4 vink­kiä blo­giar­tik­ke­lin jul­kai­se­mi­seen WordPressissä

Vinkit-blogiartikkelin-julkaisemiseen

Sisällysluettelo

Tie­dät­kö, miten blo­gi­pos­taus ajas­te­taan tai miten avain­sa­no­ja kan­nat­tai­si hyö­dyn­tää, kun kir­joit­taa uut­ta blo­gi­teks­tiä? Artik­ke­lin luet­tua­si saat vas­tauk­sen näi­hin kysy­myk­siin ja pari muu­ta hyvää vink­kiä yri­tys­blo­gin julkaisemiseen.

Ohjei­ta blo­gin jul­kai­se­mi­seen WordPress-kotisivuilla

Blo­gin kir­joit­ta­mi­nen yri­tyk­sen net­ti­si­vuil­la on lois­ta­va tapa pyr­kiä vai­kut­ta­maan sivu­jen haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen sekä tar­jo­ta uusil­le ja van­hoil­le asiak­kail­le mie­len­kiin­tois­ta sisäl­töä. Tähän artik­ke­liin koko­sim­me 4 hyö­dyl­lis­tä käy­tän­nön ohjet­ta, jot­ka unoh­tu­vat hel­pos­ti, kun jul­kais­taan blo­gia yri­tyk­sen WP-kotisivuilla.

1. Avain­sa­no­jen valitseminen

Yri­tys­blo­gin tar­koi­tuk­se­na on tar­jo­ta ensi­si­jai­ses­ti hyö­dyl­lis­tä sisäl­töä luki­joil­le, mut­ta yhtä lail­la yri­tyk­sen net­ti­si­vu­jen haku­ko­ne­nä­ky­vyys on hyvä moti­vaat­to­ri blo­giar­tik­ke­lei­den kirjoittamiseen.

Haku­ko­neet arvos­ta­vat sivus­to­ja, jot­ka tar­joa­vat tasai­ses­ti uut­ta mie­len­kiin­tois­ta sisäl­töä luki­joil­leen. Blo­gi on ehkä yksin­ker­tai­sin tapa tuot­taa net­ti­si­vuil­le uut­ta sisäl­töä ja sisäl­lyt­tää sin­ne run­saas­ti yri­tyk­sen haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den kan­nal­ta olen­nai­sia avainsanoja.

Jokai­nen artik­ke­li kan­nat­taa kir­joit­taa pitäen mie­les­sä tiet­ty avain­sa­na, jol­la blo­gi­pos­tauk­sen halu­taan löy­ty­vän esi­mer­kik­si Googles­ta. Kun blo­gi on yri­tyk­sen koti­si­vu­jen yhtey­des­sä, blo­giar­tik­ke­lit aut­ta­vat paran­ta­maan luon­nol­li­ses­ti myös koti­si­vu­jen näky­vyyt­tä. Käy­tän­nös­sä näi­tä avain­sa­no­ja tuli­si sisäl­lyt­tää sekä artik­ke­lin otsik­koon että lei­pä­teks­tiin. Hyvät avain­sa­nat liit­ty­vät usein esi­mer­kik­si yri­tyk­sen tar­joa­miin pal­ve­lui­hin tai nii­hin ter­mei­hin ja lausek­kei­siin, joil­la kysei­siä pal­ve­lui­ta etsitään.

Hyvien avain­sa­no­jen sel­vit­tä­mi­ses­sä kan­nat­taa hyö­dyn­tää Googlen ilmais­ta Avain­sa­no­jen suun­nit­te­li­jaa. Työ­ka­lul­la voi hel­pos­ti sel­vit­tää eri avain­sa­no­jen haku­mää­rät sekä kuin­ka kil­pail­tu­ja sanat ovat ja miet­tiä sitä kaut­ta mil­le avain­sa­noil­le oli­si jär­ke­vin­tä kir­joit­taa omat blogiartikkelinsa.

Suun­nit­te­li­jan avul­la voi myös käte­väs­ti tar­kis­taa, mitä avain­sa­no­ja kil­pai­li­jat ovat net­ti­si­vuil­laan käyt­tä­neet ja hyö­dyn­tää myös nii­tä omis­sa artik­ke­leis­saan. Käy­tän­nön ohjeet Avain­sa­no­jen suun­nit­te­li­jan käyt­töön löy­ty­vät artik­ke­lis­tam­me “Ota Keyword Plan­ner avuk­si sisäl­lön­suun­nit­te­luun”.

2. Blo­gi­teks­tin ajastaminen

Blog­gaa­mi­ses­sa yksi olen­nai­sim­mis­ta asiois­ta on sään­nöl­li­syys. Se aut­taa pait­si yrit­tä­jää myös luki­joi­ta sitou­tu­maan blo­giin. Pos­taus­tah­ti voi yhtä hyvin olla ker­ran kuus­sa tai ker­ran vii­kos­sa, mut­ta tär­kein­tä on sitou­tua jul­kai­se­maan pos­taus sään­nöl­li­ses­ti, mie­lui­ten jonain tiet­ty­nä päi­vä­nä. Täl­lä tavoin sivus­to­vie­rai­li­joi­den mää­rä kas­vaa, kun luki­jat osaa­vat odot­taa uuden artik­ke­lin ilmes­ty­mis­tä sään­nöl­li­sin väliajoin.

Eten­kin tihe­ään ilmes­ty­vien pos­taus­ten kir­joit­ta­mi­nen voi hel­pos­ti jää­dä mui­den kii­rei­den alle. Sik­si artik­ke­lei­ta kan­nat­taa suun­ni­tel­la sekä kir­joit­taa varas­toon jo etu­kä­teen ja ajas­taa nii­den jul­kai­se­mi­nen. Täl­lä tavoin blo­gin jul­kai­sun ei tar­vit­se kär­siä myös­kään esi­mer­kik­si loman aikana.

WordPress-sivus­tol­la blo­gin ajas­ta­mi­nen on help­poa: Kun artik­ke­li on kir­joi­tet­tu ja val­mis, kli­ka­taan vain oikean reu­nan vali­kos­ta Jul­kai­se heti ‑koh­das­ta “Muok­kaa”. Sen jäl­keen vali­taan ajan­koh­ta, jol­loin pos­tauk­sen halu­taan ilmes­ty­vän ja kli­ka­taan “Ajas­ta”.

3. Meta­teks­tien kirjoittaminen

Kol­mas tär­keä ohje on lisä­tä metaot­sik­ko ja meta­ku­vaus jokai­seen blo­giar­tik­ke­liin. Metaot­sik­ko ja ‑kuvaus ovat tär­kei­tä, kos­ka ne näky­vät Googlen haku­tu­los­si­vul­la ja ker­to­vat haki­joil­le kysei­sen sivun sisällöstä.

Artik­ke­lin metaot­sik­koon ja ‑kuvauk­seen tulee­kin kir­joit­taa sel­keäs­ti (ja käyt­tä­jiä aja­tel­len myös hou­kut­te­le­vas­ti), mis­tä sivul­la on kyse. Metaot­sik­koon on tär­ke­ää sisäl­lyt­tää myös sivun tär­kein avain­sa­na. Otsi­kos­ta ei kui­ten­kaan kan­na­ta teh­dä avain­sa­na­lis­taa (ts. lue­tel­la perä­jäl­keen kaik­kia mah­dol­li­sia avainsanoja).

Metaot­sik­ko ja ‑kuvaus on help­po kir­joit­taa WordPres­siin saa­ta­vil­la ole­val­la Yoast SEO ‑lisä­osal­la, joka on asen­net­tu val­miik­si kai­kil­le asiak­kai­dem­me net­ti­si­vuil­le. SEO-koh­ta löy­tyy kun­kin artik­ke­li­si­vun alao­sas­ta. Metaot­sik­koon (SEO tit­le) tulee auto­maat­ti­ses­ti artik­ke­lin otsik­ko, mut­ta sitä on mah­dol­lis­ta myös muo­ka­ta. Meta­ku­vaus-koh­taan (Meta Desc­rip­tion) kir­joi­te­taan puo­les­taan pidem­pi kuvaus sivun sisäl­lös­tä. Otsi­kon ja kuvauk­sen olles­sa opti­maa­li­sen mit­tai­sia nii­den alla ole­va vii­va muut­tuu vihreäksi.

Metakuvaus

4. Otteen ja artik­ke­li­ku­van lisääminen

Metaot­si­kon ja ‑kuvauk­sen lisäk­si artik­ke­liin kan­nat­taa aina lisä­tä myös ote, joka on niin ikään lyhyt kuvaus artik­ke­lin sisäl­lös­tä. Ote tulee näky­viin kysei­sen artik­ke­lin koh­dal­le blo­gi­si­vun lis­taus­nä­ky­mään. Ote-kent­tä, johon ote kir­joi­te­taan, löy­tyy artik­ke­li­si­vul­ta heti Yoast SEO ‑ken­tän alapuolelta.

Bloginäkymä

Otteen oheen artik­ke­leis­ta tulee blo­gin pää­si­vun syöt­tee­seen näky­vil­le artik­ke­li­ku­va, joka näy­te­tään niin ikään blo­gi­lis­tauk­ses­sa. Artik­ke­li­ku­van lisää­mi­nen unoh­tuu hel­pos­ti, sil­lä WordPres­sis­sä se pitää aina lisä­tä erik­seen, vaik­ka blo­giin oli­si­kin jo lisän­nyt blo­gi­teks­tin alus­sa näky­vän pää­ku­van. Artik­ke­li­ku­va kan­nat­taa lisä­tä aina, kos­ka se tulee näky­viin myös sil­loin, kun artik­ke­li lin­ka­taan someen. Kuval­li­nen pos­taus erot­tuu esi­mer­kik­si Face­boo­kis­ta hel­pom­min ja herät­tää luki­joi­den mie­len­kiin­non toden­nä­köi­sem­min kuin pelk­kä teksti.

Blogin artikkelikuvan lisääminen

Artik­ke­li­ku­va on help­po lisä­tä artik­ke­li­si­vun oikeas­ta reu­nas­ta koh­das­ta “Artik­ke­li­ku­va”. Kuva voi­daan lada­ta artik­ke­liin joko media­kir­jas­tos­ta tai koneelta.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo