4 tär­ke­ää asi­aa – Mil­lais­ta on hyvä sisältömarkkinointi?

Sisällysluettelo

Sisäl­tö­mark­ki­noin­ti on yri­tyk­sen koh­de­ryh­mäl­le suun­nit­te­le­maa ja sään­nöl­li­ses­ti tuot­ta­maa sisäl­töä, joka on asiak­kaas­ta aidos­ti kiin­nos­ta­vaa ja hyö­dyl­lis­tä tai viih­dyt­tä­vää. Sisäl­tö­mark­ki­noin­nin kes­kiös­sä ovat yri­tyk­sen sijas­ta asiakkaat.

Mitä on sisältömarkkinointi?

Sisäl­tö­mark­ki­noin­ti on yri­tyk­sen koh­de­ryh­mäl­leen tuot­ta­maa jat­ku­vaa ja moni­ka­na­vais­ta mie­len­kiin­tois­ta sisäl­töä. Pel­käs­tä sisäl­lön­tuo­tan­nos­ta poi­ke­ten sisäl­tö­mark­ki­noin­tiin liit­tyy kiin­teäs­ti myös sisäl­tö­stra­te­gian suun­nit­te­lu, eri­lais­ten kana­vien valit­se­mi­nen, esi­mer­kik­si sosi­aa­li­sen median yllä­pi­tä­mi­nen ja tavoit­tei­den aset­ta­mi­nen, mark­ki­noin­nin tes­taa­mi­nen sekä tulos­ten mittaaminen.

Koh­taam­me päi­vit­täin jär­jet­tö­män mää­rän mai­nok­sia jo pel­käs­tään sosi­aa­lis­ta medi­aa selail­les­sam­me, eivät­kä ne täs­sä mai­no­säh­kys­sä enää kiin­ni­tä huo­mio­tam­me samal­la taval­la kuin ennen. Perin­teis­ten mai­nos­ten rin­nal­le yhä tär­keäm­mäk­si muo­dos­tu­vat­kin eri­lai­set yri­tys­ten tuot­ta­mat sisäl­löt, joi­ta kulu­tam­me ja jot­ka ohjaa­vat mei­tä ostopäätöksissämme.

Olem­me myös tot­tu­neet etsi­mään run­saas­ti tie­toa tuot­teis­ta ja pal­ve­luis­ta, nii­den hyö­dyis­tä ja mui­den asiak­kai­den koke­muk­sis­ta, ennen kuin teem­me osto­pää­tök­sen tai edes kon­tak­toim­me pal­ve­lun­tar­joa­jaa. Kulu­tam­me sel­lai­sia yri­tys­ten tuot­ta­mia sisäl­tö­jä, jot­ka vas­taa­vat mei­dän kysy­myk­siim­me, tar­joa­vat rat­kai­su­ja mei­dän ongel­miim­me ja viih­dyt­tä­vät mei­tä. Samal­le luom­me yri­tyk­sis­tä ja tuot­teis­ta mie­li­ku­via, jot­ka vai­kut­ta­vat ostokäyttäytymiseemme.

Sisäl­tö­mark­ki­noin­ti on tämän päi­vän yri­tyk­sil­le tär­keä työ­ka­lu, jon­ka avul­la se voi hou­ku­tel­la, vakuut­taa ja sitout­taa asiak­kai­taan. Mut­ta mitä onnis­tu­nut sisäl­tö­mark­ki­noin­ti sit­ten edellyttää?

1. Sisäl­tö­mark­ki­noin­tia pitää teh­dä aidos­ti asiak­kaan näkökulmasta

Yri­tys­ten tuot­ta­ma sisäl­tö on perin­tei­ses­ti kes­kit­ty­nyt vie­mään yri­tyk­sen vies­tiä poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le. Vies­ti on ollut tot­ta kai yri­tyk­sen oman erin­omai­suu­den koros­ta­mis­ta, yri­tyk­sen tari­nan välit­tä­mis­tä eteen­päin, yri­tyk­sen parem­muu­den voi­mis­ta­mis­ta suh­tees­sa mui­hin kil­pai­li­joi­hin ja tuot­tei­den sekä pal­ve­lui­den ensi­luok­kai­suu­den mai­nos­ta­mis­ta. On kes­ki­tyt­ty lähin­nä myy­mään ja mark­ki­noi­maan yri­tys­tä ja sen palveluita.

Sisäl­tö­mark­ki­noin­nis­sa on kui­ten­kin nyt kään­net­ty kat­se yri­tyk­ses­tä koh­ti sen asiak­kai­ta, hei­dän pal­ve­le­mis­taan ja sii­hen mikä on heil­le tär­ke­ää. Sisäl­tö­mark­ki­noin­nis­sa onkin kes­keis­tä sel­vit­tää, mil­lais­ta sisäl­töä poten­ti­aa­li­set asiak­kaat mie­lel­lään kulut­ta­vat ja mil­lai­siin ongel­miin he etsi­vät rat­kai­su­ja, ja siten tar­jo­ta heil­le sel­lais­ta sisäl­töä, joka vas­taa näi­hin kysymyksiin.

Sik­si esi­mer­kik­si verk­ko­si­vu­jen pysy­väm­män sisäl­lön lisäk­si on tuo­tet­ta­va ja jaet­ta­va myös sään­nöl­li­ses­ti päi­vit­ty­vää sisäl­töä. Se voi olla mitä tahan­sa hyö­dyl­lis­tä tai viih­dyt­tä­vää luet­ta­vaa, koet­ta­vaa, näh­tä­vää tai kuun­nel­ta­vaa. Sisäl­tö­mark­ki­noin­tia voi­daan tuot­taa esi­mer­kik­si eri­lais­ten blo­gien, webi­naa­rien, e‑oppaiden, popcas­tien, videoi­den ja sosi­aa­li­sen median sisäl­tö­jen sekä myös koti­si­vuil­le päi­vit­ty­vän sisäl­lön muodossa.

Ja tot­ta­han koti­si­vuil­ta on edel­leen löy­dyt­tä­vä kat­ta­vat pal­ve­lu­ku­vauk­set tuo­te­tie­toi­neen ja hyö­tyi­neen. Mut­ta on hyvä pitää mie­les­sä, että asiak­kai­den hou­kut­te­lu tapah­tuu myös muu­al­la. Yri­tys­ten täy­tyy herät­tää ensin asiak­kai­den mie­len­kiin­to ja hou­ku­tel­la hei­dät esi­mer­kik­si yri­tyk­sen verk­ko­si­säl­tö­jen pariin, ansai­ta siten hei­dän luot­ta­muk­sen­sa alan asian­tun­ti­ja­na ja sitä kaut­ta pyr­kiä sitout­ta­maan heidät.

2. Sisäl­tö­mark­ki­noin­nin tulee tuot­taa lisä­ar­voa asiakkaalle

On siis tuo­tet­ta­va poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le sel­lais­ta sisäl­töä, jota he tar­vit­se­vat ja jos­ta he hyö­ty­vät. Sisäl­tö­mark­ki­noin­nin kes­kei­nen teh­tä­vä onkin tuot­taa asiak­kail­le lisärvoa.

Hyvä sisäl­tö­mark­ki­noin­ti voi tar­jo­ta asiak­kail­le esi­mer­kik­si infor­maa­tio­ta hei­tä kiin­nos­ta­vis­ta aiheis­ta, heil­le hyö­dyl­li­siä ilmai­sia vink­ke­jä ja rat­kai­su­ja hei­dän ongel­miin­sa tyr­kyt­tä­mät­tä kui­ten­kaan samal­la aggres­sii­vi­ses­ti yri­tys­tä ja sen tuot­tei­ta. Tulee sel­vit­tää, mitä asiak­kaat oikeas­ti pitä­vät tär­keä­nä ja tar­jo­ta heil­le sisäl­töä vil­pit­tö­mäs­ti sen mukaan.

On uskot­ta­va sii­hen, että pit­kä­jän­tei­nen sisäl­tö­mark­ki­noin­ti, joka on luo­tet­ta­vaa ja rehel­lis­tä hyö­dyt­tää lopul­ta myös yri­tys­tä itse­ään ilman, että sen tar­vit­see sor­tua esi­mer­kik­si “pii­lo­mai­non­taan”.

Onnis­tu­nein­ta sisäl­tö­mark­ki­noin­tia on sel­lai­nen, jos­ta asia­kas kokee aidos­ti hyö­ty­vän­sä ja joka samal­la herät­tää hänen kiin­nos­tuk­sen­sa yri­tys­tä kohtaan.

Pidät­kö luke­mas­ta­si? Haluai­sit­ko lisää kiin­nos­ta­vaa sisältöä?

3. Onnis­tu­nut sisäl­tö­mark­ki­noin­ti edel­lyt­tää koh­de­ryh­män tuntemista

On sel­vää, että voi­dak­seen tuot­taa asiak­kai­taan oikeas­ti kiin­nos­ta­via sisäl­tö­jä yri­tyk­sen on tun­net­ta­va koh­de­ryh­män­sä hyvin. On tie­det­tä­vä, kei­tä asiak­kaat oikein ovat ja muo­dos­tet­ta­va heis­tä eri­lai­sia osta­ja­per­soo­nia, joil­le sisäl­löt suun­ni­tel­laan. On tär­ke­ää tie­tää, mil­lais­ta tie­toa asiak­kaat etsi­vät ja kai­paa­vat ja lisäk­si pitää tun­tea myös asiak­kail­le tyy­pil­li­set osto­po­lut, joi­den eri vai­hei­ta voi­daan eri­lais­ten sisäl­tö­jen avul­la tukea.

Eri­lais­ten ana­ly­tiik­ka­työ­ka­lu­jen avul­la on help­poa sel­vit­tää, kei­tä esi­mer­kik­si koti­si­vuil­la ja blo­gis­sa vie­rai­le­vat kävi­jät ovat, mut­ta lisäk­si on tär­ke­ää haas­ta­tel­la jo ole­mas­sa ole­via asiak­kai­ta ja kysyä hei­dän mie­li­pi­tei­tään. On hyvä sel­vit­tää, mis­tä he löy­si­vät yri­tyk­sen, mit­kä asiat vai­kut­ti­vat osto­pää­tök­seen, mihin he oli­vat tyy­ty­väi­siä tai tyy­ty­mät­tö­miä ja mis­tä asiois­ta he haluai­si­vat lisätietoa.

Kui­ten­kaan pelk­kä sisäl­lön­tuo­tan­to tai edes koh­de­ryh­män syväl­li­nen ymmär­rys eivät auta vakuut­ta­maan koh­de­ryh­mää, jos se ei löy­dä sisäl­tö­jä. On olta­va siel­lä, mis­sä asiak­kaat­kin ovat. Koh­de­ryh­män tun­te­mi­ses­sa onkin olen­nais­ta oppia tie­tä­mään, mis­sä kana­vis­sa asiak­kaat viih­ty­vät ja mil­lais­ta sisäl­töä he mie­lel­lään kulut­ta­vat mis­sä­kin kanavassa.

Koh­de­ryh­män tavoit­ta­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on myös hyvä haku­ko­neop­ti­moin­ti. Jot­ta voi­tai­siin tie­tää, mil­lai­sil­la hakusa­noil­la poten­ti­aa­li­set asiak­kaat etsi­vät tar­joa­ma­si kal­tais­ta sisäl­töä, on tär­ke­ää teh­dä hakusa­na-ana­lyy­se­jä ja opti­moi­da esi­mer­kik­si asiak­kai­ta kiin­nos­ta­vat artik­ke­lit oikeil­le avainsanoille.

4. Sisäl­tö­mark­ki­noin­nin tulee olla suun­ni­tel­mal­lis­ta ja tavoitteellista

Kuten sanot­tu sisäl­lön­tuo­tan­to on jat­ku­vaa, pit­kä­jän­teis­tä ja usein myös moni­ka­na­vais­ta sisäl­tö­jen tuot­ta­mis­ta, ja sik­si se vaa­tii myös suun­ni­tel­mal­li­suut­ta. Yksin­ker­tai­ses­ti sisäl­tö­mark­ki­noin­nin suun­nit­te­lus­sa eli sisäl­tö­stra­te­gias­sa mie­ti­tään muun muas­sa, mil­lai­sia eri­lai­sia sisäl­tö­jä tuo­te­taan, kenel­le ne on suun­nat­tu, miten ne tuo­te­taan sekä mis­sä eri kana­vis­sa sisäl­löt jul­kais­taan ja milloin.

Vaik­ka sisäl­tö­mark­ki­noin­nin tar­koi­tuk­se­na on tar­jo­ta asiak­kaal­le tar­peel­lis­ta sisäl­töä, on täh­täi­mes­sä tie­tys­ti myös yri­tyk­sen lii­ke­toi­min­nan tuke­mi­nen, ja sik­si sisäl­tö­mark­ki­noin­nin on olta­va aina myös tavoit­teel­lis­ta. Sisäl­tö­mark­ki­noin­nin kal­tai­ses­sa pit­kä­jän­tei­ses­sä työs­sä välit­tö­mät tavoit­teet eivät yleen­sä ole myyn­nis­sä, vaan esi­mer­kik­si asiak­kai­den tyy­ty­väi­syy­des­sä ja sitou­tu­nei­suu­des­sa tai uusien lii­dien han­kin­nas­sa. Asiois­sa, jot­ka sit­ten lopul­ta vai­kut­ta­vat myös myyntiin.

Ja aina kun ase­te­taan tavoit­tei­ta, on tär­ke­ää myös mita­ta nii­den toteu­tu­mis­ta. Mit­taus­me­ne­tel­mä puo­les­taan riip­puu aina tavoit­tees­ta: Jos tavoit­tee­na on ollut asiak­kai­den sitou­tu­mi­nen tai tyy­ty­väi­syys, voi­daan tulok­sia mita­ta tar­kas­te­le­mal­la esi­mer­kik­si sosi­aa­li­ses­sa medias­sa kerät­ty­jä kom­ment­te­ja tai reak­tioi­ta. Jos taas tavoit­tee­na on ollut lisä­tä yri­tyk­sen näky­vyyt­tä vaik­ka­pa blo­giar­tik­ke­lei­den avul­la, voi­daan tar­kas­tel­la esi­mer­kik­si verk­ko­si­vus­ton kävi­jä­mää­rien kas­vua. Lii­dien han­kin­nan tulok­sia seu­rat­taes­sa voi­daan tar­kas­tel­la vaik­ka­pa, kuin­ka moni kävi­jä on jät­tä­nyt yhteys­tie­ton­sa yri­tyk­sen sivuil­le esi­mer­kik­si ilmais­ta e‑opasta ladatessaan.

Yhteen­ve­to­na voi­daan tode­ta, että sisäl­tö­mark­ki­noin­nis­sa siir­ry­tään yri­tyk­sen omaan napaan tui­jot­te­lus­ta koh­ti asiak­kai­den pal­ve­le­mis­ta ja heil­le aidos­ti kiin­nos­ta­van sisäl­lön tuot­ta­mis­ta. Nime­no­maan asiak­kail­le oikeas­ti hyö­dyl­li­nen infor­maa­tio tuo yri­tyk­sen lähem­mäk­si koh­de­ryh­mään­sä, vakuut­taa poten­ti­aa­li­set asiak­kaat ja saa hei­dät kiin­nos­tu­maan sen palveluista.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo