Yri­tys­säh­kö­pos­ti ja Mic­ro­soft 365 ‑työ­ka­lut kiin­te­ään vuosihintaan

Han­ki työ­ka­lut suju­vam­man vies­tin­nän ja työn­teon tueksi

Mic­ro­soft 365-pake­tit kai­kil­la herkuilla

Meil­tä saat koti­si­vu­jen lisäk­si kaik­ki yri­tyk­se­si vies­tin­tää ja työn­te­koa var­ten tar­vit­se­ma­si työ­ka­lut, kiin­te­ään vuo­si­hin­taan. Tar­joa­mis­tam­me Mic­ro­soft 365 ‑pake­teis­ta löy­dät takuul­la yri­tyk­se­si tar­pei­siin sopi­vim­man vaih­toeh­don, tar­vit­sit­pa sit­ten yri­tys­säh­kö­pos­tin, tal­len­nus­ti­laa tai Mic­ro­soft 365 ‑sovel­luk­set kai­kil­la herkuilla.

Valit­se vaih­toeh­dois­tam­me sinul­le sopi­vin Mic­ro­soft 365 ‑paket­ti

Mic­ro­soft 365 Busi­ness Pre­mium hin­taan 126 €/vuosi

Kaik­ki yhdes­sä pake­tis­sa: säh­kö­pos­ti, tal­len­nus­ti­la ja kat­ta­va vali­koi­ma lois­ta­via Microsoft-sovelluksia. 

Lue lisää »

Yhteen­so­pi­va Win­dows 10:n, Win­dows 8.1:n, Win­dows 7 Ser­vice Pack 1:n ja kah­den uusim­man Mac-käyt­tö­jär­jes­tel­mä­ver­sion kans­sa. Kaik­ki kie­let mukana.

Mic­ro­soft 365 Busi­ness Essen­tials hin­taan 50,40 €/vuosi

Kaik­ki yri­tyk­se­si vält­tä­mät­tö­mim­mät työ­ka­lut: säh­kö­pos­ti, tal­len­nus­ti­la ja Word‑, Excel- sekä Power­Point-sovel­luk­sen verkkoversio. 

Lue lisää »

Yhteen­so­pi­va Win­dows 10:n, Win­dows 8.1:n, Win­dows 7 Ser­vice Pack 1:n ja kah­den uusim­man Mac-käyt­tö­jär­jes­tel­mä­ver­sion kans­sa. Kaik­ki kie­let mukana.

Ver­tai­le ja valit­se yri­tyk­sel­le­si sopi­vin vaihtoehto

Mic­ro­soft 365 Busi­ness Pre­mium hin­taan 126 €/vuosi

 • Valit­se­mal­la Mic­ro­soft 365 Busi­ness Pre­mium ‑pake­tin saat yri­tys­säh­kö­pos­tin, johon sisäl­tyy 50 Gt:n pos­ti­laa­tik­ko, ja mukau­te­tun säh­kö­pos­tio­soit­teen, esi­mer­kik­si muo­dos­sa: etunimi.sukunimi@yritys.fi tai info@yritys.fi.
 • Saat käyt­töö­si kaik­ki seu­raa­vat työ­pöy­tä­so­vel­luk­set: Out­look, Word, Excel, Power­Point ja One­No­te (sekä PC-konei­siin sovel­tu­vat: Access ja Publisher).
 • Pre­mium-paket­tiin sisäl­tyy myös Out­loo­kin, Wor­din, Exce­lin ja Power­Poin­tin verkkoversiot.
 • Saat tie­dos­to­jen tal­len­ta­mis­ta ja jaka­mis­ta var­ten 1 Tt:n ver­ran pil­vi­pal­ve­lin­ti­laa OneDri­ves­sa.
 • Saat yri­tyk­se­si laa­jui­sen int­ra­ne­tin ja ryh­mä­si­vus­tot Sha­re­Poin­tis­sa.
 • Pre­mium-paket­ti sisäl­tää myös yri­tyk­sen sisäi­seen tii­mi­työ­hön erin­omai­ses­ti sovel­tu­van Mic­ro­soft Team­sin, jon­ka ansios­ta ihmi­set, työt ja kes­kus­te­lut ovat samas­sa paikassa.
 • Mic­ro­soft Yam­me­rin avul­la jaat tie­toa työ­ryh­mien välil­lä ja jaat työt projekteiksi.
 • Onli­ne-ajan­va­raus­ka­len­te­ri Boo­king­sin avul­la esi­mer­kik­si asiak­kaa­si näke­vät vapaat aika­si ja voi­vat vara­ta ajan, joka päi­vit­tyy auto­maat­ti­ses­ti kalenteriisi.
 • Pre­mium-paket­ti sisäl­tää myös Mic­ro­soft Plan­ne­rin, joka hel­pot­taa töi­den suun­nit­te­lua ja jakoa.

Pre­mium-paket­ti mah­dol­lis­taa myös video- ja verk­ko­ko­kouk­set jopa 250 käyttäjälle

Mic­ro­soft 365 Busi­ness Essen­tials hin­taan 50,40 €/vuosi

 • Valit­se­mal­la Mic­ro­soft 365 Busi­ness Essen­tial­sin saat käyt­töö­si 50 Gt:n säh­kö­pos­ti­laa­ti­kon mukau­te­tul­la säh­kö­pos­tio­soit­teel­la, esi­mer­kik­si muo­dos­sa: etunimi.sukunimi@yritys.fi tai info@yritys.fi.
 • Saat käyt­töö­si myös Outlook‑, Word‑, Excel-ja Power­Point-sovel­luk­sen verkkoversion.
 • Lisäk­si Essen­tials-paket­tiin sisäl­tyy 1 Tt:n ver­ran OneDri­ve-tal­len­nus­ti­laa hel­pot­ta­maan tie­dos­to­jen tal­len­nus­ta ja jakamista.
 • Paket­tiin ei sisäl­ly Mic­ro­soft-sovel­lus­ten työpöytäversioita.

Lue lisää Mic­ro­soft 365 ‑pal­ve­luis­ta

50 Gt:n sähköpostilaatikko

Busi­ness Pre­mium- ja Busi­ness Essen­tials ‑pake­tis­sa sinul­la on käy­tös­sä­si yri­tys­ta­son säh­kö­pos­ti ja 50 giga­ta­vun käyt­tä­jä­koh­tai­set pos­ti­laa­ti­kot. Ammat­ti­mai­nen säh­kö­pos­tio­soi­te sovi­te­taan yri­tyk­se­si mukai­ses­ti, esi­mer­kik­si muo­toon etunimi.sukunimi@yrityksesinimi.fi. Yri­tys­säh­kö­pos­tin käyt­tä­mi­nen Out­loo­kin kaut­ta on help­poa kenel­le tahan­sa. Out­loo­kin avul­la saat käyt­töö­si säh­kö­pos­tin, kalen­te­rin ja yhteys­tie­dot, kaik­ki käte­väs­ti yhdes­tä pai­kas­ta. Säh­kö­pos­tiin integroi­dun kalen­te­rin avul­la suun­nit­te­let aika­tau­lusi vai­vat­to­mas­ti, tar­kis­tat kol­le­go­je­si kalen­te­rin ja luot sekä hyväk­syt kokous­kut­sun helposti.

Pre­mium-pake­tis­sa voit käyt­tää säh­kö­pos­tia joko työ­pöy­tä- tai selain­ver­sio­na, kun taas Essen­tials-pake­tis­sa käy­tät Out­loo­kin verkkoversiota.

OneDri­ve-tal­len­nus­ti­la

Kaik­ki tar­joa­mam­me Mic­ro­soft-pake­tit sisäl­tä­vät 1 tera­ta­vun ver­ran OneDri­ve-tal­len­nus­ti­laa. OneDri­ven ansios­ta tie­dos­to­jen tal­len­ta­mi­nen ja jaka­mi­nen on help­poa mis­sä ja mil­loin tahan­sa. Voit jakaa tie­dos­tot käte­väs­ti sekä yri­tyk­sen sisäl­lä että sen ulkopuolella.

Voit muo­ka­ta tie­dos­to­ja ja tal­len­taa ne aina auto­maat­ti­ses­ti OneDri­veen, etsiä ja hal­lin­noi­da tie­dos­to­ja hel­pos­ti sekä yhteis­muok­kauk­sen ansios­ta työs­tää tie­dos­toa yhtä aikaa mui­den käyt­tä­jien kanssa.

Perin­tei­set Mic­ro­soft 365 sovellukset

Busi­ness Pre­mium- ja Busi­ness-paket­tien ansiois­ta saat käyt­töö­si Mic­ro­sof­tin tutut työ­pöy­tä­so­vel­luk­set: Out­look, Word, Excel, Power­Point ja One­No­te (sekä Access ja Publis­her PC-konei­siin). Lisäk­si saat käyt­töö­si myös Wor­din, Exce­lin ja Power­Poin­tin verkkoversiot.

Työ­ka­lut tii­mi­työn ja orga­ni­saa­tion vies­tin­nän tueksi

Busi­ness Pre­mium- ja Busi­ness Essen­tials ‑paket­tiin sisäl­ty­vät myös teh­tä­vien hal­lin­taan sovel­tu­va Mic­ro­soft Plan­ner ja tii­mi­työs­ken­te­lyä tuke­va Mic­ro­soft Teams. Mic­ro­soft Sha­re­Poin­tin avul­la tie­dos­to­jen, uutis­ten ja resurs­sien jaka­mi­nen on vai­va­ton­ta eri­lais­ten ryh­mien kes­ken niin työ­pai­kan sisäl­lä kuin ulko­puo­lel­la­kin. Sha­re­Poin­tin avul­la voit vies­tiä työn­te­ki­jöil­le­si int­ra­ne­tin kaut­ta, ja help­po­käyt­töi­sen mobii­li­so­vel­luk­sen ansios­ta pysyt­te aina ajan tasalla.

Yam­mer yhtei­sö­pal­ve­lu puo­les­taan takaa sau­mat­to­man yhteis­työn koko orga­ni­saa­tion kes­ken. Yam­me­rin avul­la perus­tat hel­pos­ti uusia ryh­miä aihei­den tai kiin­nos­tuk­sen koh­tei­den perus­teel­la ja luot, jaat sekä muok­kaat tie­dos­to­ja käte­väs­ti ryh­män sisäl­lä. Verk­ko­neu­vot­te­luso­vel­luk­sen ansios­ta pidät kokouk­set käte­väs­ti ver­kos­sa ja yhteis­työ sujuu pit­kien­kin väli­mat­ko­jen takaa.

Ajan­va­raus­jär­jes­tel­mä sinun ja asiak­kaa­si välillä

Busi­ness Pre­mium ‑paket­tiin sisäl­ty­vä Boo­kings on pie­ny­ri­tyk­sil­le suun­ni­tel­tu ajan­va­raus­jär­jes­tel­mä, jon­ka avul­la pysyt aina ajan tasal­la. Help­po­käyt­töi­sen ajan­va­raus­si­vun ansios­ta asiak­kaa­si varaa­vat ajan muu­ta­mal­la klik­kauk­sel­la ja saa­vat sii­tä vah­vis­tuk­sen säh­kö­pos­tiin­sa. Boo­king­sin avul­la kalen­te­ri­kut­su­jen lähet­tä­mi­nen, ajan­va­rauk­sen muut­ta­mi­nen ja peruut­ta­mi­nen on help­poa. Vaik­ka asia­kas varai­si ajan mie­luum­min puhe­li­mit­se, voi­daan tapaa­mi­nen lisä­tä Boo­king­siin, joka huo­leh­tii vah­vis­tuk­sen ja muis­tu­tus­ten lähettämisestä.

Ota yhteyt­tä ja tilaa Mic­ro­soft 365 ‑paket­ti

Etkö löy­tä­nyt mie­lui­saa paket­tia yri­tyk­sel­le­si?
Ei hätää – Me autam­me sinua etsi­mään yri­tyk­sel­le­si sopi­vim­man vaihtoehdon.