Long tail ‑avain­sa­nat

Sisällysluettelo

Paran­na haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä­si hyö­dyn­tä­mäl­lä pit­kän hän­nän hakulausekkeita

Long tail ‑avain­sa­nat osak­si hakukoneoptimointia

Olem­me kir­joit­ta­neet aikai­sem­min­kin usei­ta pos­tauk­sia haku­ko­neop­ti­moin­nis­ta ja anta­neet vink­ke­jä, joi­den avul­la yri­tyk­sen net­ti­si­vu­jen haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä voi­daan paran­taa. On tul­lut sel­väk­si, että avain­sa­nat ovat nimen­sä mukai­ses­ti avai­na­se­mas­sa haku­ko­neys­tä­väl­li­sen sisäl­lön tuot­ta­mi­ses­sa. Myös ter­mi “long tail ‑avain­sa­na” on vilah­ta­nut ohjei­den ja vink­kien joukossa.

Täs­sä artik­ke­lis­sa paneu­dum­me sii­hen, mitä nuo long tail ‑avain­sa­nat oikeas­taan ovat, miten nii­tä käy­te­tään net­ti­si­vuil­la ja miten sinä voi­sit niis­tä hyötyä.

Jos avain­sa­no­jen käyt­tö ja haku­ko­neop­ti­moin­ti yli­pään­sä ovat sinul­le vie­lä vie­rai­ta, suo­sit­te­len ennen long tail ‑avain­sa­noi­hin pereh­ty­mis­tä luke­maan artik­ke­lin Ohjeet haku­ko­neop­ti­moin­tiin.

Mikä on long tail ‑avain­sa­na?

Long tail ‑avain­sa­na ter­mi­nä joh­taa hie­man har­haan, kos­ka kyse ei suin­kaan ole yhdes­tä avain­sa­nas­ta vaan useam­man sanan muo­dos­ta­mas­ta haku­lausek­kees­ta. Long tail ‑avain­sa­nat ovat siis tyy­pil­li­ses­ti käy­tet­ty­jä hakusa­no­ja pidem­piä ja yksi­tyis­koh­tai­sem­pia haku­lausek­kei­ta, joil­la käyt­tä­jät teke­vät haku­ja Googlessa.

Yksin­ker­tai­ses­ta esi­mer­kis­tä käy ilmi tyy­pil­li­ses­ti käy­tet­ty­jen yksit­täis­ten avain­sa­no­jen eli lyhyi­den “pää­ter­mien” tai “pää­ha­kusa­no­jen” ja long tail ‑haku­lausek­kei­den väli­nen ero: Voit etsiä Googles­ta las­ten­kir­jo­ja lyhyes­ti käyt­tä­mäl­lä hakua “las­ten­kir­jat” tai koh­den­ne­tum­min käyt­tä­mäl­lä pidem­pää hakua “opet­ta­vai­sia las­ten­kir­jo­ja alle kou­lui­käi­sil­le”. Saa­ma­si haku­tu­lok­set ovat toden­nä­köi­ses­ti hyvin erilaiset.

Pää­ter­mit ovat yleen­sä lyhyi­tä, yhden (tai kah­den) sanan mit­tai­sia hakusa­no­ja, joil­la teh­dään usein todel­la pal­jon haku­ja. Nii­den suo­sion vuok­si nii­tä mie­lel­lään käy­te­tään myös teks­tien avain­sa­noi­na. Ongel­ma­na näis­sä pää­ter­meis­sä on kui­ten­kin se, että ne ovat usein todel­la kil­pail­tu­ja, jol­loin nii­tä käyt­tä­mäl­lä on äärim­mäi­sen vai­ke­aa pääs­tä hyvil­le sijoi­tuk­sil­le Googlen haku­tu­lok­sis­sa. Eivät­kä ne  myös­kään ker­ro haki­jan tar­pees­ta kovin­kaan yksi­tyis­koh­tai­ses­ti. Long tail ‑avain­sa­noil­la puo­les­taan teh­dään huo­mat­ta­vas­ti vähem­män haku­ja, mut­ta nii­den avul­la pys­ty­tään kui­ten­kin tar­joa­maan parem­min haki­jan tar­pei­ta vas­taa­via hakutuloksia.

Hie­man yksin­ker­tais­taen suo­sit­tu yksit­täi­nen avain­sa­na muut­tuu long tail ‑avain­sa­nak­si, kun sii­hen teh­dään jokin täs­men­tä­vä lisäys. Sen sijaan, että käy­tet­täi­siin avain­sa­na­na pelk­kää kah­vi­la-sanaa (tai “kah­vi­lat Lah­ti”), sitä tar­ken­ne­taan­kin käyt­tä­mäl­lä vaik­ka­pal­la lause­ket­ta “koi­rays­tä­väl­li­nen kah­vi­la Lah­ti”. On sel­vää, että pää­ha­kusa­na on long tail ‑hakusa­naa mer­kit­tä­väs­ti hae­tum­pi, mut­ta samal­la myös huo­mat­ta­vas­ti kil­pail­lum­pi ja epämääräisempi.

Mik­si long tail ‑avain­sa­no­ja kan­nat­taa käyttää?

Long tail ‑avain­sa­no­jen käyt­tä­mi­nen tuo siis toden­nä­köi­ses­ti vähem­män lii­ken­net­tä sivuil­le­si, mut­ta samal­la sinä pys­tyt nii­den avul­la parem­min vas­taa­maan poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­de­si kysyn­tään. Kan­nat­taa­ko nii­tä siis käyt­tää vai ei?

Long tail ‑avain­sa­no­ja kan­nat­taa hyö­dyn­tää eten­kin sil­loin, kun sinul­le tär­keät avain­sa­nat ovat todel­la kil­pail­tu­ja, etkä toden­nä­köi­ses­ti nii­den avul­la tule pär­jää­mään saman alan suu­rem­pia, tun­ne­tum­pia ja koke­neem­pia kil­pai­li­joi­ta vastaan.

Long tail ‑avain­sa­nat ovat erit­täin hyö­dyl­li­siä juu­ri sik­si, että ne ovat vähem­män kil­pail­tu­ja. On pal­jon hel­pom­paa pääs­tä parem­mil­le sijoi­tuk­sil­le Googlen haku­tu­lok­sis­sa long tail ‑avain­sa­noil­la kuin taval­li­sil­la hakusa­noil­la, ja mitä spe­si­fim­pi sekä pidem­pi haku­fraa­si on, sitä hel­pom­paa kil­pai­le­mi­nen on. Jos­kaan ei tie­ten­kään pidä käyt­tää niin pit­kiä ja yksi­tyis­koh­tai­sia lausek­kei­ta, ettei kukaan käy­tä nii­tä. Mut­ta sii­tä, mil­lai­nen on hyvä long tail ‑avain­sa­na, tuonnempana.

Toi­nen syy käyt­tää long tail ‑avain­sa­no­ja on, että ne kon­ver­toi­vat parem­min, mikä tar­koit­taa, että long tail ‑haku­jen kaut­ta sivuil­le­si löy­tä­vät sivus­to­vie­rai­li­jat ovat toden­nä­köi­sim­min aikeis­sa ostaa pal­ve­lui­ta­si tai tuotteitasi.

Esi­mer­kik­si jos teen haun käyt­täen lyhyt­tä pää­ha­kusa­naa, kuten “mat­ka­koh­teet Suo­mi”, kar­toi­tan toden­nä­köi­ses­ti eri­lai­sia koti­maan mat­kai­lu­koh­tei­ta. Jos taas teen haun käyt­täen long tail ‑fraa­sia “Vuo­kra­mök­ki Turun saa­ris­to”, tie­dän jo tar­kem­min, mitä etsin ja olen toden­nä­köi­ses­ti päät­tä­nyt läh­teä kesä­lo­ma­mat­kal­le Turun saa­ris­toon, jos­ta etsin itsel­le­ni sopi­vaa vuokramökkiä.

Näky­vyy­den ja kon­ver­sioi­den toden­nä­köi­syy­den lisäk­si ja nii­den takia long tail ‑avain­sa­no­jen kaut­ta net­ti­si­vuil­le­si tul­lut lii­ken­ne on suo­ta­vam­paa myös sik­si, että nämä sivus­to­vie­rai­li­jat myös toden­nä­köi­sem­min löy­tä­vät sivuil­ta­si etsi­män­sä. Sen sijaan yleis­luon­tois­ten, yksit­täis­ten hakusa­no­jen kaut­ta sivuil­le tulee väis­tä­mät­tä myös sel­lai­sia vie­rai­li­joi­ta, joi­den “ongel­maan” sivus­to­si ei tar­joa ratkaisua.

Esi­mer­kik­si käyt­tä­jät, jot­ka teke­vät haun käyt­täen ter­miä “auton vahaus”, eivät vält­tä­mät­tä ole osta­mas­sa kyseis­tä pal­ve­lua, vaan etsi­vät tie­toa sii­tä, miten auto kan­nat­taa vaha­ta itse. Sen sijaan “Auton vahaus edul­li­ses­ti Van­taa” ‑haun teh­nyt käyt­tä­jä etsii tie­toa nime­no­maan kysei­sen pal­ve­lun tarjoajasta.

Kaik­ki kävi­jä­lii­ken­ne­hän (oli se sit­ten tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta tai ei) on yleen­sä hyvä asia, mut­ta eten­kin klik­kaus­koh­tai­ses­ti hin­noi­tel­lus­ta hakusa­na­mai­non­nas­ta mak­sa­vil­le tur­hat klik­kauk­set voi­vat tul­la kal­liik­si. Tiet­ty­jen avain­sa­no­jen ja long tail ‑avain­sa­no­jen käyt­tä­mi­nen ei itses­sään mak­sa mitään, mut­ta nii­den rin­nal­la on mah­dol­lis­ta hyö­dyn­tää myös mak­sul­lis­ta Google Ads ‑mai­non­taa, jos­sa eten­kin ne kil­pail­luim­mat pää­ha­kusa­nat ovat klik­kaus­hin­noil­taan kalleimpia.

Tilaa uutis­kir­je ja saat kuu­kausit­tain moni­puo­li­sia vink­ke­jä lii­ke­toi­min­ta­si kehittämiseen.

Hyviä long tail ‑avain­sa­no­ja

Kuten sanot­tu hyvä long tail ‑hakusa­na raken­tuu usein täs­men­nyk­sek­si pää­ha­kusa­nan tai sen syno­nyy­min ympä­ril­le. Long tail ‑avain­sa­no­ja voi kar­toit­taa miet­ti­mäl­lä, mikä on se asia, joka erot­taa tar­jo­tut pal­ve­lut tai tuot­teet muis­ta samankaltaisista.

Ovat­ko yri­tyk­se­si pal­ve­lut esi­mer­kik­si suun­nat­tu jol­le­kin tie­tyl­le ryh­mäl­lä, ovat­ko tuot­tee­si kil­pai­li­joi­den saman­moi­sis­ta poi­ke­ten ympä­ris­töys­tä­väl­li­siä tai annat­ko pal­ve­luil­le­si nor­maa­lia pidem­män takuun? Mikä­li mitään täy­sin spe­si­fiä kil­pai­lu­valt­tia ei ole,  voi­sit­ko esi­mer­kik­si lisä­tä avain­sa­naa­si “Ravin­to­la Tam­pe­re” tar­ken­nuk­sen, kuten “vegaa­ni­nen”, “glu­tee­ni­ton” tai “avoin­na yöllä”?

Hel­poin tapa aloit­taa long tail ‑avain­sa­no­jen kar­toit­ta­mi­nen on käyt­tää Googlen enna­koi­vaa hakua. Kir­joit­ta­mal­la Googlen haku­kent­tään sivusi tär­keim­män avain­sa­nan saat näky­vil­le sanaan liit­ty­vät muut Googlen tar­joa­mat haku­ter­mit. Googlen tar­joa­mat ehdo­tuk­set perus­tu­vat muun muas­sa sanal­la aiem­min teh­ty­jen haku­jen mää­rään. Haku­ken­tän lisäk­si kan­nat­taa tar­kis­taa haku­tu­los­si­vun lopus­ta myös Googlen ehdot­ta­mat aihee­seen liit­ty­vät haut.

Voit myös itse koit­taa teh­dä Google-haun sel­lai­sel­la lausek­keel­la, jol­la uskot asiak­kai­den etsi­vän tar­joa­ma­si kal­tais­ta pal­ve­lua tai tuo­tet­ta. Myös sil­loin Google antaa sinul­le useam­pia ehdo­tuk­sia, jois­ta voit vali­ta sopivimman.

Mis­sä long tail ‑avain­sa­no­ja käytetään?

Sen jäl­keen kun olet kar­toit­ta­nut par­haat long tail ‑haku­lausek­keet, sinun tulee käyt­tää nii­tä aivan samal­la taval­la kuin taval­li­sia­kin avain­sa­no­ja, eli luon­nol­li­se­na osa­na otsi­koi­ta ja lei­pä­teks­tiä. Yksit­täis­ten avain­sa­no­jen tavoin long tail ‑lausek­keet kan­nat­taa sijoit­taa myös mah­dol­li­suuk­sien mukaan osak­si sivus­ton URL-osoi­tet­ta sekä Googlen haku­tu­lok­sis­sa näy­tet­tä­viä metaot­si­koi­ta ja -kuvauk­sia. Kos­ka long tail ‑avain­sa­nat eivät ole niin kil­pail­tu­ja, yhteen artik­ke­liin tai sivuun mah­tuu yleen­sä myös usei­ta eri­lai­sia long tail ‑lausek­kei­ta ilman, että nii­den näky­vyys kärsii.

Lopuk­si

Pit­kät ja täs­mäl­li­set hakusa­nat eivät siis ole yhtä suo­sit­tu­ja kuin taval­li­set hakusa­nat, mut­ta sii­tä huo­li­mat­ta ja sen vuok­si ne ovat erin­omai­nen tapa lisä­tä haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä ja koh­den­taa net­ti­si­vu­jen sisäl­tö­jä ostoai­keis­sa ole­vil­le poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le eten­kin sil­loin, kun yri­tyk­sel­le tär­keim­mät yksit­täi­set avain­sa­nat ovat todel­la kilpailtuja.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo