Googlen Search Con­so­le -työ­ka­lu aut­taa sinua tark­kai­le­maan monia olen­nai­sia asioi­ta yri­tyk­se­si koti­si­vuis­ta, kuten sitä, miten hyvin sivus­to­si pär­jää haku­tu­lok­sis­sa. Näin Search Con­so­le toi­mii.

Google Search Con­so­le päh­ki­nän­kuo­res­sa

Google Search Con­so­le on ilmai­nen työ­ka­lu, jon­ka avul­la net­ti­si­vu­jen toi­min­taa voi tehok­kaas­ti seu­ra­ta. Search Con­so­lel­la kuka tahan­sa, jol­la on verk­ko­si­vut, voi hel­pos­ti sel­vit­tää, miten Google näkee kysei­sen sivus­ton.

Search Con­so­le ker­too muun muas­sa sen, mil­lä haku­ter­meil­lä sivusi näky­vät par­hai­ten Googlen luon­nol­li­sis­sa haku­tu­lok­sis­sa, kuin­ka moni googlet­ta­ja on kli­kan­nut tien­sä sivuil­le­si ja kuin­ka moni muu sivus­to on lin­kit­tä­nyt sinun sivuil­le­si. Nämä kaik­ki ovat kes­kei­siä koti­si­vu­je­si tehok­kuu­den mit­ta­rei­ta, joi­ta on tär­ke­ää tark­kail­la.

Seu­raa­mal­la sään­nöl­li­ses­ti sivu­je­si toi­min­taa Google Search Con­so­lel­la huo­maat nopeas­ti, mikä­li sivu­je­si näky­vyys tär­keil­lä avain­sa­noil­la alkaa las­kea tai jos sivuil­la­si ilme­nee haku­ko­ne­nä­ky­vyy­tee­si vai­kut­ta­via tek­ni­siä ongel­mia. Näin ehdit puut­tua tilan­tee­seen hyvis­sä ajoin.

Näin pää­set käyt­tä­mään Google Search Con­so­lea

Search Con­so­len käyt­töön tar­vit­set vain aivan taval­li­sen Google-tilin, jol­lai­nen esi­mer­kik­si jokai­sel­ta gmail-säh­kö­pos­tin käyt­tä­jäl­tä jo löy­tyy val­miik­si. Voit myös hel­pos­ti käy­dä luo­mas­sa itsel­le­si uuden Google-tilin mak­sut­ta.

Kir­jau­du sisään Google Search Con­so­leen Google-tilil­lä­si, jol­loin Google kysyy sinul­ta, min­kä sivus­ton haluat lisä­tä Search Con­so­leen. Syö­tä kent­tään sivus­to­si tark­ka osoi­te, ja pai­na “Lisää sisältö”-painiketta.

Seu­raa­vak­si sinun pitää vah­vis­taa ole­va­si lisää­mä­si sivus­ton oikea omis­ta­ja. Valit­se Search Con­so­leen avau­tu­vas­ta ikku­nas­ta halua­ma­si vah­vis­tus­ta­pa ja nou­da­ta jär­jes­tel­män anta­mia tar­kem­pia ohjei­ta. Voit tutus­tua tar­jol­la ole­viin vah­vis­tus­ta­poi­hin tääl­tä. Vah­vis­tet­tua­si verk­ko­si­vus­to­si pää­set käyt­tä­mään Search Con­so­lea.

Hel­pot koti­si­vut lisää kaik­kien asiak­kai­den­sa sivut Google Search Con­so­leen hei­dän puo­les­taan. Asia­kas voi­daan lisä­tä käyt­tä­jä­ti­lil­le mukaan, ja antaa hänel­le tar­peen mukaan esi­mer­kik­si vain kat­se­luoi­keu­det Search Con­so­leen tai täy­det käyt­tö­oi­keu­det kaik­kiin muu­tok­siin.

