Haku­ko­neop­ti­moin­ti Googles­sa, 205 vai­kut­ta­vaa tekijää

hakukoneoptimointi-kuva

Sisällysluettelo

Mik­si kir­joi­tim­me tämän artikkelin?

Haku­ko­neop­ti­moin­ti on tee­ma, jota meil­tä koti­si­vu­jen suun­nit­te­li­ja­na kysy­tään jat­ku­vas­ti. Useim­mi­ten kysy­myk­set liit­ty­vät yrit­tä­jän omien koti­si­vu­jen­sa verk­ko­nä­ky­vyy­teen Googles­sa.
Ylei­sim­piä kysy­myk­siä ovat:
“Mik­si yri­tyk­se­ni ei löy­dy Googles­ta?”
“Mil­loin sivut alka­vat löy­tyä Googlen haku­tu­lok­sis­ta?”
“Miten pys­tyn paran­ta­maan sivu­je­ni löy­det­tä­vyyt­tä Googlessa?”

Lyhyes­ti sanot­tu­na: pit­käl­le pää­see, kun on nopea ja käyt­tä­jäys­tä­väl­li­nen sivus­to, jos­sa on rei­lus­ti hyvää sekä päi­vit­ty­vää sisältöä.

Kui­ten­kin yhtä ja tyh­jen­tä­vää vas­taus­ta kysy­myk­seen on yleen­sä han­ka­la antaa, sil­lä Google-näky­vyy­teen vai­kut­taa niin monen eri teki­jän summa.

Artik­ke­lin taustaa

Täs­sä artik­ke­lis­sa haku­ko­neop­ti­moin­tiin vai­kut­ta­vis­ta teki­jöis­tä (205) on todel­li­suu­des­sa vain osa, sil­lä Google päi­vit­tää algo­rit­me­jään jat­ku­vas­ti. Google ei myös­kään ker­ro jul­ki­ses­ti kai­kis­ta haku­ko­neop­ti­moin­tiin vai­kut­ta­vis­ta teki­jöis­tä. Osa teki­jöis­tä on siis tes­tauk­seen ja koke­muk­seen perus­tu­via joh­to­pää­tök­siä tai arvauksia.

Eri­lai­sia oppai­ta ja 10–15 koh­dan “tee näin” ‑vink­ke­jä haku­ko­neop­ti­moin­tiin on pal­jon ja useim­pia niis­tä kan­nat­taa nou­dat­taa­kin. Halusim­me kui­ten­kin kir­joit­taa suo­mek­si kat­ta­vam­man lis­tauk­sen haku­ko­neop­ti­moin­tiin vai­kut­ta­vis­ta teki­jöis­tä, joi­den tar­koi­tuk­se­na on aut­taa koko­nais­ku­van hahmottamisessa.

Tämä artik­ke­li on kään­net­ty englan­nis­ta suo­mek­si. Alku­pe­räi­sen artik­ke­lin on kir­joit­ta­nut Backlin­kon Brian Dean ja alku­pe­räi­seen englan­nin­kie­li­seen artik­ke­liin pää­set täs­tä lin­kis­tä: https://backlinko.com/google-ranking-factors
Alku­pe­räi­nen artik­ke­li on kir­joi­tet­tu vuon­na 2014, joten moni asia on ehti­nyt muut­tua. Se ei kui­ten­kaan tar­koi­ta sitä, ettei­kö 205 teki­jän lis­taa kan­nat­tai­si käy­dä läpi ja hyö­dyn­tää omas­sa toiminnassaan.

Artik­ke­li on saa­nut osak­seen myös kri­tiik­kiä esi­mer­kik­si moz.com osal­ta: https://moz.com/blog/the-myth-of-googles-200-ranking-factors
Mikä­li aihe kiin­nos­taa enem­män­kin, suo­sit­te­len luke­maan myös em. moz.com ‑jul­kai­sun kom­ment­tei­neen pop­pa­rien kera ja vetä­mään nii­den poh­jal­ta omat johtopäätökset.

Artik­ke­lin 10 pääkategoriaa

Artik­ke­li on jaet­tu 10 eri pää­ka­te­go­ri­aan, jot­ka ovat: Verk­ko­tun­nus­vai­kut­ta­jat, Sivu­ta­son vai­kut­ta­jat, Sivus­to­ta­son vai­kut­ta­jat, Paluu­link­ki­vai­kut­ta­jat, Käyt­tä­jän toi­men­pi­teet, Eri­tyi­set algo­rit­min sään­nöt, Some­vai­kut­ta­jat, Brän­di­vai­kut­ta­jat, Sivun sisäi­set ros­ka­pos­ti­vai­kut­ta­jat ja Sivun ulko­puo­li­set roskapostivaikuttajat.

Verk­ko­tun­nus­vai­kut­ta­jat

 

verkkotunnusvaikuttajat

 

1. Verk­ko­tun­nuk­sen ikä

Google ottaa huo­mioon verk­ko­tun­nuk­sen iän, eli ajan min­kä se on ollut rekis­te­röi­ty­nee­nä. Se ei kui­ten­kaan ole kovin tär­keä teki­jä hakukoneoptimoinnissa.

2. Avain­sa­na esiin­tyy ylä­ta­son verkkotunnuksessa

Ei anna samaa boos­tia kuin ennen. Avain­sa­na antaa kui­ten­kin sig­naa­lin asi­aan­kuu­lu­vuu­des­ta, joka on hyvä asia haku­ko­neop­ti­moin­nin kan­nal­ta. Yhä nyky­ään haku­ko­ne liha­voi avain­sa­nat, jot­ka esiin­ty­vät domain-nimessä.

3. Avain­sa­na verk­ko­tun­nuk­sen ensim­mäi­se­nä sanana

Sivus­toil­la, joi­den verk­ko­tun­nus alkaa avain­sa­nal­la on etua ver­rat­tu­na nii­den sivus­to­jen verk­ko­tun­nuk­siin, jois­sa avain­sa­na sijait­see kes­ki- tai lop­pu­vai­hees­sa verk­ko­tun­nus­ta, tai että verk­ko­tun­nuk­seen ei sisäl­ly avain­sa­naa lainkaan.

4. Verk­ko­tun­nuk­sen rekis­te­röin­nin kesto

Googlen patent­ti lin­jaa, että jos verk­ko­tun­nus on rekis­te­röi­ty suo­raan monek­si vuo­dek­si, kuu­luu se toden­nä­köi­sem­min tär­keäm­mäl­le sivus­tol­le ver­rat­tu­na esi­mer­kik­si vain vuo­den mit­tai­seen verk­ko­tun­nuk­sen rekis­te­röin­tiin. Näin ollen verk­ko­tun­nuk­sen pidem­mäs­tä rekis­te­röin­nin kes­tos­ta on hyö­tyä haku­ko­neop­ti­moin­nin kannalta.

5. Avain­sa­na esiin­tyy aliverkkotunnuksessa

Avain­sa­nan ali­verk­ko­tun­nuk­ses­sa esiin­ty­mi­sen on osoi­tet­tu tehos­ta­van sijoi­tus­ta Googlessa.

6. Verk­ko­tun­nuk­sen historia

Verk­ko­tun­nuk­sen useat hyl­kää­mi­set ja omis­ta­jan­vaih­dok­set voi­vat vihiä Googlea nol­laa­maan verk­ko­tun­nuk­seen ja sen his­to­ri­aan lii­te­tyt lin­ki­tyk­set ja uskomukset.

7. Exact Match Domain (Tar­kal­leen hakusa­naa vas­taa­va verkkotunnus)

Tar­kal­leen hakusa­naa vas­taa­va verk­ko­tun­nus antoi aiem­min pal­jon etua haku­ko­ne­nä­ky­vyy­des­sä. Nyky­ään kei­noa käyt­tä­mäl­lä voi saa­da tehos­tus­ta näky­vyy­teen vain, jos sivus­to muu­ten­kin on pää­piir­teis­sään kor­kea­luok­kai­nen ja sisäl­tää laa­du­kas­ta sisältöä.

8. Jul­ki­set vas­taan yksi­tyi­set WHOIS-tiedot

Yksi­tyi­set WHOIS-tie­dot eli tapa, jol­la pii­lo­te­taan verk­ko­tun­nuk­sen tie­to­ja, ei Googlen mukaan auto­maat­ti­ses­ti tar­koi­ta mitään pahaa haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den kan­nal­ta, mut­ta on yksi teki­jä joka nos­taa epäi­lyk­siä verk­ko­tun­nus­ta ja sivus­toa kohtaan.

9. Ran­gais­tu WHOIS-käyttäjä

Kun Google on huo­man­nut käyt­tä­jän omis­ta­man verk­ko­tun­nuk­sen alai­suu­des­sa ros­ka­si­säl­töä, se tut­kii tar­kas­ti myös muut käyt­tä­jän omis­ta­mat verk­ko­tun­nuk­set ja sivustot.

10. Kan­sal­li­nen ylä­ta­son verkkotunnus

Kan­sal­li­nen ylä­ta­son verk­ko­tun­nus, kuten vaik­ka­pa .fi, aut­taa Googlea koh­dis­ta­maan sivus­toa näky­mään verk­ko­tun­nuk­sen mää­rää­mäs­sä maas­sa. Toi­saal­ta se myös rajoit­taa sivus­ton haku­ko­ne­si­joi­tus­ta globaalisti.

Sivu­ta­son vaikuttajat

 

sivutason-vaikuttajat

11. Avain­sa­na otsikkotägissä

Avain­sa­nan löy­ty­mi­nen otsik­ko­tä­gis­tä (H1, H2, H3 jne.) on verk­ko­si­vun toi­sek­si tär­kein asia haku­ko­neop­ti­moin­nis­sa. Sik­si sivus­ton otsi­koin­tiin kan­nat­taa kiin­nit­tää huomiota.

12. Otsik­ko­tä­gi alkaa avainsanalla

Tehok­kain tapa käyt­tää avain­sa­naa otsi­kos­sa on sijoit­taa se mah­dol­li­sim­man alkuun otsik­koa. Täl­lä taval­la aloi­te­tut otsi­kot suo­riu­tu­vat parem­min haku­ko­ne­si­joi­tuk­sis­sa kuin otsi­kot, jois­sa avain­sa­na esiin­tyy otsi­kon lop­pu­puo­lel­la.
Läh­de

13. Avain­sa­na metakuvauksessa

Avain­sa­nan löy­ty­mi­nen kuvauk­ses­ta vai­kut­taa posi­tii­vi­ses­ti haku­ko­neop­ti­moin­tiin. Täs­sä­kin tapauk­ses­sa on parem­pi, jos avain­sa­na löy­tyy kuvauk­sen alkupäästä.

14. Avain­sa­nan sisäl­ty­mi­nen H1-otsikkoon

H1-otsi­kot ovat tär­kei­tä iso­ja otsi­koi­ta sivul­la ja avain­sa­nan löy­ty­mi­nen niis­tä tehos­taa hyvin haku­ko­neop­ti­moin­nin vai­ku­tus­ta kor­re­loi­den suo­raan.
Läh­de

15. Avain­sa­na käy­te­tyin sana sivulla

Usko­taan, että kun avain­sa­na on sivun käy­te­tyin sana, se viit­taa asi­aan­kuu­lu­vuu­teen, mikä on hyvä jut­tu haku­ko­neop­ti­moin­nin kannalta.

16. Sisäl­lön pituus — mitä pidem­pi, sitä parempi

Mitä enem­män sivu sisäl­tää sano­ja ja mate­ri­aa­lia, sitä parem­min se tehos­taa haku­ko­neop­ti­moin­tia ver­rat­tu­na lyhyi­siin pin­ta­puo­li­siin artik­ke­lei­hin.
Läh­de

17. Avain­sa­na­ti­heys

Avain­sa­na­ti­hey­del­lä Google yrit­tää ymmär­tää mitä aihet­ta sivu käsit­te­lee. Tihey­den kan­nat­taa olla välil­lä 0.5% — 2.5%. Lii­al­li­nen avain­sa­na­ti­heys voi hai­ta­ta näkyvyyttä.

18. LSI (Latent Seman­tic Indexing) — avain­sa­nan syno­nyy­mit sivun sisällössä

Käyt­tä­mäl­lä sisäl­lös­sä avain­sa­nan syno­nyy­me­jä, eli samaa tar­koit­ta­via sano­ja, voit tehos­taa haku­ko­neop­ti­moin­tia. Tämän tak­tii­kan käyt­tä­mi­nen ker­too Googlel­le tar­kem­min sivun aihees­ta. Syno­nyy­mien puut­tu­mi­nen vies­tii toi­saal­ta myös sisäl­lön laadusta.

19. LSI-avain­sa­nat otsi­kos­sa ja metakuvauksessa

Kuten web­si­vun sisäl­lös­sä, LSI avain­sa­no­jen käyt­tä­mi­nen otsi­kos­sa ja meta­ku­vauk­ses­sa toden­nä­köi­ses­ti vih­jaa Googlel­le sivus­ton aihees­ta sekä asiaankuuluvuudesta.

20. Sivun lataus­no­peus HTML:n kautta

Sekä Google että Bing käyt­tä­vät sivun lataus­no­peut­ta vai­kut­ta­ja­na pis­tey­tys­jär­jes­tel­mis­sään. Haku­ro­bo­tit voi­vat arvioi­da sivus­to­si nopeu­den suu­rin piir­tein sivun koo­din ja tie­dos­to­koon perus­teel­la. Sivus­ton tuli­si siis olla mah­dol­li­sim­man kevyt ja sel­keä, jot­ta vai­ku­tus haku­ko­neop­ti­moin­tiin oli­si paras mah­dol­li­nen. Poik­keuk­sel­li­sen ras­kas ja epä­sel­keä sivu vai­kut­taa nega­tii­vi­ses­ti hakukoneoptimointiin!

21. Sisäl­lön kaksoiskappaleet

Sama sisäl­tö samal­la sivus­tol­la (vaik­ka vähän muu­tet­tu­na­kin) voi vai­kut­taa nega­tii­vi­ses­ti haku­ko­neop­ti­moin­tiin. Väl­tä siis saman sisäl­lön käyt­tä­mis­tä mones­ti, ja panos­ta uniik­kiin, laa­duk­kaa­seen sisältöön.

22. Rel=Canonical

Oikein käyt­tä­mäl­lä ”Rel=Canonical” tagia pys­tyy vies­ti­mään Googlel­le, mis­tä alku­pe­räi­nen sisäl­tö on tuo­tu. Täl­lä tavoin Google tie­tää, mitä kaut­ta se indek­soi kysei­sen mate­ri­aa­lin, ja ymmär­tää parem­min kak­sois­kap­pa­leen käy­tön ja voi pitää sitä hyväksyttävänä.

23. Sivun lataus­no­peus Google Chro­me ‑selai­men kautta

Google voi myös kat­soa, kuin­ka sivus­to­si latau­tuu ja käyt­täy­tyy hei­dän oman selai­men­sa, Google Chro­men käyt­tä­jil­lä. Lataus­no­peu­den arvioin­nis­sa huo­mioi­daan pal­ve­li­men nopeus, hajau­tet­tu sisäl­lön jake­lu (CDN) ja HTML:ään liit­ty­vät sivus­ton nopeus­sig­naa­lit. Sivus­ton tuli­si latau­tua nopeas­ti jokai­sel­la selaimella.

24. Kuvien hakukoneoptimointi

Sivuil­la ole­vat kuvat lähet­tä­vät haku­ko­neil­le tär­ke­ää tie­toa asi­aan­kuu­lu­vuu­des­ta. Haku­ko­neet otta­vat tie­toa kuvis­ta muun muas­sa nii­den nimen, vaih­toeh­toi­sen teks­tin (alt-teks­ti), otsi­kon, kuvauk­sen ja kuva­teks­tin kautta.

25. Sisäl­lön päi­vi­tyk­sen ikä

Google suo­sii sivus­to­ja, joi­den sisäl­töä on vas­ti­kään päi­vi­tet­ty. Tämä tar­koit­taa esi­mer­kik­si artik­ke­lei­den ja kir­joi­tus­ten päi­vi­tys­tä ja muok­kaus­ta muut­tu­vien asioi­den suh­teen. Sisäl­lön päi­vi­tys on iso vai­kut­ta­ja haku­ko­nei­den pis­tey­tys­jär­jes­tel­mäs­sä, min­kä näkee myös sii­tä, että Google-haus­sa näy­te­tään sisäl­lön vii­mei­sim­män muu­tok­sen päi­väys.
Läh­de

26. Sisäl­lön päi­vi­tys­ten laajuus

Mitä laa­jem­min muok­kaa tai päi­vit­tää sisäl­töä, sen tuo­reem­mal­ta sivus­to haku­ko­nei­den sil­mis­sä vai­kut­taa. Koko sisäl­tö­osioi­den lisää­mi­nen tai pois­ta­mi­nen on mer­kit­tä­väm­pi päi­vi­tys Googlen sil­mis­sä kuin vain muu­ta­mien sano­jen jär­jes­tyk­sen muuttaminen.

27. Sivun päivitystiheys

Sivun päi­vi­tys­ti­hey­del­lä on roo­lin­sa sivus­ton tuo­ree­na pysy­mi­sel­le. Sään­nöl­li­set ja aktii­vi­set päi­vi­tyk­set toi­mi­vat par­hai­ten haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den opti­moin­nis­sa. Sivus­ton päi­vi­tys­ti­heys ker­too myös sivus­ton tuoreudesta.

28. Avain­sa­nan esiintyvyys

Jos avain­sa­na esiin­tyy ensim­mäi­sen sadan sanan jouk­kos­sa sivul­la, antaa se mer­kit­tä­vän sig­naa­lin haku­ko­neil­le aihees­ta ja asiaankuuluvuudesta.

29. Avain­sa­na H2- ja H3-otsikoissa

Avain­sa­nan sisäl­ty­mi­nen H2- ja H3-alaot­si­koi­hin on hyvä tapa lisä­tä jon­kin ver­ran haku­ko­neop­ti­moin­nin tehok­kuut­ta ja täs­men­tää haku­ko­neil­le sivun aihetta.

30. Avain­sa­nan sanajärjestys

Avain­sa­nan sana­jär­jes­tyk­sel­lä on mer­ki­tys­tä haku­ko­neop­ti­moin­nis­sa ja haku­ko­neis­sa löy­ty­mi­ses­tä.
Paras sana­jär­jes­tys on, kun avain­sa­nan sanat ovat luon­nol­li­ses­sa jär­jes­tyk­ses­sä, joil­la käyt­tä­jä toden­nä­köi­ses­ti haki­si pal­ve­lua tai tuo­tet­ta ja toi­saal­ta täs­mäl­leen samas­sa muo­dos­sa kuin tie­toa hake­van käyt­tä­jän haus­sa. Tämän vuok­si avain­sa­na­tut­ki­mus (keyword research) on todel­la tär­ke­ää tehdä.

31. Laa­duk­kaat ulkoi­set linkit

Monet usko­vat, että link­kaa­mi­nen kor­kea-auk­to­ri­teet­ti­sil­le sivuil­le tehos­taa hakukoneoptimointia.

32. Ulkois­ten lin­ki­tys­ten teemat

Haku­ko­neet voi­vat käyt­tää lin­kit­tä­mie­si sivu­jen tee­maa ker­to­maan, mitä oma sivus­to­si käsit­te­lee. Jos siis link­kaat sivus­tol­le, joka ker­too sii­vouk­sis­ta ja oma sivus­to­si käsit­te­lee joh­don kon­sul­toin­tia, Google saat­taa luul­la sivus­to­si ker­to­van siivouksesta.

33. Kie­liop­pi ja oikeinkirjoitus

Oikea kie­liop­pi sekä oikein­kir­joi­tus ovat sig­naa­le­ja kor­kea­luok­kai­ses­ta sivus­ta, mut­tei ole täy­sin var­maa, onko tämä niin tär­keä teki­jä haku­ko­neop­ti­moin­nin kannalta.

34. Kopioi­tu materiaali

Onko sivun mate­ri­aa­li alku­pe­räis­tä? Jos mate­ri­aa­li, kuten teks­ti, on kopioi­tu jos­tain toi­sel­ta indek­soi­dul­ta sivul­ta, niin luon­nol­li­ses­ti alku­pe­räi­nen läh­de on kor­kea-arvoi­sem­mas­sa ase­mas­sa kopioi­tuun sisäl­töön näh­den. Kopioi­tu sisäl­tö saat­taa jou­tua alem­pa­na sijoi­tuk­sis­sa näky­vään lisäindeksiin.

