Avain­sa­na­tut­ki­mus Googlen avain­sa­no­jen suunnittelijalla

avainsanatutkimus

Sisällysluettelo

Olet­ko kir­joit­ta­mas­sa verk­ko­si­vuil­le­si teks­ti­si­säl­töä, kuten pal­ve­lui­den kuvauk­sia, tuo­te-esit­te­lyi­tä tai blo­giar­tik­ke­lei­ta. Tie­sit­hän, että sinun tuli­si ensin teh­dä avain­sa­na­tut­ki­mus? Luet­tua­si tämän tie­dät, miten sen teet.

Mikä on avainsanatutkimus?

Avain­sa­na­tut­ki­mus on äärim­mäi­sen tär­keä osa verk­ko­si­vu­jen sisäl­lön­tuo­tan­toa. Se tar­koit­taa käy­tän­nös­sä sitä, että lis­ta­taan ne sanat ja useam­mis­ta sanois­ta koos­tu­vat lausek­keet, joil­la halut­tai­siin verk­ko­si­vu­jen löy­ty­vän hakukoneista.

Avain­sa­na­tut­ki­muk­sen perus­teel­la pää­te­tään, mitä sano­ja käy­te­tään verk­ko­si­vu­jen lin­keis­sä, Googlen haku­tu­lok­sis­sa näky­vis­sä metaot­si­kois­sa ja meta­ku­vauk­sis­sa sekä ennen kaik­kea net­ti­si­vu­jen teks­ti­si­säl­löis­sä, kuten otsi­kois­sa, lei­pä­teks­teis­sä ja esi­mer­kik­si blogiartikkeleissa.

Mik­si avain­sa­na­tut­ki­mus on tär­ke­ää tehdä?

Avain­sa­na­tut­ki­muk­sen idea­na on sel­vit­tää, mil­lä hakusa­noil­la ja haku­lausek­keil­la yri­tyk­se­si koh­de­ryh­mä, eli pal­ve­luis­ta­si ja tuot­teis­ta­si kiin­nos­tu­neet asiak­kaat etsi­vät tar­joa­ma­si kal­tais­ta sisäl­töä. Oikeil­la avain­sa­noil­la pyri­tään siis omal­ta osal­taan lisää­mään lii­ken­net­tä sivus­tol­la ja tavoit­ta­maan oikeat kohderyhmät.

Käy­te­tään­kö avain­sa­noi­na tuot­tei­den ja pal­ve­lui­den nimiä? Kyl­lä ja ei. Yllät­tä­vän usein netin­käyt­tä­jät etsies­sään tiet­ty­jä pal­ve­lui­ta käyt­tä­vät itsea­sias­sa aivan eri sano­ja kuin yrit­tä­jät puhues­saan tuot­teis­taan tai pal­ve­luis­taan. Tämä tar­koit­taa, ettei­vät poten­ti­aa­li­set asiak­kaat löy­dä yri­tyk­sen verk­ko­si­vu­ja, jos niis­sä ei ole käy­tet­ty oikei­ta avain­sa­no­ja. Oikeat avain­sa­nat sel­viä­vät avainsanatutkimuksella.

Ote­taan esi­mer­kik­si yri­tys, joka tar­jo­aa eri­lai­sia sade­ve­si­jär­jes­tel­mään liit­ty­viä tuot­tei­ta ja käyt­tää niis­tä nimi­tyk­siä, kuten vesi­kou­rut ja räys­täs­kou­rut. Poten­ti­aa­li­set asiak­kaat kui­ten­kin tun­te­vat tuot­teet rän­nei­nä, eivät­kä löy­dä yri­tyk­sen verk­ko­si­vu­ja täl­lä kan­san­omai­sem­mal­la haul­la, mikä­li yri­tys ei opti­moi jotain sivus­ton­sa ala­si­vua täl­lä kysei­sel­lä avainsanalla.

Muis­ta siis avain­sa­no­ja vali­tes­sa­si, että ne sanat, jot­ka sinä miel­lät vais­to­mai­ses­ti yri­tyk­se­si tär­keim­mik­si avain­sa­noik­si, eivät vält­tä­mät­tä ole sano­ja, joil­la koh­de­ryh­mä­si tekee hakuja.

Miten avain­sa­na­tut­ki­mus tehdään?

Avain­sa­na­tut­ki­mus aloi­te­taan kir­jaa­mal­la ylös sekä tuot­tei­den ja pal­ve­lui­den nimiä että nii­tä sano­ja, joil­la usko­taan poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den etsi­vän yri­tyk­sen tar­joa­maa sisäl­töä. Täs­sä koh­taa on siis tär­ke­ää yrit­tää aset­tua asiak­kai­den saappaisiin.

Yksit­täis­ten sano­jen lisäk­si kan­nat­taa poh­tia ja lis­ta­ta myös pidem­piä lausek­kei­ta, joil­la koh­de­ryh­mä voi­si teh­dä haku­ja. Pit­kän hän­nän avain­sa­nat tai haku­ter­mit ovat useam­mis­ta sanois­ta koos­tu­via haku­lausek­kei­ta (engl. Long-tail keyword), joil­la voi­daan esi­mer­kik­si täs­men­tää ja tar­ken­taa, mil­lai­sis­ta pal­ve­luis­ta ja tuot­teis­ta on kyse.

Yksit­täi­nen avain­sa­na voi esi­mer­kik­si hie­man kär­jis­täen olla pelk­kä “ravin­to­la” ja täs­men­tä­vä haku­lause­ke puo­les­taan “vegaa­ni­nen ravin­to­la Lah­ti”. Yksit­täis­ten avain­sa­no­jen lisäk­si myös esi­mer­kik­si eri­lai­sia kysy­myk­siä voi käyt­tää pit­kän hän­nän avain­sa­noi­na, kuten vaik­ka­pa “miten saa­da unta” (vrt. yksit­täi­nen avain­sa­na: nukahtaminen).

Miten ja mik­si avain­sa­no­jen kil­pai­lu tuli­si ottaa huomioon?

Pit­kän hän­nän avain­sa­no­ja kan­nat­taa pyr­kiä hyö­dyn­tä­mään eten­kin sil­loin, jos tär­keim­mät yksit­täi­set avain­sa­nat ovat todel­la kil­pail­tu­ja. Kil­pai­lu vai­kut­taa mer­kit­tä­väs­ti haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen, sil­lä todel­la kil­pail­luil­la avain­sa­noil­la löy­tyy luon­nol­li­ses­ti myös pal­jon eri­lai­sia sivu­ja. Pit­kän hän­nän avain­sa­nat ovat kui­ten­kin yleen­sä vähem­män kilpailtuja.

Mikä­li näky­vyyt­tä halu­taan saa­vut­taa kil­pail­luil­la avain­sa­noil­la, on varau­dut­ta­va sii­hen, että se vaa­tii pal­jon työ­tä. Pär­jä­täk­seen kil­pai­lus­sa yri­tyk­sen on tar­jot­ta­va sivus­to­vie­rai­li­joil­leen parem­paa sisäl­töä kuin kil­pai­li­jan­sa. On kir­joi­tet­ta­va kat­ta­vam­mat, mie­len­kiin­toi­sem­mat, hou­kut­te­le­vam­mat ja hyö­dyl­li­sem­mät sisäl­löt kuin muil­la. On tuo­tet­ta­va uut­ta sisäl­töä (esi­mer­kik­si blo­gi­teks­tien muo­dos­sa) useam­min kuin muut, ja päi­vi­tet­tä­vä van­haa sisäl­töä sään­nöl­li­ses­ti. Ja tot­ta kai tar­jot­ta­va myös muil­la tavoin parem­pi käyt­tä­jä­ko­ke­mus, esi­mer­kik­si kai­kil­le näy­töil­le skaa­lau­tu­vil­la, visu­aa­lis­ta sil­mää miel­lyt­tä­vil­lä ja nopeil­la verkkosivuilla.

Yli­pään­sä on otet­ta­va sisäl­lön lisäk­si huo­mioon myös lukui­sat muut haku­ko­neop­ti­moin­nin kan­nal­ta olen­nai­set sei­kat aina ulkoi­sis­ta lin­keis­tä sivus­to­vie­rai­li­joi­den kävi­jä­mää­riin ja link­ki­ra­ken­tei­siin. Haku­ko­neop­ti­moin­tiin vai­kut­ta­vis­ta teki­jöis­tä voit lukea lisää esi­mer­kik­si artik­ke­leis­tam­me Ohjeet haku­ko­neop­ti­moin­tiin ja Haku­ko­neop­ti­moin­ti Googles­sa – 205 vai­kut­ta­vaa teki­jää.

Miten Googlen avain­sa­no­jen suun­nit­te­li­ja toimii?

Sen jäl­keen, kun kaik­ki rele­van­tit yri­tyk­seen, sen pal­ve­lui­hin ja tuot­tei­siin liit­ty­vät avain­sa­nai­deat on lis­tat­tu, voi­daan avain­sa­na­tut­ki­muk­ses­sa ottaa avuk­si esi­mer­kik­si Googlen ilmai­nen avain­sa­no­jen suun­nit­te­li­ja (engl. Google Keyword Plan­ner). Ilmai­sen avain­sa­no­jen suun­nit­te­li­jan saat käyt­töö­si luo­mal­la tilin Googlen mai­non­ta­työ­ka­luk­si suun­ni­tel­tuun Google Adsiin. Ennen tilin luo­mis­ta kan­nat­taa kysyä avain­sa­na­tut­ki­mus­ta myös pal­ve­lun­tar­joa­jal­ta, kos­ka esi­mer­kik­si meil­lä se kuu­luu sisäl­lön­tuo­tan­non hintaan.

Avain­sa­no­jen suun­nit­te­li­jal­la voit sel­vit­tää sekä halua­mie­si avain­sa­no­jen haku­mää­rät ja kil­pai­lu­ti­lan­teen että löy­tää uusia avain­sa­no­ja. Voit aloit­taa hake­mal­la uusia avain­sa­nai­deoi­ta syöt­tä­mäl­lä haku­kent­tään tie­tyn kate­go­rian tai itse kek­si­mä­si avain­sa­nai­deat, jon­ka jäl­keen työ­ka­lu lis­taa sinul­le uusia ideoi­ta, jois­ta voit poi­mia sinul­le sopi­via sanoja.

Avain­sa­no­jen suun­nit­te­li­jaan voit myös syöt­tää jon­kin toi­sen verk­ko­si­vun osoit­teen ja hyö­dyn­tää esi­mer­kik­si kil­pai­li­joi­de­si sivuil­laan käyt­tä­miä hyviä avainsanoja.

Etsi oikeat avainsanat avainsanojen suunnittelijalla

Seu­raa­vak­si voit kat­soa itse lis­taa­mie­si ja avain­sa­na­suun­nit­te­li­jan tar­joa­mien avain­sa­naeh­do­tus­ten haku­mää­rät ja ennus­teet. Aiem­mat mit­ta­rit ‑väli­leh­del­tä saat sel­vil­le esi­mer­kik­si, kuin­ka mon­ta hakua sanoil­la on kes­ki­mää­rin teh­ty kuu­kau­des­sa ja kuin­ka vai­ke­aa avain­sa­noil­la on pär­jä­tä kil­pai­lus­sa, eli onko näi­den avain­sa­no­jen kil­pai­lu pien­tä, kes­ki­ta­soa vai suurta.

Jos haluat lisä­tie­toa avain­sa­no­jen suun­nit­te­li­jas­ta, käy luke­mas­sa myös artik­ke­lim­me Ota Keyword plan­ner avuk­si sisäl­lön suun­nit­te­luun.

Mitä avain­sa­noil­la etsitään?

Kun olet löy­tä­nyt par­haat avain­sa­nat aihei­den, haku­mää­rien ja kil­pai­lu­ti­lan­teen perus­teel­la, on hyvä tar­kis­taa, mil­lais­ta sisäl­töä Google tar­jo­aa kär­ki­si­joi­tuk­sis­saan näil­lä avain­sa­noil­la. Tar­jo­aa­ko Google esi­mer­kik­si rän­ni-hakusa­nal­la etu­pääs­sä kau­pal­lis­ta sisäl­töä, ja sinun verk­ko­si­vusi puo­les­taan tar­joa­vat infor­ma­tii­vis­ta sisäl­töä esi­mer­kik­si sii­tä, miten rän­nit tuli­si asentaa?

Mikä­li näin on, et toden­nä­köi­ses­ti tule saa­maan hyvää näky­vyyt­tä avain­sa­nal­la, kos­ka Google halu­aa tar­jo­ta mah­dol­li­sim­man osu­via haku­tu­lok­sia käyt­tä­jil­leen. Google las­kee haku­tu­los­ta­si, jos sivuil­le­si klik­kaa­vat kävi­jät pois­tu­vat siel­tä nopeas­ti huo­ma­tes­saan, ettei yri­tyk­se­si myy­kään rän­ne­jä vaan tar­jo­aa “tee se itse” ‑raken­ta­jil­le ohjei­ta rän­nien asentamiseen.

Avain­sa­no­jen pitää siis olla yhte­ne­väi­siä sisäl­lön kans­sa. Esi­mer­kik­si pelk­kien klik­kaus­ten toi­vos­sa ei kan­na­ta käyt­tää jota­kin tiet­tyä sanaa, jos sivuil­la ei puhu­ta sii­tä mitään. Sivus­to­vie­rai­li­jat tule­vat pet­ty­mään ja pois­tu­vat sivuil­ta­si nopeas­ti, jos se ei vas­taa hei­dän etsimäänsä.

Ja yli­pään­sä yksit­täis­ten sano­jen kuten rän­ni, nukah­ta­mi­nen tai kyl­py­huo­ne­re­mont­ti kans­sa kan­nat­taa olla tark­ka­na, ja yrit­tää mie­luum­min täs­men­tää ja tar­ken­taa avain­sa­no­ja esi­mer­kik­si hie­man pidem­mil­lä avain­sa­noil­la, vaik­ka haku­mää­rät oli­si­vat­kin suu­rem­mat yksit­täi­sil­lä sanoil­la. Kil­pail­lun olles­sa kovaa, on toden­nä­köi­ses­ti jär­ke­väm­pää kes­kit­tää resurs­sit mui­hin vähem­män kil­pail­tui­hin sanoihin.

Miten avain­sa­no­ja käytetään?

Suun­ni­tel­taes­sa verk­ko­si­vu­jen sisäl­töä kan­nat­taa nyrk­ki­sään­tö­nä pitää, että jokai­sel­le pal­ve­lul­le ja/tai tuot­teel­le teh­dään oma ala­si­vun­sa. Tämä on tär­ke­ää haku­ko­neop­ti­moin­nin kannalta.

Näin ollen myös jokai­sel­le sivul­le ja artik­ke­lil­le suun­ni­tel­laan omat avain­sa­nan­sa. Käy­tän­nös­sä se voi tar­koit­taa, että esi­mer­kik­si sade­ve­si­jär­jes­tel­miin tar­vit­ta­via osia myy­väl­lä fir­mal­la on omat sivun­sa niin räys­täs­kou­ruil­le, kai­voil­le, pois­to­put­kil­le kuin seinäkiinnikkeillekin.

Yksit­täis­tä sivua ei kui­ten­kaan kan­na­ta opti­moi­da vain yhden avain­sa­nan varaan vaan sivul­la kan­nat­taa käyt­tää myös mui­ta aihe­pii­riin kiin­teäs­ti liit­ty­viä ter­me­jä ja esi­mer­kik­si tär­keim­män avain­sa­nan syno­nyy­me­jä. Hyviä vink­ke­jä mui­hin saman­ta­pai­siin hakusa­noi­hin ja haku­lausek­kei­siin saa­daan kir­joit­ta­mal­la Googlen haku­kent­tään hakusa­na ja hyö­dyn­tä­mäl­lä sen enna­koin­tio­mi­nai­suut­ta. Myös haku­tu­los­si­vun alao­sas­ta löy­ty­vät Aihee­seen liit­ty­vät haut ‑koh­ta kan­nat­taa vil­kais­ta läpi.

Avain­sa­no­jen varioin­nis­ta ja syno­nyy­mien käy­tös­tä voit lukea lisää artik­ke­lis­tam­me Käy­tä avain­sa­nan syno­nyy­me­ja koti­si­vuil­la­si.

Miten verk­ko­si­vut pär­jää­vät hakutuloksissa?

Google Search Con­so­len avul­la voit myös seu­ra­ta, miten hyvin sivus­to­si pär­jää haku­tu­lok­sis­sa. Työ­ka­lun avul­la voit esi­mer­kik­si käy­dä sään­nöl­li­ses­ti läpi, miten koti­si­vut löy­ty­vät Googles­ta tie­tyil­lä avain­sa­noil­la­si ja päi­vit­tää teks­te­jä sen mukaan. Voit esi­mer­kik­si panos­taa hei­kos­ti näky­vyyt­tä saa­vien avain­sa­no­jen sisäl­töi­hin kir­joit­ta­mal­la niis­tä uusia blo­giar­tik­ke­le­ja. Työ­ka­lun käy­tös­tä voit lukea lisää artik­ke­lis­tam­me Google Search Con­so­lel­la seu­raat haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä­si.

Yhteen­ve­to­na

Avain­sa­na­tut­ki­mus vas­taa kysy­myk­sii­si sii­tä, mil­lai­sil­la hakusa­noil­la ja haku­fraa­seil­la poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si etsi­vät pal­ve­lui­ta­si tai tuot­tei­ta­si, kuin­ka pal­jon haku­ja teh­dään ja mil­lais­ta tie­toa etsi­tään. Avain­sa­na­tut­ki­muk­sen avul­la saat tie­tää eri avain­sa­no­jen kil­pai­lun, ja voit päät­tää, mil­lä avain­sa­noil­la haluat läh­teä tavoit­te­le­maan näkyvyyttä.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo