Logon suun­nit­te­lu yri­tyk­sel­le – huo­mioi nämä asiat

Logon suunnittelu yritykselle

Sisällysluettelo

Tar­vit­set­ko uudel­le yri­tyk­sel­le­si logon tai oli­si­ko jo aika uudis­taa van­ha logo tämän päi­vän vaa­ti­muk­sia vas­taa­vak­si? Artik­ke­lis­sa ker­rom­me, mitä kan­nat­taa pitää mie­les­sä logon suun­nit­te­lu­pro­ses­siin ryhdyttäessä.

Mik­si logo on tärkeä?

Logon avul­la luo­daan yri­tyk­sen brän­diä ja ima­goa. Logo toi­mii yri­tyk­sen kas­voi­na, joi­den näke­mi­nen herät­tää asiak­kais­sa eri­lai­sia mie­li­ku­via yri­tyk­ses­tä. Logon avul­la yri­tys tun­nis­te­taan ja sen tar­koi­tuk­se­na onkin hei­jas­taa yri­tyk­sen iden­ti­teet­tiä. Ei siis ole lain­kaan yhden­te­ke­vää, mil­lai­nen logo yri­tyk­sel­lä on. Toi­mi­van logon avul­la voi­daan raken­taa uskot­ta­vaa brän­diä ja vain onnis­tu­nut logo jää asiak­kaan mieleen.

Toi­mi­va logo on siis tun­nis­tet­ta­va, mie­leen­pai­nu­va sekä kiin­nos­tus­ta ja luot­ta­mus­ta herät­tä­vä. Seu­raa­vak­si tar­kas­tel­laan, miten halut­tu lop­pu­tu­los par­hai­ten huo­mioi­daan logosuunnittelussa.

Ammat­ti­lai­sen suun­nit­te­le­ma logo

Logon suun­nit­te­lu kan­nat­taa aina antaa ammat­ti­lai­sen teh­tä­väk­si. On vahin­gol­lis­ta aja­tel­la, että logon suun­nit­te­lus­sa oli­si hyvä paik­ka sääs­tää tai kaa­vail­la, että logoon panos­te­taan sit­ten jos­kus myö­hem­min. Logo­han on osa­te­ki­jä yri­tyk­seen koh­dis­tu­van kiin­nos­tuk­sen ja luot­ta­muk­sen herät­tä­jä­nä, ja sik­si myös aloit­te­le­van yrit­tä­jän kan­nat­taa panos­taa logon suun­nit­te­luun heti, kun uusi yri­tys perustetaan.

Tai­ta­va graa­fik­ko on alan­sa ammat­ti­lai­nen, jol­la on visu­aa­li­sen sil­män­sä lisäk­si suun­nit­te­luun tar­vit­ta­va kou­lu­tus ja oikean­lai­set väli­neet. Ammat­ti­lai­nen osaa suun­ni­tel­la logon, joka kuvas­taa par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la yri­tyk­sen toi­min­taa sekä arvo­ja ja jää mieleen.

Ammat­ti­lai­sen suun­nit­te­le­ma logo kes­tää aikaa, eikä sitä tar­vit­se olla heti koh­ta uudis­ta­mas­sa. Graa­fi­kon suun­nit­te­le­ma logo on myös teh­ty vek­to­ri­muo­toon, jol­loin sen käyt­tä­mi­nen monen­lai­siin tar­koi­tuk­siin on mah­dol­lis­ta. Vek­to­ri­muo­toi­nen logo skaa­lau­tuu siis­tis­ti niin pie­neen flai­je­riin, auto­teip­pauk­seen kuin suu­reen banderolliinkin.

Vaik­ka suun­nit­te­lu kan­nat­taa­kin jät­tää ammat­ti­lai­sel­le, ei tämä kui­ten­kaan pois­sul­je sitä, ettei­kö omia ideoi­ta ja hah­mo­tel­mia oli­si hyvä näyt­tää graa­fi­kol­la. Ideat aut­ta­vat ammat­ti­lais­ta pää­se­mään yrit­tä­jän pään sisäl­le, ja suun­nit­te­lu on näin helpompaa.

Yri­tyk­sen tavoi­te ja koh­de­ryh­mä logo­suun­nit­te­lun perustana

Logon suun­nit­te­lu­pro­ses­si läh­tee aina liik­keel­le yri­tyk­seen tutus­tu­mi­ses­ta. Logo­suun­nit­te­li­jan tulee tun­tea yri­tyk­sen toi­mia­la, tavoit­teet ja koh­de­ryh­mät. Nämä ovat sel­lai­sia asioi­ta, jot­ka kan­nat­taa käy­dä perus­teel­li­ses­ti läpi yhdes­sä suun­nit­te­li­jan kans­sa, jot­ta tämä pys­tyy teke­mään asiak­kaan tar­pei­siin par­hai­ten sovel­tu­van logon.

Yri­tyk­sen toi­min­nan lisäk­si on jär­ke­vää kar­toit­taa myös kil­pai­le­via yri­tyk­siä. Mil­lai­sia logo­ja kil­pai­li­joil­la on? Yhdis­tää­kö saman alan logo­ja jokin piir­re tai ele­ment­ti? Ja miten oma yri­tys voi­si logol­laan erot­tua kil­pai­li­jois­taan positiivisesti?

Voi olla hyö­dyl­lis­tä näyt­tää graa­fi­kol­le myös omaa sil­mää miel­lyt­tä­viä ole­mas­sa ole­via logo­ja. Mui­den yri­tys­ten logo­jen käyt­tö innoi­tuk­sen läh­tee­nä on sal­lit­tua, mut­ta kopioi­mi­nen tie­ten­kään ei.

On ensiar­voi­sen tär­ke­ää huo­mioi­da logo asiak­kaan näkö­kul­mas­ta ja sil­loin “ulko­puo­li­sen” graa­fi­kon mie­li­pi­de on kor­vaa­ma­ton. Yri­tyk­sel­lä saat­taa olla jo sel­vä visio sii­tä, mitä esi­mer­kik­si logo­ku­vas­sa tuli­si olla, mut­ta on hyö­dyl­lis­tä kuun­nel­la myös etääm­mäl­tä asi­aa tar­kas­te­le­van suun­nit­te­li­jan mie­li­pi­det­tä. Usein yrit­tä­jä on “niin sisäl­lä” omas­sa toi­mia­las­saan, ettei osaa tar­kas­tel­la logon toi­mi­vuut­ta asiak­kaan näkö­kul­mas­ta. Asiak­kai­ta var­ten­han logoa kui­ten­kin lop­pu­vii­mein suunnitellaan.

Pidät­kö luke­mas­ta­si? Haluai­sit­ko lisää kiin­nos­ta­vaa sisältöä?

Mil­lais­ta iden­ti­teet­tiä ja fii­lis­tä logol­la halu­taan välittää?

Yri­tyk­sen tavoit­tei­den ja koh­de­ryh­män lisäk­si logon suun­nit­te­luun vai­kut­taa mer­kit­tä­väs­ti se, mil­lais­ta tun­nel­maa logol­la halu­taan yri­tyk­ses­tä välit­tää. Logo­suun­nit­te­li­jal­le kan­nat­taa­kin kuvail­la tar­kas­ti, mil­lais­ta ilmet­tä ja fii­lis­tä yri­tyk­ses­tä halu­taan logon kaut­ta välittyvän.

Toi­si­naan fii­lik­sen kuvai­le­mi­nen sanoin voi olla haas­teel­lis­ta ja sil­loin ins­pi­raa­tion läh­tee­nä voi­daan käyt­tää eri­lai­sia kuvia. Suun­nit­te­li­ja arvos­taa usein esi­mer­kik­si kuvia yri­tyk­sen toi­mi­ti­lois­ta, pal­ve­luis­ta ja tuot­teis­ta. Nii­den avul­la suun­nit­tel­jan on hel­pom­pi ymmär­tää, mil­lai­nen yri­tyk­sen brän­di on ja mil­lais­ta fii­lis­tä myös logon halu­taan ilmentävän.

Typo­gra­fial­la luo­daan eri­lai­sia tunnelmia

Logoil­la pys­ty­tään välit­tä­mään hyvin monen­lai­sia tun­nel­mia käyt­tä­mäl­lä eri­lai­sia väri­maa­il­mo­ja ja typo­gra­fioi­ta. Geo­met­ri­sil­lä fon­teil­la luo­daan täy­sin eri­lais­ta fii­lis­tä kuin vaik­ka­pa pens­se­li­mäi­sel­lä kir­joi­tusa­sul­la. Typo­gra­fi­set valin­nat toi­mi­vat­kin ikään kuin kir­joi­te­tun kie­len äänen­sä­vyi­nä. Esi­mer­kik­si ren­not kau­no­fon­tit sopi­vat usein eko­lo­gi­suu­den ja luon­non­mu­kai­suu­den koros­ta­mi­seen, kun taas mini­ma­lis­ti­set ja suo­ra­lin­jai­set fon­tit voi­vat sovel­tua parem­min esi­mer­kik­si tek­no­lo­gian tar­pei­siin. Klas­si­sil­la fon­teil­la voi­daan puo­les­taan luo­da mie­li­ku­via arvokkuudesta.

  •  
Fonttivalinnat logosuunnittelussa

 

Font­ti­va­lin­noil­la voi­daan vai­kut­taa sii­hen, mil­lais­ta fii­lis­tä logol­la väli­te­tään yrityksestä. 

Väri­maa­il­ma tukee yri­tyk­sen viestiä

Typo­gra­fian lisäk­si väri­maa­il­man päät­tä­mi­nen on tär­keä osa logon suun­nit­te­lua. Mikä­li brän­dil­lä on jo ole­mas­sa ole­va väri­maa­il­ma, sitä tuli­si hyö­dyn­tää myös logon suun­nit­te­lus­sa. Vas­taa­vas­ti uuden yri­tyk­sen logon värit mää­rit­tä­vät muun brän­din väri­maa­il­maa. Asiayh­tey­teen sopi­vil­la väreil­lä voi­daan tukea yri­tyk­sen vies­tiä ja arvo­ja. Esi­mer­kik­si luon­non­lä­hei­set värit sovel­tu­vat useim­mi­ten luon­non­mu­kai­sia arvo­ja edus­ta­van yri­tyk­sen logoon, kun taas sini­val­koi­sel­la väri­maa­il­mal­la voi­daan koros­taa kotimaisuutta.

Väre­jä suun­ni­tel­taes­sa tulee ottaa huo­mioon myös logon käy­tän­nöl­li­syys. Mis­sä kaik­kial­la logoa käy­te­tään ja mil­lai­sin värein se saa­daan par­hai­ten erot­tu­maan eri­lai­sis­ta poh­jis­ta? Logon oli­si hyvä toi­mia myös mustavalkoisena.

Sel­key­des­tä ja trendeistä

Logois­sa­kin on omat tren­din­sä, mut­ta hie­man yleis­täen voi­daan sanoa, että sel­keys ja yksin­ker­tai­suus toi­mi­vat usein par­hai­ten. Yksin­ker­tai­nen ei tar­koi­ta tyl­sää vaan hel­pos­ti muis­tet­ta­vaa, tun­nis­tet­ta­vaa ja moneen tilan­tee­seen sopi­vaa. Moni­mut­kai­set visu­aa­li­set kou­ke­rot eivät vali­tet­ta­vas­ti toi­mi esi­mer­kik­si yhtä hyvin pie­ni­nä kuvi­na kuin hie­man yksin­ker­tai­sem­mat logot.

Visu­aa­lis­ta sil­mää saat­taa usein miel­lyt­tää täl­lä het­kel­lä pin­nal­la ole­vat tren­dit, mut­ta toi­mi­van logon tuli­si kes­tää aikaa, ja sil­loin tren­dien aal­lon­har­jal­la rat­sas­ta­mi­nen ei vält­tä­mät­tä aina ole kannattavaa.

Kuten sanot­tu hyvin suun­ni­tel­tu logo kes­tää aikaa, mut­ta par­haim­mat­kin logot kai­paa­vat ajoit­tain uudis­ta­mis­ta. Logo­uu­dis­tus­ta suun­ni­tel­taes­sa kan­nat­taa miet­tiä van­han logon tun­nis­tet­ta­vuut­ta. Mikä­li van­ha logo on saa­vut­ta­nut erään­lai­sen vakiin­tu­neen ase­man ja tun­nis­tet­ta­vuu­den asiak­kai­den sil­mis­sä, on tun­nis­tet­ta­vat ele­men­tit jär­ke­vää pyr­kiä säi­lyt­tä­mään myös uudis­tuk­ses­sa. Jos taas van­haa logoa on käy­tet­ty esi­mer­kik­si ainoas­taan käyn­ti­kor­teis­sa, voi­daan uuden ja parem­man suun­nit­te­lus­sa läh­teä liik­keel­le puh­taal­ta pöydältä.

Logo­suun­nit­te­lun muistilista

  • Logo­suun­nit­te­luun on hyvä läh­teä avoi­min mie­lin ammat­ti­lai­sen ehdo­tuk­sia kuun­nel­len. Omat ideat ja hah­mo­tel­mat ovat ehdot­to­mas­ti sal­lit­tu­ja, ja yri­tys tie­tys­ti itse mää­rit­te­lee aina ne raa­mit, jois­sa logoa läh­de­tään suunnittelemaan.
  • Tyh­jäs­tä on vai­kea nyh­jäis­tä ja sik­si kat­ta­va taus­toit­ta­mi­nen ja yri­tyk­sen tavoit­tei­den sekä muun ilmeen avaa­mi­nen aut­ta­vat suun­nit­te­li­jaa työssään.
  • Tär­kein­tä logon suun­nit­te­lus­sa on huo­mioi­da yri­tyk­sen tun­nis­tet­ta­vuus, tavoit­teet, arvot ja ennen kaik­kea asiakkaat.
  • Per­soo­nal­li­nen ja yksi­löl­li­nen logo erot­tuu eduk­seen kil­pai­li­jois­ta, mut­ta tiet­ty sel­keys ja yksin­ker­tai­suus takaa­vat logol­le moni­puo­li­set käyt­tö­mah­dol­li­suu­det ja mah­dol­lis­ta­vat mieleenpainuvuuden.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo