Vink­ki haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den paran­ta­mi­seen – Päi­vi­tä van­hat blogitekstisi

Paivita vanhat blogitekstit

Sisällysluettelo

Sään­nöl­li­ses­ti tuo­tet­ta­val­la uudel­la sisäl­löl­lä voi­daan hou­ku­tel­la asiak­kai­ta ja paran­taa koti­si­vu­jen haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä. Mut­ta tie­sit­kö, että myös van­ho­jen sisäl­tö­jen päi­vit­tä­mi­nen ja muok­kaa­mi­nen pal­ve­le­vat sekä asiak­kai­ta että hakukoneita?

Sisäl­tö­mark­ki­noin­ti ja van­han sisäl­lön päivittäminen

Olem­me puhu­neet pal­jon sii­tä, kuin­ka sisäl­tö­mark­ki­noin­ti, kuten blog­gaa­mi­nen, on teho­kas kei­no hou­ku­tel­la uusia asiak­kai­ta ja paran­taa yri­tyk­sen koti­si­vu­jen hakukonenäkyvyyttä.

Poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le suun­nat­tu­jen hyö­dyl­lis­ten artik­ke­lien jul­kai­se­mi­nen vah­vis­taa par­haas­sa tapauk­ses­sa yri­tyk­sen asian­tun­ti­juus­ku­vaa ja herät­tää asiak­kais­sa mie­len­kiin­toa sekä luot­ta­mus­ta yri­tys­tä koh­taan. Samal­la laa­du­kas teks­ti­si­säl­tö ja hyvin opti­moi­dut avain­sa­nat sekä URL-osoi­te tehos­ta­vat sisäl­lön näky­vyyt­tä hakukoneissa.

Usein kui­ten­kin unoh­tuu, että artik­ke­lit myös van­he­ne­vat. Sil­loin nii­den haku­ko­ne­nä­ky­vyys sekä tar­peel­li­suus poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le heik­ke­nee. Van­hen­tu­nei­den blo­gi­teks­tien (joi­den eteen kir­joit­ta­ja on jos­kus näh­nyt vai­vaa) ei kui­ten­kaan tar­vit­se jää­dä tar­peet­to­mi­na loju­maan blo­gia­lus­tan peru­koil­le ilman, että kukaan enää kos­kaan eksyy nii­tä luke­maan. Sen sijaan van­ho­ja blo­gi­teks­te­jä voi­daan ja kan­nat­taa hyö­dyn­tää uudes­taan päi­vit­tä­mäl­lä ja muok­kaa­mal­la nii­tä niin, että ne tar­joa­vat jäl­leen ajan­koh­tais­ta, rele­vant­tia tie­toa luki­joil­le ja saa­vat uuden boos­tauk­sen myös haku­ko­nei­den silmissä.

Blo­gi­teks­tien hakukonenäkyvyys

Van­ho­ja blo­gi­teks­te­jä kan­nat­taa siis käy­dä läpi ja muo­ka­ta ajan tasal­le, sil­lä haku­ko­neet arvos­ta­vat sel­lai­sia sivus­to­ja, joi­den sisäl­tö­jä on vas­ti­kään päi­vi­tet­ty. Google halu­aa tar­jo­ta käyt­tä­jil­leen ajan­koh­tais­ta ja paras­ta mah­dol­lis­ta sisäl­töä, ja sisäl­töi­hin teh­tä­vät päi­vi­tyk­set vies­ti­vät Googlel­le, että sivu­jen omis­ta­ja välit­tää sisäl­löis­tään ja halu­aa pitää ne ajan tasalla.

Tuo­reen ja päi­vi­te­tyn sisäl­lön mer­ki­tyk­ses­tä haku­ko­ne­nä­ky­vyy­del­le kie­lii se, että esi­mer­kik­si Googlen haku­tu­lok­sis­sa näy­te­tään aina hae­tun sisäl­lön vii­mei­sim­män muu­tok­sen päiväys.

Googlen sil­mis­sä on myös parem­pi, mitä kat­ta­vam­min sivus­toa on päi­vi­tet­ty. Sik­si esi­mer­kik­si koko­nais­ten teks­tio­sioi­den pois­ta­mi­nen ja kor­vaa­mi­nen uusil­la on haku­ko­ne­nä­kö­kul­mas­ta tehok­kaam­paa kuin vaik­ka­pa yksit­täis­ten sano­jen tai virk­kei­den muokkaaminen.

Sivus­ton link­kiä ei kui­ten­kaan kan­na­ta kor­va­ta uudel­la, mikä­li se edel­leen sopii artik­ke­lin sisäl­töön. Mikä­li kes­to­link­kiä muo­ka­taan, van­hat lin­kit, jot­ka aiem­min ohja­si­vat artik­ke­liin, eivät enää toimi.

Päi­vi­tä tie­dot ajan tasalle

Haku­ko­nei­den lisäk­si myös luki­joi­ta kiin­nos­taa ajan­ta­sai­set ja rele­van­tit blo­gi­teks­tit. Van­hen­tu­nut ja vir­heel­li­nen tie­to ei vakuu­ta teks­tin pariin tul­lei­ta luki­joi­ta, vaan saat­taa pahim­mas­sa tapauk­ses­sa hei­ken­tää yri­tyk­sen uskot­ta­vuut­ta hei­dän sil­mis­sään. Van­hat blo­gi­teks­tit kan­nat­taa­kin käy­dä läpi ja tar­kis­taa niis­sä esi­te­tyt luvut ja fak­tat. Van­hen­tu­nut sisäl­tö kan­nat­taa pois­taa ja kor­va­ta uudel­la voi­mas­sao­le­val­la tiedolla.

Esi­mer­kik­si blo­giar­tik­ke­lit, jois­sa käsi­tel­lään aihei­ta, joi­hin liit­tyy eri­lai­sia lain­sää­dän­töön liit­ty­viä muut­tu­via kysy­myk­siä, on äärim­mäi­sen tär­ke­ää tar­kis­taa sään­nöl­li­sin välia­join. Kir­joi­tet­taes­sa vaik­ka­pa yri­tyk­sen koti­ta­lous­vä­hen­nyk­siin oikeut­ta­vis­ta pal­ve­luis­ta, on tär­ke­ää, että vero­vä­hen­nyk­sen enim­mäis­mää­rä ja ehdot ovat voi­mas­sao­le­vien mää­räys­ten mukaiset.

Fak­ta­tie­to­jen päi­vit­tä­mi­sen lisäk­si oli­si hyvä kiin­nit­tää huo­mio­ta myös teks­tien kir­joi­tusa­suun ja kor­ja­ta mah­dol­li­set näp­päi­ly­vir­heet sekä töke­röt lause­ra­ken­teet parem­mik­si. Kir­joit­taes­sa kehit­tyy koko ajan, eivät­kä blo­gin alku­tai­pa­leel­la jul­kais­tut teks­tit vält­tä­mät­tä ole yhtä ammat­ti­mai­sia kuin uudet kir­joi­tuk­set. Toi­si­naan voi siis olla hyvä roh­keas­ti muo­ka­ta myös teks­tien koko­nais­ra­ken­net­ta, otsi­koi­ta, lause­ra­ken­tei­ta ja tyy­liä. Lopuk­si on hyvä lukea koko teks­ti alus­ta lop­puun ja var­mis­taa, että se muo­dos­taa joh­don­mu­kai­ses­ti ete­ne­vän kokonaisuuden.

Pidät­kö luke­mas­ta­si? Haluai­sit­ko lisää kiin­nos­ta­vaa sisältöä?

Täy­den­nä van­ho­ja blogitekstejä

Blo­gi­teks­tien oli­si hyvä olla aina vähin­tään 300 sanan mit­tai­sia. Todel­la kil­pai­lu­ky­kyi­nen blo­giar­tik­ke­li on Googlen sil­mis­sä kui­ten­kin vas­ta sil­loin, kun se sisäl­tää yli 1000 tai jopa 2000 sanaa. Mitä pidem­pi teks­ti on, sitä enem­män tär­kei­tä avain­sa­no­ja sii­hen voi­daan luon­nol­li­sel­la taval­la sisäl­lyt­tää ja sitä kat­ta­vam­pi kuvaus sii­nä voi­daan aihees­ta antaa. Täl­lä tavoin pit­kä (laa­du­kas) teks­ti on lyhyt­tä teks­tiä enem­män haku­ko­nei­den mie­leen. Toi­saal­ta lyhyem­pi­kin teks­ti voi pär­jä­tä haku­tu­lok­sis­sa esi­mer­kik­si sil­loin, jos aihe itses­sään ei ole kovin kilpailtu.

Kan­nat­taa siis käy­dä läpi van­ho­ja blo­gi­teks­te­jä sii­tä näkö­kul­mas­ta, puut­tuu­ko niis­tä jotain aiheen kan­nal­ta olen­nais­ta ja sai­si­ko niis­tä täy­den­tä­mäl­lä opti­maa­li­sem­man mit­tai­sia. Uusia näkö­kul­mia ja infor­maa­tio­ta lisää­mäl­lä voi­daan hel­pos­ti jopa tupla­ta blo­gi­teks­tin pituus.

Samal­la, kun teks­tiä täy­den­ne­tään, kan­nat­taa myös artik­ke­lin raken­ne tar­kis­taa ja esi­mer­kik­si lisä­tä riit­tä­väs­ti väliot­si­koi­ta, jos teks­tin sana­mää­rä kas­vaa huomattavasti.

Sisäl­töä ei kui­ten­kaan kan­na­ta venyt­tää väki­sin, jos se ei tuo artik­ke­liin muu­ta lisä­ar­voa kuin enem­män sano­ja. Lyhyt ja kiin­nos­ta­va artik­ke­li on aina takuul­la parem­pi kuin tuhat­sa­nai­nen, jos­kin pit­kä­ve­tei­nen teksti.

Myös uudet lin­kit kan­nat­taa päi­vit­tää pos­tauk­seen. Olet­ko kir­joit­ta­nut artik­ke­lin jul­kai­sun jäl­keen aihees­ta, joka voi­si niin ikään kiin­nos­taa juu­ri tämän pos­tauk­sen luki­jaa? Lin­ki­tyk­set paran­ta­vat haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä, joten blo­gi­teks­teis­sä kan­nat­taa lin­ka­ta myös oman sivus­ton toi­siin artikkeleihin.

Päi­vi­tä ja lisää kuvia

Myös blo­giar­tik­ke­lei­den kuvat on hyvä käy­dä läpi, ja kor­va­ta nii­tä tar­vit­taes­sa tuo­reem­mil­la, nyky­ai­kai­sem­mil­la, hou­kut­te­le­vim­mil­la ja laa­duk­kaam­mil­la ver­sioil­la. Olet­ko ken­ties kehit­ty­nyt myös kuvaa­ja­na? Kuva­pank­ki­ku­vat tai van­hat itse ote­tut ja epä­tar­kat kuvat kan­nat­taa kor­va­ta uusil­la yksi­löl­li­sil­lä ja laa­duk­kail­la otok­sil­la. Kuva­pank­ki­ku­vat ovat kui­ten­kin hyvä vaih­toeh­to sil­loin, jos omia laa­duk­kai­ta kuvia ei ole saatavilla.

Jos van­han blo­gi­teks­tin pituus kas­vaa mer­kit­tä­väs­ti, on hyvä lisä­tä artik­ke­lin jouk­koon myös enem­män kuvia. Mie­len­kiin­toi­set, viih­dyt­tä­vät ja infor­ma­tii­vi­set kuvat täy­den­tä­vät teks­tis­sä sanot­tua, teke­vät pos­tauk­ses­ta visu­aa­li­ses­ti hou­kut­te­le­vam­man ja ennen kaik­kea teke­vät pit­kän ja kat­ta­van artik­ke­lin luke­mi­ses­ta kevyempää.

Lyhyt oppi­mää­rä kuvien opti­moin­nis­ta ‑artik­ke­lis­ta löy­dät lisää vink­ke­jä oikean­lais­ten kuvien valintaan.

Jaa päi­vi­te­tyt blo­gi­teks­tit somessa

Jae­tut blo­gi­pos­tauk­set eivät elä sosi­aa­li­ses­sa medias­sa kovin pit­kään, joten nii­den näky­vyyt­tä voi pyr­kiä tehos­ta­maan jaka­mal­la nii­tä myö­hem­min uudes­taan esi­mer­kik­si Face­boo­kis­sa tai Ins­ta­gra­mis­sa. Eten­kin sil­loin, kun van­hat blo­giar­tik­ke­lit on tuo­tu tähän päi­vään ja nii­hin on lisät­ty uusia mie­len­kiin­toi­sia näkö­kul­mia, on hyvä aika jakaa ne uudes­taan yri­tyk­sen somekanavissa.

Tuo ilmi, että blo­gi­teks­tiä on päivitetty

Blo­gi­teks­tien yhtey­des­sä on tär­ke­ää ker­toa luki­joil­le, mil­loin artik­ke­lia on vii­mek­si päi­vi­tet­ty. Päi­väyk­sen avul­la luki­jat voi­vat arvioi­da, kuin­ka ajan­koh­tais­ta ja rele­vant­tia blo­gin tar­joa­ma sisäl­tö mah­dol­li­ses­ti on. Päi­väys (esim. “Blo­gi­teks­ti päi­vi­tet­ty 7.5.2019”) on hyvä mer­ki­tä heti teks­tin alkuun.

Lopuk­si

Uuden sisäl­lön tuot­ta­mi­sen lisäk­si kan­nat­taa ottaa kaik­ki hyö­dyt irti myös van­hois­ta blo­gi­pos­tauk­sis­ta. Herä­tä van­hat artik­ke­lit uudel­leen eloon ja tar­joa vain ajan­ta­sais­ta tie­toa luki­joil­le­si, samal­la paran­nat artik­ke­lin haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä ja tehos­tat sivus­ton kävijäliikennettä.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo