Lii­di­mag­nee­tit osak­si sisältömarkkinointia

Sisällysluettelo

Lii­di­mag­nee­tit ovat yri­tyk­sen net­ti­si­vuil­ta löy­ty­viä eri­lai­sia hyö­dyk­kei­tä, jot­ka sivus­to­vie­rai­li­ja eli poten­ti­aa­li­nen asia­kas saa käyt­töön­sä annet­tu­aan vas­ti­neek­si yhteystietonsa.

Lii­di­mag­neet­ti, mikä se on?

Lii­di­mag­neet­ti on yri­tyk­sen net­ti­si­vuil­la ole­va mate­ri­aa­li, joka hou­kut­te­lee asiak­kaan jät­tä­mään yhteys­tie­ton­sa yri­tyk­sel­le. Käy­tän­nös­sä lii­di­mag­neet­ti on useim­mi­ten jokin todel­la hou­kut­te­le­va tar­jous tai sivus­to­vie­rai­li­jal­le hyö­dyl­li­nen info­pa­ket­ti. Hyö­dyn­tääk­seen tar­jouk­sen tai voi­dak­seen lada­ta sivuil­ta esi­mer­kik­si kiin­nos­ta­van oppaan vie­rai­li­jan täy­tyy jät­tää yri­tyk­sel­le yhteystietonsa.

Lii­di­mag­nee­tis­ta hyö­ty­vät sekä yri­tys että sivus­to­vie­rai­li­ja. Asia­kas saa joko mie­len­kiin­toi­sen sisäl­lön käyt­töön­sä ilmai­sek­si tai jon­kin hyö­dyl­li­sen tar­jouk­sen. Yri­tys puo­les­taan saa työ­ka­lu­ja mark­ki­noin­tiin­sa, eli tuot­teis­taan tai pal­ve­luis­taan kiin­nos­tu­neen poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan tiedot.

Lii­di­mag­nee­tit ovat olen­nai­nen osa teho­kas­ta sisäl­tö­mark­ki­noin­tia. Asiak­kaal­le lisä­ar­voa tuot­ta­va onnis­tu­nut sisäl­tö­mark­ki­noin­ti lisää sivus­to­vie­rai­li­joi­den sitou­tu­nei­suut­ta yri­tyk­seen, vah­vis­taa yri­tyk­sen ase­maa alan luo­tet­ta­va­na asian­tun­ti­ja­na ja sitä kaut­ta vai­kut­taa myös yri­tyk­sen hou­kut­te­le­vuu­teen asiak­kaan silmissä.

Miten lii­di­mag­nee­tit toimivat?

Ole­te­taan, että yri­tyk­sel­lä on hyvät net­ti­si­vut, joil­la käy usei­ta sivus­to­vie­rai­li­joi­ta päi­vit­täin. Ana­ly­tii­kan mukaan vie­rai­li­jat viih­ty­vät yri­tyk­sen sivuil­la, jot­ka näin ollen toden­nä­köi­ses­ti tar­joa­vat myös hou­kut­te­le­vaa ja mie­len­kiin­tois­ta sisäl­töä. Pääl­li­sin puo­lin asiat ovat siis kunnossa. 

Kiin­nos­ta­via tuot­tei­ta ja pal­ve­lui­ta tar­joa­vat net­ti­si­vut eivät kui­ten­kaan vält­tä­mät­tä tuo­ta yri­tyk­sel­le tar­peek­si yhtey­den­ot­to­ja. Kävi­jät pois­tu­vat sivuil­ta, eikä yrit­tä­jä tai sivun omis­ta­ja tie­dä, kei­tä nämä poten­ti­aa­li­set osta­jat ovat. 

Lii­di­mag­nee­tit tar­joa­vat rat­kai­sun tähän ongel­maan. Lii­di­mag­nee­tit ker­to­vat yri­tyk­sil­le, ket­kä ovat olleet kiin­nos­tu­nei­ta hei­dän tuot­teis­taan ja pal­ve­luis­taan. Anta­mal­la yhteys­tie­ton­sa yri­tyk­sel­le sivus­to­vie­rai­li­jat ker­to­vat kiin­nos­tuk­ses­taan ja anta­vat luvan yhteydenottoon.

Yhteys­tie­to­jen ansios­ta yri­tyk­sel­lä on mah­dol­li­suus tar­jo­ta pal­ve­lui­taan ja tuot­tei­taan koh­den­ne­tum­min niis­tä kiin­nos­tu­neil­le poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le, kut­sua hei­dät takai­sin sivuil­le, kon­tak­toi­da hei­tä eri tavoin, ker­toa ajan­koh­tai­sis­ta tar­jouk­sis­ta tai tar­jo­ta lisä­tie­toa hei­tä kiin­nos­ta­vis­ta tuotteista. 

Toi­mi­va lii­di­mag­neet­ti ei vält­tä­mät­tä vaa­di yri­tyk­sel­tä mitään toi­men­pi­tei­tä sen jäl­keen, kun sivus­to­vie­rai­li­ja on täyt­tä­nyt hänel­le vara­tun lomak­keen. Hyvin suun­ni­tel­tu lii­di­mag­neet­ti lisää­kin poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan auto­maat­ti­ses­ti esi­mer­kik­si uutis­kir­je­lis­tal­le tai lähet­tää sivus­to­vie­rai­li­jal­le auto­maat­ti­ses­ti säh­kö­pos­tin, tar­jous­koo­din tai muun vas­taa­van mate­ri­aa­lin, oli se sit­ten pdf tai video.

Jot­ta kiin­nos­ta­va sisäl­tö ei meni­si huk­kaan, lii­di­mag­neet­te­ja kan­nat­taa koti­si­vu­jen lisäk­si mai­nos­taa myös esi­mer­kik­si sosi­aa­li­ses­sa medias­sa. On hyvä pitää mie­les­sä, että lii­di­mag­nee­til­le voi teh­dä myös oman pon­nah­dusik­ku­nan, joka herät­tää sivus­to­vie­rai­li­jan mie­len­kiin­non, tai vaik­ka­pa koko­naan eril­li­sen laskeutumissivun.

Eri­lai­set liidimagneetit

Asiak­kaal­le lisä­ar­voa tuot­ta­via hyö­dyk­kei­tä on monia eri­lai­sia. Yhteis­tä näil­le kai­kil­le kui­ten­kin on, että nii­den hyö­dyn­tä­mi­nen tulee teh­dä asiak­kaal­le hel­pok­si. Pit­kien lomak­kei­den ja säh­kö­pos­ti­vah­vis­tus­ten sijas­ta paras­ta on, jos asia­kas saa lii­di­mag­nee­tin lupaa­man sisäl­lön käyt­töön­sä yksin­ker­tai­ses­ti täyt­tä­mäl­lä lomak­kee­seen ainoas­taan säh­kö­pos­tio­soit­teen­sa. Moni­mut­kai­set lii­di­mag­nee­tit, jot­ka vaa­ti­vat esi­mer­kik­si kat­ta­vam­pien yhteys­tie­to­jen anta­mis­ta saat­ta­vat ajaa pois poten­ti­aa­li­sen lii­din. Toki mitä arvok­kaam­pi sisäl­tö on, sitä enem­män vie­rai­li­jaa voi pyy­tää teke­mään sen eteen. 

Lii­di­mag­neet­te­ja voi aja­tel­la myös erään­lai­si­na liit­ty­mis­lah­joi­na. Pelk­kä “Tilaa uutis­kir­je säh­kö­pos­tii­si” ‑vies­ti ei vält­tä­mät­tä hou­kut­te­le. Sen sijaan “Kun lii­tyt uutis­kir­jeen tilaa­jak­si nyt, saat 20 % alen­nus­ta seu­raa­vas­ta tilaa­mas­ta­si tuot­tees­ta, tai saat tilauk­sen ilman toi­mi­tus­ku­lu­ja” saat­taa jo herät­tää aihees­ta kiin­nos­tu­neen sivus­to­vie­rai­li­jan mielenkiinnon.

1. Ladat­ta­vat oppaat ja e‑kirjat

Eri­lai­set ladat­ta­vat oppaat ja e‑kirjat ovat suo­sit­tu­ja lii­di­mag­neet­te­ja, joil­la voi­daan tar­jo­ta lyhyi­tä ja tii­vii­tä tai kat­ta­via tie­to­pa­ket­te­ja vas­taa­maan johon­kin asiak­kai­den tyy­pil­li­seen ongel­maan. Meil­lä Hel­poil­la koti­si­vuil­la on esi­mer­kik­si käy­tös­sä pie­ny­rit­tä­jil­le suun­nat­tu ilmai­nen koti­si­vu­jen osta­jan opas, jos­sa pyrim­me vas­taa­maan ylei­sim­piin, net­ti­si­vu­jen hank­ki­mis­ta suun­nit­te­le­vien asiak­kai­den miel­tä askar­rut­ta­viin, kysymyksiin.

Alas­ta riip­puen täl­lai­nen ladat­ta­va opas voi­si yhtä hyvin aut­taa esi­mer­kik­si koti­ta­louk­sia oikean­lai­sen ilma­läm­pö­pum­pun valin­nas­sa tai tar­jo­ta some­mark­ki­noin­nin perus­teet aihees­ta kiin­nos­tu­neel­le yrittäjälle. 

2. Eri­lai­set kurs­sit ja videot

Webi­naa­rit, semi­naa­rit ja muut ilmai­set kurs­sit ovat myös suo­sit­tu­ja lii­di­mag­neet­te­ja. Oli kyse sit­ten kevy­ty­rit­tä­jyy­den, yri­tys­blog­gaa­mi­sen, kir­jan­pi­don tai Google Ads ‑hakusa­na­mai­non­nan perus­teis­ta, kurs­sin tulee olla niin mie­len­kiin­toi­nen, että se herät­tää koh­de­ryh­mäs­sä halun oppia aihees­ta lisää. Myös esi­mer­kik­si yksit­täi­nen video­vas­taus johon­kin koh­de­ryh­mää kiin­nos­ta­vaan ongel­maan voi toi­mia lii­dien kerääjänä.

Pidät­kö luke­mas­ta­si? Haluai­sit­ko lisää kiin­nos­ta­vaa sisältöä?

3. Tes­tit tai laskurit

Eri­lai­set hyö­dyl­li­set tes­tit, las­ku­rit ja kyse­lyt voi­vat myös toi­mia lii­di­mag­neet­tei­na. Tes­ti voi tie­ten­kin olla mitä tahan­sa yri­tyk­sen toi­mia­laan ja pal­ve­lui­hin liit­ty­vää per­soo­nal­li­suus­tes­teis­tä net­ti­si­vu­jen haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den tes­taa­mi­seen. Yksi tyy­pil­li­nen tes­ti on sel­lai­nen, joka ker­too tes­taa­jal­le, miten ja mil­lai­sis­ta yri­tyk­sen pal­ve­luis­ta voi­si olla hänel­le hyö­tyä. Myös eri­lai­set las­ku­rit, vaik­ka­pa rahoi­tuk­sen suun­nit­te­luun, voi­vat olla hyö­dyl­li­siä ostoai­keis­sa ole­vil­le sivustovierailijoille.

 

 

4. Ilmai­nen demo­ver­sio mää­rä­ajak­si käyttöön

Ilmai­nen kokei­lu­jak­so on teho­kas lii­di­mag­neet­ti. Asia­kas saa tuot­teen tai pal­ve­lun mää­rä­ajak­si käyt­töön­sä ja pää­see tes­taa­maan sitä ilmai­sek­si ennen osto­pää­tös­tä. Käy­tän­nös­sä yri­tys voi siis esi­mer­kik­si tar­jo­ta käyt­tä­jä­tun­nuk­sia ohjel­mis­toon poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan yhteys­tie­to­ja vas­taan. Par­haas­sa tapauk­ses­sa ilmai­nen demo hoi­taa myyn­nin myy­jien puolesta.

5. Chat­bo­tit

Myös chat­bot on hyvä (ja kus­tan­nus­te­ho­kas) tapa hank­kia lisää lii­de­jä. Chat­bo­tin avul­la voi­daan pal­vel­la sivus­to­vie­rai­li­joi­ta myös nor­maa­lien aukio­loai­ko­jen ulko­puo­lel­la tar­joa­mal­la esi­mer­kik­si tie­toa pal­ve­luis­ta ja muis­ta hei­tä tyy­pil­li­ses­ti askar­rut­ta­vis­ta kysy­myk­sis­tä sekä pyy­tää samal­la yhteys­tie­dot myö­hem­pää kon­tak­toin­tia var­ten. Esi­mer­kik­si meil­lä Hel­poil­la koti­si­vuil­la on käy­tös­säm­me Collect.chat. Chat­bo­tin käyt­töön ja hyö­tyi­hin voit tutus­tua artik­ke­lis­sam­me Chat­bot yri­tyk­sen net­ti­si­vuil­le.

6. Alen­nus­koo­dit

Eri­lai­set alen­nus­koo­dit ovat tyy­pil­li­siä lii­di­mag­neet­te­ja. Ale­koo­dia voi­daan tar­jo­ta esi­mer­kik­si pon­nah­dusik­ku­nas­sa sen jäl­keen, kun vie­rai­li­ja on het­ken aikaa tut­ki­nut sivus­toa ja sen tar­jon­taa. Alen­nus­koo­din saa­mi­sek­si asia­kas­ta voi­daan pyy­tää liit­ty­mään esi­mer­kik­si uutis­kir­jeen tilaa­jak­si tai jät­tä­mään suo­raan yhteys­tie­ton­sa. Myös ilmai­set toi­mi­tus­ku­lut (esi­mer­kik­si seu­raa­vas­ta tilauk­ses­ta) voi toi­mia hyvä­nä kan­nus­ti­me­na sil­loin, kun kyse on verkkokaupasta.

 

7. Val­miit poh­jat ja templatet

Val­miit doku­ment­ti­poh­jat ja eri­lai­set tau­lu­kot voi­vat toi­mia myös hyvin koh­den­net­tui­na lii­dien kerää­ji­nä. Val­miin templa­ten, esi­mer­kik­si mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­mal­le, sisäl­tö­stra­te­gial­le, bud­jet­ti­suun­ni­tel­mal­le tai vaik­ka­pa ruo­ka­päi­vä­kir­jal­le, lataa­vat sivus­to­vie­rai­li­jat toi­mi­vat toden­nä­köi­ses­ti täl­lä het­kel­lä kysei­sen aiheen paris­sa ja ovat sik­si poten­ti­aa­lis­ta kohderyhmääsi.

Lopuk­si

Sisäl­tö­mark­ki­noin­ti tuo yri­tyk­sen koti­si­vuil­le lisää lii­ken­net­tä, mut­ta miten lii­ken­ne muu­te­taan lii­deik­si – Tär­kein­tä on tar­jo­ta niin kiin­nos­ta­vaa, hyö­dyl­lis­tä ja hou­kut­te­le­vaa sisäl­töä, oli se sit­ten oppaan, alen­nus­koo­din tai ilmai­sen kokei­lu­jak­son muo­dos­sa, että poten­ti­aa­li­nen asia­kas on val­mis jät­tä­mään yhteys­tie­ton­sa vas­ti­neek­si siitä.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo