Yri­tys­säh­kö­pos­ti ja toi­mis­to­työ­ka­lut Googlel­ta

Han­ki näp­pä­rät työ­ka­lut vies­tin­tään, suun­nit­te­luun sekä työntekoon

Google Works­pace on teho­kas ja ammat­ti­mai­nen yrityssähköposti 

Koti­si­vu­jen lisäk­si tar­joam­me yri­tyk­sel­le­si tehok­kaan työym­pä­ris­tön, Google Works­pace, jon­ka avul­la käy­tät gmail-säh­kö­pos­tia, kalen­te­ria ja mui­ta työn­teon väli­nei­tä samas­sa pai­kas­sa. Google Works­pace työs­tät, tal­len­nat ja säi­ly­tät sekä jaat tie­dos­to­si käte­väs­ti Dri­ve-pil­vi­tal­len­ti­mel­le. Voit käyt­tää sitä mis­sä ja mil­loin vain: sovel­luk­set toi­mi­vat tie­to­ko­neel­la, puhe­li­mel­la ja tabletilla.

Valit­se kah­des­ta vaih­toeh­dos­ta sinul­le sopivampi

Googlen Google Works­pace Basic kiin­te­ään vuo­si­hin­taan 62,40 €/käyttäjä

Pie­ny­ri­tyk­sel­le sovel­tu­va ammat­ti­mai­nen toi­mis­to-ohjel­ma­pa­ket­ti ja yri­tys­säh­kö­pos­ti 30 giga­ta­vun tallennustilalla.

Googlen Google Works­pace Busi­ness kiin­te­ään vuo­si­hin­taan 124,80 €/käyttäjä

Suur­ten yri­tys­ten tar­pei­siin sovel­tu­va paran­net­tu toi­mis­to-ohjel­ma­pa­ket­ti ja yri­tys­säh­kö­pos­ti rajat­to­mal­la tal­len­nus­ti­lal­la ja arkistoinnilla.

Tilaa nyt Google Works­pace Basic tai Google Works­pace Business

Ver­tai­le Google Works­pace ‑paket­te­ja ja valit­se yri­tyk­sel­le­si paras vaihtoehto

Google Works­pace sopii lois­ta­vas­ti pienyrittäjille

 • Valit­se­mal­la Google Works­pace Basicin saat käyt­töö­si Gmai­lin yri­tys­säh­kö­pos­tin yri­tyk­se­si domai­nil­la, esi­mer­kik­si muo­dos­sa etunimi.sukunimi@yrityksesidomain.fi.
 • Saat 30 Gt tal­len­nus­ti­laa Dri­ves­sa.
 • Google Works­pace Basic mah­dol­lis­taa myös HD-video­pu­he­lut jopa 25 osal­lis­tu­jan kesken.
 • Saat käyt­töö­si Han­gouts Cha­tin, jon­ka ansios­ta pidät yhteyt­tä kol­le­goi­hi­si sekä kah­den­kes­ki­sil­lä vies­teil­lä että ryhmächatilla.
 • Google Works­pace Basic sisäl­tää myös Gmai­liin, Han­gout­siin ja Dri­veen integroi­ta­van hel­pos­ti jaet­ta­vis­sa ole­van kalenterin. 
 • Google Works­pace Basiciin sisäl­tyy myös moni­puo­li­set sovel­luk­set esi­mer­kik­si teks­ti­tie­dos­to­jen (Docs), tau­lu­koi­den (Sheets) ja esi­tys­ten (Sli­des) luomiseen.

Pre­mium-paket­ti mah­dol­lis­taa myös video- ja verk­ko­ko­kouk­set jopa 250 käyttäjälle

Google Works­pace Busi­ness sovel­tuu suu­ril­le yri­tyk­sil­le ja vaa­ti­vam­paan­kin tarpeeseen

 • Valit­se­mal­la Google Works­pace saat käyt­töö­si Gmai­lin yri­tys­säh­kö­pos­tin yri­tyk­se­si domai­nil­la, esi­mer­kik­si muo­dos­sa etunimi.sukunimi@yrityksesidomain.fi.
 • Saat rajat­to­mas­ti tal­len­nus­ti­laa Dri­ves­sa.
 • Google Works­pace mah­dol­lis­taa myös HD-video­pu­he­lut jopa 25 osal­lis­tu­jan kesken.
 • Saat käyt­töö­si myös Han­gouts Cha­tin, jon­ka ansios­ta pidät yhteyt­tä kol­le­goi­hi­si sekä kah­den­kes­ki­sil­lä vies­teil­lä että ryhmächatilla.
 • Google Works­pace sisäl­tää myös Gmai­liin, Han­gout­siin ja Dri­veen integroi­ta­van hel­pos­ti jaet­ta­vis­sa ole­van kalenterin. 
 • Google Works­pace sisäl­tyy myös moni­puo­li­set sovel­luk­set esi­mer­kik­si teks­ti­tie­dos­to­jen (Docs), tau­lu­koi­den (Sheets) ja esi­tys­ten (Sli­des) luomiseen.

Lue lisää Google Works­pace ‑pal­ve­luis­ta

Yri­tys­säh­kö­pos­ti, joka toi­mii Gmai­lin kautta

Google Works­pace sisäl­tyy Gmai­lin tur­val­li­nen säh­kö­pos­ti yri­tyk­se­si domai­nil­la, esi­mer­kik­si muo­dos­sa etunimi.sukunimi@yrityksesimi.fi tai info@yrityksesinimi.fi. Säh­kö­pos­tia voit lukea kai­kil­ta lait­teil­ta mis­sä ja mil­loin tahan­sa. Myös ilman verk­ko­yh­teyt­tä on mah­dol­lis­ta lukea vies­te­jä ja kir­joit­taa luon­nok­sia. Google Works­pace Basic ‑ver­sion käyt­tä­jät saa­vat 30 giga­ta­vua pil­vi­tal­len­nus­ti­laa, ja Google Works­pace Busi­ness ‑ver­sion käyt­tä­jät rajat­to­mas­ti tallennustilaa.

Jae­tun kalen­te­rin avul­la pysyt­te aina ajan tasalla

Gmai­liin, yhteys­tie­toi­hin ja Dri­veen integroi­ta­van kalen­te­rin avul­la aika­tau­lut­ta­mi­nen on help­poa. Jaet­ta­va verk­ko­ka­len­te­ri mah­dol­lis­taa tapah­tu­mien jaka­mi­sen tai pel­kän vapaa- tai varat­tu-tie­don jaka­mi­sen mui­den käyt­tä­jien näh­tä­väk­si. Sen avul­la on help­poa luo­da kokous­kut­su­ja ja tar­kis­taa kol­le­goi­den käy­tet­tä­vyys esi­mer­kik­si aset­ta­mal­la kalen­te­rit käte­väs­ti päällekkäin.

Googlen toi­mis­to-ohjel­mat ovat helppokäyttöisiä

Uuden sisäl­lön luo­mi­nen, jaka­mi­nen sekä muok­kaa­mi­nen yksin ja yhdes­sä on help­poa Google Works­pacen toi­mis­to-ohjel­ma­so­vel­luk­sil­la. Sovel­luk­sis­ta löy­tyy muun muas­sa teks­tin­kä­sit­te­lyyn sovel­tu­va Google Docs, las­ken­ta­tau­lu­koi­den luo­mi­seen tar­koi­tet­tu Google Sheets ja esi­tys­ten teke­mi­seen sovel­tu­va Google Sli­des. Kyse­lyi­den ja lomak­kei­den luo­mi­nen onnis­tuu puo­les­taan Google Form­sin avul­la. Kaik­ki Googlen sovel­luk­sil­la teh­dyt tie­dos­tot tal­len­tu­vat käte­väs­ti Google Driveen.

Käy­tä hel­pos­ti myös mui­ta Googlen sovelluksia

Google Works­pace sisäl­ty­väl­lä tilil­lä käy­tät hel­pos­ti myös Googlen ilmai­sia sovel­luk­sia, kuten Google Ana­ly­tic­sia, Google Adsia ja Google Search Con­so­lea. Google Ana­ly­tic­sin avul­la seu­raat hel­pos­ti muun muas­sa yri­tyk­se­si koti­si­vu­jen kävi­jä­lii­ken­net­tä ja kon­ver­sioi­ta. Google Ads ‑digi­mark­ki­noin­tioh­jel­man avul­la voit puo­les­taan luo­da mai­nos­kam­pan­joi­ta ja sel­vit­tää esi­mer­kik­si koti­si­vu­je­si teks­ti­si­säl­tö­jen tär­keim­mät avain­sa­nat. Google Search Con­so­le tar­jo­aa sinul­le dataa sii­tä, miten hyvin koti­si­vusi pär­jää­vät Googlen haku­tu­lok­sis­sa. Sen avul­la voit tehos­taa hakukonenäkyvyyttäsi.

Ota yhteyt­tä ja tilaa Google Works­pace yri­tyk­se­si käyttöön

Tutus­tu myös Mic­ro­soft 365 ‑säh­kö­pos­ti ja ‑toi­mis­to-ohjel­ma­pa­ket­tei­him­me