Esit­te­lem­me seu­raa­vak­si Google Search Con­so­len tär­keim­mät omi­nai­suu­det:

Sivus­to­si yleis­kat­saus

Yleis­kat­saus-sivul­le Google kerää yhteen­ve­don sii­tä, miten sivus­to­si toi­mii Google-haus­sa. Yleis­kat­saus ker­too muun muas­sa sivus­to­si saa­mat klik­kaus­mää­rät sekä sen, sisäl­tää­kö jokin sivus­to­si ala­si­vuis­ta ongel­mia, jot­ka vai­kut­ta­vat haku­tu­lok­sii­si. Tek­ni­set ongel­mat ovat esi­mer­kik­si voi­neet estää Google haku­ro­bot­te­ja pää­se­mäs­tä tie­tyl­le sivul­le.

Yleis­kat­saus ei anna eri­tyi­sen syväl­lis­tä näke­mys­tä sivus­to­si toi­min­nas­ta, mut­ta sii­tä voit nopeas­ti tar­kis­taa sivus­to­si ylei­sen kehi­tys­suun­nan.

Google-näky­vyy­te­si kehi­tys

Kehi­tys-sivul­ta pää­set kat­so­maan huo­mat­ta­vas­ti yksi­tyis­koh­tai­sem­paa tie­toa haku­ko­ne­nä­ky­vyy­des­tä­si, kuten sen, mil­tä hakusi­joil­ta sivus­to­si kes­ki­mää­rin löy­tyy eri haku­ter­meil­lä.

Kehi­tys-sivun ylä­lai­das­sa ole­vas­ta vii­va­kaa­vios­ta näet kuin­ka mon­ta ker­taa sivus­to­si eri ala­si­vut ovat yhteen­sä näky­neet haku­tu­lok­sis­sa, pal­jon­ko ne ovat saa­neet klik­kauk­sia ja mikä haku­tu­los­ten kes­ki­mää­räi­nen klik­kaus­pro­sent­ti sekä sijain­ti­si haku­tu­lok­sis­sa on ollut.

Kaa­vion alta löy­tyy tau­luk­ko, jos­sa on yksi­tyis­koh­tai­nen selon­te­ko sivus­to­si haku­nä­ky­vyy­des­tä. Tau­lu­kos­ta näkyy muun muas­sa, kuin­ka hyvin sivusi ovat menes­ty­neet haku­tu­lok­sis­sa eri lait­teil­la ja mit­kä sivuis­ta­si ovat olleet kaik­kein suo­si­tuim­pia.

Olen­nai­sin tie­to löy­tyy tau­lu­kon “kyselyt”-sarakkeesta, joka ker­too, kuin­ka mon­ta ker­taa sivusi ovat näky­neet Googlen haku­tu­lok­sis­sa mil­lä­kin haku­ter­mil­lä, ja mon­ta ker­taa näi­tä haku­tu­lok­sia on kli­kat­tu. Klik­kaa­mal­la tau­lu­kos­ta haku­ter­miä pää­set kat­so­maan tar­kem­mat tie­dot kes­ki­mää­räi­ses­tä sijoi­tuk­ses­ta­si ja klik­kaus­pro­sen­tis­ta­si kysei­sel­lä ter­mil­lä.

Voit myös vali­ta Kehi­tys-sivun ylä­lai­das­ta “Uusi”-painikkeen takaa uuden kyse­lyn, johon voit syöt­tää halua­ma­si haku­ter­min, jol­loin näet suo­raan miten sivusi sil­lä löy­ty­vät.

Sinun kan­nat­taa käy­dä sään­nöl­li­ses­ti läpi miten yri­tyk­se­si verk­ko­si­vut löy­ty­vät Googles­ta tär­keil­lä avain­sa­noil­la­si, jot­ta tie­dät mit­kä osat sivus­toa­si kai­paa­vat tehok­kaam­paa haku­ko­neop­ti­moin­tia.

Näin näym­me Googles­sa Logo­suun­nit­te­lu-hakusa­nal­la:

URL-tar­kas­tus

URL-tar­kas­tuk­sen avul­la voit tar­kis­taa, miten Google-hake­mis­to näkee sivusi ja pyy­tää Googlea tar­kis­ta­maan eli indek­soi­maan koko sivus­to­si tai yksit­täi­sen ala­si­vun uudes­taan.

Tämä kan­nat­taa teh­dä esi­mer­kik­si sil­loin, kun teet tär­kei­tä muu­tok­sia sivuil­le­si. Jos esi­mer­kik­si paran­nat sivus­to­si sisäl­tö­jä haku­ko­neop­ti­moin­tia var­ten, mut­ta et erik­seen käy indek­soi­mas­sa muut­tu­nut­ta sivua, Google ei ole muu­tok­sis­ta tie­toi­nen ennen kuin Googlen botit sat­tu­vat seu­raa­van ker­ran tar­kis­ta­maan sivus­to­si.

Jos tar­kis­tus­pyyn­töä ei teh­dä, Googlel­ta voi men­nä pit­kään, ennen kuin se rea­goi sivuil­le teh­tyi­hin muu­tok­siin. Googlen ohjei­den mukaan indek­soin­nis­sa kes­tää yleen­sä 1-4 viik­koa. Kun pyy­dät Googlea indek­soi­maan sivun, tämä pro­ses­si nopeu­tuu huo­mat­ta­vas­ti.

Pidät­kö luke­mas­ta­si? Haluai­sit­ko lisää kiin­nos­ta­vaa sisäl­töä?

Sivu­je­si kat­ta­vuus Googles­sa

Kat­ta­vuus-sivul­ta voit tar­kis­taa, kuin­ka mon­ta sivus­to­si ala­si­vua löy­tyy Googlen tie­to­kan­nois­ta ja ovat­ko jot­kin sivut vie­lä indek­soi­mat­ta. Se myös näyt­tää kaik­ki sivusi, jot­ka Google on hylän­nyt tek­nis­ten tai mui­den vir­hei­den takia, ja ker­too mil­lai­nen vir­he on kysees­sä.

Kat­ta­vuus-sivu kan­nat­taa tar­kis­taa sään­nöl­li­sin välia­join, jot­ta tulet nopeas­ti tie­toi­sek­si mah­dol­li­sis­ta ongel­mis­ta sivuil­la­si ja pys­tyt kor­jaa­maan ne ajois­sa.

Google Search Con­so­lel­la voim­me seu­ra­ta lin­ki­tyk­siä koti­si­vuil­lem­me.

Sivuil­le­si joh­ta­vat lin­kit

Luo­tet­ta­vis­ta läh­teis­tä sivuil­le ohja­tut backlin­kit ovat olen­nai­nen osa net­ti­si­vu­jen haku­ko­neop­ti­moin­tia, sil­lä ne toi­mi­vat suo­si­tuk­si­na kysei­sen net­ti­si­vun laa­dus­ta. Google Search Con­so­len lin­kit-sivul­ta pää­set kat­so­maan kaik­ki sivuil­le­si joh­ta­vat sisäi­set ja ulkoi­set lin­kit eri osoit­teis­ta.

Jos net­ti­si­vuil­le­si on lin­ki­tet­ty vain hyvin vähän, kan­nat­taa link­ke­jä alkaa tie­toi­ses­ti kerä­tä. Voit lukea haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä paran­ta­vien link­kien hank­ki­mi­ses­ta lisää aihet­ta käsit­te­le­väs­tä artik­ke­lis­tam­me.

ASIAKASTUKI

045–161 3330
tuki@helpotkotisivut.fi

LOGOT JA GRAFIIKKA

050–468 0322
marjut.anttilainen@helpotkotisivut.fi

Google Rating
4.7
Based on 57 reviews
Facebook Rating
4.8
Based on 35 reviews

PROJEKTIJOHTAMINEN JA TEKNINEN TUKI

050 409 2378
michael.muhonen@helpotkotisivut.fi

SISÄLLÖNTUOTANTO JA DIGIMARKKINOINTI

050 409 3118
markkinointi@helpotkotisivut.fi

Helpotkotisivut.fi MS Oy

Arkisin 9.00–16.00
KANNELMÄKI
Sitratori 3, 2. krs
00420, HELSINKI

Y-tunnus: 2559523–1

 

ARVOSTELUT

TILAA UUTISKIRJE