Ilmai­set koti­si­vut yri­tyk­sel­le – mak­sut­to­mat sivu­vaih­toeh­dot esit­te­lys­sä

Ilmaiset-kotisivut

Sisällysluettelo

Olet­ko aikeis­sa teh­dä koti­si­vusi itse sääs­tääk­se­si rahaa? Täs­sä artik­ke­lis­sa ker­rom­me, mitä itse teh­dyis­sä koti­si­vuis­sa kan­nat­taa huo­mioi­da ja käym­me läpi suo­si­tuim­mat ilmai­set koti­si­vu­rat­kai­sut.

Ilmais­ten koti­si­vu­jen hyö­dyt ja hai­tat

Moni bud­jet­ti­tie­toi­nen pie­ny­rit­tä­jä har­kit­see yri­tyk­sen­sä koti­si­vu­jen teke­mis­tä itse. Var­sin­kin juu­ri aloit­ta­neel­la yri­tyk­sel­lä saat­taa olla suu­ri tar­ve sääs­tää kai­kes­sa mis­sä suin­kin voi, joten aja­tus ilmai­sis­ta koti­si­vuis­ta voi olla hyvin hou­kut­te­le­va. Kun pää­tät ovat­ko itse teh­dyt koti­si­vut oikea valin­ta yri­tyk­sel­le­si, huo­mioi seu­raa­vat hyö­dyt ja hai­tat:

+ Ilmai­sil­la sivuil­la pää­set alkuun ilman kus­tan­nuk­sia

Mikä­li yri­tyk­se­si bud­jet­ti ei sal­li rahal­lis­ta inves­toin­tia koti­si­vui­hin, itse teh­dyt ilmai­set sivut voi­vat olla aivan toi­mi­va rat­kai­su. Jos tuo­reel­la yri­tyk­sel­lä on vähän rahaa, mut­ta pal­jon yli­mää­räis­tä aikaa, sen ajan voi hyvin käyt­tää yri­tyk­sen koti­si­vu­jen paris­sa.

+ Et mak­sa omi­nai­suuk­sis­ta, joi­ta et tar­vit­se

Sivu­jen teke­mi­nen itse voi sopia yri­tyk­sel­le­si hyvin sil­loin, jos sivus­ton sisäl­löt ja haku­ko­ne­nä­ky­vyys eivät ole sinul­le tär­kei­tä, vaan yri­tyk­se­si koti­si­vut ovat vain paik­ka, jos­ta ole­mas­sa ole­vat kon­tak­tit löy­tä­vät yhteys­tie­to­si.

− Sivu­jen teke­mi­nen vie aikaa

Koti­si­vu­jen teke­mi­nen voi olla huo­mat­ta­van aikaa vie­vä pro­jek­ti, var­sin­kin kun jou­dut toden­nä­köi­ses­ti opet­te­le­maan koko­naan uuden jär­jes­tel­män sitä var­ten. Vaik­ka suo­si­tuim­mat ilmai­set koti­si­vua­lus­tat on yleen­sä teh­ty mel­ko nopeik­si ja käyt­tä­jäys­tä­väl­li­sik­si, sivu­jen teke­mi­seen ja hio­mi­seen voi ensi­ker­ta­lai­sel­ta tai tie­to­tek­niik­kaa hei­kom­min osaa­val­ta teki­jäl­tä sil­ti men­nä kau­an.

− Jou­dut kir­joit­ta­maan itse sivu­jen teks­ti­si­säl­löt

Sivus­ton teks­ti­si­säl­tö­jen tuot­ta­mi­seen täy­tyy vara­ta run­saas­ti aikaa. Usein teks­tien kir­joit­ta­mi­seen kuluu­kin enem­män aikaa kuin itse sivu­jen raken­ta­mi­seen. Hyvät sisäl­löt ovat sivu­jen tär­kein ele­ment­ti sekä haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den että poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den osto­pää­tös­ten kan­nal­ta, joten nii­hin pitää myös panos­taa kun­nol­la.

− Et vält­tä­mät­tä saa kaik­kea tar­vit­se­maa­si ilmai­sek­si

Ilmai­set koti­si­vua­lus­tat aut­ta­vat käyt­tä­jiä sivu­jen ulkoa­sun ja perus­ra­ken­teen luo­mi­ses­sa, mut­ta monet sivu­jen toi­min­nal­li­suu­det tai ele­men­tit saa käyt­töön vas­ta lisä­mak­sus­ta tai ne täy­tyy hank­kia muu­al­ta. Esi­mer­kik­si yri­tyk­sen logo vaa­tii yleen­sä graa­fi­sen suun­nit­te­li­jan pal­ve­lui­ta, ja moni­mut­kai­sem­piin omi­nai­suuk­siin kuten varaus­ka­len­te­riin tai verk­ko­kaup­paan tar­vi­taan mak­sul­li­sia lisä­osia. Myös sivu­jen haku­ko­neop­ti­moin­ti saat­taa vaa­tia ulko­puo­lis­ta apua.

Jos ilmai­nen koti­si­vu tun­tuu par­haal­ta rat­kai­sul­ta yri­tyk­sel­le­si, jokin seu­raa­vis­ta mak­sut­to­mis­ta vaih­toeh­tois­ta voi­si sopia sinul­le:

WordPress

Alun­pe­rin blo­ge­ja var­ten suun­ni­tel­tu WordPress on maa­il­man suo­si­tuin koti­si­vu­jen jul­kai­su­jär­jes­tel­mä. Sil­le on tar­jol­la val­ta­va vali­koi­ma eri­lai­sia val­mii­ta tee­mo­ja, joi­den avul­la sivuis­ta saa teh­tyä hyvin eri­lai­sia. Kuka tahan­sa pys­tyy teke­mään WordPres­siin omia tee­mo­ja ja lisä­osia, joten nii­tä löy­tyy WordPres­sil­le pal­jon enem­män kuin mil­le­kään muul­le ilmai­sel­le alus­tal­le.

Tee­mois­sa on yleen­sä val­mis lay­out, joka mää­rit­tää, mil­tä val­miit sivut tule­vat näyt­tä­mään. Näin ollen käyt­tä­jän ei tar­vit­se oma­ta juu­ri­kaan tai­teel­lis­ta sil­mää saa­dak­seen miel­lyt­tä­vän näköi­set koti­si­vut. Par­hais­sa tee­mois­sa käyt­tä­jä pää­see muok­kaa­maan sivu­jen raken­net­ta ja ulkoa­sua täy­sin vapaas­ti.

WordPres­sis­tä on tar­jol­la kak­si eri vaih­toeh­toa. WordPres­sin omil­la pal­ve­li­mil­la toi­mi­va wordpress.com ja wordpress.org, jos­ta käyt­tä­jä lataa WordPres­sin ja hank­kii sil­lä raken­ta­mil­leen sivuil­le domai­nin ja pal­ve­lin­ti­lat muu­al­ta.

WordPress.com:in ilmai­ses­sa ver­sios­sa käyt­tä­jän sivuil­la ei ole omaa domai­nia, mut­ta päi­vit­tä­mäl­lä pal­ve­lun mak­sul­li­seen ver­sioon sivuil­le saa unii­kin domai­nin. Itse käy­täm­me aina wordpress.orgista ladat­tua WordPres­siä, ja yllä­pi­däm­me asiak­kai­den sivut eril­li­sil­lä pil­vi­pal­ve­li­mil­la.

Monet wordpres­sin tee­mois­ta ovat mak­sul­li­sia, mut­ta tar­jol­la on myös pal­jon tyy­lik­käi­tä täy­sin ilmai­sia tee­mo­ja. Tar­jol­la ole­viin ilmai­siin tee­moi­hin voit tutus­tua muun muas­sa WordPres­sin omil­la verk­ko­si­vuil­la.

Itse tein joi­tain vuo­sia sit­ten oman port­fo­lio-sivu­ni yhdel­lä WordPres­sin ilmai­sis­ta tee­mois­ta. En tuol­loin juu­ri­kaan tun­te­nut WordPres­siä, joten jou­duin käyt­tä­mään aikaa jär­jes­tel­mään tutus­tu­mi­seen, ja sivu­jen teke­mi­seen kului usei­ta päi­viä. Kysei­ses­sä tee­mas­sa mah­dol­li­suu­det muo­ka­ta val­mis­ta lay­out­tia ja sivun raken­net­ta oli­vat var­sin rajal­li­set, joten en saa­nut sivuis­ta sen näköi­siä kuin oli­sin halun­nut.

Valit­tu tee­ma voi rajoit­taa sivun ele­ment­tien aset­te­lua. Esi­merk­ki­nä oma van­ha port­fo­lio­si­vu­ni.

 

Helpotkotisivut.fi tekee asiak­kai­den­sa verk­ko­si­vut WordPres­sin moni­puo­li­sel­la Ele­men­tor-raken­ta­jal­la ja Hel­lo-tee­mal­la, joil­la sivuis­ta pys­tyy teke­mään juu­ri sel­lai­set, kuin asia­kas tar­vit­see. Kysees­sä on mak­sul­li­nen tee­ma, mut­ta asiak­kaam­me saa­vat sen sivuil­leen käyt­töön ilman lisä­mak­sua.

Web­no­de

Web­no­de on kan­sain­vä­li­nen pal­ve­lu, jon­ka suo­sit­tu koti­si­vu­työ­ka­lu löy­tyy myös suo­men­kie­li­se­nä. Web­no­de on help­po­käyt­töi­nen verk­ko­si­vua­lus­ta, jos­sa käyt­tä­jä valit­see halua­man­sa val­miin sivu­poh­jan ja lisää sen pääl­le omat sisäl­tön­sä. Web­no­del­la käyt­tä­jä pys­tyy aika hel­pos­ti teke­mään yksin­ker­tai­sia sivu­ja, mut­ta vähän­kään vaa­ti­vam­piin sivu­rat­kai­sui­hin se sovel­tuu huo­nos­ti.

Web­no­den ilmai­ses­sa ver­sios­sa koti­si­vuil­le ei tule omaa domai­nia, vaan sivus­ton URL-osoit­teen lop­puun lisä­tään aina webnode.fi tai webnode.com. Web­no­den mak­sul­li­sis­sa sivu­pa­ke­teis­sa käyt­tä­jä saa domai­nin ensim­mäi­sek­si vuo­dek­si kau­pan pääl­le.

Wix

Wix on Web­no­dea moni­puo­li­sem­pi työ­ka­lu, jon­ka käyt­tö on pyrit­ty teke­mään mah­dol­li­sim­man hel­pok­si. Wixin val­mii­den sivu­poh­jien vali­koi­ma on hyvin laa­ja, ja käyt­tä­jä pys­tyy myös muut­ta­maan sivu­poh­jien eri ele­ment­tien som­mit­te­lua mie­lei­sek­seen. Wixin suu­rin vah­vuus onkin juu­ri sen jous­ta­vuus, mut­ta laa­jem­piin tai moni­mut­kai­sem­piin sivus­toi­hin kuten verk­ko­kaup­poi­hin se ei ole paras valin­ta.

Myös Wixis­sä käyt­tä­jän täy­tyy päi­vit­tää mak­sul­li­seen ver­sioon, jos halu­aa sivuil­leen oman domai­nin. Wix tar­jo­aa mak­sul­li­sen pal­ve­lun käyt­tä­jil­le domai­nin vuo­dek­si ilmai­sek­si.

Pidät­kö luke­mas­ta­si? Haluai­sit­ko lisää kiin­nos­ta­vaa sisäl­töä?

Weebly

Ilmai­sis­ta koti­si­vua­lus­tois­ta Weebly on yksi help­po­käyt­töi­sim­piä. Weeblys­sä koti­si­vut raken­ne­taan visu­aa­li­sel­la raken­ta­jal­la, jos­sa käyt­tä­jä voi hii­rel­lä raa­ha­ta ele­men­tit pai­koil­leen. Vali­tet­ta­vas­ti sivus­ton lay­ou­tia ei kui­ten­kaan pää­se muok­kaa­maan yhtä vapaas­ti kuin esi­mer­kik­si Wixis­sä, joten yri­tyk­set eivät saa sivuis­taan täy­sin itsen­sä näköi­siä.

Weeblys­sä­kin oman domai­nin käyt­tö sivuil­la vaa­tii päi­vit­tä­mis­tä johon­kin pal­ve­lun mak­sul­li­sis­ta ver­siois­ta.

Squa­res­pace

Squa­res­paces­sa sivut raken­ne­taan val­mii­den tee­mo­jen pääl­le, mut­ta alus­tan tee­ma­va­li­koi­ma on huo­mat­ta­vas­ti rajal­li­sem­pi kuin vaik­ka­pa WordPres­sis­sä. Squa­res­pacel­la pys­tyy sil­ti teke­mään näyt­tä­viä sivu­ja var­sin hel­pos­ti, ja jär­jes­tel­mä on nopea oppia.

Myös alus­tal­le tar­jol­la ole­vien lisä­osien mää­rä on pal­jon pie­nem­pi kuin WordPres­sis­sä, mut­ta Squa­res­pace vas­taa itse kai­kis­ta pal­ve­lus­sa käy­tet­tä­vis­tä lisä­osis­ta, joten nii­den toi­min­ta­var­muus on erit­täin hyvä.

Liquid­Blox

Liquid­Blox on koti­mai­nen koti­si­vua­lus­ta, jol­la käyt­tä­jä pys­tyy luo­maan näyt­tä­viä verk­ko­si­vu­ja. Pal­ve­lu tar­jo­aa val­mii­ta poh­jia sivus­to­suun­nit­te­lun avuk­si, mut­ta käyt­tä­jä voi myös hel­pos­ti raken­taa koti­si­vun­sa alus­ta saak­ka itse help­po­käyt­töi­sil­lä visu­aa­li­sil­la työ­ka­luil­la.

Liquid­Blox on Busi­ness Fin­lan­din tuke­ma­na kehi­tet­ty työ­ka­lu, jos­ta on halut­tu suun­ni­tel­la mah­dol­li­sim­man käyt­tä­jäys­tä­väl­li­nen. Sivus­ton mobii­li­ver­sio syn­tyy auto­maat­ti­ses­ti, ja koti­si­vu­jen myö­hem­mis­tä laa­jen­nuk­sis­ta ja jat­ko­ke­hi­tyk­ses­tä on pyrit­ty teke­mään nope­aa ja vai­va­ton­ta.

Liquid­Bloxin käy­tön voi aloit­taa mak­sut­ta, ja koti­si­vu­jen ensim­mäi­sen ver­sion voi myös jul­kais­ta ilmai­sek­si.

Voit myös teh­dä itse vain osia sivuis­ta­si

Jos haluat sääs­tää yri­tyk­se­si koti­si­vuis­sa, mut­ta pel­käät, ettei aika­si tai osaa­mi­se­si rii­tä sivu­jen raken­ta­mi­seen alus­ta lop­puun itse, voit myös jät­tää osan sivu­pro­jek­tis­ta ammat­ti­lai­sil­le.

Voit esi­mer­kik­si kir­joit­taa itse kaik­ki sivus­ton sisäl­löt, ja tila­ta sivut ammat­ti­lai­sel­ta. Jos taas sivus­ton luo­mi­nen käy sinul­ta hel­pos­ti, mut­ta hyvien teks­tien tuot­ta­mi­nen ei ota sujuak­seen, voit käyt­tää sisäl­tö­jen kir­joit­ta­mi­seen sisäl­lön­tuo­tan­non ammat­ti­lais­ta.

Olet­ko teke­mäs­sä itse koti­si­vusi?

Haluai­sit­ko kokeil­la koti­si­vu­jen raken­ta­mis­ta itse, mut­ta et ole var­ma mil­lä alus­tal­la sen teki­sit? Kaut­tam­me saat WordPres­sin ilmai­sek­si alus­tet­tu­na Ele­men­to­rin Hel­lo-tee­mal­la, jol­la pää­set hel­pos­ti liik­keel­le ilman koo­daus­osaa­mis­ta. Sivu­jen raken­ta­mi­nen Visual Buil­der ‑työ­ka­lul­la on erit­täin help­poa.

Mak­sat ainoas­taan domai­nis­ta 20 €:n vuo­si­mak­sun sekä pil­vi­pal­ve­li­mis­ta 15 € kuu­kau­des­sa. WordPres­sin Ele­men­tor-raken­ta­jan ja Hel­lo-tee­man käyt­tö sisäl­tyy hin­taan, mikä tar­koit­taa että sääs­tät 49 $/v lisens­si­kus­tan­nuk­set. 

Ota yhteyt­tä, niin käy­dään alus­ta­mas­sa sinul­le tyy­li­käs ja help­po­käyt­töi­nen Ele­men­tor-raken­ta­ja sekä Hel­lo-tee­ma ja pää­set raken­ta­maan uusia sivu­ja­si!

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valin­taan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esil­le.

Lue lisää »

Sisällysluettelo