35. Hyö­dyl­li­nen lisäsisältö

Googlen lin­jauk­sen mukaan hyö­dyl­li­nen lisä­si­säl­tö viit­taa kor­kea­luok­kai­suu­teen ja sen vuok­si nos­taa haku­ko­neop­ti­moin­nin tasoa. Hyö­dyl­li­sek­si lisä­si­säl­lök­si lue­taan esi­mer­kik­si valuut­ta­muun­ti­met, lai­na­las­ku­rit ja vaik­ka­pa inte­rak­tii­vi­set reseptit.

36. Ulkois­ten link­kien määrä

Lii­al­li­nen mää­rä ulkoi­sia lin­ki­tyk­siä voi vahin­goit­taa haku­ko­neop­ti­moin­ti­si tehok­kuut­ta ja niin sano­tus­ti “vuo­taa sivun sijoi­tus­ta alemmas”.

37. Mul­ti­me­dia

Kuvat, videot ja muu mul­ti­me­dia voi vih­ja­ta haku­ko­neil­le laa­duk­kaas­ta sisäl­lös­tä sivus­tol­la, ja näin ollen paran­taa sijoi­tus­ta hakukoneessa.

38. Sisäis­ten link­kien määrä

Tie­tyl­le yksit­täi­sel­le sivul­le koh­di­su­ti­ven sisäis­ten link­kien mää­rä ker­too haku­ko­neil­le koh­de­si­vun tär­key­den mui­hin sivus­ton sivui­hin verrattuna.

39. Sisäis­ten link­kien laatu

Sisäi­set lin­ki­tyk­set, jot­ka tule­vat koh­de­si­vul­le jol­tain sivus­ton muul­ta, arvo­val­tai­sel­ta sivul­ta, ovat vai­ku­tuk­sel­taan tehok­kaam­pia kuin lin­ki­tyk­set, jot­ka tule­vat ”ei niin tär­keil­tä” sivus­ton sivuilta.

40. Rik­kou­tu­neet linkit

Jos sivus­to­si sisäl­tää lii­kaa rik­kou­tu­nei­ta tai ei min­ne­kään joh­ta­via link­ke­jä, se voi vih­ja­ta haku­ko­neil­le, että sivu on hylät­ty tai jätet­ty huomiotta.

41. Sivus­ton luettavuus

Google arvioi sivus­ton luet­ta­vuut­ta, ja aikai­sem­min luet­ta­vuusar­viot oli­vat­kin kat­sot­ta­vis­sa erääs­sä Googlen pal­ve­lus­sa. Hyvin luet­ta­vis­sa ole­va sivus­to toden­nä­köi­ses­ti sijoit­tuu parem­min haku­ko­neis­sa, mut­ta toi­saal­ta osa rin­nas­taa lii­an perus­ta­sol­la luet­ta­vis­sa ole­vat teks­tit sisäl­tö­teh­das­si­vus­toi­hin, jot­ka hake­vat vain klik­ke­jä artikkeleillaan.

42. Mai­nos­lin­kit

Mai­nos­lin­kit eivät toden­nä­köi­ses­ti itses­sään huo­non­na sijoit­tu­mis­ta­si haku­tu­lok­sis­sa, mut­ta Google saat­taa kat­soa laa­tuun viit­taa­via asioi­ta sivul­la­si tar­kem­min, että et ole pelk­kä ”mai­nos­si­vu” tai heik­ko­laa­tui­nen mai­nok­sia näyt­tä­vä sivu.

43. HTML-vir­heet

Monet HTML-vir­heet voi­vat olla Googlel­le merk­ki huo­no­laa­tui­ses­ta sivus­ta. Etsi ja kor­jaa koo­dauk­ses­sa ilme­ne­viä vir­hei­tä aktiivisesti!

44. Sivun isän­tä­verk­ko­tun­nuk­sen auktoriteetti

Kun kaik­ki muut vai­kut­ta­jat ovat tasan, se sivu, jon­ka verk­ko­tun­nus omaa vah­vem­man auk­to­ri­tee­tin, voit­taa haku­ko­neis­sa hei­kom­man auk­to­ri­tee­tin omaa­van sivun.

45. Sivun PageRank

Sivu, jon­ka Page­Rank pis­tey­tys on kor­keam­pi kuin toi­sen sivun, nousee yleen­sä kor­keam­mal­le hakutuloksissa.

46. URL-osoit­teen pituus

Todel­la pit­kä URL-osoi­te saat­taa hai­ta­ta sijoit­tu­mis­ta hakukoneissa!

47. URL-pol­ku

Sivu, joka on lähem­pä­nä etusi­vua URL-polus­ta kat­sot­tu­na, saat­taa saa­da hie­man ”boos­tia” haku­tu­lok­siin sijoittumisessa.

48. Ihmis­ten vai­kut­ta­mi­nen hakutulossivuihin

Google on hake­nut patent­tia jär­jes­tel­mäl­le, joka sal­lii ihmis­ten vai­kut­taa Googlen haku­tu­lok­sis­sa näky­viin sivui­hin. Patent­tia ei kos­kaan ole vahvistettu.

49. Sivun kategoria

Kate­go­ria, jos­sa sivu esiin­tyy, toi­mii sig­naa­li­na aihea­lu­ees­ta ja tehos­taa sivun näky­mis­tä haku­ko­neis­sa. Asi­aan­kuu­lu­mat­to­maan tai vähem­män asi­aan­kuu­lu­van kate­go­rian alle kuu­lu­mi­nen taas hei­ken­tää tätä.

50. WordPress-tägit

WordPress-tägien käyt­tä­mi­nen vih­jaa haku­ko­neil­le asi­aan­kuu­lu­vuu­des­ta.
Läh­de

51. URL-pol­ku

Google lukee kate­go­riat URL-osoit­tees­ta ja tämä saat­taa antaa myös temaat­ti­sen sig­naa­lin, mis­tä sivu kertoo.

52. URL-merk­ki­jo­no

Google lukee URL-merk­ki­jo­not, ja voi saa­da esi­mer­kik­si kate­go­rioi­den URL-osoit­teis­ta sig­naa­lin sii­tä, mitä aihea­luet­ta mikä­kin sivu koskee.

53. Refe­rens­sit ja lähteet

Viit­taa­mi­nen refe­rens­sei­hin ja läh­tei­siin voi toi­mia sig­naa­li­na Googlel­le sii­tä, että sivu on kor­kea­luok­kai­nen.
Täs­sä on kui­ten­kin tär­ke­ää muis­taa, että myös läh­teen tuli­si tul­la kor­kean auk­to­ri­tee­tin omaa­val­ta sivus­tol­ta. Google on toi­saal­ta kiel­tä­nyt ulkois­ten link­kien toi­mi­van haku­ko­ne­si­joi­tuk­seen vai­kut­ta­va­na signaalina.

54. Luet­te­lo­mer­kit ja numeroinnit

Luet­te­lo­mer­kit sekä nume­roin­ti aut­ta­vat sel­ven­tä­mään sisäl­töä­si luki­joil­le, ja ne teke­vät sisäl­lös­tä käyt­tä­jäys­tä­väl­li­sem­piä. Google on toden­nä­köi­ses­ti samaa miel­tä täs­tä, ja saat­taa suo­sia tämän tyyp­pi­sen sisäl­lön näkymistä.

55. Sivun tär­key­sas­te sivukartassa

Sivun tär­keys voi­daan mää­rit­tää sivu­kar­tan kaut­ta. Tämä merk­kaus sitemap.xml-tiedostoon aut­taa haku­ko­nei­ta ymmär­tä­mään, mit­kä sivus­to­si sivut ovat tärkeimpiä.

56. Lii­an pal­jon ulkoi­sia linkityksiä

Jos ulkoi­sia lin­ki­tyk­siä on lii­kaa (Mak­si­mi­na voi­daan sanoa 100 ulkois­ta lin­ki­tys­tä), se voi pahim­mil­laan vie­dä luki­jan huo­mion sivun pää­asias­ta. Sivus­ton näky­vyys haku­ko­neis­sa ei kui­ten­kaan tuhou­du täy­sin, vaik­ka sivul­la oli­si 101 ulkois­ta linkitystä.

57. Mui­den hakusa­no­jen mää­rä, joil­la sivu sijoit­tuu hakukoneessa

Jos sivu sijoit­tuu myös muil­la hakusa­noil­la kuin avain­sa­nal­la haku­tu­lok­siin, Google voi pitää sitä sig­naa­li­na sisäi­ses­tä korkealuokkaisuudesta.

58. Sivun ikä

Vaik­ka Google arvos­taa­kin uut­ta mate­ri­aa­lia, van­ha sivu joka päi­vi­te­tään sään­nöl­li­ses­ti, voi voit­taa uuden sivun kil­pai­lus­sa näky­mi­ses­sä parem­mal­la sijoituksella.

59. Käyt­tä­jäys­tä­väl­li­nen sivuasettelu

Sivun aset­te­lun tuli­si olla sel­lai­nen, että sivun ydin­a­sia oli­si heti näh­tä­vil­lä. Google on lin­jan­nut näin. Sel­keä ja ker­to­va ulkoa­su vih­jaa haku­ko­neil­le kor­kea­luok­kai­ses­ta sivusta.

60. Rin­nak­kais­verk­ko­tun­nus

Googlen päi­vi­tys vuon­na 2011 vähen­si rin­nak­kais­verk­ko­tun­nus­ten näky­vyyt­tä hakukoneessa.

61. Hyö­dyl­li­nen sisältö

Google voi pun­ni­ta laa­duk­kaan ja hyö­dyl­li­sen sisäl­lön välil­lä, kum­man se nos­taa kor­keam­mal­le hakutuloksissa.

Sivus­to­ta­son vaikuttajat

 

sivustotason-vaikuttajat

62. Sisäl­tö on arvo­kas­ta ja uniikkia

Google on lin­jan­nut, että se ”met­säs­tää” sivus­to­ja, jot­ka eivät tar­joa mitään uut­ta tai arvo­kas­ta sisäl­löl­lään, eri­tyi­ses­ti vähä­si­säl­töi­siä affi­lia­te-sivus­to­ja.

63. Yhtey­den­ot­to­si­vu

Google suo­sii sivus­to­ja, joil­ta löy­tyy ”sopi­va mää­rä yhteys­tie­to­ja”. Bonus­ta saa ole­tet­ta­vas­ti, mikä­li yhteys­tie­dot täs­mää­vät whois-tietoihin.

64. Verk­ko­tun­nuk­sen TrustRank

Sivus­ton luo­tet­ta­vuus ”TrustRank” on algo­rit­mi, joka tut­kii, mil­lai­sil­ta sivus­toil­ta lin­ki­te­tään koh­de­si­vul­le ja kuin­ka mon­ta link­kiä tar­vi­taan kor­kean luo­tet­ta­vuu­den sivus­ton tason saa­vut­ta­mi­seen. Tämä on hyvin tär­keä ja kor­kea­vai­kut­tei­nen asia haku­ko­neop­ti­moin­nin kan­nal­ta. Mitä useam­pi kor­kea-arvoi­nen sivus­to on lin­kit­tä­nyt koh­de­si­vus­ton omal­le sivus­tol­leen, sen kor­keam­pi eli parem­pi koh­de­si­vus­ton TrustRank on.

65. Sivus­ton arkkitehtuuri

Hyvin toteu­tet­tu sivus­ton ark­ki­teh­tuu­ri (eri­tyi­ses­ti sii­lo­ra­ken­ne) tar­jo­aa luki­jal­le ja Googlel­le hel­pon tavan lukea ja orga­ni­soi­da temaat­ti­ses­ti sivus­ton tar­joa­maa sisältöä.

66. Sivus­ton päivitykset

Sivus­ton päi­vi­tys­ten tiheys ja uuden sisäl­lön lisää­mi­sa­jan­koh­ta vai­kut­ta­vat sii­hen, kuin­ka raik­kaal­ta sivus­to vaikuttaa.

67. Sivu­jen määrä

Sivu­jen mää­rä ker­too jos­sain mää­rin auk­to­ri­tee­tis­ta, mikä on hyvä asia. Aina­kin laa­ja sisäl­tö aut­taa erot­tau­tu­maan vähä­si­säl­töi­sis­tä affiliate-sivustoista.

68. Sivu­kar­tan olemassaolo

Sivu­kart­ta hel­pot­taa haku­ko­nei­ta indek­soi­maan sivus­ton hel­pom­min ja perus­teel­li­sem­min, mikä joh­taa sivus­ton parem­paan näky­mi­seen hakukoneissa.

69. Sivus­ton uptime

Jos sivus­to­si on pal­jon huol­to­ti­las­sa tai muu­ten vain ei käy­tet­tä­vis­sä, se voi vahin­goit­taa näky­mis­tä­si hakutuloksissa.

70. Pal­ve­li­men sijainti

Pal­ve­li­men sijain­ti voi vai­kut­taa esi­mer­kik­si koh­den­net­tu­jen haku­jen toi­mi­vuu­teen. On hyvin mah­dol­lis­ta, että esi­mer­kik­si Euroo­pas­sa sijait­se­vas­sa pal­ve­li­mes­sa ole­va sivus­to näkyy euroop­pa­lai­sil­la inter­ne­tin käyt­tä­jil­lä kor­keam­mal­la haku­tu­lok­sis­sa kuin muu­al­la maa­il­mas­sa. Tämä on tär­keä tie­to eri­tyi­ses­ti maan­tie­teel­lis­ten haku­jen kannalta.

71. SSL-ser­ti­fi­kaat­ti

Google on lin­jan­nut, että SSL-ser­ti­fi­kaa­tit indek­soi­daan ja HTTPS-yhteys vai­kut­taa paran­ta­vas­ti hakukonenäkyvyyteen.

72. Sopi­museh­dot ja yksityisyydensuoja

Näi­den kah­den sivu­jen löy­ty­mi­nen osoit­taa, että sivus­to on luo­tet­ta­va ja korkealuokkainen.

73. Meta­tie­to­jen kaksoiskappaleet

Samo­jen meta­tie­to­jen käyt­tä­mi­nen mones­sa eri pai­kas­sa samal­la sivus­tol­la voi jopa vie­dä koko­naan näky­vyy­te­si hakukoneissa.

74. Muru­pol­ku

Tämä on tapa lisä­tä käyt­tä­jäys­tä­väl­li­syyt­tä. Se aut­taa käyt­tä­jiä ja haku­ko­nei­ta ymmär­tä­mään, mis­sä he ovat sivus­tol­la­si. SEO-asian­tun­ti­jat ovat sitä miel­tä, että tämä saat­taa olla haku­ko­neis­sa sijoit­tu­mi­seen vai­kut­ta­va tekijä.

75. Mobii­liys­tä­väl­li­nen sivusto

Google pitää sivus­ton res­pon­sii­vi­suut­ta tär­keä­nä asia­na. Jos sivus­to on mobii­liys­tä­väl­li­nen eli sitä voi käyt­tää suju­vas­ti mobii­li­lait­teil­la, Google nos­taa sivus­ton haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä kän­nyk­kää käy­tet­täes­sä. Mikä­li taas sivus­to on huo­no tai hidas käyt­tää mobii­li­lait­teil­la, Google ran­kai­see täs­tä ja huo­non­taa hakukonesijoittumista.

76. You­Tu­be

Ei ole epäi­lys­tä­kään sii­tä, ettei­vät­kö You­Tu­be videot sai­si naut­tia eri­tyis­a­se­mas­ta Googlen haku­tu­lok­sis­sa. Toden­nä­köi­ses­ti sivus­toil­le lisä­tyt videot tehos­ta­vat jon­kin ver­ran sivus­ton hakukonenäkyvyyttä.

77. Sivus­ton käytettävyys

Sivus­to, jota on han­ka­la tai epä­mu­ka­va käyt­tää, voi sijoit­tua tämän takia huo­nom­min haku­ko­neis­sa perus­tuen seu­raa­viin seik­koi­hin: sivus­tol­la vie­tet­ty aika ja kat­sel­tu­jen sivu­jen mää­rä vähe­ne­vät sekä toi­saal­ta sivus­tol­ta pois­tu­mis­pro­sent­ti kasvaa.

78. Google Ana­ly­tic­sin ja Search Con­so­len käyttö

Jot­kut ajat­te­le­vat, että näi­den kah­den työ­ka­lun käyt­tö tehos­taa näky­mis­tä­si haku­ko­neis­sa. On myös tot­ta, että näi­den työ­ka­lu­jen kaut­ta Google saa enem­män tie­toa sivus­tos­ta, ja voi toi­mia yksi­tyis­koh­tai­sem­min sen kans­sa esi­mer­kik­si pois­tu­mis­pro­sen­tin määrityksessä.

79. Käyt­tä­jien arvioin­nit ja sivus­ton maine

Google seu­raa käyt­tä­jien palaut­tei­ta arvioin­ti­si­vus­toil­ta, kuten Yelp.com. Arvioin­ti­si­vus­to­jen palaut­teet toi­mi­vat tär­keä­nä vai­kut­ta­ja­na hakukonesijoittumisessa.

Paluu­link­ki­vai­kut­ta­jat

 

paluulinkkivaikuttajat

80. Link­kauk­sen verk­ko­tun­nuk­sen ikä

Link­kaus, joka tulee van­hal­ta verk­ko­tun­nuk­sel­ta, voi olla tehok­kaam­pi tapa tehos­taa haku­ko­neop­ti­moin­tia kuin sel­lai­nen link­kaus joka tulee uudel­ta verkkotunnukselta.

81. Link­kaa­vien pää­verk­ko­tun­nus­ten määrä

Domai­nil­le link­kaa­vien pää­verk­ko­tun­nus­ten mää­rä on tär­keä vai­kut­ta­ja Googlen algoritmissa.

82. Eril­li­sis­tä C‑luokan IP-osoit­teis­ta tul­lei­den link­kaus­ten määrä

Eri C‑luokan IP-osoit­teis­ta tul­lei­den link­kaus­ten mää­rä vih­jaa Googlel­le laa­jem­mas­ta mää­räs­tä link­kaa­via sivu­ja, jot­ka osoit­ta­vat sivustoosi.

83. Link­kaa­vien sivu­jen määrä

Muul­ta tai jopa samal­ta verk­ko­tun­nuk­sel­ta link­kaa­vien sivu­jen mää­rä on vai­kut­ta­va teki­jä hakukoneoptimoinnissa.

84. ALT-teks­ti kuvalinkeille

Kuva­lin­keil­le mää­ri­tet­ty ALT-teks­ti (vaih­toeh­toi­nen teks­ti) toi­mii vai­kut­ta­ja­na hakukoneoptimoinnissa.

85. Link­kauk­set, jot­ka tule­vat .edu tai .gov verkkotunnuksista

Google on lin­jan­nut, että se ei ota huo­mioon verk­ko­tun­nus­päät­tei­tä sivus­ton tär­key­des­sä. .edu- ja .gov-päät­tei­set verk­ko­tun­nuk­set saat­ta­vat kui­ten­kin muo­dos­taa tähän poikkeuksen.

86. Link­kaa­van sivun auktoriteetti

Link­kaa­van sivun auk­to­ri­teet­ti on todel­la vah­va vai­kut­ta­ja, ja voi näin ollen vai­kut­taa huo­mat­ta­vas­ti haku­ko­ne­si­joi­tuk­seen merkittävästi!

87. Link­kaa­van verk­ko­tun­nuk­sen auktoriteetti

Link­kaa­van verk­ko­tun­nuk­sen auk­to­ri­teet­ti saat­taa vai­kut­taa link­kauk­sen tehok­kuu­teen haku­ko­neop­ti­moin­nis­sa. Parem­man auk­to­ri­tee­tin verk­ko­tun­nuk­sel­la varus­te­tun sivus­ton lin­kit voi tuot­taa enem­män hyö­tyä haku­ko­neop­ti­moin­nin kan­nal­ta kuin vähem­män auk­to­ri­te­ri­tee­tin sivus­ton linkit.

88. Lin­kit kil­pai­li­joi­den sivustoilta

Link­kaus, joka tulee sivus­tol­ta saman hakusa­nan haku­tu­lok­sis­sa kuin oma sivus­to­si, voi olla mui­ta link­kauk­sia arvokkaampi.

89. Link­kaa­van sivun sosi­aa­li­sen median jaot

Link­kaa­van sivun sosi­aa­li­sen median jako­mää­rä voi vai­kut­taa link­kauk­sen arvokkuuteen.

90. Link­kauk­set huon­omai­nei­sil­ta verkostoilta

Link­kauk­set, jot­ka tule­vat huon­omai­nei­sil­ta ver­kos­toil­ta ja sivus­toil­ta voi­vat vai­keut­taa näky­mis­tä­si hakukoneissa.

91. Link­kauk­set vieraskirjoituksista

Link­kauk­set, jot­ka tule­vat vie­ras­kir­joi­tuk­sis­ta, eli kir­joi­tuk­sis­ta eri sivus­toon tai blo­giin, ovat yleen­sä hei­kom­piar­voi­sem­pia kuin esi­mer­kik­si link­kaus, joka tulee samal­ta sivus­tol­ta tai blo­gis­ta, mut­ta oikeas­sa yhteydessä.

92. Link­kauk­set sivus­ton etusivulle

Link­kauk­set, jot­ka osoit­ta­vat sivus­ton etusi­vul­le, ovat toden­nä­köi­ses­ti arvok­kaam­pia kuin muil­le sivuil­le osoit­ta­vat linkkaukset.

93. Nofol­low-lin­kit

Google on lin­jan­nut, että he ylei­ses­ti ottaen eivät seu­raa Nofol­low link­ke­jä, mikä tar­koit­taa, että he aina­kin jois­sain tapauk­sis­sa seu­raa­vat nii­tä. Tämän kaut­ta sivus­ton Page­Rank saat­taa kara­ta Nofol­low-link­kien taakse.

94. Link­ki­tyyp­pien monimuotoisuus

Jos link­kauk­set tule­vat pro­sen­tu­aa­li­ses­ti suu­rel­ta osal­taan yhdes­tä läh­tees­tä, esi­mer­kik­si eri­lai­sis­ta pro­fii­leis­ta tai kom­men­teis­ta, voi se vih­ja­ta Googlel­le, että kyse on ”späm­mäyk­ses­tä”, eli ros­ka­pos­ti­tuk­ses­ta. Toi­saal­ta lin­kit moni­muo­toi­sis­ta läh­teis­tä ovat merk­ke­jä luon­nol­li­ses­ta linkkiprofiilista.

95. ”Spon­so­roi­tu” tai muut sanat lin­kin yhteydessä

Jos lin­kin yhtey­teen on kir­joi­tet­tu esi­mer­kik­si ”spon­so­roi­tu” tai muu­ta samaa tar­koit­ta­vaa, se voi alen­taa lin­kin arvoa.

96. Link­kauk­set sivun sisällössä

Link­kauk­set, jot­ka ovat joten­kin muka­na sivun omas­sa sisäl­lös­sä, ovat arvok­kaam­pia kuin lin­kit jot­ka löy­ty­vät esi­mer­kik­si tyh­jil­tä sivuil­ta tai muu­al­ta sivustolta.

97. HTTP 303 ‑uudel­lee­noh­jauk­ses­ta tule­vat linkkaukset

HTTP 303 ‑uudel­lee­noh­jauk­sien kaut­ta tule­vat link­kauk­set huo­non­ta­vat Page­Ran­kia jon­kin ver­ran. Jos link­kauk­sia on mer­kit­tä­väs­ti, se voi vai­kut­taa pal­jon­kin Page­Ran­kiin negatiivisesti.

98. Paluu­lin­kin ank­ku­roi­tu teksti

Paluu­lin­kin ”ank­ku­roi­dun” teks­tin on mää­rä ker­toa enem­män­kin web­si­vus­ta kuin sivus­ta itses­sään, ja toden­nä­köi­ses­ti Google kat­soo sen ole­van sig­naa­li asi­aan­kuu­lu­vuu­des­ta pie­ni­nä annok­si­na. Lii­al­li­nen ank­ku­roin­ti voi vii­ta­ta roskapostitukseen.

99. Sisäi­sen lin­kin ankkuriteksti

Sisäi­sen lin­kin ank­ku­ri­teks­ti vih­jaa googlel­le asi­aan­kuu­lu­vuu­des­ta, vaik­ka­kin sen pai­noar­vo on hie­man eri­lai­nen kuin paluulinkkiankkuriteksti.

100. Lin­kin otsikko

Niin ikään lin­kin otsik­ko (joka näkyy, kun lai­tat kur­so­rin lin­kin pääl­le) on myös jon­kin­lai­nen sig­naa­li asi­aan­kuu­lu­vuu­des­ta, aivan kuten ankkuritekstit.

101. Viit­taa­van verk­ko­tun­nuk­sen maa­koh­tai­nen verkkotunnuspääte

Link­kaus sivus­tol­ta, jon­ka ylä­ta­son verk­ko­tun­nus­pää­te on maa­koo­di (esim. .fi, .de, .co.uk jne.) paran­taa yleen­sä sijoi­tusa kysei­sen maan hakukoneessa.

102. Lin­kin sijain­ti sisällössä

Sisäl­lön alku­pääs­sä sijait­se­va link­ki on vähän arvok­kaam­pi kuin link­ki sisäl­lön loppupäässä.

103. Lin­kin sijain­ti sivulla

Se mis­tä link­ki löy­tyy sivul­ta, on tär­ke­ää haku­ko­neop­ti­moin­nin kan­nal­ta. Link­ki tuli­si löy­tyä sisäl­lös­tä, eikä esi­mer­kik­si ala- tai sivupalkista.

104. Link­kaa­van verk­ko­tun­nuk­sen relevanssi

Jos link­kaus tulee sivus­tol­ta, jon­ka aihe on jota­kuin­kin sama kuin koh­de­si­vus­ton, on link­kaus arvok­kaam­pi kuin mui­den täy­sin aihee­seen liit­ty­mät­tö­mien sivus­to­jen verk­ko­tun­nuk­sen kaut­ta tule­vat link­kauk­set. Sik­si teho­kas SEO-stra­te­gia kes­kit­tyy nime­no­maan rele­vant­tei­hin linkkauksiin.

105. Sivu­ta­son relevanssi

Aiem­mas­sa koh­das­sa puhut­tiin sivus­tos­ta, mut­ta sama logiik­ka pätee myös sivui­hin; eli sama­nai­hei­sel­ta sivul­ta tul­lut link­kaus on toden­nä­köi­ses­ti arvok­kaam­pi kuin muul­ta sivul­ta tullut.

106. Link­kauk­sen yhtey­des­sä ole­va teksti

Google toden­nä­köi­ses­ti on kehit­tä­nyt kei­non, jol­la se pys­tyy arvioi­maan, onko sivus­ton link­kaus osa nega­tii­vis­ta vai posi­tii­vis­ta palau­tet­ta. Link­kauk­set, jot­ka tule­vat posi­tii­vi­suu­den sii­vit­tä­mä­nä, ovat arvok­kaam­pia ver­ra­ten taval­li­siin tai nega­tii­viss­sä­vyt­tei­siin linkkauksiin.

107. Avain­sa­na sivun otsikkona

Jos link­kaus tapah­tuu sivul­ta, jon­ka otsik­ko­na on koh­de­si­vun avain­sa­na, Google kat­soo tätä hyvällä.

108. Posi­tii­vi­nen link­kauk­sen suhde

Jos link­kaus­ten mää­rä sivus­tol­le on kas­va­nut, Google ottaa sen merk­ki­nä korkealaatuisuudesta.

109. Nega­tii­vi­nen link­kauk­sen suhde

Jos link­kaus­ten mää­rä sivus­tol­le on vähen­ty­nyt, Google arve­lee sivus­to­si sisäl­lön laa­dun ole­van las­kus­sa ja saat­taa alen­taa PageRankia.

110. Link­kaus sivus­tol­ta, jol­la on käyt­tä­jien luo­maa sisältöä

Jos link­kaus tulee sivus­tol­ta, jol­le käyt­tä­jät voi­vat kir­joit­taa omia artik­ke­lei­ta ja kir­joi­tuk­sia (hubpages.com), on sil­lä väi­te­tys­ti isom­pi pai­noar­vo nor­maa­liin link­kauk­seen ver­rat­tu­na.
Läh­de

111. Link­kaus kor­kea-auk­to­ri­teet­ti­sel­ta sivustolta

Link­ki kor­kean auk­to­ri­tee­tin omaa­val­ta sivus­tol­ta pai­naa toden­nä­köi­ses­ti enem­män kuin link­kaus, joka tulee pie­nem­mäl­tä, ei niin tär­keäl­tä sivustolta.

112. Wiki­pe­dian link­kaa­mi­nen lähteeksi

Vaik­ka Wiki­pe­dia käyt­tää Nofol­low-komen­toa, jot­kut sil­ti usko­vat, että link­kaus Wiki­pe­dial­ta sai­si koh­de­si­vus­ton näyt­tä­mään parem­mal­ta haku­ko­neen silmissä.

113. Teks­ti link­kauk­sen läheisyydessä

Sanat jot­ka sijait­se­vat link­kauk­sen lähei­syy­des­sä, ker­to­vat Googlel­le sivus­ton aihees­ta ja anta­vat link­kauk­sel­le enem­män painoarvoa.

114. Link­kauk­sen ikä

Van­hem­mil­la link­kauk­sil­la on enem­män arvoa kuin uusil­la linkkauksilla.

115. Link­kauk­set oikeil­ta sivus­toil­ta ja blogeista

Blo­gi­ver­kos­to­jen nopean kas­va­mi­sen myö­tä Google toden­nä­köi­ses­ti antaa link­kauk­ses­ta, joka tulee ns. ”oikeal­ta sivus­tol­ta”, enem­män pai­noar­voa kuin feik­ki­blo­gis­ta tul­leel­le link­kauk­sel­le. Google toden­nä­köi­ses­ti käyt­tää brän­diä ja käyt­tä­jä­vuo­ro­vai­ku­tus­ta näi­den kah­den erottelemiseksi.

116. Luon­nol­li­nen linkkiprofiili

Google kat­soo hyväl­lä jos link­ki­pro­fii­li sivus­tol­la on mah­dol­li­sim­man luon­nol­li­nen. Täl­lai­nen sivus­to sijoit­tuu kor­keal­le ja on kes­tä­väm­pi päi­vi­tys­ten kannalta.

117. Molem­min­puo­li­nen linkkaus

Google on lin­jan­nut, että sivus­to­jen molem­min­puo­lis­ta link­kaus­ta, eli ”link­kaus­ten vaih­toa” on syy­tä vält­tää. Se herät­tää epäi­lyk­siä epä­re­hel­li­ses­tä toiminnasta.

118. Käyt­tä­jien luo­man sisäl­lön linkkaukset

Google pys­tyy havait­se­maan, onko link­kaus tul­lut sivus­tol­ta käyt­tä­jien luo­man sisäl­lön kaut­ta vai sivus­ton yllä­pi­tä­jäl­tä. Näil­lä kah­del­la on pal­jon eroa painoarvossa.

119. Link­kaus HTTP 301 ‑sivul­ta

Link­kaus, joka tapah­tuu HTTP 301 ‑sivun kaut­ta, on toden­nä­köi­ses­ti vähän alem­piar­voi­nen suo­raan link­kauk­seen nähden.

120. Mik­ro­for­maa­tit (schema.org) sivulla

Mik­ro­for­maa­tit ovat tapa, jol­la haku­ko­neet pys­ty­vät luke­maan sivus­toa parem­min, ja onkin hyvin toden­nä­köis­tä, että nämä sivut sijoit­tu­vat parem­min ver­rat­tu­na sivui­hin, jot­ka eivät käy­tä mikroformaatteja.

121. DMOZ-lis­taus (AOL:n omis­ta­ma directory.mozilla.org www-link­kien ja avoi­men sisäl­lön listaus)

Monet usko­vat, että Google antaa DMOZ-lis­ta­tuil­le sivus­toil­le enem­män luotettavuutta.

122. Link­kaa­van sivun TrustRank

Mitä kor­keam­mal­la link­kaa­van sivun TrustRank on, sitä enem­män sitä valuu kohdesivulle.

123. Läh­te­vien link­kien määrä

Page­Rank on rajal­li­nen. Läh­te­viä link­ke­jä voi olla myös lii­kaa, ja vain muu­ta­man läh­te­vän lin­kin sisäl­tä­vä sivu voi hyvin­kin sijoit­tua parem­min ver­rat­tu­na sivuun, jol­la nii­tä on pal­jon enemmän.

124. Link­kauk­set foorumiprofiilista

Ylei­sen ros­ka­pos­tit­ta­mi­sen vuok­si, Google saat­taa vähen­tää huo­mat­ta­vas­ti foo­ru­mi­pro­fii­lis­ta tul­leen link­kauk­sen arvoa.

125. Link­kaa­van sisäl­lön sanamäärä

Sana­mää­rä vai­kut­taa sii­hen, miten Google antaa arvoa link­kauk­sel­le. Jos link­kaus tulee sivul­ta, jol­la on esi­mer­kik­si yli 1000 sanaa, on se jo teho­kas mää­rä lisää­mään lin­kin arvoa ver­rat­tu­na esim. 25-sanan teks­tiot­tee­seen, jos­sa on linkki.

126. Link­kaa­van sisäl­lön laatu

Link­kaa­van sivun laa­tu vai­kut­taa oleel­li­ses­ti link­kauk­sen arvoon, ja mitä kor­kea­laa­tui­sem­pi sivu on, sitä enem­män link­kauk­sel­la on pai­noar­voa. Mul­ti­me­dial­la höys­tet­ty ja hyvin kir­joi­tet­tu sisäl­tö voit­ta ahel­pos­ti nopeas­ti kir­joi­te­tun ja epä­mää­räi­sen sisällön.

127. Sivus­ton laa­jui­set linkit

Sivus­ton laa­jui­set lin­kit, eli esi­mer­kik­si link­ki joka löy­tyy sivu­pal­kis­ta ja on täl­lä tavoin jokai­sel­la sivul­la, lue­taan yhdek­si ainoak­si lin­kik­si haku­ko­nei­den silmissä.

Käyt­tä­jän toimenpiteet

 

kayttajan-toimenpiteet

128. Klik­kaus­suh­de avain­sa­nan kautta

Jos sivul­le joh­ta­val­la avain­sa­nal­la on hyvä klik­kaus­suh­de, se voi saa­da tehoa hakukonenäkyvyyteen.

129. Sivus­ton avain­sa­no­jen klik­kaus­suh­de (orgaa­ni­nen CTR kai­kil­le avainasanoille)

Jos sivus­tol­la on ylei­ses­ti ottaen hyvät klik­kaus­suh­teet avain­sa­noil­leen, se ker­too Googlel­le luon­nol­li­ses­ta ihmis­poh­jai­ses­ta lii­ken­tees­tä sivulla.

130. Sivu­jen poistumisprosentti

Sivut, joi­den ”Bounce rate” eli sivun pois­tu­mis­pro­sent­ti on kor­keal­la, saat­ta­vat Googlen sil­mis­sä näyt­täy­tyä huo­no­laa­tui­sel­ta sivuil­ta. Tämä saat­taa olla myös Googlen kei­no käyt­tää haku­ko­neen käyt­tä­jiä laa­dun testaajina.

131. Suo­ra lii­ken­ne sivustolle

On vah­vis­tet­tu, että Google kerää tie­toa Google Chro­men käyt­tä­jil­tä, mil­loin he käy­vät ja mil­loin eivät käy tie­tyl­lä sivus­tol­la (ja kuin­ka usein). Sivus­tot joil­la on pal­jon suo­raa lii­ken­net­tä ovat toden­nä­köi­sem­min kor­kea­laa­tui­sem­pia kuin vähäi­sen suo­ran lii­ken­teen sivustot.

132. Tois­tu­va liikenne

Google voi myös kat­soa, käy­vät­kö sivus­tol­la vie­rail­leet uudel­leen sivul­la jos­sain vai­hees­sa. Tois­tu­va lii­ken­ne voi tehos­taa sivus­ton hakukonenäkyvyyttä.

133. Blo­ka­tut sivustot

Blo­kat­tu­ja sivu­ja käy­tet­tiin aiem­min sig­naa­li­na arvioi­maan sivus­ton laa­tua ja aihe­pii­riä, mut­ta nyky­ään blok­kaus­toi­min­toa ei ole enää Googlen hakukoneessa.

134. Google Chro­men kirjainmerkit

Sivut, jot­ka pää­se­vät Chro­me-käyt­tä­jien kir­jain­mer­keik­si, saat­ta­vat saa­da ”lisä­boos­tia” haku­ko­nees­sa näky­mi­seen.

135. Googlen työ­ka­lu­pal­kin data

Google käyt­tää käyt­tä­jien­sä työ­ka­lu­pal­kin kaut­ta kerää­mään­sä tie­toa arvioi­maan sivus­ton eri­lai­sia haku­ko­ne­si­joit­tu­mi­seen vai­kut­ta­via teki­jöi­tä. Sivun latausa­jan ja hait­taoh­jel­mien lisäk­si ei kui­ten­kaan ole tie­dos­sa, mitä tie­to­ja Google saa työkalupalkista.

136. Kom­ment­tien määrä

Sivut, joil­la on pal­jon kom­ment­te­ja ker­too Googlel­le käyt­tä­jä­vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­ta ja kor­keas­ta laadusta.

137. Sivul­la käy­tet­ty aika vie­rai­lua koh­den Google-haun kautta

Google ottaa tar­kas­ti huo­mioon sen kuin­ka pit­kään vie­rai­li­jat viih­ty­vät sivul­la, kun he tule­vat Googlen haku­tu­los­ten kaut­ta. Jos ihmi­set viih­ty­vät pit­kään, se on sig­naa­li kor­kea­luok­kai­ses­ta sivustosta.

Eri­tyi­set algo­rit­min säännöt

 

erityiset-algoritmin-saannot

138. Haut ansait­se­vat tuoreutta

Google antaa uudel­le­kin sivus­tol­le tie­tyn­lais­ta boos­tia haku­ko­nees­sa näky­mi­seen, jos se esi­mer­kik­si pys­tyy vas­taa­maan haku­ko­neen käyt­tä­jän hake­maan kysymykseen.

139. Haut ansait­se­vat monimuotoisuutta

Google voi lisä­tä kysy­mys­ha­kuun eri­lai­sia tulok­sia, jot­ta se pal­ve­li­si käyt­tä­jään moni­puo­li­sem­min, eikä näyt­täi­si asi­aa lii­an yksipuolisesti.

140. Käyt­tä­jän selaushistoria

Google yrit­tää koko ajan oppia käyt­tä­jän toi­min­ta­ta­po­ja. Sivut, joil­la käyt­tä­jä käy usein, saa­vat hänen omis­sa haku­tu­lok­sis­saan tehostusta.

141. Käyt­tä­jän hakuhistoria

Google ottaa huo­mioon käyt­tä­jän aiem­mat haut, ja osaa näin ollen ehdot­taa parem­pia haku­tu­lok­sia haku­his­to­rian poh­jal­ta. Hyvä­nä esi­merk­ki­nä jos käyt­tä­jä hakee arvos­te­lu­ja ja sit­ten auto­ja, Googlen haku­ko­ne tar­jo­aa seu­raa­vak­si toden­nä­köi­ses­ti autoarvosteluja.

142. Maan­tie­teel­li­nen kohdennus

Google suo­sii sivus­to­ja, joil­la on pai­kal­li­sen pal­ve­li­men IP ja maa­koh­tai­nen verkkotunnuspääte.

143. Safe­Search

Safe­Search on haku­ko­nee­seen raken­net­tu työ­ka­lu ja sen olles­sa pääl­lä haku­tu­lok­sis­sa ei esiin­ny tulok­sia, jot­ka sisäl­tä­vät aikuis­si­säl­töä tai esi­mer­kik­si kirosanoja.

144. Google+ piirit

Google näyt­tää haku­tu­lok­sis­sa kor­keam­mal­la tulok­sia ihmi­sis­tä ja orga­ni­saa­tiois­ta, jot­ka olet lisän­nyt Google + piireihisi.

145. DMCA-vali­tuk­set

Jos sivus­tol­la on DMCA (Digi­tal Mil­len­nium Copy­right Act) vali­tuk­sia, Google ottaa tämän huo­mioon ja huo­non­taa sivus­ton sijoi­tus­ta hakukoneessaan.

146. Verk­ko­tun­nus­ten moni­puo­li­suus hakutuloksissa

Google halu­aa tar­jo­ta moni­puo­li­sia haku­tu­lok­sia käyt­tä­jil­leen, ja on sik­si lisän­nyt haku­tu­los­si­vul­la ole­vien eri verk­ko­tun­nus­ten määrää.

147. Kau­pal­li­nen haku

Google pyr­kii näyt­tä­mään ensi­si­jai­ses­ti käyt­tä­jän hakusa­naa vas­taa­via pal­ve­lui­ta, mut­ta näyt­tää jos­kus eri tulok­sia ostok­siin liit­ty­vien hakusa­no­jen kans­sa, kuten esi­mer­kik­si lentohauissa.

148. Pai­kal­li­nen haku

Myös pai­kal­li­sis­sa hauis­sa Google pyr­kii näyt­tä­mään enem­män käyt­tä­jän hakua vas­taa­via koh­tei­ta, kuten lähel­lä ole­via paik­ko­ja ver­rat­tu­na orgaa­ni­siin tuloksiin.

149. Googlen uutislaatikko

Tie­tyt hakusa­nat voi­vat näyt­tää haku­tu­lok­sis­sa ajan­koh­tai­sia uuti­sia Googlen omal­la haku­ko­nee­seen sisään­ra­ken­ne­tul­la sovel­luk­sel­la “uutis­laa­ti­kos­sa”.

150. Iso­jen brän­dien suosiminen

Erään Googlen päi­vi­tyk­sen jäl­keen isot brän­dit alkoi­vat saa­da enem­män arvoa haku­tu­lok­sis­sa tie­tyil­lä lyhyil­lä hakusanoilla.

151. Ostos­ha­ku­tu­lok­set

Googlel­la on myös oma haku­ko­neen sisäi­nen sovel­lus orgaa­ni­sen haun yhtey­des­sä tuot­teil­le ja muil­le ostok­sil­le, mikä­li käyt­tä­jän hakusa­noil­la sel­lai­sia löytyy.

152. Kuvat hakutuloksissa

Google voi näyt­tää kuvia myös taval­li­sen haun yhtey­des­sä, jos hakusa­nal­la on haet­tu mer­kit­tä­vän pal­jon Googlen kuva­haun puolelta.

153. Googlen yllä­tyk­set hakutuloksissa

Googlel­la on yllä­tyk­siä, eli ns. ”Eas­ter egg­se­jä” haku­tu­lok­sis­saan. Esi­mer­kik­si Googlen kuva­haus­sa hakusa­nal­la ”Ata­ri Brea­kout” pää­set pelaa­maan klassikkopeliä!

154. Sama verk­ko­tun­nus tai brän­di yhdel­lä hakutulossivulla

Tie­tyn­lai­set haut, kuten brän­diin tai verk­ko­tun­nuk­seen liit­ty­vät, pys­ty­vät tuo­maan samaan haku­tu­los­si­vuun usei­ta saman brän­din tai verk­ko­tun­nuk­sen sivuja.

Some­vai­kut­ta­jat

 

somevaikuttajat

155. Twiit­tien määrä

Kuten link­kien mää­rä, myös twiit­tien mää­rä voi vai­kut­taa sivus­to­si hakukonenäkyvyyteen.

156. Twit­ter-pro­fii­lin auktoriteetti

Jos twiit­taus tulee pro­fii­lis­ta, jol­la on esi­mer­kik­si pal­jon seu­raa­jia (esim. Bill Gates), on sil­lä yleen­sä enem­män pai­noar­voa kuin vas­ta perus­te­tul­la, vähän seu­ra­tul­la Twitter-profiililla.

157. Face­book-tyk­käys­ten määrä

Face­book-tyk­käyk­set toden­nä­köi­ses­ti toi­mi­vat heik­ko­na sig­naa­li­na mää­rit­tä­mään sivus­ton suo­sio­ta, vaik­ka­kaan Google ei näe useim­pia Facebook-tilejä.

158. Face­book-jaot

Face­book jaot ovat saman­kal­tai­sia kuin paluu­lin­kit ja toden­nä­köi­ses­ti ovat tätä kaut­ta Face­book-tyk­käyk­siä arvok­kaam­pia anta­maan tehos­tus­ta haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen.

159. Face­book-pro­fii­lin auktoriteetti

Kuten Twit­te­rin­kin kans­sa, suo­si­tus­ta Face­book-pro­fii­lis­ta tul­leet tyk­käyk­set ja jaot ovat arvok­kaam­pia kuin muut.

160. Pin­te­res­tin kiinnitykset

Pin­te­res­tin kiin­ni­tyk­set toi­mi­vat hyvi­nä sig­naa­lei­na sivus­ton käyt­tä­jä­vir­ras­ta ja suosiosta.

161. Äänes­tyk­set sosi­aa­li­sen median sivustoilla

Jaot mui­hin sosi­aa­li­siin medioi­hin (esim. Red­dit, Stumbleu­pon, Digg) toi­mi­vat myös hyvi­nä sig­naa­lei­na sivus­ton suosiosta.

162. +1:n mää­rä Google+:ssa

Vaik­ka Google on lin­jan­nut, ettei se ota huo­mioon sivus­toil­le ker­ty­vää suo­sio­ta Google+:ssa ”+1” ‑suo­sio-osoi­tus­ten kaut­ta, on vai­ke­aa kuvi­tel­la, että Google jät­täi­si huo­miot­ta oman sosi­aa­li­sen verkkonsa.

163. Google+ tilien auktoriteetti

Oli­si loo­gis­ta, että jos ”+1” suo­sio­no­soi­tus tuli­si suo­si­tum­mal­ta tilil­tä, niin sil­lä oli­si enem­män arvoa ver­rat­tu­na kes­ki­ver­to­ti­liin nähden.

164. Tun­net­tu omistajuus

Haku­tu­lok­sis­sa vah­vis­tet­tui­hin onli­ne­pro­fii­lei­hin sido­tut tie­dot nouse­vat kor­keam­mal­le haku­tu­lok­sis­sa kuin sisäl­tö, jol­la täl­lais­ta vah­vis­tus­ta ei ole. Tämä taas joh­taa luon­nol­li­ses­ti sii­hen, että huip­pu­tu­lok­sia (vah­vis­te­tut) kli­ka­taan eniten.

165. Sosi­aa­li­sen sig­naa­lin relevanssi

Google toden­nä­köi­ses­ti käyt­tää rele­vans­si­tie­to­ja sosi­aa­li­sel­ta tilil­tä, joka jakaa sisäl­töä ja teks­tis­tä, joka ympä­röi linkkiä.

166. Sivus­ton laa­jui­set sosi­aa­li­set signaalit

Sivus­ton laa­jui­set sosi­aa­li­set sig­naa­lit saat­ta­vat lisä­tä sivus­ton koko­nai­sauk­to­ri­teet­tia, joka puo­les­taan lisää haku­nä­ky­vyyt­tä kai­kil­la sen sivuilla.

Brän­di­vai­kut­ta­jat

 

brandivaikuttajat

167. Brän­din nimi ankkuritekstissä

Brän­din upot­ta­mi­nen ank­ku­ri­teks­tiin on teho­kas ja simp­pe­li tapa koros­taa brän­din näky­vyyt­tä hakukoneissa.

168. Brän­dä­tyt haut

Ihmi­set hake­vat brän­de­jä. Kun käyt­tä­jät hake­vat brän­diä ja esi­mer­kik­si sen sosi­aa­li­sen median pro­fii­le­ja, se aut­taa Googlea arvioi­maan, mil­lai­nen brän­di on kyseessä.

169. Sivus­tol­la on Face­book-sivu ja tykkääjiä

Brän­dil­lä on tapa­na olla Face­book-sivut, joil­la on pal­jon tykkääjiä.

170. Sivus­tol­la on Twit­ter-pro­fii­li ja seuraajia

Niin ikään myös Twit­ter-sivu run­saal­la seu­raa­ja­mää­räl­lä vies­tii laa­duk­kaas­ta ja suo­si­tus­ta brändistä.

171. Viral­li­nen LinkedIn-yritysprofiili

Lin­ke­dIn-pro­fii­lin löy­ty­mi­nen on vah­va sig­naa­li yri­tyk­sen vaka­vas­ta liiketoiminnasta.

172. Työn­te­ki­jöil­lä on LinkedIn-profiili

Jot­kut ajat­te­le­vat, että jos työn­te­ki­jöil­tä löy­tyy Lin­ke­dIn pro­fii­li, jos­ta näkyy työs­ken­te­ly brän­dil­le, toi­mii se sig­naa­li­na kor­kea­luok­kai­ses­ta brän­dis­tä.
Läh­de

173. Some­pro­fii­lin legitimiteetti

Some­pro­fii­leis­sa tuli­si olla mah­dol­li­sim­man pal­jon tykkäyksiä/seuraajia/jakajia, orgaa­nis­ta käyt­tä­jä­vir­taus­ta sekä myös laa­du­kas­ta ja tiheäs­ti päi­vit­ty­vää sisäl­töä. Sosi­aa­li­sen median tili, jol­la on tuhan­sia tyk­kää­jiä ja vain 2 jul­kai­sua huo­ma­taan toden­nä­köi­ses­ti aivan eri taval­la kuin vas­taa­va vah­va tili, jol­la on pal­jon vuorovaikutusta.

174. Brän­di­mai­nin­nat uutissivustoilla

Todel­la isois­ta brän­deis­tä lukee Googlen uuti­sis­si­vus­toil­la kai­ken aikaa. Brän­din mai­nin­ta uutis­si­vus­toil­la ker­too brän­din toi­min­nas­ta ja luo­kas­ta. Itse asias­sa joil­la­kin brän­deil­lä on jopa oma Google Uuti­set ‑fii­di ensim­mäi­sel­lä hakusivulla.

175. Yhteis­viit­tauk­set

Viit­taus brän­diin, kuten esi­mer­kik­si slo­ga­nin tai nimen mai­nit­se­mi­nen on myös erään­lai­nen sig­naa­li, ja Google osaa ottaa sen huo­mioon haku­ko­ne­nä­ky­vyy­des­sä. Google näkee toden­nä­köi­ses­ti link­kaa­mat­to­mat brän­di­mai­nin­nat brändisignaaleina.

176. RSS-tilaa­jien määrä

RSS tilaa­jien mää­rä ker­too Googlel­le toden­nä­köi­ses­ti brän­din suo­sios­ta ja toi­mii suo­sio-/brän­di­sig­naa­li­na, kos­ka Google omis­taa suo­si­tun Feed­bur­ner RSS-pal­ve­lun.

177. Brändin/yrityksen liiketilat

Brän­din tai yri­tyk­sen omis­ta­ma lii­ke­ti­la, ja sen inter­ne­tis­sä ilmoit­ta­mi­nen antaa Googlel­le tie­toa orga­ni­saa­tion suu­ruu­des­ta eli onko kysees­sä iso brän­di vai ei.

178. Sivus­to mak­saa veroja

Google saat­taa kat­soa, onko yri­tys vero­ja mak­sa­va vai­ko ei.

Sivun sisäi­set roskapostivaikuttajat

 

sivun-sisaiset-roskapostivaikuttajat

179. ”Pan­da­ran­gais­tus”

Googlen ”Pan­da” nimel­lä tul­lut päi­vi­tys tark­kai­lee sivus­ton eri­lai­sia laa­tu­te­ki­jöi­tä. Jos tämä algo­rit­mi havait­see vaik­ka­pa huo­no­laa­tuis­ta sisäl­töä, ran­kai­see se koko sivus­toa eikä vain sivua. Tämän vuok­si on tär­ke­ää pitää sivus­ton sisäl­tö laadukkaana.

180. Lin­kit huon­omai­nei­siin paikkoihin

Link­kaa­mi­nen huon­omai­nei­siin sivus­toi­hin, kuten vaik­ka­pa pika­vip­piä tar­joa­vil­le sivus­toil­le, voi antaa sivus­tol­le­si mii­nus­pis­tei­tä hakukonenäkyvyydessä.

181. Yllät­tä­vät uudelleenohjaukset

Jos uudel­lee­noh­jaus tapah­tuu käyt­tä­jää yllät­tä­väs­ti, voi se pahim­mis­sa tapauk­sis­sa joh­taa jopa sivus­ton pois­ta­mi­seen indek­sis­tä koko­naan.
Läh­de

182. Häi­rit­se­vät pon­nah­dusik­ku­nat ja mainokset

Pon­nah­dusik­ku­nat sekä häi­rit­se­vät mai­nok­set ovat sig­naa­li huo­no­laa­tui­ses­ta sivusta.

183. Sivus­ton yli-optimointi

Tämä sisäl­tää sivu­koh­tais­ten vai­kut­ta­jien lii­ka­käy­tön, kuten avain­sa­nan ja otsik­ko­tä­gin lii­ka­käy­tön, ja vähen­tää tätä kaut­ta sivus­ton korkealaatuisuutta.

184. Sivun yli-optimointi

Googlen eräs algo­rit­mi tut­kii sivus­ton yksit­täi­siä sivu­ja, eikä myös­kään sivu­koh­tai­nen yli-opti­moin­ti ole hyväksi.

185. Mai­nok­set sivun yläosassa

Google ran­kai­see, jos sivun ylä­osas­ta löy­tyy pal­jon mai­nok­sia. Tämä on sig­naa­li huo­no­laa­tui­ses­ta sivusta.

186. Affi­lia­te-link­kien piilottaminen

Jos Google huo­maa, että olet yrit­tä­nyt pii­lot­taa affi­lia­te-link­ke­jä lii­kaa sivus­tol­le, voi se ran­kais­ta täs­tä ja huo­non­taa sijoi­tus­ta hakukoneessa.

187.Affiliate-sivustot

Jot­kut ajat­te­le­vat, että affi­lia­te-sivus­toil­le link­ke­jä tar­joa­vat sivus­tot jou­tu­vat tar­kem­paan syy­niin Googlen puolesta.

188. Auto­maat­ti­nen sisältö

Jos Google epäi­lee, että sivus­ton sisäl­töä teh­dään suu­res­sa mää­rin tie­to­ko­neel­la gene­roi­den, voi se ran­gais­ta täs­tä tai pois­taa sivus­ton indeksistä.

189. Page­Ran­kin saa­mi­nen väki­sin korkealle

Jos Page­Ran­kiin vai­kut­ta­vien asioi­den kans­sa menee lii­an pit­käl­le (esim. nofol­low-ilmoi­tuk­sil­la kaik­kiin ulkoi­siin ja sisäi­siin link­kei­hin), voi se ker­toa Googlel­le vil­pis­tä hakukoneoptimoinnissa.

190. IP-osoit­tees­ta tul­lut roskapostaus

Jos pal­ve­li­me­si IP-osoit­tees­ta on jos­kus lähe­tet­ty ros­ka­pos­tia, voi se hai­ta­ta kaik­kia sii­nä pal­ve­li­mel­la ole­via sivuja.

191. Meta-tägien spämmäys

Jos Google ajat­te­lee, että olet tar­koi­tuk­sel­li­ses­ti yrit­tä­nyt upot­taa avain­sa­naa meta­tie­toi­hin niin pal­jon kuin pys­tyt, voi se ran­kais­ta täs­tä ja huo­non­taa sivus­to­si sijoit­tu­mis­ta hakukoneessa.

Sivun ulko­puo­li­set roskapostivaikuttajat

 

sivun-ulkopuoliset-roskapostivaikuttajat

192. Lin­ki­tys­ten äkil­li­nen kasvaminen

Äkil­li­nen ja ei-luon­nol­li­nen link­ki­tul­va on merk­ki ros­ka­pos­ti­tuk­ses­ta tai muus­ta ”epä­re­hel­li­ses­tä” toiminnasta.

193. ”Pen­guin-ran­gais­tus”

Pen­guin-algo­rit­min ran­kai­se­mat sivus­tot ovat mer­kit­tä­väs­ti vähem­män esil­lä hakukoneissa.

194. Link­ki­pro­fii­li, jos­sa on run­sas mää­rä huo­no­laa­tui­sia linkityksiä

Jos lin­ki­tyk­siä tulee run­saas­ti esi­mer­kik­si käyt­tä­jä­pro­fii­leis­ta tai kom­men­teis­ta ver­rat­tu­na mui­hin lin­ki­tyk­siin, voi se antaa sig­naa­lin yri­tyk­ses­tä hui­ja­ta haku­ko­neen algoritmeja.

195. Link­kaa­vien verk­ko­tun­nus­ten relevanssi

Jos link­ke­jä tulee pal­jon sivus­toil­ta, joil­la ei ole luon­nol­lis­ta yhteyt­tä tai ne eivät jaa samaa aihea­luet­ta, on se sig­naa­li epäi­lyt­tä­väs­tä toi­min­nas­ta.

196. Epä­luon­nol­li­set linkkivirheet

Jos sivus­tol­la esiin­tyy pal­jon rik­ki­näi­siä link­ke­jä, voi tämä joh­taa sivus­ton putoa­mi­seen haku­ko­ne­tu­lok­sis­sa.
Läh­de

197. Lin­ki­tyk­set saman C‑luokan IP-osoitteesta

Jos samas­sa IP-osoit­tees­sa pal­ve­li­mel­la sijait­se­vien sivus­to­jen link­ke­jä alkaa olla epä­luon­nol­li­nen mää­rä, kysees­sä saat­taa olla blo­gi­ver­kon lin­kin raken­ta­mi­nen tai muu haku­ko­neen “hui­jaus­yri­tys”.

198. ”Myr­kyl­li­nen” ankkuriteksti

”Myr­kyl­li­nen” ank­ku­ri­teks­ti saat­taa vih­ja­ta ros­ka­pos­ti- tai hak­ke­roi­tuun sivus­toon. Myr­kyl­li­sen ank­ku­ri­teks­tis­tä saa, kun sii­hen sisäl­tää ter­me­jä tyy­pil­li­sis­tä ros­ka­pos­ti­vies­teis­tä. Tämä voi vahin­goit­taa hakukonesijoitustasi.

199. Manu­aa­li­nen rangaistus

Google voi antaa ran­gais­tuk­sia myös manu­aa­li­ses­ti, eikä pel­käs­tään algo­rit­mien­sa kautta.

200. Link­kien myynti

Lin­ki­tys­ten myyn­ti on huo­no asia, ja Google saat­taa ran­kais­ta täs­tä tiput­ta­mal­la hakukonenäkyvyyttä.

201. Google Sandbox

Uudet sivus­tot jot­ka kerää­vät nopeas­ti pal­jon link­kauk­sia, voi­vat jou­tua jok­si­kin aikaa Googlen pitä­mään ”Sand­boxiin” eli hiek­ka­laa­tik­koon, joka tila­päi­ses­ti vai­kut­taa hakukonenäkyvyyteen.

202. Google Dance

”Google Dance” voi tila­päi­ses­ti sekoit­taa haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä, ja täl­lä taval­la se voi tes­ta­ta yrit­tää­kö sivus­to hui­ja­ta algoritmeja.

203. Lin­kin hylkäystyökalu

Lin­kin hyl­käys­työ­ka­lun oikeaop­pi­nen käyt­tö voi joh­taa Googlel­ta saa­man ran­gais­tuk­sen pois­ta­mi­seen. Työ­ka­lul­la voi ilmoit­taa Googlel­le lin­kis­tä, joka on har­mil­li­nen ja jota ei itse hallitse.

204. Uudel­lee­nar­vioin­ti­pyyn­tö

Onnis­tu­nut uudel­lee­nar­vioin­ti­pyyn­tö voi pois­taa Googlen aset­ta­man ran­gais­tuk­sen sivustolle.

205. Tila­päi­nen linkkaus

Google etsii sivus­to­ja, jot­ka lin­kit­tä­vät ros­ka­pos­ti­link­ke­jä ja sit­ten pois­ta­vat ne nopeas­ti. Täl­lä tak­tii­kal­la yri­te­tään vält­tää Googlen algo­rit­mien ran­gais­tuk­set ros­ka­pos­ti­tuk­ses­ta.
Läh­de

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo