Vink­ke­jä aloit­te­le­val­le yritysbloggaajalle

Sisällysluettelo

Yri­tys­blog­gaa­mi­nen ja sisäl­tö­mark­ki­noin­ti ovat olleet tape­til­la jo pit­kään. Blo­gin aloit­ta­mi­nen voi kui­ten­kin monis­ta tun­tua lii­an haas­ta­val­ta. Nyt me vas­taam­me­kin: Kan­nat­taa­ko se oikeas­ti? Mil­lai­sis­ta aiheis­ta oli­si hyvä kir­joit­taa? Ja kuin­ka usein artik­ke­lei­ta pitäi­si oikein julkaista?

Sisäl­tö­mark­ki­noin­nis­ta

Kir­joi­tim­me pari viik­koa sit­ten sisäl­tö­mark­ki­noin­nis­ta. Tuos­ta sään­nöl­li­ses­tä ja moni­ka­na­vai­ses­ta sisäl­lön tuot­ta­mi­ses­ta, jos­sa kat­se on perin­tei­sem­mäs­tä mai­non­nas­ta ja net­ti­si­vu­jen sisäl­lön­tuo­tan­nos­ta poi­ke­ten kään­net­ty yri­tyk­ses­tä asiak­kaa­seen ja asiakaskohderyhmään.

Sisäl­tö­mark­ki­noin­nin kes­kei­sin idea on herät­tää asiak­kai­den mie­len­kiin­to yri­tys­tä koh­taan tar­joa­mal­la sään­nöl­li­ses­ti hei­tä viih­dyt­tä­vää, kiin­nos­ta­vaa ja aidos­ti hyö­dyt­tä­vää (ilmais­ta) sisäl­töä. Täs­sä artik­ke­lis­sa paneu­dum­me sii­hen, miten sisäl­tö­mark­ki­noin­tia voi­tai­siin läh­teä käy­tän­nös­sä toteuttamaan.

Aloi­ta sisäl­tö­mark­ki­noin­ti bloggaamalla

Sisäl­tö­mark­ki­noin­tia voi­daan toteut­taa hyvin eri­lai­sil­la tavoil­la, esi­mer­kik­si eri­lais­ten videoi­den, some­si­säl­tö­jen, podcas­tien, ladat­ta­vien oppai­den ja webi­naa­rien muo­dos­sa. Yksi hel­pos­ti lähes­tyt­tä­vim­mis­tä tavois­ta, jos­kaan ei vai­vat­to­mim­mis­ta, on yri­tys­blo­gin aloit­ta­mi­nen. Mut­ta mik­si juu­ri bloggaaminen?

Sii­hen on kol­me sel­ke­ää syy­tä. Ensin­nä­kin, se on äärim­mäi­sen käte­vä tapa tar­jo­ta viih­dyt­tä­vää ja hyö­dyl­lis­tä tie­toa luki­joil­le, esi­mer­kik­si eri­lais­ten vink­kien muo­dos­sa, ja samal­la herät­tää luki­joi­den mie­len­kiin­to myös yri­tys­tä koh­taan. Toi­sek­si blo­gi on erit­täin teho­kas kei­no teh­dä yri­tyk­sen asian­tun­ti­juus näky­väk­si ja vakuut­taa luki­jat yri­tyk­sen osaa­mi­ses­ta. Ja kol­man­nek­si, se on ehdot­to­mas­ti paras tapa tuot­taa yri­tyk­sen koti­si­vuil­le sään­nöl­li­ses­ti uut­ta sisäl­töä, jota haku­ko­neet rakastavat.

Vink­ke­jä aloit­te­le­val­le bloggaajalle

1. Aihei­ta yritysblogiin?

Blo­gia­hei­den kek­si­mi­nen voi alkuun tuot­taa pään­vai­vaa. Mis­tä ihmees­tä sitä sit­ten kir­joit­te­li­si? Aihei­ta suun­ni­tel­taes­sa tär­kein­tä on kui­ten­kin ottaa huo­mioon koh­de­ryh­mä (joka pitää tie­tys­ti ensin mää­ri­tel­lä) ja kir­joit­taa aiheis­ta, jot­ka voi­si­vat kiin­nos­taa heitä.

Yri­tyk­sen tuot­teis­ta ja pal­ve­luis­ta ei kan­na­ta lii­an tek­ni­ses­ti tai pel­käs­tään mai­nos­mie­les­sä kir­joit­taa blo­giin, sil­lä nämä tie­dot asiak­kaan pitäi­si löy­tää muu­al­ta net­ti­si­vuil­ta­si. Sen sijaan kan­nat­taa kir­joit­taa mie­luum­min aiheis­ta, jot­ka liit­ty­vät laa­jem­min toimialaasi.

Kat­to­re­mont­te­ja tar­joa­van yri­tyk­sen ei siis kan­na­ta kir­joit­taa pos­taus­ta käyt­tä­mäs­tään tii­vis­tys­mas­sas­ta, mut­ta esi­mer­kik­si käy­tän­nön vin­kit sii­hen, mil­loin ja miten kat­toa tuli­si itse huol­taa tai mis­tä tun­nis­taa, että kat­to pitäi­si uusia, voi­si­vat kiin­nos­taa poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta. Näin kat­to­re­mont­tiy­ri­tys voi­si tar­jo­ta hyö­dyl­lis­tä tie­toa luki­joil­le ja pääs­tä samal­la tuo­maan esil­le omaa asian­tun­te­mus­taan ja vah­vis­ta­maan poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den luot­ta­mus­ta yri­tys­tä kohtaan.

On hyvä pitää mie­les­sä, ettei blo­giar­tik­ke­lia kan­na­ta täyt­tää pii­lo­mark­ki­noin­nil­la, vaan luot­taa ennem­min sii­hen, että asiak­kail­le hyö­dyl­li­nen sisäl­tö hyö­dyt­tää pit­käl­lä täh­täi­mel­lä myös yri­tys­tä. Yri­tys­blo­giin ei siis kan­na­ta kir­joit­taa itses­tään, vaan miet­tiä mikä asiak­kai­ta oikeas­ti kiin­nos­taa. Hyviä aihei­ta löy­tyy tyy­pil­li­ses­ti esi­mer­kik­si asiak­kai­den usein esit­tä­mis­tä kysymyksistä.

Eri­lai­set lis­tat ovat myös hyvä tapa tuot­taa sisäl­töä blo­giin. Lis­tat tuo­vat vaih­te­lua lei­pä­teks­tiin, ne ovat usein hel­pom­min omak­sut­ta­via ja tar­joa­vat nopei­ta vas­tauk­sia kii­reis­ten luki­joi­den kysy­myk­siin. Sisäil­ma­mit­tauk­sia tar­joa­va yri­tys voi­si esi­mer­kik­si kir­joit­taa artik­ke­lin, jos­sa oli­si lis­tat­tu­na 5 tyy­pil­lis­tä merk­kiä sisäil­maon­gel­mis­ta. Put­ki­pin­noi­tuk­sia teke­vä yri­tys voi­si puo­les­taan kir­joit­taa 10 syy­tä, mik­si vali­ta put­ki­pin­noi­tus perin­tei­sen put­ki­re­mon­tin sijas­ta. Lis­to­ja kan­nat­taa kui­ten­kin hyö­dyn­tää koh­tuu­del­la, jot­ta ne eivät kär­si inflaatiota.

Aihei­den suun­nit­te­lus­sa kat­se kan­nat­taa suun­na­ta ensi­si­jai­ses­ti koh­de­ryh­män tar­pei­siin, mut­ta myös avain­sa­nat pitää ottaa huo­mioon, jot­ta kukaan yli­pään­sä voi­si löy­tää tien­sä teks­tien pariin. Blog­gaa­jan kan­nat­taa siis miet­tiä, mil­lä avain­sa­noil­la haluai­si blo­gi­teks­tin löy­ty­vän haku­ko­neis­ta ja mil­lä hakusa­noil­la uskoi­si luki­joi­den etsi­vän artik­ke­lin tar­joa­maa sisäl­töä ja sisäl­lyt­tää näi­tä avain­sa­no­ja artikkeliin.

Avain­sa­no­jen suun­nit­te­lus­sa ei kui­ten­kaan kan­na­ta tur­vau­tua pelk­kään mutui­luun, vaan hyö­dyn­tää myös ilmais­ta avain­sa­na­suun­nit­te­li­jaa. Lisäk­si on hyvä pitää mie­les­sä, että käyt­tää avain­sa­no­ja vain sii­nä mää­rin, kun ne sopi­vat luon­nol­li­sek­si osak­si tekstiä.

Pidät­kö luke­mas­ta­si? Haluai­sit­ko lisää kiin­nos­ta­vaa sisältöä?

2. Käy­tän­nön vink­ke­jä teks­tien tuottamiseen

Teks­tin tuot­ta­mi­nen kan­nat­taa aina aloit­taa raken­teen suun­nit­te­lul­la. Pää­ot­si­kon ja väliot­si­koi­den kir­joit­ta­mi­nen on yksin­ker­tai­sin tapa hah­mo­tel­la artik­ke­lin raken­net­ta ennen kir­joit­ta­mis­ta. Kan­nat­taa kui­ten­kin muis­taa tar­kis­taa otsi­kot vie­lä uudes­taan sii­nä vai­hees­sa, kun koko teks­ti on val­mis. Yti­mek­käät otsi­kot, jot­ka kuvaa­vat sel­keäs­ti kun­kin luvun sisäl­töä toi­mi­vat par­hai­ten ja teke­vät teks­tis­tä hel­pom­min silmäiltävän.

Otsi­koin­nin lisäk­si kan­nat­taa suun­ni­tel­la myös artik­ke­lin lin­kis­sä näky­vä teks­ti. Sii­hen kan­nat­taa pyr­kiä sisäl­lyt­tä­mään artik­ke­lin tär­keim­mät avain­sa­nat mie­len­kiin­toa herät­tä­väs­sä muodossa.

Teks­ti­kap­pa­leet kan­nat­taa pitää mah­dol­li­sim­man lyhyi­nä, ja ottaa huo­mioon, että blo­gia lue­taan usein myös puhe­li­men näy­töl­tä. Muu­ta­man virk­keen mit­tai­set kap­pa­leet eivät ole lii­an ras­kai­ta pie­nil­tä­kään ruu­duil­ta luet­ta­vik­si. Lii­an lyhyet kap­pa­leet (parin lauseen mit­tai­set) saat­ta­vat kui­ten­kin vai­kut­taa nega­tii­vi­ses­ti teks­tin sujuvuuteen.

Oikein­kir­joi­tus­sään­nöt tuli­si pitää mie­les­sä sil­loin­kin, kun blo­gin tyy­li on ren­to. Yhdys­sa­na­vir­heet ja puut­tu­vat pil­kut eivät luo vakuut­ta­vaa kuvaa yri­tyk­ses­tä, vaik­ka fak­tat oli­si­vat­kin koh­dal­laan. Jos ei ole ihan var­ma oikein­kir­joi­tus­sään­nöis­tä, kan­nat­taa antaa teks­ti jon­kun toi­sen luet­ta­vak­si. Oiko­lue­tut­ta­mi­nen kan­nat­taa toki aina, sil­lä toi­nen sil­mä­pa­ri huo­maa yleen­sä myös näp­päi­ly­vir­heet helpommin.

3. Kuin­ka usein blo­gia tuli­si päivittää?

Tähän pätee sään­tö: mitä useam­min, sen parem­pi. Blo­gia ei kan­na­ta aloit­taa, jos ei ole val­mis panos­ta­maan sii­hen sään­nöl­li­ses­ti. Sisäl­tö­mark­ki­noin­ti vaa­tii aina sitou­tu­mis­ta, sil­lä tulok­sia saa­daan aikaan ainoas­taan pit­kä­jän­tei­sel­lä työllä.

Blo­gi­teks­te­jä on hyvä jul­kais­ta vähin­tään ker­ran kuus­sa, mut­ta ihan­teel­li­sin jul­kai­su­tah­ti on ker­ran vii­kos­sa tai useam­min. Tiheäm­min päi­vit­ty­vä blo­gi nimit­täin sitout­taa huo­mat­ta­vas­ti parem­min luki­joi­ta ja paran­taa haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä, kos­ka hyvin kir­joi­te­tuis­ta artik­ke­leis­ta saa­daan enem­män link­ke­jä tär­keil­le avain­sa­noil­le. Myös van­ho­jen artik­ke­lei­den päi­vit­tä­mi­nen ja täy­den­tä­mi­nen kan­nat­taa, sil­lä se nos­taa link­kien arvoa Googlen silmissä.

Rea­lis­ti­set kir­joi­tus- ja jul­kai­su­päi­vät kan­nat­taa suun­ni­tel­la jo etu­kä­teen, ja miet­tiä, kuin­ka pal­jon yhden pos­tauk­sen kir­joit­ta­mi­seen tar­vi­taan resurs­se­ja. Blo­gin päi­vit­tä­mi­ses­tä on hel­pom­pi pitää kiin­ni kii­reen­kin kes­kel­lä, jos aiheet on mie­tit­ty val­miik­si ja blo­gi­päi­vät lyö­ty lukkoon.

Kan­nat­taa myös muis­taa, ettei blo­gi­pos­tauk­sen aina tar­vit­se olla edes kovin pit­kä. Lyhyet ja yti­mek­käät kir­joi­tuk­set pal­ve­le­vat usein par­hai­ten kii­rei­siä luki­joi­ta. Ja sil­loin kun on aikaa, voi vaik­ka kir­joit­taa teks­te­jä val­miik­si varas­toon pahan päi­vän varalle.

4. Jaa somes­sa ja mainosta

Blo­giar­tik­ke­lien opti­moi­mi­nen aut­taa luki­joi­ta löy­tä­mään teks­ti­si, mut­ta blo­gia kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti myös mai­nos­taa. Uusi blo­giar­tik­ke­li kan­nat­taa jakaa kai­kis­sa yri­tyk­sen some­ka­na­vis­sa, kuten Face­boo­kis­sa, Ins­ta­gra­mis­sa ja Lin­ke­di­nis­sä. Esi­mer­kik­si Face­boo­kis­sa jae­tun artik­ke­lin näky­vyyt­tä voi myös tehos­taa mai­nos­ta­mal­la sitä rahal­li­ses­ti yri­tyk­sen poten­ti­aa­li­sel­le kohderyhmälle.

Somen lisäk­si yri­tyk­sen uutis­kir­jeet ovat mai­nio paik­ka mai­nos­taa uusim­pia blo­giar­tik­ke­lei­ta. Ker­ran kuus­sa lähe­tet­tä­väs­sä uutis­kir­jees­sä voi esi­mer­kik­si lis­ta­ta kaik­ki kuu­kau­den par­haat pos­tauk­set tilaa­jien nähtäville.

Kiin­nos­tuit­ko yri­tys­blog­gaa­mi­ses­ta? Käy luke­mas­sa myös, miten me Hel­poil­la koti­si­vuil­la ryh­dyim­me blog­gaa­maan ja miten yri­tys­blo­gin avul­la hou­ku­tel­laan lisää asiak­kai­ta.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo