Tilaa ammat­ti­lai­sen suun­nit­te­le­ma yksi­löl­li­nen logo, joka jää mieleen

Logo­suun­nit­te­lu yritykselle

 

Ota logon suun­nit­te­lul­la ensim­mäi­nen askel yri­tyk­se­si brän­din luomisessa

Tilaa logo­suun­nit­te­lu alan ammat­ti­lai­sel­ta. Graa­fik­kom­me suun­nit­te­lee laa­duk­kaan, unii­kin, mie­leen­pai­nu­van ja aikaa kes­tä­vän logon yrityksellesi.

Onko sinul­la jo mie­li­ku­va sii­tä, mil­tä yri­tyk­se­si logon tuli­si näyt­tää? Graa­fik­kom­me muun­taa idea­si tyy­lik­kääk­si yri­ty­sil­meek­si, jol­la luot vakuut­ta­van ensi­vai­ku­tel­man asiakkaisiin.

Graa­fik­ko Mar­jut sel­vit­ti toi­vo­muk­sem­me perus­teel­li­ses­ti ja hoi­ti logo­jen luo­mi­sen nopeal­la aika­tau­lul­la. Saim­me kak­si logo­vaih­toeh­toa, jois­ta valit­sim­me mie­lui­sam­man logon nettisivuillemme.

Juho Kirs­ti­nä

Leh­to Tilat Oy

Logo­suun­nit­te­lu edullisesti

Meil­lä on alam­me paras hinta-laatusuhde

Van­han logon päivitys

80 €

Uuden teks­ti­lo­gon suunnittelu

200 €

Uuden kuvi­tus­lo­gon suunnittelu

300 €

Mil­lai­nen on hyvä logo yritykselle?

Logo luo ensi­vai­ku­tel­man yri­tyk­ses­tä­si. Sii­tä välit­ty­vät yri­tyk­se­si toi­mia­la ja iden­ti­teet­ti. Kan­nat­taa siis miet­tiä, mil­lai­sia asioi­ta halu­aa yri­tyk­sen logon vies­ti­vän: Mit­kä ovat yri­tyk­se­si arvot? Miten haluai­sit erot­tua kil­pai­li­jois­ta? Ja mil­lai­sia laa­tusa­no­ja tai hin­ta­mie­li­ku­via haluai­sit logon välit­tä­vän yrityksestäsi?

Hyvä logo on yri­tyk­sen­sä näköi­nen, sel­keä, tun­nis­tet­ta­va ja hel­pos­ti mie­leen jää­vä. Yksin­ker­tai­sim­mil­laan logo voi olla pelk­kä teks­ti­lo­go yri­tyk­se­si nimes­tä, mut­ta sii­hen voi­daan liit­tää myös jokin graa­fi­nen ele­ment­ti tai kuvitus.

Logon kir­jain­ten, muo­to­jen ja värien avul­la luo­daan kat­so­jal­le mie­li­ku­via ja vies­ti­tään yri­tyk­sen arvo­ja. Yri­tyk­sen logol­la voi­daan välit­tää miel­leyh­ty­miä esi­mer­kik­si viral­li­suu­des­ta ja koti­mai­suu­des­ta tai eko­lo­gi­suu­des­ta, hel­pos­ti lähes­tyt­tä­vyy­des­tä ja rentoudesta.

Yri­tyk­se­si tar­pei­siin rää­tä­löi­ty logo

Me suun­nit­te­lem­me logon juu­ri sinun toi­vei­de­si mukaan. Olem­me suun­ni­tel­leet onnis­tu­nees­ti jo yli 1500 logoa eri alo­jen yri­tyk­sil­le, joten uskal­lam­me väit­tää, että pys­tym­me toteut­ta­maan myös sinun yri­tyk­sel­le­si par­hai­ten sovel­tu­van, per­soo­nal­li­sen ja tyy­lik­kään logon.

Tilaa Hel­poil­ta koti­si­vuil­ta logo yrityksellesi!

helpotkotisivut-sivuston-rakenne

Van­han logon päivitys

Onko yri­tyk­sel­lä­si jo ole­mas­sa ole­va logo, joka ei kui­ten­kaan enää täy­tä nyky­päi­vän stan­dar­de­ja? Haluai­sit var­mas­ti näyt­tää asiak­kail­le­si, että yri­tyk­se­si on pysy­nyt alan kehi­tyk­ses­sä muka­na. Aikan­sa elä­nyt logo saat­taa kui­ten­kin antaa kat­so­jal­le aivan vää­riä mielikuvia.

Päi­vi­tä logo­si vas­taa­maan nykyi­siä vaatimuksia

Koko­naan uuden logon suun­nit­te­lun lisäk­si voim­me päi­vit­tää van­han logon vas­taa­maan tämän päi­vän vaa­ti­muk­sia. Van­han ja vakiin­tu­neen logon päi­vi­tyk­ses­sä pitää ottaa huo­mioon jo ole­mas­sa ole­va brändi.

Käy­tän­nös­sä yri­tyk­sen van­has­ta logos­ta säi­ly­te­tään jotain van­haa ja uut­ta ilmet­tä puo­les­taan luo­daan esi­mer­kik­si uusil­la font­ti­vaih­toeh­doil­la tai päi­vi­te­tyl­lä väri­maa­il­mal­la. Ammat­ti­tai­toi­nen graa­fik­kom­me suun­nit­te­lee logol­le uuden ja free­sin ilmeen niin, että jo luo­dut mie­li­ku­vat ja ole­mas­sa ole­va yri­ty­sil­me säilyvät.

Jos van­ha logo ei ole ollut ahke­ras­sa käy­tös­sä tai se ei ole muu­ten visu­aa­li­sel­ta ilmeel­tään vakiin­tu­nut, voi­daan van­ha logo unoh­taa ja läh­teä liik­keel­le täy­sin puh­taal­ta pöydältä.

Meil­lä on jo yli 1500 suun­ni­tel­tua logoa, täs­sä näet muu­ta­mia niistä 

Mik­si logon suun­nit­te­lu kan­nat­taa tila­ta Hel­poil­ta kotisivuilta

Jos et vie­lä vakuut­tu­nut, kat­so mitä Help­po­jen koti­si­vu­jen tyy­ty­väi­set asiak­kaat kertovat

Mar­jut teki lois­ta­vaa työ­tä logon suun­nit­te­lun suh­teen ja olen todel­la tyy­ty­väi­nen lop­pu­tu­lok­seen. Sain val­miin logon vuo­ro­kau­des­sa, huippua!

Dieu­don­ne Mavunda

SC Uni­ted Academy

Hel­pot­ko­ti­si­vut hoi­ti hom­man kotiin parem­min kuin hyvin. Alku meni erit­täin sut­jak­kaas­ti ja pal­ve­lun nopeus ja laa­tu vakuut­ti heti. Oltiin edel­li­sel­tä fir­mal­ta odo­tet­tu logoa 3 viik­koa ja lop­pu­tu­los oli fias­ko. Hel­pot­ko­ti­si­vut hoi­ti meil­le kah­des­sa päi­väs­sä kak­si niin hyvää logoa, että ainut ongel­ma oli päät­tää niis­tä se paras! Mat­kan var­rel­la on tul­lut eri­lai­sia avun tar­pei­ta koti­si­vu­jen päi­vi­tys­ten kans­sa ja asia­kas­pal­ve­lus­ta vas­taa aina muka­va pal­ve­lu­hen­ki­nen kave­ri. 5/5.

Saku Kopo­nen

Työn­vä­li­tys­jouk­kue Oy
Logo onnis­tu mel­kein ker­ras­ta, se oli toi­nen vedos mikä sii­tä tuli. Ihan vii­mei­sen pääl­le. Sii­tä ollaan kyl­lä tykätty.

Kas­pe­ri Tyni

Maa­laus­lii­ke Pens­se­li­se­dät Oy
Logon toteu­tus onnis­tui ker­ral­la ja oli nope­aa. Mar­ju­tin soi­tos­ta kului rei­lu vuo­ro­kausi kun saa­tin val­mis logo. Olem­me olleet tyy­ty­väi­siä. Kiitos!

Tom­mi Ponkilainen

Kone Jät­kät Oy
Olem­me olleet todel­la tyy­ty­väi­siä logoon ja moni­käyt­töi­seen logo­pa­ket­tiin. Tila­sim­me lisäk­si verk­ko­si­vut, esit­teen ja käyn­ti­kort­tien suunnittelun.

Mar­jo Alaviitala

Del­lis Oy
Sain täy­del­li­sen logon heti ensin­mäi­sel­lä vedok­sel­la, vaik­ka aika­tau­lu oli kii­rel­li­nen. Pal­ve­lus­ta huo­ma­si aidon kiin­nos­tuk­sen asiak­kaan tarpeisiin.

Mikael Col­lin

Sup Bro
Läh­tö­koh­ta oli kol­me sanaa: met­sä, kei­ju ja rottwei­ler. Ensim­mäi­nen vedos osui heti nap­piin. Ken­ne­lim­me sai alle 24 tun­nis­sa ensim­mäi­ses­tä yhtey­de­no­tos­ta uuden, täy­del­li­sen logon. Nappisuoritus!

Heli Tuju­nen

Ken­nel Keijumetsän
Kii­tos Hel­pot Koti­si­vut huip­pu­hie­nois­ta koti­si­vuis­ta. Logon suun­nit­te­lu ja toteu­tus oli­vat todel­la hyviä. Sain par­haim­man logon, mitä oli­sin voi­nut toi­voa! Suo­sit­te­len läm­pi­mäs­ti kai­kil­le Hel­pot Koti­si­vut ‑pal­ve­lua.

Satu Myl­ly­mä­ki

Mind Body Yoga Oy

Miten logo teh­dään? – Graa­fi­nen suun­nit­te­lu vaiheittain

Alku­kar­toi­tus

Logon suun­nit­te­le­mi­nen aloi­te­taan alku­kar­toi­tuk­sel­la, jol­loin ker­rot graa­fi­kol­lem­me toi­veis­ta­si yri­tyk­sen logon suh­teen. Voit ker­toa väri­toi­veis­ta, antaa esi­merk­ke­jä sil­mää­si miel­lyt­tä­vis­tä logois­ta tai ihan vaan kuvail­la fii­lis­tä, jon­ka haluat logon välit­tä­vän. Toi­si­naan fii­lik­sen kuvai­le­mi­nen sanoin on haas­teel­lis­ta ja sil­loin ins­pi­raa­tion läh­tee­nä voi­daan käyt­tää myös eri­lai­sia fii­lis­ku­via. Nii­den avul­la graa­fi­kon on help­po hah­mot­taa, mil­lai­nen yri­tyk­sen brän­di on ja mil­lai­sia tun­nel­mia logon halu­taan ilmen­tä­vän. Voit antaa graa­fi­kol­le myös täy­sin vapaat kädet logon graa­fi­sen ilmeen suunnitteluun.

Logon suun­nit­te­lu ja tar­vit­ta­vat muutokset

Taus­ta­tie­to­jen ja toi­vei­de­si poh­jal­ta graa­fik­kom­me suun­nit­te­lee logoeh­do­tuk­sen, jon­ka saat säh­kö­pos­tii­si. Tar­vit­taes­sa graa­fik­ko toteut­taa vie­lä toi­vei­de­si mukaan muu­tok­sia logoon ja vii­meis­te­lee sii­tä juu­ri sinun yri­tyk­se­si näköisen.

Val­mis logopaketti

Olles­sa­si tyy­ty­väi­nen lop­pu­tu­lok­seen saat säh­kö­pos­tit­se täy­del­li­sen logo­pa­ke­tin, joka pitää sisäl­lään kaik­ki tar­vit­ta­vat tie­dos­to­muo­dot esi­mer­kik­si pai­na­tus­ta, somea ja muu­ta käyt­töä var­ten. Tar­vit­ta­vien muu­tos­ten laa­juu­des­ta riip­puen toi­mi­tam­me logo­pa­ke­tin sinul­le jopa 4–5 arkipäivässä.

Tilaa meil­tä persoo­nal­li­nen logo ja ero­tu eduk­sesi kovas­sa kil­pai­lus­sa. Sel­keys ja yksin­ker­tai­suus takaa­vat logol­le moni­puo­li­set käyttömahdollisuudet.

Logo­vaih­toeh­dot

Graa­fi­nen suun­nit­te­lu bud­jet­tii­si sopi­vin hinnoin

Teks­ti­lo­go

Teks­ti­lo­gos­sa pää­pai­no on fon­tis­sa eli kirjasintyypissä

Logoon vali­taan hyvän­nä­köi­nen ja yri­tyk­sen tyy­liin sopi­va font­ti, jota voi­daan myös muo­ka­ta per­soo­nal­li­sem­mak­si. Teks­tin yhtey­teen voi­daan myös liit­tää jokin pie­ni ja yksin­ker­tai­nen visu­aa­li­nen ele­ment­ti. Teks­ti­lo­gon font­ti luo voi­mak­kai­ta mie­li­ku­via yri­tyk­ses­tä ja sik­si sen valin­ta täy­tyy teh­dä huolella.

Font­ti­va­lin­nat toi­mi­vat kir­joi­te­tun kie­len äänensävyinä

Teks­ti­lo­gol­la voi­daan välit­tää hyvin eri­lai­sia tun­nel­mia käyt­tä­mäl­lä eri­lai­sia väri­maa­il­mo­ja ja typo­gra­fioi­ta. Geo­met­ri­set fon­tit luo­vat aivan eri fii­lik­sen kuin pens­se­li­mäi­nen kir­joi­tusa­su.  Ren­not kau­no­fon­tit sovel­tu­vat usein esi­mer­kik­si eko­lo­gi­suu­den tai luon­non­mu­kai­suu­den koros­ta­mi­seen, kun taas mini­ma­lis­ti­set ja suo­ra­lin­jai­set sovel­tu­vat tek­no­lo­gian tar­pei­siin. Klas­si­set fon­tit puo­les­taan hen­ki­vät tyy­pil­li­ses­ti arvokkuudesta.

Ohjaa huo­mio yri­tyk­se­si nimeen

Teks­ti­lo­gon vah­vuuk­sia ovat sel­keys ja yksin­ker­tai­suus. Teks­ti­lo­gos­sa huo­mio kiin­nit­tyy yri­tyk­sen nimeen, mikä aut­taa sitä jää­mään parem­min mie­leen. Teks­ti­lo­go on myös toi­mi­va vaih­toeh­to aloil­la, jois­ta on haas­ta­vaa kek­siä sel­ke­ää kuvi­tusai­het­ta logoon.

Kuvi­tus­lo­go

Teks­ti ja mie­leen­pai­nu­vat visu­aa­li­set ele­men­tit yhdes­sä muo­dos­ta­vat huo­mion kiin­nit­tä­vän logokokonaisuuden

Kuvi­tus­lo­gon visu­aa­li­sen ilmeen avul­la yri­tys voi tuo­da esil­le per­soo­naan­sa ja välit­tää halua­maan­sa mie­li­ku­vaa yri­tyk­ses­tä. Kuvi­tus­lo­gos­sa ole­va sym­bo­li voi vies­tiä esi­mer­kik­si aiheen ja väri­maa­il­man puo­les­ta sekä yri­tyk­sen toi­mia­las­ta että arvomaailmasta. 

Kuvaan yhdis­tet­ty teks­ti aut­taa yri­tys­tä jää­mään asiak­kaan mieleen

Kuvi­tus­lo­go voi olla myös teks­ti­lo­go, johon yhdis­te­tään sel­lai­nen graa­fi­nen tun­nus tai lii­ke­merk­ki, joka toi­mi­si myös itse­näi­se­nä logona.

Ero­tu kil­pai­li­jois­ta­si visuaalisuudella

Kuvi­tus­lo­go voi olla teho­kas työ­ka­lu yri­tyk­sen brändäyksessä

Tun­nis­tet­ta­va lii­ke­merk­ki yhdis­te­tään yri­tyk­seen sil­loin­kin, kun yri­tyk­sen nimi ei ole sen yhtey­des­sä. Eten­kin pien­ten yri­tys­ten kan­nat­taa aina hank­kia kuvi­tus­lo­go, jos­sa yhdis­ty­vät sekä yri­tyk­sen nimi että sym­bo­li. Pelk­kä sym­bo­li toi­mii yleen­sä vain todel­la tun­net­tu­jen yri­tys­ten logoissa. 

Kuvi­tus­lo­gon vah­vuuk­sia ovat per­soo­nal­li­suus ja tunnistettavuus

Per­soo­nal­li­sel­la ja haus­kal­la kuvi­tus­lo­gol­la yri­tys pys­tyy erot­tu­maan kil­pai­li­jois­taan. Yri­tys voi ker­toa logol­la esi­mer­kik­si toi­mia­las­taan, mikä on hyvä lisä eten­kin sil­loin, jos toi­mia­la ei käy sel­väs­ti ilmi yri­tyk­sen nimestä. 

Logol­la voi­daan välit­tää myös yri­tyk­sen arvo­ja ja toimintatapoja

Sopi­va väri­maa­il­ma tukee yri­tyk­sen vies­tiä. Luon­non­lä­hei­set värit sovel­tu­vat tyy­pil­li­ses­ti luon­non­mu­kai­sia arvo­ja edus­ta­van yri­tyk­sen logoon, ja sini­val­koi­sin värein voi­daan koros­taa esi­mer­kik­si koti­mai­suut­ta. Värien suun­nit­te­lus­sa tulee huo­mioi­da myös käy­tän­nöl­li­syys ja miet­tiä mis­sä kaik­kial­la logoa tul­laan käyt­tä­mään sekä mil­lai­sil­la väreil­lä se saa­daan erot­tu­maan eri­lai­sis­ta pohjista.

Ammat­ti­tai­toi­nen graa­fik­ko ottaa logon graa­fi­ses­sa suun­nit­te­lus­sa huo­mioon yri­tyk­sen tun­nis­tet­ta­vuu­den, tavoit­teet ja arvot.

Logo­suun­nit­te­lun hinta

Logon hin­ta mää­räy­tyy logon suun­nit­te­luun ja toteu­tuk­seen kulu­vien työ­tun­tien mukaan

Logon teke­mi­seen vaa­dit­tuun työ­mää­rään vai­kut­ta­vat muun muas­sa logon visu­aa­li­suus ja yksi­tyis­koh­tien mää­rä. Sik­si kuvi­tus­lo­got ovat­kin yleen­sä hie­man työ­lääm­piä toteut­taa kuin tekstilogot.

Logo­suun­nit­te­lu sujuu yleen­sä nopeam­min, jos asiak­kaal­la on jon­kin­lai­nen visio sii­tä, min­kä tyy­li­sen logon hän haluaa

Asia­kas voi esi­mer­kik­si näyt­tää graa­fi­kol­le mui­den yri­tys­ten logo­ja, jot­ka miel­lyt­tä­vät sil­mää. Tämä aut­taa graa­fik­koa hah­mot­ta­maan, mil­lai­nen tyy­li on asiak­kaan mieleen.

Ei kui­ten­kaan kan­na­ta huo­les­tua, jos et vie­lä tie­dä, mil­lai­nen logo sopi­si yri­tyk­sel­le­si parhaiten

Voit myös huo­let­ta jät­tää logon ideoin­nin osaa­van graa­fik­kom­me käsiin. Kat­so logo­suun­nit­te­lun hin­ta alla ole­vas­ta tau­lu­kos­ta. Ota yhteyt­tä ja jutel­laan lisää!

Van­han logon päivitys

80 €

 • 1 h suunnittelu
 • Teks­ti- tai kuvituslogo
 • Väri­maa­il­ma
 • Muok­kaus­kier­ros
 • Pai­no­val­mis logopaketti

Uuden teks­ti­lo­gon suunnittelu

200 €

 • 2 h suunnittelu
 • Teks­ti­lo­go
 • Väri­maa­il­ma
 • Muok­kaus­kier­ros
 • Pai­no­val­mis logopaketti

Uuden kuvi­tus­lo­gon suunnittelu

300 €

 • 3 h suunnittelu
 • Kuvi­tus­lo­go
 • Väri­maa­il­ma
 • Muok­kaus­kier­ros
 • Pai­no­val­mis logopaketti

Hin­toi­hin lisä­tään ALV.

Logon suun­nit­te­lu mie­les­sä? –  Kysy lisää Marjutilta

Soi­ta myyn­tiim­me 045 161 3667 tai kysy lisää Leolta!

Logo­suun­nit­te­lun lisäk­si saat meil­tä myös kaik­ki muut yri­tyk­se­si tar­vit­se­mat graa­fi­sen suun­nit­te­lun palvelut:

 • Käyn­ti­kor­tit
 • Esit­teet
 • Flye­rit
 • Koti­si­vu­jen layout