Päi­vi­tet­ty 18.4.2019

Logon suun­nit­te­lu yri­tyk­sel­le

Tilaa laa­du­kas ja aikaa kes­tä­vä yri­ty­sil­me.

 

Tutus­tu refe­rens­sei­him­me

”Graa­fik­ko Mar­jut sel­vit­ti toi­vo­muk­sem­me perus­teel­li­ses­ti ja hoi­ti logo­jen luo­mi­sen nopeal­la aika­tau­lul­la. Saim­me kak­si logo­vaih­toeh­toa, jois­ta valit­sim­me mie­lui­sam­man logon net­ti­si­vuil­lem­me.”

Juho Kirs­ti­nä
Leh­to Tilat Oy

Yri­tyk­sen logo­suun­nit­te­lu

Logon suun­nit­te­lu on ensias­kel yri­tyk­sen brän­din ja ima­gon luo­mi­ses­sa.

Logon suun­nit­te­lu

Logo luo ensi­vai­ku­tel­man yri­tyk­ses­tä­si. Sii­tä välit­tyy yri­tyk­se­si toi­mia­la ja iden­ti­teet­ti. Kan­nat­taa siis miet­tiä mitä ja mil­lai­sia asioi­ta halu­aa sen vies­ti­vän. Mit­kä ovat yri­tyk­se­si arvot? Entä miten haluai­sit erot­tua kil­pai­li­jois­ta?

Hyvä logo on sel­keä, tun­nis­tet­ta­va ja hel­pos­ti mie­leen jää­vä. Yksin­ker­tai­sim­mil­laan logo voi olla pelk­kä teks­ti­lo­go yri­tyk­se­si nimes­tä, mut­ta mones­ti sii­hen voi­daan liit­tää myös jokin graa­fi­nen ele­ment­ti tai kuvi­tus.

Van­han logon päi­vi­tys

Van­han ja vakiin­tu­neen logon päi­vi­tyk­ses­sä pitää ottaa huo­mioon jo ole­mas­sa ole­va brän­di. Käy­tän­nös­sä van­has­ta logos­ta säi­ly­te­tään jotain van­haa ja uut­ta ilmet­tä voi­daan tuo­da esi­mer­kik­si uusil­la font­ti­vaih­toeh­doil­la tai päi­vi­te­tyl­lä väri­maa­il­mal­la.

Tapauk­sis­sa, jois­sa logo ei ole ollut ahke­ras­sa käy­tös­sä tai se ei ole muu­ten visu­aa­li­sel­ta ilmeel­tään vakiin­tu­nut, voi­daan van­ha logo hylä­tä ja läh­teä liik­keel­le puh­taal­ta pöy­däl­tä.

Jo yli 800 suun­ni­tel­tua logoa, täs­sä muu­ta­mia

Logon suun­nit­te­lu vai­heit­tain

1. Ker­ro toi­veis­ta­si

Ker­ro graa­fi­kol­le toi­veis­ta­si ja tar­peis­ta­si logon suun­nit­te­lua var­ten. Onko esi­merk­ke­jä? Väri­toi­vei­ta?

2. Suun­nit­te­lu aloi­te­taan

Logo suun­ni­tel­laan toi­vei­de­si poh­jal­ta, saat logoeh­do­tuk­set säh­kö­pos­tii­si.

3. Valit­se vaih­toeh­dois­ta

Valit­se vaih­toeh­dois­ta mie­lei­sin, toi­vo tar­vit­taes­sa sii­hen muu­tok­sia.

4. Val­mis logo­pa­ket­ti

Logo­pa­ke­tis­ta löy­tyy kaik­ki tar­vit­ta­vat tie­dos­to­muo­dot pai­na­tuk­seen ja muu­hun käyt­töön.

Teks­ti­lo­go

Teks­ti­lo­gos­sa pää­pai­no on fon­til­la eli kir­ja­sin­tyy­pil­lä. Logoon vali­taan hyväl­tä näyt­tä­vä ja yri­tyk­sen tyy­liin sopi­va font­ti, jota voi­daan myös muo­ka­ta per­soo­nal­li­sem­mak­si. Logon font­ti luo voi­mak­kai­ta mie­li­ku­via yri­tyk­ses­tä ja sik­si sen valin­ta täy­tyy teh­dä huo­lel­la.

Logos­sa voi­daan käyt­tää esi­mer­kik­si perin­tei­sem­pää font­tia, kau­no­kir­joi­tus­ta tai se voi olla käsin­kir­joi­te­tun tyy­li­nen. Teks­tin yhtey­teen voi­daan myös liit­tää jokin pie­ni ja yksin­ker­tai­nen visu­aa­li­nen ele­ment­ti.

Ohjaa huo­mio yri­tyk­se­si nimeen

Teks­ti­lo­gon vah­vuuk­sia ovat sel­keys ja yksin­ker­tai­suus. Sii­nä huo­mio kiin­nit­tyy yri­tyk­sen nimeen, mikä aut­taa sitä jää­mään parem­min mie­leen.

Teks­ti­lo­go on myös toi­mi­va vaih­toeh­to aloil­la, jois­ta on vai­kea kek­siä hyvää kuvi­tusai­het­ta logoon.

Kuvi­tus­lo­go

Kuvi­tus­lo­gos­sa teks­ti ja mie­leen­pai­nu­vat visu­aa­li­set ele­men­tit yhdes­sä muo­dos­ta­vat ihmis­ten huo­mion kiin­nit­tä­vän logo­ko­ko­nai­suu­den. Logon visu­aa­li­sen ilmeen kaut­ta yri­tys voi tuo­da esil­le per­soo­naan­sa ja välit­tää halua­maan­sa mie­li­ku­vaa yri­tyk­ses­tä.

Kuvi­tus­lo­go voi olla myös teks­ti­lo­go, johon yhdis­te­tään sel­lai­nen graa­fi­nen tun­nus tai lii­ke­merk­ki, joka toi­mi­si myös itse­näi­se­nä logo­na.

Ero­tu kil­pai­li­jois­ta­si visu­aa­li­suu­del­la

Kuvi­tus­lo­go voi olla teho­kas työ­ka­lu yri­tyk­sen brän­däyk­ses­sä. Tun­nis­tet­ta­va lii­ke­merk­ki yhdis­te­tään yri­tyk­seen sil­loin­kin, kun yri­tyk­sen nimi ei ole sen yhtey­des­sä.

Kuvi­tus­lo­gon vah­vuuk­sia ovat per­soo­nal­li­suus ja tun­nis­tet­ta­vuus. Per­soo­nal­li­sel­la ja haus­kal­la kuvi­tus­lo­gol­la yri­tys pys­tyy erot­tu­maan kil­pai­li­jois­taan. Yri­tys voi myös ker­toa logol­la toi­mia­las­taan, jos se ei käy yri­tyk­sen nimes­tä ilmi.

Logo­suun­nit­te­lun hin­ta

Logon hin­ta mää­räy­tyy logon suun­nit­te­luun ja toteu­tuk­seen kulu­vien työ­tun­tien mukaan. Logon teke­mi­seen vaa­dit­tuun työ­mää­rään vai­kut­ta­vat mm. logon visu­aa­li­suus ja yksi­tyis­koh­tien mää­rä. Sik­si kuvi­tus­lo­got ovat­kin yleen­sä hie­man työ­lääm­piä toteut­taa kuin teks­ti­lo­got.

Logo­suun­nit­te­lu sujuu yleen­sä nopeam­min, jos asiak­kaal­la on jon­kin­lai­nen visio sii­tä, min­kä­tyy­li­sen logon hän halu­aa. Asia­kas voi esi­mer­kik­si etsiä mui­den yri­tys­ten logois­ta sel­lai­sia, joi­den ulkoa­sus­ta hän eri­tyi­ses­ti pitää. Tämä aut­taa graa­fik­koa luo­maan asiak­kaal­le mie­lei­sen logon.

Ei kui­ten­kaan kan­na­ta huo­les­tua, jos et vie­lä tie­dä, mil­lai­nen logo sopi­si yri­tyk­sel­le­si par­hai­ten. Voit myös huo­let­ta jät­tää logon ideoin­nin graa­fi­kol­lem­me, joka suun­nit­te­lee sopi­van logon juu­ri sinun yri­tyk­se­si tar­pei­siin.

Kat­so logo­suun­nit­te­lun hin­ta allao­le­vas­ta tau­lu­kos­ta. Ota yhteyt­tä ja ker­ro, mil­lai­sen logon tar­vit­set.

Logon suun­nit­te­lu hin­ta

Hin­toi­hin lisä­tään ALV.

Täs­sä 7 hyvää syy­tä tila­ta logon suun­nit­te­lu meil­tä.

1. Uusi, tyy­li­käs sekä aikaa kes­tä­vä logo edul­li­ses­ti ja hel­pos­ti
2. Alan paras hin­ta-laa­tusuh­de
3. Ensim­mäi­nen vedos kes­ki­mää­rin 1-2 arki­päi­väs­sä
4. Uusia vedok­sia tar­peen mukaan
5. Hio­taan vedok­ses­ta asiak­kaan näköi­nen lop­pu­tu­los
6. Logo nopeas­ti – tilauk­ses­ta val­miik­si kes­ki­mää­rin 4-5 arki­päi­väs­sä
7. Pai­no­val­mis logo­pa­ket­ti ja tie­dos­tot kaik­kiin tar­koi­tuk­siin

Tyy­ty­väi­set asiak­kaam­me ker­to­vat

”Mar­jut teki lois­ta­vaa työ­tä logo­suun­nit­te­lun suh­teen ja olen todel­la tyy­ty­väi­nen lop­pu­tu­lok­seen. Sain val­miin logon vuo­ro­kau­des­sa, huip­pua!”

Dieu­don­ne Mavun­da
SC Uni­ted Aca­de­my

”Mar­jut teki lois­ta­vaa työ­tä logo­suun­nit­te­lun suh­teen ja olen todel­la tyy­ty­väi­nen lop­pu­tu­lok­seen. Sain val­miin logon vuo­ro­kau­des­sa, huip­pua!”

Dieu­don­ne Mavun­da
SC Uni­ted Aca­de­my

”Hel­pot­ko­ti­si­vut hoi­ti hom­man kotiin parem­min kuin hyvin. Alku meni erit­täin sut­jak­kaas­ti ja pal­ve­lun nopeus ja laa­tu vakuut­ti heti. Oltiin edel­li­sel­tä fir­mal­ta odo­tet­tu logoa 3 viik­koa ja lop­pu­tu­los oli fias­ko. Hel­pot­ko­ti­si­vut hoi­ti meil­le kah­des­sa päi­väs­sä kak­si niin hyvää logoa, että ainut ongel­ma oli päät­tää niis­tä se paras! Mat­kan var­rel­la on tul­lut eri­lai­sia avun tar­pei­ta koti­si­vu­jen päi­vi­tys­ten kans­sa ja asia­kas­pal­ve­lus­ta vas­taa aina muka­va pal­ve­lu­hen­ki­nen kave­ri. 5/5.”

Saku Kopo­nen
Työn­vä­li­tys­jouk­kue Oy

”Hel­pot­ko­ti­si­vut hoi­ti hom­man kotiin parem­min kuin hyvin. Alku meni erit­täin sut­jak­kaas­ti ja pal­ve­lun nopeus ja laa­tu vakuut­ti heti. Oltiin edel­li­sel­tä fir­mal­ta odo­tet­tu logoa 3 viik­koa ja lop­pu­tu­los oli fias­ko. Hel­pot­ko­ti­si­vut hoi­ti meil­le kah­des­sa päi­väs­sä kak­si niin hyvää logoa, että ainut ongel­ma oli päät­tää niis­tä se paras! Mat­kan var­rel­la on tul­lut eri­lai­sia avun tar­pei­ta koti­si­vu­jen päi­vi­tys­ten kans­sa ja asia­kas­pal­ve­lus­ta vas­taa aina muka­va pal­ve­lu­hen­ki­nen kave­ri. 5/5.”

Saku Kopo­nen
Työn­vä­li­tys­jouk­kue Oy

”Logo onnis­tu mel­kein ker­ras­ta, se oli toi­nen vedos mikä sii­tä tuli. Ihan vii­mei­sen pääl­le. Sii­tä ollaan kyl­lä tykät­ty.”

thumb_01_90_90
Kas­pe­ri Tyni
Maa­laus­lii­ke Pens­se­li­se­dät Oy

”Logo onnis­tu mel­kein ker­ras­ta, se oli toi­nen vedos mikä sii­tä tuli. Ihan vii­mei­sen pääl­le. Sii­tä ollaan kyl­lä tykät­ty.”

thumb_01_90_90
Kas­pe­ri Tyni
Maa­laus­lii­ke Pens­se­li­se­dät Oy

”Logon toteu­tus onnis­tui ker­ral­la ja oli nope­aa. Mar­ju­tin soi­tos­ta kului rei­lu vuo­ro­kausi kun saa­tin val­mis logo. Olem­me olleet tyy­ty­väi­siä. Kii­tos!”

thumb_01_90_90
Tom­mi Pon­ki­lai­nen
Kone Jät­kät Oy

”Logon toteu­tus onnis­tui ker­ral­la ja oli nope­aa. Mar­ju­tin soi­tos­ta kului rei­lu vuo­ro­kausi kun saa­tin val­mis logo. Olem­me olleet tyy­ty­väi­siä. Kii­tos!”

thumb_01_90_90
Tom­mi Pon­ki­lai­nen
Kone Jät­kät Oy

”Olem­me olleet todel­la tyy­ty­väi­siä logoon ja moni­käyt­töi­seen logo­pa­ket­tiin. Tila­sim­me lisäk­si verk­ko­si­vut, esit­teen ja käyn­ti­kort­tien suun­nit­te­lun.”

Mar­jo Ala­vii­ta­la
Del­lis Oy

”Olem­me olleet todel­la tyy­ty­väi­siä logoon ja moni­käyt­töi­seen logo­pa­ket­tiin. Tila­sim­me lisäk­si verk­ko­si­vut, esit­teen ja käyn­ti­kort­tien suun­nit­te­lun.”

Mar­jo Ala­vii­ta­la
Del­lis Oy

”Sain täy­del­li­sen logon heti ensin­mäi­sel­lä vedok­sel­la, vaik­ka aika­tau­lu oli kii­rel­li­nen. Pal­ve­lus­ta huo­ma­si aidon kiin­nos­tuk­sen asiak­kaan tar­pei­siin.”

thumb_01_90_90
Mikael Col­lin
Sup Bro

”Sain täy­del­li­sen logon heti ensin­mäi­sel­lä vedok­sel­la, vaik­ka aika­tau­lu oli kii­rel­li­nen. Pal­ve­lus­ta huo­ma­si aidon kiin­nos­tuk­sen asiak­kaan tar­pei­siin.”

thumb_01_90_90
Mikael Col­lin
Sup Bro

”Läh­tö­koh­ta oli kol­me sanaa: met­sä, kei­ju ja rottwei­ler. Ensim­mäi­nen vedos osui heti nap­piin. Ken­ne­lim­me sai alle 24 tun­nis­sa ensim­mäi­ses­tä yhtey­de­no­tos­ta uuden, täy­del­li­sen logon. Nap­pi­suo­ri­tus!”

Heli Tuju­nen
Ken­nel Kei­ju­met­sän

”Läh­tö­koh­ta oli kol­me sanaa: met­sä, kei­ju ja rottwei­ler. Ensim­mäi­nen vedos osui heti nap­piin. Ken­ne­lim­me sai alle 24 tun­nis­sa ensim­mäi­ses­tä yhtey­de­no­tos­ta uuden, täy­del­li­sen logon. Nap­pi­suo­ri­tus!”

Heli Tuju­nen
Ken­nel Kei­ju­met­sän

”Kii­tos Hel­pot Koti­si­vut huip­pu­hie­nois­ta koti­si­vuis­ta. Logon suun­nit­te­lu ja toteu­tus oli­vat todel­la hyviä. Sain par­haim­man logon, mitä oli­sin voi­nut toi­voa!
Suo­sit­te­len läm­pi­mäs­ti kai­kil­le Hel­pot Koti­si­vut -pal­ve­lua.”

mind-body-yoga-refenssi-mustavalko
Satu Myl­ly­mä­ki
Mind Body Yoga Oy

”Kii­tos Hel­pot Koti­si­vut huip­pu­hie­nois­ta koti­si­vuis­ta. Logon suun­nit­te­lu ja toteu­tus oli­vat todel­la hyviä. Sain par­haim­man logon, mitä oli­sin voi­nut toi­voa!
Suo­sit­te­len läm­pi­mäs­ti kai­kil­le Hel­pot Koti­si­vut -pal­ve­lua.”

mind-body-yoga-refenssi-mustavalko
Satu Myl­ly­mä­ki
Mind Body Yoga Oy

Logo­suun­nit­te­lu yri­tyk­sel­le, yhdis­tyk­sel­le tai seu­ral­le mie­les­sä? Kysy lisää Mar­ju­til­ta!

MAR­JUT ANT­TI­LAI­NEN

Grap­hic Desig­ner
grafiikka@helpotkotisivut.fi
050 468 0322

Ota yhteyt­tä ja ker­ro, mikä kiin­nos­taa

ASIAKASTUKI

045–161 3330
tuki@helpotkotisivut.fi

LOGOT JA GRAFIIKKA

050–468 0322
marjut.anttilainen@helpotkotisivut.fi

Google Rating
4.7
Based on 57 reviews
Facebook Rating
4.8
Based on 35 reviews

PROJEKTIJOHTAMINEN JA TEKNINEN TUKI

050 409 2378
michael.muhonen@helpotkotisivut.fi

SISÄLLÖNTUOTANTO JA DIGIMARKKINOINTI

050 409 3118
markkinointi@helpotkotisivut.fi

Helpotkotisivut.fi MS Oy

Arkisin 9.00–16.00
KANNELMÄKI
Sitratori 3, 2. krs
00420, HELSINKI

Y-tunnus: 2559523–1

 

ARVOSTELUT

TILAA UUTISKIRJE