Logo­suun­nit­te­lu yri­tyk­sel­le, yhdis­tyk­sel­le tai seu­ral­le

Tilaa laa­du­kas ja aikaa kes­tä­vä yri­ty­sil­me.
Tutus­tu refe­rens­sei­him­me

Logo­suun­nit­te­lu

Logo luo ensi­vai­ku­tel­man yri­tyk­ses­tä­si. Sii­tä välit­tyy yri­tyk­se­si toi­mia­la ja iden­ti­teet­ti. Kan­nat­taa siis miet­tiä mitä ja mil­lai­sia asioi­ta halu­aa sen vies­ti­vän. Mit­kä ovat yri­tyk­se­si arvot? Entä miten haluai­sit erot­tua kil­pai­li­jois­ta?

Hyvä logo on sel­keä, tun­nis­tet­ta­va ja hel­pos­ti mie­leen jää­vä. Yksin­ker­tai­sim­mil­laan logo voi olla pelk­kä teks­ti­lo­go yri­tyk­se­si nimes­tä, mut­ta mones­ti sii­hen voi­daan liit­tää myös jokin graa­fi­nen ele­ment­ti tai kuvi­tus.

Van­han logon päi­vi­tys

Van­han ja vakiin­tu­neen logon päi­vi­tyk­ses­sä pitää ottaa huo­mioon jo ole­mas­sa ole­va brän­di. Käy­tän­nös­sä van­has­ta logos­ta säi­ly­te­tään jotain van­haa ja uut­ta ilmet­tä voi­daan tuo­da esi­mer­kik­si uusil­la font­ti­vaih­toeh­doil­la tai päi­vi­te­tyl­lä väri­maa­il­mal­la.

Tapauk­sis­sa, jois­sa logo ei ole ollut ahke­ras­sa käy­tös­sä tai se ei ole muu­ten visu­aa­li­sel­ta ilmeel­tään vakiin­tu­nut, voi­daan van­ha logo hylä­tä ja läh­teä liik­keel­le puh­taal­ta pöy­däl­tä.

Yri­tyk­sen logon suun­nit­te­lu vai­heit­tain

Ker­ro toi­veis­ta­si

Ker­ro graa­fi­kol­le toi­veis­ta­si logoa ja visu­aa­lis­ta ilmet­tä kos­kien. Onko esi­merk­ke­jä? Väri­toi­vei­ta?

Suun­nit­te­lu aloi­te­taan

Logo suun­ni­tel­laan toi­vei­de­si poh­jal­ta, saat logoeh­do­tuk­set säh­kö­pos­tii­si.

Ker­ro mie­li­pi­tee­si

Valit­se vaih­toeh­dois­ta mie­lei­sin, toi­vo tar­vit­taes­sa sii­hen muu­tok­sia.

Val­mis logo­pa­ket­ti

Logo­pa­ke­tis­ta löy­tyy kaik­ki tar­vit­ta­vat tie­dos­to­muo­dot pai­na­tuk­seen yms. muu­hun käyt­töön.

Logo­suun­nit­te­lu yri­tyk­sel­le, yhdis­tyk­sel­le tai seu­ral­le — Edul­li­set pake­tit

Hin­toi­hin lisä­tään ALV.

Logo­suun­nit­te­lu yri­tyk­sel­le, yhdis­tyk­sel­le tai seu­ral­le mie­les­sä? Kysy lisää Mar­ju­til­ta!

MAR­JUT ANT­TI­LAI­NEN

Grap­hic Desig­ner
grafiikka@helpotkotisivut.fi
050 468 0322

Ota yhteyt­tä ja ker­ro, mikä kiin­nos­taa