Miten hyö­dyn Google Analyticsistä?

Miten Google Analyticsiä käytetään

Sisällysluettelo

Google Ana­ly­tics on verk­ko­si­vu­jen kävi­jä­seu­ran­ta­da­tan seu­raa­mi­seen ja sen hyö­dyn­tä­mi­seen tar­koi­tet­tu ilmai­nen työ­ka­lu. Kävi­jä­seu­ran­nan tulok­set tar­joa­vat arvo­kas­ta tie­toa, jon­ka avul­la verk­ko­si­vuis­ta voi­daan teh­dä entis­tä­kin parem­mat. Artik­ke­lis­sa ker­ro­taan, mil­lais­ta dataa työ­ka­lun avul­la saadaan.

Maa­il­man suo­si­tuin analytiikkatyökalu

Google Ana­ly­tics on maa­il­man suo­si­tuin ana­ly­tiik­ka­työ­ka­lu, jon­ka avul­la voi­daan kerä­tä arvo­kas­ta tie­toa omien verk­ko­si­vu­jen, kuten blo­gin, verk­ko­kau­pan tai koti­si­vu­jen kävi­jöis­tä. Ana­ly­tic­sin käyt­tö on täy­sin ilmais­ta, mut­ta työ­ka­lun tar­joa­ma val­ta­va mää­rä dataa voi aluk­si tun­tua mel­koi­sel­ta suol­ta. Tähän artik­ke­liin on koot­tu Ana­ly­tic­sin tar­joa­mis­ta perus­ra­por­teis­ta sel­lai­nen infor­maa­tio, jon­ka avul­la uusi käyt­tä­jä pää­see liikkeelle.

Perus­ra­por­tit

Ana­ly­tiik­ka­työ­ka­lus­sa on vii­si perus­ra­port­tia: 1. Reaa­liai­kai­nen, 2. Ylei­sö, 3. Han­kin­ta, 4. Käyt­täy­ty­mi­nen ja 5. Kon­ver­siot. Rapor­tit anta­vat muun muas­sa reaa­liai­kais­ta tie­toa sivun tämän­het­ki­sis­tä kävi­jöis­tä, tie­toa sivun kävi­jä­mää­ris­tä ja vie­rai­li­jois­ta sekä miten nämä ovat pää­ty­neet sivuil­le ja mil­lai­sia toi­men­pi­tei­tä siel­lä tehneet.

Jokai­nen vii­des­tä kate­go­rias­ta sisäl­tää niin kut­su­tun yleis­kat­sauk­sen, jos­sa ker­ro­taan yhteen­ve­to kate­go­rian tär­keim­mis­tä tie­dois­ta ja ver­tail­laan sitä mui­hin kate­go­rioi­hin. Yleis­kat­saus­ten lisäk­si jokai­nen kate­go­ria sisäl­tää usei­ta eril­li­siä raport­te­ja, jois­ta jokai­nen antaa spe­si­fim­pää tie­toa hie­man eri näkö­kul­mis­ta. Esi­mer­kik­si han­kin­ta-kate­go­rian yleis­kat­saus-osuus ker­too, mil­lä eri tavoin käyt­tä­jät ovat sivus­tol­le tul­leet, kun taas yksi­tyis­koh­tai­sem­pi social-raport­ti ker­too, kuin­ka moni sosi­aa­li­sen median kaut­ta tul­leis­ta kävi­jöis­tä on tul­lut vaik­ka­pa Ins­ta­gra­min kautta.

Seu­raa­vak­si tar­kas­tel­laan yksi­tel­len jokais­ta vii­des­tä perus­ra­por­tis­ta. Teks­tis­sä kes­ki­ty­tään sekä yleis­kat­sauk­siin että spe­si­fim­piin raport­tei­hin sen mukaan, mis­tä mil­loin­kin löy­tyy aloit­te­le­val­le Ana­ly­tic­sin käyt­tä­jäl­le rele­vant­tia tietoa.

1. Reaa­liai­kai­nen

Google Ana­ly­tic­sin reaa­liai­kai­nen-kate­go­rias­ta saa­daan sen nimen mukai­ses­ti tie­toa sivus­ton käyt­tä­jis­tä reaa­lia­jas­sa. Rapor­tit ker­to­vat esi­mer­kik­si, mon­ta­ko kävi­jää sivus­tol­la on täl­lä het­kel­lä ja mil­lä sivuil­la kävi­jät juu­ri nyt ovat.

Reaa­liai­kais­ten kävi­jä­tie­to­jen seu­ran­nas­ta voi­daan hyö­tyä esi­mer­kik­si sil­loin, kun sivuil­la on teh­ty jokin muu­tos. Rapor­teis­ta saa­ta­van datan avul­la voi­daan reaa­lia­jas­sa sel­vit­tää, miten esi­mer­kik­si juu­ri käyn­tiin pol­kais­tu mai­nos­kam­pan­ja, uusi twiit­ti tai uutis­kir­je vai­kut­ta­vat kävi­jä­mää­riin ja vie­rai­li­joi­den toi­min­taan sivus­tol­la. Muu­ta­man sekun­nin vii­veel­lä on siis mah­dol­lis­ta tar­kis­taa, mil­lai­nen mer­ki­tys vaik­ka­pa blo­gia mai­nos­ta­val­la some­pos­tauk­sel­la on sivus­ton liikenteeseen.

2. Ylei­sö

Google Ana­ly­tic­sin ylei­sö-raport­tien avul­la saa­daan kat­ta­vas­ti tie­toa kävi­jä­mää­ris­tä ja ennen kaik­kea sii­tä, mil­lai­sia kävi­jöi­tä sivuil­la vie­rai­lee. Raport­tien avul­la voi­daan tar­kas­tel­la kävi­jä­mää­riä mil­tä tahan­sa halu­tul­ta ajan­jak­sol­ta. Mää­rät saa­daan tie­tää vaik­ka­pa tun­nin tark­kuu­del­la tai kävi­jä­mää­riä voi­daan tut­kia jopa vuo­den ajalta.

 

Google Analytics yleisö

Ylei­sö-kate­go­rias­sa on myös raport­ti, jon­ka avul­la saa­daan tie­tää esi­mer­kik­si, kuin­ka monet kävi­jöis­tä ovat uusia ja kuin­ka monet ovat vie­rail­leet sivus­tol­la ennen­kin. Tämä raport­ti löy­tyy koh­das­ta käyt­täy­ty­mi­nen.

Kävi­jä­mää­riin liit­ty­vien kysy­mys­ten lisäk­si ylei­sö-kate­go­rias­ta saa­daan monen­lais­ta tie­toa kävi­jöi­den taus­tois­ta. Geo-raport­ti esi­mer­kik­si ker­too, mis­tä mais­ta ja kau­pun­geis­ta käyt­tä­jät ovat sekä mitä kiel­tä he puhu­vat. Näi­den tie­to­jen valos­sa voi­daan esi­mer­kik­si tar­kis­taa, onko mai­nok­set koh­dis­tet­tu maan­tie­teel­li­ses­ti oikeil­le kohderyhmille.

Jos huo­ma­taan, että sivus­tol­le tulee pal­jon kävi­jöi­tä sel­lai­sis­ta kau­pun­geis­ta, joi­ta ei ole otet­tu mai­non­nas­sa tai sivus­ton sisäl­löis­sä huo­mioon, voi­daan nii­tä muo­ka­ta parem­min kaik­kia vie­rai­li­joi­ta pal­ve­le­vik­si. Mikä­li kävi­jöis­tä halu­taan vie­lä­kin tar­kem­paa tie­toa, voi­daan siir­tyä demo­gra­fi­set tie­dot ‑raport­tiin, jos­ta näh­dään käyt­tä­jien ikä- ja sukupuolijakauma.

Tek­no­lo­gia-rapor­til­ta näh­dään ylei­sim­mät käyt­tö­jär­jes­tel­mät, pal­ve­lun­tar­joa­jat ja selai­met, joi­ta vie­rai­li­jat ovat käyt­tä­neet. Dataa hyö­dyn­täen voi­daan esi­mer­kik­si pyr­kiä var­mis­ta­maan, että sivut toi­mi­vat jat­kos­sa mah­dol­li­sim­man hyvin eten­kin näis­sä selaimissa.

Mobii­li-rapor­tin avul­la taas näh­dään, min­kä­lai­sil­la lait­teil­la sivus­toa käy­te­tään. Ana­ly­tic­sin käyt­tä­jä voi esi­mer­kik­si panos­taa sivus­ton­sa res­pon­sii­vi­suu­teen tie­täes­sään, että val­tao­sa käyt­tä­jis­tä selaa sivu­ja puhe­li­mel­la tai tabletilla.

Pidät­kö luke­mas­ta­si? Haluai­sit­ko lisää kiin­nos­ta­vaa sisältöä?

3. Han­kin­ta

Han­kin­ta-kate­go­rian avul­la saa­daan tie­tää, miten käyt­tä­jät löy­tä­vät sivus­tol­le. Han­kin­nan yleis­kat­saus ker­too esi­mer­kik­si, mitä kaut­ta kävi­jät tule­vat sivuil­le ja miten käyt­tä­jä­mää­rät jakau­tu­vat eri läh­tei­den välille.

Ana­ly­tics jakaa ylei­sön han­kin­nan nel­jään eri kate­go­ri­aan sen mukaan, mis­tä läh­teis­tä käyt­tä­jät tule­vat. Ensim­mäi­nen läh­de on orga­nic search, joka ker­too haku­ko­nei­den kaut­ta saa­pu­neen kävijämäärän.

Toi­nen läh­de on direct, joka ker­too esi­mer­kik­si nii­den kävi­jöi­den mää­rän, jot­ka ovat tul­leet sivul­le kir­joit­ta­mal­la verk­ko­si­vun osoit­teen osoi­te­ri­vil­le tai käyt­tä­mäl­lä kir­jan­merk­kiä. Tämän läh­teen koh­dal­la kan­nat­taa kui­ten­kin muis­taa, että direct sisäl­tää myös sel­lai­set kävi­jät, joi­den läh­det­tä Google ei syys­tä tai toi­ses­ta pys­ty tunnistamaan.

Kol­mas läh­de on nimel­tään social, joka viit­taa sosi­aa­li­sen median kaut­ta tul­lei­siin kävi­jöi­hin. Social-kate­go­rias­ta löy­ty­väl­tä kaik­ki lii­ken­ne ‑rapor­til­ta on myös mah­dol­lis­ta tar­kis­taa, tulee­ko eni­ten käyt­tä­jiä vaik­ka­pa Ins­ta­gra­min, Face­boo­kin vai Lin­ke­dI­nin kautta.

Nel­jäs läh­de on refer­ral eli viit­taus, joka sisäl­tää kaik­ki ne kävi­jät, jot­ka ovat pää­ty­neet sivul­le jon­kun lin­kin kaut­ta. Viit­tauk­set-läh­de pitää siis sisäl­lään kaik­ki ne verk­ko­si­vut, joi­den kaut­ta sivuil­le tulee lii­ken­net­tä. Näi­hin läh­tei­siin voi pereh­tyä tar­kem­min klik­kaa­mal­la auki viit­tauk­set-rapor­tin.

 

Google Analytics Hankinta

 

Näi­den nel­jän tulo­ta­van seu­ran­nan lisäk­si Google Ana­ly­tics voi­daan kyt­keä Google Ads ‑tiliin (ent. Google AdWords), jol­loin saa­daan dataa sii­tä, miten onnis­tu­nees­ti Google-mai­non­ta tuot­taa sivuil­le lii­ken­net­tä. Tämän tie­don valos­sa voi­daan­kin sit­ten esi­mer­kik­si tar­kis­taa, ettei tur­haan mak­se­ta sel­lai­sis­ta hakusa­nois­ta, jot­ka eivät tuo­ta lii­ken­net­tä sivuille.

4. Käyt­täy­ty­mi­nen

Käyt­täy­ty­mi­nen-kate­go­rian rapor­tit ker­to­vat Ana­ly­tic­sin käyt­tä­jäl­le, miten net­ti­si­vu­jen käyt­tä­jät toi­mi­vat sivus­tol­la. Eri­lais­ten käyt­täy­ty­mi­seen liit­ty­vien raport­tien avul­la saa­daan esi­mer­kik­si tie­toa sii­tä, miten kävi­jät liik­ku­vat sivus­ton sisäl­lä, kuin­ka kau­an he viet­tä­vät aikaa sivuil­la ja mil­tä sivul­ta he poistuvat.

Kävi­jöi­den kes­ki­mää­räi­sen sivuil­la vie­te­tyn ajan näkee heti yleis­kat­sauk­ses­ta. Kävi­jän kul­ku ‑raport­ti taas visua­li­soi kävi­jän vuo­ro­vai­ku­tuk­sen sivus­ton kans­sa, mikä käy­tän­nös­sä tar­koit­taa sitä, miten kävi­jä on liik­ku­nut sivul­ta toi­sel­le istun­ton­sa aika­na. Kävi­jän kul­ku ‑rapor­tin avul­la saa­daan­kin tie­tää, liik­kuu­ko ylei­sö sivus­tol­la halu­tul­la taval­la, eli siir­ry­tään­kö esi­mer­kik­si verk­ko­kau­pan tuo­te­si­vul­ta yleen­sä suo­raan kas­sal­le, vaik­ka toi­vee­na oli­si, että ennen mak­sua tut­kit­tai­siin vie­lä mui­ta tuo­te­si­vu­ja. Kävi­jöi­den kul­ku­rei­tit ker­to­vat tie­tys­ti myös sii­tä, mil­lai­nen sisäl­tö on ylei­sön mie­les­tä kiin­nos­ta­vaa ja miten sisäl­tö­jä voi­tai­siin päi­vit­tää entis­tä mie­len­kiin­toi­sem­mik­si ja paremmiksi.

 

Google Analytics Kävijän kulku

 

Käyt­täy­ty­mis­tie­dois­ta näh­dään myös sivu­jen väli­tön pois­tu­mis­pro­sent­ti. Väli­tön pois­tu­mi­nen kos­kee nii­tä kävi­jöi­tä, jot­ka ovat istun­non aika­na vie­rail­leet ainoas­taan yhdel­lä sivul­la, ilman että ovat siir­ty­neet sivus­tol­la eteen­päin. Kyse ei siis nimes­tä huo­li­mat­ta ole sii­tä, että suu­ri välit­tö­män pois­tu­mi­sen pro­sent­ti ker­toi­si kävi­jöi­den pois­tu­van välit­tö­mäs­ti sivus­tol­le saa­vut­tu­aan. On mah­dol­lis­ta, että kävi­jät viih­ty­vät sivul­la pit­kään­kin siir­ty­mät­tä kui­ten­kaan muil­le välilehdille.

Ana­ly­tic­sin tie­to­jen mukaan välit­tö­mään pois­tu­mi­seen joh­ta­nut istun­to oli­si kes­tä­nyt 0 sekun­tia, mikä joh­tuu ainoas­taan sii­tä, että istun­to­jen kes­to pys­ty­tään las­ke­maan vas­ta, kun sivuil­le siir­ty­mis­tä seu­raa jokin toi­nen toi­men­pi­de, kuten klik­kaus toi­sel­le sivulle.

Sivus­ton sisäl­tö ‑raport­ti antaa arvo­kas­ta tie­toa sii­tä, mil­lä ala­si­vul­la käyt­tä­jät viih­ty­vät. Rapor­til­ta voi­daan tar­kas­taa myös yksit­täis­ten sivu­jen pois­tu­mis­pro­sen­tit. Nämä pro­sen­tit ker­to­vat, välit­tö­mäs­tä pois­tu­mis­pro­sen­tis­ta poi­ke­ten, min­kä sivu­jen kaut­ta kävi­jät läh­te­vät sivus­tol­ta pois. Rapor­tin avul­la saa­kin käte­väs­ti tie­tää, mitä sivu­ja ken­ties kan­nat­tai­si kehittää.

Sivus­ton nopeus ‑raport­ti ker­too, kuin­ka nopeas­ti sivut kes­ki­mää­rin latau­tu­vat. Sivus­ton lataus­no­peus on olen­nai­nen käyt­tä­jä­mu­ka­vuu­teen vai­kut­ta­va seik­ka, ja jos huo­ma­taan, että jokin sivuis­ta latau­tuu eri­tyi­sen hitaas­ti, voi­daan kyseis­tä sivua muo­ka­ta kevyem­mäk­si ja täl­lä tavoin opti­moi­da sivun käytettävyyttä.

5. Kon­ver­siot

Google Ana­ly­tics mah­dol­lis­taa myös sivus­tol­la tapah­tu­vien lop­puun­vie­ty­jen toi­men­pi­tei­den eli kon­ver­sioi­den seu­raa­mi­sen. Kon­ver­sioi­den mit­taa­mi­nen edel­lyt­tää, että Ana­ly­tics-työ­ka­lun käyt­tä­jä aset­taa sivus­tol­leen eri­lai­sia tavoit­tei­ta. Täl­lai­sia tavoit­tei­ta voi­vat olla vaik­ka­pa yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen lähet­tä­mi­nen tai verk­ko­kaup­paos­ton suo­rit­ta­mi­nen. Tavoit­tei­den aset­ta­mi­ses­ta löy­tyy lisä­tie­toa Google Ana­ly­tic­sin ‑ohjeis­ta.

Ana­ly­tic­sin avul­la sen käyt­tä­jä oppii tun­te­maan ylei­sön­sä parem­min ja voi siten koh­den­taa onnis­tu­neem­min esi­mer­kik­si mai­non­taa ja tuot­taa sisäl­töä, joka pal­ve­lee parem­min koh­de­ryh­mään­sä. Lai­ta nämä vin­kit tal­teen ja tee sivuis­ta­si entis­tä­kin parem­mat Googlen tar­joa­man ana­ly­tii­kan avulla.

Asen­na Google Ana­ly­tics ‑työ­ka­lu WordPress-koti­si­vuil­le­si näi­den help­po­jen ohjei­den avulla.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo