Google Ana­ly­tic­sin asentaminen

google analytics-asentaminen

Sisällysluettelo

Kerää dataa koti­si­vu­je­si kävi­jöis­tä ja kehi­tä digi­taa­lis­ta mark­ki­noin­tia­si sekä lii­ke­toi­min­taa­si. Näi­den ohjei­den avul­la asen­nat yri­tyk­se­si net­ti­si­vuil­le hel­pos­ti ilmai­sen ana­ly­tiik­ka­työ­ka­lun, Google Analyticsin.

Mik­si Google Analytics?

Tie­dät­kö mikä on Google Ana­ly­tics, mihin sitä tar­vi­taan ja miten sitä käy­te­tään? Jos vas­ta­sit kyl­lä, voit hypä­tä täs­tä lin­kis­tä suo­raan asen­nus­oh­jei­siin, joi­den avul­la lisäät Ana­ly­tic­sin Ele­men­to­rin Hel­lo-tee­mal­la toteu­tet­tui­hin WordPress-net­ti­si­vui­hin. Jos et vie­lä ihan tar­kal­leen tie­dä mikä se on, tai haluat saa­da ana­ly­tiik­ka­työ­ka­lus­ta kai­ken hyö­dyn irti, suo­sit­te­len luke­maan koko artikkelin.

Google Ana­ly­tics on maa­il­man suo­si­tuin ana­ly­tiik­ka­työ­ka­lu. Saa­ta­va­na on sekä ilmai­nen että mak­sul­li­nen ver­sio, jois­ta useim­mil­le riit­tää val­lan mai­nios­ti mak­su­ton ver­sio (jota artik­ke­lis­sa käsi­tel­lään). Käy­tän­nös­sä kyse on sii­tä, että net­ti­si­vus­tol­le lisä­tään koo­di, joka kerää tie­toa sivus­to­vie­rai­li­jois­ta ja hei­dän liik­keis­tään sivuillasi.

Ana­ly­tic­sin avul­la saat sel­vil­le esi­mer­kik­si sivus­to­si kävi­jä­mää­rät, mitä kaut­ta vie­rai­li­jat sivuil­le saa­pu­vat, kuin­ka kau­an siel­lä viih­ty­vät ja mil­tä sivul­ta pois­tu­vat. Kaik­ki tämä on ymmär­ret­tä­väs­ti äärim­mäi­sen hyö­dyl­lis­tä tie­toa, jot­ta net­ti­si­vu­ja voi­tai­siin kehit­tää poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta­si ja lii­ke­toi­min­taa­si parem­min pal­ve­le­vik­si. Seu­raa­vak­si ker­rom­me, miten asen­nat Google Ana­ly­tic­sin Ele­men­to­rin Hel­lo-tee­mal­la toteu­te­tuil­le WordPress-nettisivuillesi.

Miten Google Ana­ly­tics asen­ne­taan? – 5 help­poa askelta

1. Google-tilin luominen

Google Ana­ly­tic­sin asen­ta­mis­ta var­ten tar­vit­set Google-tilin. Jos sinul­la on jo Gmail-säh­kö­pos­ti, voit käyt­tää ole­mas­sa ole­via tun­nuk­sia­si. Jos sinul­la ei vie­lä ole tiliä, tai haluat pitää ole­mas­sa ole­van tilin eril­lään Ana­ly­tic­sis­tä­si, sinun tulee luo­da itsel­le­si Google-tili, jol­la pää­set kir­jau­tu­maan analytiikkatyökaluun.

Google-tilin pää­set luo­maan täyt­tä­mäl­lä tie­to­si tääl­lä.

2. Google Ana­ly­tics ‑seu­ran­ta­koo­din hankkiminen

Kun olet luo­nut Google-tilin, voit kir­jau­tua tun­nuk­sil­la­si osoit­tee­seen: https://analytics.google.com. Valit­se ”Kir­jau­du sisään”, klik­kaa ”Sign up” ja täy­tä vaa­di­tut kohdat:

  • Tilin nimi (yri­tyk­sen nimi)
  • Verk­ko­si­vus­ton nimi (net­tio­soi­te)
  • Verk­ko­si­vun osoi­te (net­tio­soi­te)
  • Toi­mia­la (Valit­se sopi­vin tai muu/other)
  • Maa (Suo­mi)

Lopuk­si hyväk­sy ehdot ja klik­kaa “Get your Trac­king ID”. Tämän jäl­keen kopioi /ota tal­teen sivul­la annet­tu seu­ran­ta­koo­di (muo­toa UA-90008225–1). Tar­vit­set sitä myöhemmin.

Seu­raa­vak­si voit lisä­tä koo­din net­ti­si­vuil­le­si GA Google Ana­ly­tics ‑lisä­osan avul­la, tai jos olet mei­dän asia­kas, voit myös lähet­tää koo­din meil­le, niin teem­me sen puolestasi.

3. GA Google Ana­ly­tics ‑lisä­osan asentaminen

Kun olet hank­ki­nut Ana­ly­tic­sin seu­ran­ta­koo­din, asen­na koti­si­vuil­le­si ilmai­nen GA Google Ana­ly­tics lisäosa.

a) Kir­jau­du WordPress-kotisivuillesi

b) Valit­se vasem­man reu­nan ohjaus­nä­ky­mäs­tä “Lisä­osat” ja “Lisää uusi”

c) Kir­joi­ta oikeas­sa ylä­kul­mas­sa näky­vään “Etsi lisä­osia” ‑haku­kent­tään  “GA Google Ana­ly­tics” ja asen­na lisä­osa klik­kaa­mal­la “Asen­na nyt” ja sen jäl­keen “Ota käyttöön”.

4. Ana­ly­tics-seu­ran­ta­koo­din asentaminen

a) Lisä­osan asen­nuk­sen jäl­keen sivul­le avau­tuu lis­ta kai­kis­ta lisä­osis­ta­si. Valit­se siel­tä juu­ri asen­ta­ma­si GA Google Ana­ly­tics ja klik­kaa “asetukset/settings” sekä “plu­gin set­tings”. Täy­tä seu­raa­vat kohdat:

b)  Trac­king ID: Lisää aiem­min tal­teen otta­ma­si seu­ran­ta­koo­di “GA Trac­king ID” ‑koh­taan.

c) Trac­king Met­hod: Lisää täp­pä “Glo­bal site tag” ‑koh­taan.

d) Trac­king Code Loca­tion: Lisää täp­pä “Inclu­de trac­king code in page head” ‑koh­taan.

e) Admin users: Lisää täp­pä “Disable trac­king of admin-level users” ‑koh­taan.

f) Lopuk­si Tal­len­na muu­tok­set.

Tadaa, olet nyt asen­ta­nut sivuil­le­si ilmai­sen Google Ana­ly­tic­sin kävi­jä­seu­ran­nan ja voit kir­jau­tua ulos kotisivuiltasi.

5. Kävi­jä­seu­ran­nan tar­kas­te­lun aloittaminen

Ana­ly­tic­sin kerää­mää dataa voit jat­kos­sa tar­kas­tel­la kir­jau­tu­mal­la Google-tun­nuk­sil­la­si Ana­ly­tic­siin osoit­tees­sa: https://analytics.google.com.

Pidät­kö luke­mas­ta­si? Haluai­sit­ko lisää kiin­nos­ta­vaa sisältöä?

Mil­lais­ta tie­toa Google Ana­ly­tics kerää?

Entä, mil­lais­ta tie­toa sivuil­le asen­ne­tun Google Ana­ly­tic­sin avul­la sit­ten saadaan?

1. Reaa­liai­kai­nen-raport­ti ker­too nimen­sä mukai­ses­ti sivus­ton kävi­jä­lii­ken­tees­tä reaa­lia­jas­sa. Klik­kaa­mal­la auki reaa­liai­kai­nen-väli­leh­den saat sel­vil­le esi­mer­kik­si, kuin­ka mon­ta kävi­jää sivuil­la­si on täl­lä hetkellä.

2. Ylei­sö-raport­ti antaa puo­les­taan lisä­tie­toa net­ti­si­vu­je­si ylei­sös­tä. Siel­tä voit tar­kis­taa esi­mer­kik­si kävi­jä­mää­rät halua­mil­ta­si ajan­jak­soil­ta. Voit myös sel­vit­tää, mis­tä mais­ta ja kau­pun­geis­ta kävi­jät tule­vat sekä mil­lä lait­teel­la (esim. mobii­li) he tar­kas­te­le­vat sivua­si. Demo­gra­fi­sis­ta tie­dois­ta voit tar­kis­taa sivus­to­vie­rai­li­joi­de­si ikä- ja sukupuolijakauman.

3. Han­kin­ta-raport­ti ker­too, miten kävi­jät ovat löy­tä­neet sivuil­le­si. Ovat­ko he tul­leet sosi­aa­li­sen median, jon­kin lin­kin, haku­ko­neen tai suo­raan verk­ko-osoit­teen kautta?

4. Käyt­täy­ty­mi­nen-raport­ti pal­jas­taa, miten sivus­to­vie­rai­li­jat liik­ku­vat sivuil­la­si. Siel­tä näet käte­väs­ti, kuin­ka kau­an vie­rai­li­jat viih­ty­vät sivus­tol­la­si ja mikä sivuis­ta­si kiin­nos­taa hei­tä eri­tyi­ses­ti. Voit myös tar­kis­taa, miten vie­rai­li­jat ete­ne­vät sivul­ta toi­sel­le ja min­kä sivun kaut­ta poistuvat.

5. Kon­ver­siot-raport­ti ker­too kon­ver­sioi­den (joi­ta voi­vat olla esi­mer­kik­si osto­ta­pah­tu­ma, yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen lähet­tä­mi­nen tai hin­las­ku­rin käyt­tä­mi­nen) toteu­tu­mi­ses­ta. Sinun tulee mää­rit­tää omat kon­ver­sio­ta­voit­tee­si, ennen kuin Ana­ly­tics voi mita­ta niitä.

Ana­ly­tiik­ka­työ­ka­lun kerää­mäs­tä datas­ta ja sen hyö­dyn­tä­mi­ses­tä voit lukea lisää artik­ke­lis­tam­me Miten hyö­dyn Google Analyticsistä?

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Elementor vai Divi

Ele­men­tor vs. Divi

Ver­tai­lus­sa kak­si tämän het­ken suo­si­tuin­ta page buil­de­ria eli WordPress-sivu­jen raken­ta­jaa Divi ja Ele­men­tor. Lue kum­man me valitsimme.

Lue lisää »

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo