­ja näkee tär­keim­mät asiat ensim­mäi­se­nä heti sivun yläosassa.

Näin opas­tam­me etusi­vul­lem­me saa­pu­vaa kävijää:

 

Käyttäjäpolku-ohjaa-kävijöitä

Tut­tuus on turvallista

Kävi­jät odot­ta­vat yleen­sä net­ti­si­vu­jen nou­dat­ta­van tut­tua kaa­vaa tai jär­jes­tys­tä, ja olet­ta­vat löy­tä­vän­sä tie­tyt asiat tie­tys­tä koh­taa sivua. Esi­mer­kik­si lin­kit sivus­ton eri ala­si­vuil­le ovat yleen­sä sel­keäs­ti sivun ylä­reu­nan navi­goin­ti­pal­kis­sa, yri­tyk­sen logo usein ruu­dun vasem­mas­sa ylä­kul­mas­sa ja verk­ko­kau­pan tuo­te­ka­te­go­riat vasem­mas­sa sivu­pal­kis­sa. Jos sivun lay­out tai eri ala­si­vu­jen väli­nen lin­ki­tys poik­kea­vat suu­res­ti totu­tus­ta, kävi­jät eksy­vät herkästi.

Sivus­ton raken­ne ja lay­out kan­nat­taa sik­si teh­dä kävi­jöil­le tutuk­si ja tur­val­li­sek­si, ja tuo­da yri­tyk­sen uniik­ki per­soo­na ja tyy­li esil­le värien, font­tien, kuva­va­lin­to­jen ja sivuil­la käy­tet­tä­vän kie­len avul­la.

Hou­kut­te­le kävi­jä toimimaan

Käyt­tä­jä­po­lun joka vai­hees­sa poten­ti­aa­lis­ta asia­kas­ta on tär­ke­ää kan­nus­taa siir­ty­mään polul­la eteen­päin. Tähän on hyvä käyt­tää sel­kei­tä toi­min­ta­ke­hot­tei­ta (call-to-action) kuten “lisää ostos­ko­riin”, “luo ilmai­nen tili” tai “jätä soit­to­pyyn­tö”. Hyväl­lä toi­min­ta­ke­hot­teel­la voi olla suu­ri vai­ku­tus sii­hen, tekee­kö vie­rai­li­ja sivul­la halu­tun toi­men­pi­teen vai ei.

Kävi­jöi­den ohjaa­mi­seen koh­ti halut­tua tavoi­tet­ta kan­nat­taa hyö­dyn­tää monia mui­ta­kin kei­no­ja, kuten iske­viä myyn­ti­lausei­ta ja eri­kois­tar­jous­ten ja uutuus­tuot­tei­den esit­te­lyä näky­väl­lä pai­kal­la. Yri­tä aset­tua poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan ase­maan ja miet­tiä, mikä sinut sai­si hou­ku­tel­tua toimimaan.

Pidät­kö luke­mas­ta­si? Haluai­sit­ko lisää kiin­nos­ta­vaa sisältöä?

Usei­ta käyt­tä­jä­pol­ku­ja tavoitteisiin

Yri­tyk­sen koti­si­vu­ja suun­ni­tel­les­sa ei pidä miet­tiä vain yhtä käyt­tä­jä­pol­kua, vaan usei­ta eri­lai­sia pol­ku­ja. Sivus­to­si jokai­sel­ta ala­si­vul­ta oli­si hyvä joh­taa sel­keät rei­tit halua­mii­si tavoit­tei­siin. Saa­pui­pa vie­rai­li­ja min­ne tahan­sa sivuil­la­si, hänet on tär­ke­ää yrit­tää ohja­ta koh­ti konversiota.

Samaan tavoit­tee­seen voi myös joh­taa usei­ta eri reit­te­jä. Sivul­la voi­daan muun muas­sa tar­jo­ta vaih­toeh­toi­sia pol­ku­ja kävi­jöil­le, jot­ka eivät suo­raan innos­tu teke­mään halut­tua toi­men­pi­det­tä, vaan kai­paa­vat vie­lä lisää vakuuttelua.

Ote­taan esi­mer­kik­si kir­jan­pi­to­pal­ve­lu­ja myy­vä yri­tys, jon­ka sivuil­la useat polut joh­ta­vat koh­ti pal­ve­lun tilaamista:

 • Kävi­jä tilaa pal­ve­lun suo­raan sivun tilauslomakkeesta.
 • Kävi­jä pyy­tää ilmai­sen kon­sul­taa­tio­pu­he­lun, joka myö­hem­min joh­taa pal­ve­lun tilaamiseen
 • Kävi­jä kysyy kir­jan­pi­toon liit­ty­vän kysy­myk­sen asia­kas­pal­ve­lu-cha­tis­sa ja innos­tuu saa­mien­sa hyvien neu­vo­jen ansios­ta tilaa­maan palvelun.
 • Kävi­jä tilaa yri­tyk­sen uutis­kir­jeen, jos­sa hänel­le mai­nos­te­taan kir­jan­pi­to-pal­ve­lun eri­kois­tar­jous­ta, mikä joh­taa pal­ve­lun tilaamiseen.

Kun tilauk­sen teke­mi­seen joh­taa näin mon­ta eri pol­kua, on pal­jon suu­rem­pi toden­nä­köi­syys, että sivul­le tule­va vie­rai­li­ja saa­daan hou­ku­tel­tua asiak­kaak­si. Jos yksi kei­no ei innos­ta kävi­jää tilaa­maan, samal­la sivul­la on monia mui­ta­kin tapo­ja saa­da hänet vakuutettua.

Seu­raa ja kehi­tä sivus­toa­si aktiivisesti

Käyt­tä­jä­pol­ku­jen toi­min­taa kan­nat­taa sään­nöl­li­ses­ti tark­kail­la, jot­ta sel­vi­ää mikä toi­mii ja mikä ei. Hyvä ilmai­nen työ­ka­lu tähän on Google Ana­ly­tics, jos­ta voit lukea ana­ly­tii­kan hyö­dyn­tä­mis­tä käsit­te­le­väs­tä artik­ke­lis­tam­me.

Seu­raa­mal­la aktii­vi­ses­ti kävi­jöi­den liik­ku­mis­ta sivuil­la­si, voit pal­jon parem­min tehos­taa käyt­tä­jä­pol­ku­ja­si. Jos esi­mer­kik­si huo­maat, että tie­tyl­lä ala­si­vul­la suu­rin osa vie­rai­li­jois­ta eksyy polul­ta tai läh­tee pois koko sivus­tol­ta, tie­dät sen kai­paa­van paran­ta­mis­ta. Voit myös asteit­tain teh­dä muu­tok­sia polun eri vai­hei­siin, ja seu­ra­ta miten se vai­kut­taa lii­ken­tee­seen polulla.

Hio­mal­la käyt­tä­jä­pol­ku­ja­si jat­ku­vas­ti parem­mik­si, nos­tat koti­si­vu­je­si kon­ver­sio­mää­riä ja pis­tät myyn­ti­si kasvuun.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo