Käy­tä avain­sa­nan syno­nyy­me­jä kotisivuillasi

Avainsanojen synonyymit

Sisällysluettelo

Haku­ko­neop­ti­moin­nis­ta puhut­taes­sa perään­kuu­lu­te­taan aina tär­kei­den avain­sa­no­jen käyt­töä, ja aivan syys­tä. Mut­ta tie­sit­kö, että spe­si­fien avain­sa­no­jen lisäk­si oli­si tär­ke­ää käyt­tää myös nii­den synonyymejä? 

Avain­sa­no­jen käytöstä

Avain­sa­nat ovat rat­kai­se­van tär­kei­tä haku­ko­neop­ti­moin­nin kan­nal­ta. Mut­ta yksi­nään niil­lä ei teh­dä vie­lä mitään, jos sivu­ja ei opti­moi­da myös muis­ta näkö­kul­mis­ta, joi­ta ovat esi­mer­kik­si sivu­jen käyt­tä­jäys­tä­väl­li­syys, tur­val­li­suus, hyvä sisäl­tö ja tek­ni­nen seo, kuten sivu­jen nopeusop­ti­moin­ti.  Avain­sa­na­tut­ki­mus on kui­ten­kin yksi tär­keim­mis­tä asiois­ta, kun ryh­dy­tään miet­ti­mään hakukoneoptimointia.

Käy­tän­nös­sä avain­sa­na­tut­ki­mus tar­koit­taa, että etsi­tään kai­kis­ta olen­nai­sim­pia ja osu­vim­pia avain­sa­no­ja käy­tet­tä­väk­si sivuil­la, niin osoit­teis­sa, otsi­kois­sa, meta­teks­teis­sä kuin lei­pä­teks­tis­sä­kin. Avain­sa­na­tut­ki­muk­ses­sa kar­toi­te­taan eri­lai­sia avain­sa­na­vaih­toeh­to­ja monin eri tavoin. Käy­te­tään Googlen Avain­sa­no­jen suun­nit­te­li­jaa, sel­vi­te­tään kil­pai­li­joi­den käyt­tä­miä avain­sa­no­ja, google­te­taan ja poh­di­taan alan asian­tun­ti­joi­den kans­sa sopi­vim­pia termejä.

Valin­ta teh­dään pun­ta­roi­mal­la sitä, kuin­ka hyvin avainsana(t) vas­taa sivun sisäl­töä ja kuin­ka toden­nä­köi­ses­ti sitä käy­te­tään haet­taes­sa tämän kal­tais­ta sisäl­töä. Valin­ta ei perus­tu mutu­tun­tu­maan, vaan haku­mää­rien ja avain­sa­nan kil­pai­lu­ti­lan­teen selvittämiseen.

Täy­del­li­sen avain­sa­nan etsi­mi­seen käy­te­tään pal­jon aikaa, ja usein luul­laan, että täyt­tä­mäl­lä teks­ti täl­lä kysei­sel­lä sanal­la voi­daan paran­taa haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä. On kui­ten­kin tär­ke­ää tie­tää, että yhden ja saman sana­muo­don jat­ku­van käyt­tä­mi­sen sijaan, kan­nat­taa teks­tiin aina sisäl­lyt­tää avain­sa­nan syno­nyy­me­ja ja eri muo­to­ja avainsanasta.

Mik­si lii­al­lis­ta avain­sa­no­jen käyt­töä tuli­si välttää?

Tär­kein syy sii­hen, mik­si net­ti­si­vua ei kos­kaan kan­na­ta täyt­tää avain­sa­noil­la on, että sil­loin teks­tin luet­ta­vuus kär­sii. Lii­al­li­nen avain­sa­no­jen käyt­tö häi­rit­see luki­jaa, sil­lä usein se tar­koit­taa myös lii­al­lis­ta tois­toa ja tyl­sää teks­tiä, joka ei tar­joa luki­jal­le mitään uut­ta. Tär­kein­tä­hän kui­ten­kin oli­si, että teks­ti pys­tyi­si tar­joa­maan luki­jal­le hänen tar­vit­se­man­sa tie­don ja vas­taa­maan hän­tä askar­rut­ta­viin kysy­myk­siin mie­len­kiin­toi­ses­ti ja hel­pos­ti omak­sut­ta­vas­sa muodossa.

Aikoi­naan teks­tiä kyl­lä haku­ko­neop­ti­moi­tiin nime­no­maan sisäl­lyt­tä­mäl­lä sii­hen mah­dol­li­sim­man pal­jon tär­kei­tä avain­sa­no­ja, jopa avain­sa­na­lis­to­jen muo­dos­sa. Nyky­ään täl­lai­nen ei enää kui­ten­kaan toi­mi, vaan hyvä näky­vyys voi­daan saa­vut­taa ainoas­taan vakuut­ta­mal­la Google aidos­ti laa­duk­kaal­la sisäl­löl­lä. Erin­omai­nen sisäl­tö on infor­ma­tii­vis­ta, suju­vaa ja hel­pos­ti luet­ta­vaa, eikä se näin ollen sisäl­lä avain­sa­na­lis­to­ja tai hir­vit­tä­vää mää­rää. Haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen eivät vai­ku­ta ainoas­taan avain­sa­nat, vaan myös teks­tin koko­nais­val­tai­nen laa­tu ja se, kuin­ka pit­kään sivus­to­vie­rai­li­jat viih­ty­vät teks­tin parissa.

Miten avain­sa­no­ja ja nii­den syno­nyy­me­ja sit­ten pitäi­si käyttää?

Vaih­te­lu tekee teks­tis­tä kiin­nos­ta­vam­man ja miel­lyt­tä­väm­män lukea. Sen sijaan, että teks­tis­sä hoet­tai­siin jat­ku­vas­ti vaik­ka­pa vil­la­pai­ta-ter­miä (jos se esi­mer­kik­si oli­si tär­kein avain­sa­na), vaih­toeh­toi­na tuli­si käyt­tää myös esi­mer­kik­si sano­ja vil­la­puse­ro, neu­le­pai­ta ja neu­le­puse­ro. Syno­nyy­mien lisäk­si oli­si hyvä käyt­tää myös avain­sa­naan kiin­teäs­ti liit­ty­viä ter­me­jä, vaik­ka ne eivät oli­si­kaan suo­ra­nai­sia syno­nyy­me­ja, kuten puse­ro ja neu­le. Täl­lä tavoin teks­tin luet­ta­vuus para­nee ja samal­la haku­ter­mien vari­aa­tio kasvaa.

Myös long tail ‑avain­sa­no­jen, eli useam­mas­ta kuin yhdes­tä tai kah­des­ta sanas­ta koos­tu­vien haku­lausek­kei­den muo­toa kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti vaih­del­la. Teks­tis­tä tulee nimit­täin todel­la töke­rö, jos lähes­tul­koon joka toi­nen vir­ke alkaa “Alpa­kan vil­las­ta val­mis­te­tut vil­la­pai­dat…”. Vaih­te­lua teks­tiin voi tuo­da käyt­tä­mäl­lä vaik­ka­pa lausek­kei­ta “Koti­mai­set vil­la­neu­leet” ja “Alpak­ka­lan­gas­ta val­mis­te­tut puserot”.

Vari­aa­tio­ta avain­sa­noi­hin ja hakulausekkeisiin 

Syno­nyy­mit ja avain­sa­noi­hin kiin­teäs­ti liit­ty­vät fraa­sit ovat yksi tapa aut­taa myös Googlea ymmär­tä­mään, mis­tä sivus­tol­la­si on kyse. Google pyr­kii tar­joa­maan käyt­tä­jil­leen paras­ta mah­dol­lis­ta sisäl­töä ja “ran­ka­tes­saan” sivu­ja­si se yrit­tää yksit­täis­ten avain­sa­no­jen lisäk­si saa­da myös laa­jem­min sel­vil­le, mis­tä sivuil­la­si kerrotaan.

Yksi help­po tapa löy­tää vari­aa­tio­ta avain­sa­no­jen rin­nal­le on kir­joit­taa avain­sa­na Googlen haku­kent­tään ja hyö­dyn­tää sen täy­den­ny­so­mi­nai­suut­ta. Täl­löin haku­ko­ne arvaa, mitä olet hake­mas­sa ja tar­jo­aa hakuusi liit­ty­viä enna­koin­te­ja, jot­ka ovat toden­nä­köi­ses­ti saman­kal­tai­sia kuin var­si­nai­nen hakusa­na­si tai hakulausekkeesi.

Avain­sa­naan liit­ty­viä ter­me­jä ja fraa­se­ja voi etsiä myös avain­sa­nal­la avau­tu­van haku­tu­los­si­vun lopus­ta, koh­das­ta “Aihee­seen x liit­ty­vät haut”.

Tilaa uutis­kir­je ja saat kuu­kausit­tain moni­puo­li­sia vink­ke­jä lii­ke­toi­min­ta­si kehittämiseen.

Lopuk­si

Syno­nyy­mien käyt­tö ja vari­aa­tion lisää­mi­nen ei suin­kaan tar­koi­ta, ettei­kö avain­sa­no­ja sel­lai­se­naan tuli­si käyt­tää enää lain­kaan. On edel­leen tär­ke­ää, että niin otsi­kois­ta kuin lei­pä­teks­tis­tä­kin löy­tyy tär­keim­mät avain­sa­nat myös sel­lai­se­naan, kuin haki­jat nii­tä käyt­tä­vät. Kyse on ennem­min­kin avain­sa­no­jen mal­til­li­ses­ta käyt­tä­mi­ses­tä ja vaih­te­lun lisää­mi­ses­tä teks­tin suju­voit­ta­mi­sek­si. Eri­lais­ten ter­mien käyt­tö mah­dol­lis­taa myös sen, että sivu­je­si sisäl­tö löy­tyy mah­dol­li­sim­man monel­le käyt­tä­jäl­le myös sil­loin, kun haki­jat käyt­tä­vät hakusa­noi­na avain­sa­no­je­si synonyymejä.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Long tail ‑avain­sa­nat

Long tail ‑avain­sa­no­jen avul­la voit pyr­kiä paran­ta­maan haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä­si sil­loin, jos yri­tyk­se­si tär­keim­mät avain­sa­nat ovat todel­la kilpailtuja

Lue lisää »

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo