One page ‑net­ti­si­vu­jen plus­sat ja miinukset

Sisällysluettelo

Yksin­ker­tai­set ja tyy­lik­käät one page ‑sivut ovat kas­vat­ta­neet suo­sio­taan vii­me vuo­si­na, mut­ta nii­den ongel­ma­na on usein hei­kom­pi haku­ko­ne­nä­ky­vyys. 

Mikä on One page ‑sivu?

One page ‑net­ti­si­vut, (jot­ka tun­ne­taan myös nimel­lä single page ja one pager), eli yksi­si­vui­set koti­si­vut ovat yleis­ty­neet kovaa vauh­tia perin­teis­ten “moni­si­vuis­ten” verk­ko­si­vus­to­jen rin­nal­le. Olet var­mas­ti jos­kus tör­män­nyt täl­lai­siin one page-sivui­hin, jois­sa kaik­ki sisäl­tö on yhden ainoan sivun sisäl­lä. Täl­lai­sil­la sivuil­la et klik­kai­le­kaan ala­si­vul­ta toi­sel­le, vaan löy­dät kai­ken sisäl­lön skrol­laa­mal­la sivul­la alas­päin. 

Käy­tän­nös­sä one page ‑sivu jae­taan yleen­sä usei­siin eril­li­siin osioi­hin, joi­hin sivus­to­vie­rai­li­ja voi alas­päin skrol­laa­mi­sen lisäk­si hypä­tä esi­mer­kik­si navi­goin­ti­va­li­kos­ta (ts. menus­ta) klik­kai­le­mal­la. Kuu­los­taa mel­ko simp­pe­lil­tä ja vai­vat­to­mal­ta. “One paget” ovat­kin usein yksin­ker­tai­sen tyy­lik­käi­tä ja help­po­käyt­töi­siä, jos­kin nii­hin liit­tyy yksi mut­ta: nii­den haku­ko­ne­nä­ky­vyys on hei­kom­pi kuin perin­teis­ten verkkosivustojen.

Visu­aa­li­nen ilme ja helppokäyttöisyys

Mik­si sit­ten vali­ta one page? Hyvät net­ti­si­vut tar­joa­vat sivus­to­vie­rai­li­joil­le hei­dän etsi­män­sä tie­don jo nopeal­la vil­kai­sul­la, eikä kävi­jöi­den tar­vit­se lukea pit­kiä teks­te­jä löy­tääk­seen etsi­mään­sä. Sii­hen kär­si­väl­li­syys ja aika ei nimit­täin aina riitä.

Sen lisäk­si, että kaik­ki tie­to on saa­ta­vil­la yhdel­tä ja samal­ta sivul­ta, one paget ovat usein visu­aa­li­ses­ti todel­la näyt­tä­viä ja sik­si niin suo­sit­tu­ja. Yksin­ker­tai­nen raken­ne ja help­po­käyt­töi­syys hou­kut­te­le­vat, ja one page toi­mii­kin hyvin sil­loin, jos teks­tiä on suh­teel­li­sen vähän.

Nopeus ja edullisuus

One page ‑sivut tar­joa­vat otol­li­sen alus­tan eri­lai­sil­le tii­viil­le info­pa­ke­teil­le, jois­sa kes­ki­ty­tään tar­joa­maan sivus­to­vie­rai­li­joil­le vain kai­kis­ta olen­nai­sin tie­to, nopeas­ti sil­mäil­tä­väs­sä muo­dos­sa. Sisäl­tö on hel­pom­min löy­det­tä­vis­sä ja hah­mo­tet­ta­vis­sa, kun se on jaet­tu koko­naan yhdel­le sivulle. 

Näin aja­tel­tu­na yksi­si­vui­nen koti­si­vu voi­kin toi­mia erin­omai­ses­ti esi­mer­kik­si yksit­täi­sen tuot­teen tai pal­ve­lun esit­te­ly­si­vu­na, sil­lä se tar­jo­aa näp­pä­rän alus­tan eri­lai­sil­le hou­kut­te­le­vil­le, lyhyil­le ja yti­mek­käil­le esittelyteksteille.

One page ‑sivu voi­kin siis olla toi­mi­va rat­kai­su esi­mer­kik­si sil­loin, jos halu­taan pis­tää esi­mer­kik­si yhden tuot­teen tai tapah­tu­man myyn­tie­sit­te­ly­si­vu pys­tyyn nopeal­la aika­tau­lul­la. Tai halu­taan ava­ta väliai­kai­nen sivu esi­mer­kik­si kah­den yri­tyk­sen välis­tä yhteis­työ­kam­pan­jaa varten.

Tämä kui­ten­kin pätee vain sil­loin, jos sivul­la kes­ki­ty­tään lähin­nä yhteen aihee­seen ja teks­tin pituus säi­lyy mal­til­li­se­na. Jos teks­tiä on run­saas­ti, kään­tyy aja­tus “hel­pos­ti hah­mo­tet­ta­vuu­des­ta” pää­lael­leen. Sil­loin yhdel­le sivul­le ahdet­tu teks­ti­mas­sa päin­vas­toin han­ka­loit­taa olen­nai­sen tie­don löy­tä­mis­tä. Aihe­pii­reit­täin jae­tut omat ala­si­vut ovat­kin poik­keuk­set­ta paras rat­kai­su muun muas­sa sil­loin, jos sivuil­la tar­jo­taan tie­toa useam­mis­ta eri pal­ve­luis­ta ja/tai tuotteista.

Mobii­liys­tä­väl­li­syys 

One page-sivu­jen etu­na voi­daan kui­ten­kin pitää myös sitä, että ne toi­mi­vat usein näp­pä­räs­ti mobii­li­lait­teil­la. Moni­si­vui­set­kin verk­ko­si­vus­tot ovat kyl­lä nyky­päi­vä­nä lähes poik­keuk­set­ta res­pon­sii­vi­sia, eli skaa­lau­tu­vat eri kokoi­sil­le ruu­duil­le sopi­vik­si, mut­ta yksit­täi­nen net­ti­si­vu (jos­sa on sup­pea sisäl­tö) on usein sitä­kin käyt­tä­jäys­tä­väl­li­sem­pi esi­mer­kik­si puhe­li­men pie­nel­tä näy­töl­tä katsottuna.

Ja mitä vähem­män sivu­ja on, sitä pie­nem­pi on useimmiten myös hin­ta. Yksi­si­vui­nen net­ti­si­vu voikin olla hyvä vaih­toeh­to myös sil­loin, jos koti­vu­jen raken­ta­mi­seen käy­tet­tä­vis­sä ole­va bud­jet­ti on pieni.

Pidät­kö luke­mas­ta­si? Haluai­sit­ko lisää kiin­nos­ta­vaa sisältöä?

One page ‑sivu­jen ongel­ma: hakukoneoptimointi

One pageen liit­tyy kui­ten­kin yksi mer­kit­tä­vä ongel­ma: One page ‑sivun haku­ko­neop­ti­moi­mi­nen on todel­la haas­teel­lis­ta ja Googlen haku­tu­lok­sis­sa menes­ty­mi­nen vai­ke­aa, ellei jopa mahdo­ton­ta.

Haku­ko­neop­ti­moin­nin kan­nal­ta on nimit­täin äärim­mäi­sen tär­ke­ää,  että jokai­sel­le pal­ve­lul­le ja aiheel­le luo­daan oma ala­si­vun­sa. Täl­lä tavoin voi­daan fokusoi­da jokai­nen sivu sen tär­keim­män (tai muu­ta­man tär­keim­män) avain­sa­nan mukaan. One pagen koh­dal­la tämä ei tie­ten­kään ole mah­dol­lis­ta, ja se juu­ri on kes­kei­sin ongelma.

Jos siis haluat sivuil­le­si lii­ken­net­tä ja poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta Googlen luon­nol­lis­ten haku­tu­los­ten kaut­ta, sinun ei kan­na­ta vält­tä­mät­tä vali­ta one page ‑sivua. Jos sivu­jen on kui­ten­kin tar­koi­tus toi­mia lähin­nä yri­tyk­se­si digi­taa­li­se­na käyn­ti­kort­ti­na, eikä luon­nol­li­sil­la haku­tu­lok­sil­la ole sinul­le mer­ki­tys­tä (tai sinul­le riit­tää, että sivut löy­ty­vät yri­tyk­se­si nimel­lä) voi one page ‑sivu hyvin­kin riit­tää yri­tyk­se­si tar­pei­siin. 

One page ‑sivun SEO 

Jos one page ‑sivu tun­tuu näi­den tie­to­jen valos­sa par­haal­ta rat­kai­sul­ta net­ti­si­vuil­le­si, kan­nat­taa sii­nä­kin tapauk­ses­sa kui­ten­kin teh­dä avain­sa­na­tut­ki­mus ja jäsen­tää kir­joit­ta­ma­si sisäl­tö­teks­tit aihe­pii­rien mukaan.

One page ‑sivuil­la käy­te­tään usein saman­tyyp­pis­tä navi­gaa­tio­ta kuin perin­tei­sil­lä sivuil­la, mut­ta one pagen menun lin­kit ovat erään­lai­sia ank­ku­ri­link­ke­jä, jot­ka ohjaa­vat tois­ten ala­si­vu­jen sijaan saman sivun eri osioi­hin. Käy­tän­nös­sä tämä tar­koit­taa, että perin­tei­sel­lä moni­si­vui­sel­la sivus­tol­la ole­vat ala­si­vut, kuten vaik­ka­pa “koti­sii­vous”, “toi­mis­to­sii­vous” ja “muut­to­sii­vous”, ovat one page ‑sivul­la samal­la sivul­la, mut­ta eri osioissa.

Ja vaik­ka haku­ko­neop­ti­moin­nin kan­nal­ta suo­si­tel­laan yleen­sä käyt­tä­mään jokais­ta sivua koh­den vain yhtä tär­ke­ää otsik­koa, eli h1-otsik­koa, täy­tyy one page ‑sivul­le lisä­tä jokai­seen eril­li­seen osioon oma h1-otsikkonsa.

One page ‑sivu­jen koh­dal­la kan­nat­taa kiin­nit­tää myös eri­tyis­tä huo­mio­ta sivun lataus­no­peu­teen ja ulkois­ten link­kien hank­ki­mi­seen. Nämä haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen vai­kut­ta­vat teki­jät koros­tu­vat enti­ses­tään, kun sisäl­töä ei voi­da opti­moi­da avain­sa­no­jen mukaan.

Lopuk­si: One page ‑sivu vai perin­tei­nen verk­ko­si­vus­to? 

  • Jos haluat panos­taa sivu­jen haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen, valit­se kat­ta­vam­pi verkkosivusto
  • Jos tar­joat useam­paa kuin yhtä palvelua/tuotetta, valit­se kat­ta­vam­pi verkkosivusto
  • Jos haluat saa­da (yhteen aihee­seen, tuot­tee­seen tai pal­ve­luun kes­kit­ty­vän) sivun mah­dol­li­sim­man nopeas­ti pys­tyyn, mah­dol­li­sim­man edul­li­ses­ti, eikä haku­ko­ne­nä­ky­vyys ole sinul­le tär­ke­ää, valit­se one page

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo