Logo­suun­nit­te­lu yri­tyk­sel­le, yhdis­tyk­sel­le tai seuralle

Tilaa laa­du­kas ja aikaa kes­tä­vä yritysilme.
Tutus­tu referensseihimme

Logo­suun­nit­te­lu

Logo luo ensi­vai­ku­tel­man yri­tyk­ses­tä­si. Sii­tä välit­tyy yri­tyk­se­si toi­mia­la ja iden­ti­teet­ti. Kan­nat­taa siis miet­tiä mitä ja mil­lai­sia asioi­ta halu­aa sen vies­ti­vän. Mit­kä ovat yri­tyk­se­si arvot? Entä miten haluai­sit erot­tua kilpailijoista?

Hyvä logo on sel­keä, tun­nis­tet­ta­va ja hel­pos­ti mie­leen jää­vä. Yksin­ker­tai­sim­mil­laan logo voi olla pelk­kä teks­ti­lo­go yri­tyk­se­si nimes­tä, mut­ta mones­ti sii­hen voi­daan liit­tää myös jokin graa­fi­nen ele­ment­ti tai kuvitus.

Van­han logon päivitys

Van­han ja vakiin­tu­neen logon päi­vi­tyk­ses­sä pitää ottaa huo­mioon jo ole­mas­sa ole­va brän­di. Käy­tän­nös­sä van­has­ta logos­ta säi­ly­te­tään jotain van­haa ja uut­ta ilmet­tä voi­daan tuo­da esi­mer­kik­si uusil­la font­ti­vaih­toeh­doil­la tai päi­vi­te­tyl­lä värimaailmalla.

Tapauk­sis­sa, jois­sa logo ei ole ollut ahke­ras­sa käy­tös­sä tai se ei ole muu­ten visu­aa­li­sel­ta ilmeel­tään vakiin­tu­nut, voi­daan van­ha logo hylä­tä ja läh­teä liik­keel­le puh­taal­ta pöydältä.

Yri­tyk­sen logon suun­nit­te­lu vaiheittain

Ker­ro toiveistasi

Ker­ro graa­fi­kol­le toi­veis­ta­si logoa ja visu­aa­lis­ta ilmet­tä kos­kien. Onko esi­merk­ke­jä? Väritoiveita?

Suun­nit­te­lu aloitetaan

Logo suun­ni­tel­laan toi­vei­de­si poh­jal­ta, saat logoeh­do­tuk­set sähköpostiisi.

Ker­ro mielipiteesi

Valit­se vaih­toeh­dois­ta mie­lei­sin, toi­vo tar­vit­taes­sa sii­hen muutoksia.

Val­mis logopaketti

Logo­pa­ke­tis­ta löy­tyy kaik­ki tar­vit­ta­vat tie­dos­to­muo­dot pai­na­tuk­seen yms. muu­hun käyttöön.

Logo­suun­nit­te­lu yri­tyk­sel­le, yhdis­tyk­sel­le tai seu­ral­le — Edul­li­set paketit

Logon päi­vi­tys

60
 • 1h suun­nit­te­lu
 • Teks­ti- tai kuvituslogo
 • Pai­no­val­mis logopaketti
 • 2 eri vaihtoehtoa

Teks­ti­lo­go

120
 • 2h suun­nit­te­lu
 • Teks­ti­lo­go
 • Pai­no­val­mis logopaketti
 • 2 eri vaihtoehtoa

Kuvi­tus­lo­go

180
 • 3h suun­nit­te­lu
 • Kuvi­tus­lo­go
 • Pai­no­val­mis logopaketti
 • 2 eri vaihtoehtoa

Kuvi­tus­lo­go+

240
 • 4h suun­nit­te­lu
 • Kuvi­tus­lo­go
 • Pai­no­val­mis logopaketti
 • 2 eri vaihtoehtoa
Hin­toi­hin lisä­tään ALV.

Logo­suun­nit­te­lu yri­tyk­sel­le, yhdis­tyk­sel­le tai seu­ral­le mie­les­sä? Kysy lisää Marjutilta!

Marjut Anttilainen

Mar­jut Anttilainen

Grap­hic Designer

grafiikka@helpotkotisivut.fi SOI­TA 050 468 0322

 • Pudo­ta tie­dos­tot tähän tai 
  Kiin­nos­tuit­ko? Jätä soit­to­pyyn­tö tästä.

  Pin It on Pinterest