Miten tuot­taa hyvää teks­ti­si­säl­töä nettisivuille?

Kotisivujen-sisältöjen-merkitys

Sisällysluettelo

Laa­du­kas sisäl­tö pal­ve­lee koh­de­ryh­mää, vakuut­taa asiak­kaat ja paran­taa haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä. Artik­ke­lis­sa käy­dään läpi vink­ke­jä parem­man sisäl­lön kirjoittamiseen.

Suju­vaa ja infor­ma­tii­vis­ta sisältöä

Suju­va, help­po­lu­kui­nen ja infor­ma­tii­vi­nen teks­ti­si­säl­tö on yksi koti­si­vu­jen tär­keim­mis­tä omi­nai­suuk­sis­ta. Vaik­ka net­ti­si­vu­jen visu­aa­li­nen ilme ja toi­min­nal­li­suus ovat myös ensiar­voi­sen tär­kei­tä, edes ne eivät pelas­ta sivus­toa, jos sisäl­tö on keh­noa tai sitä ei ole ollenkaan.

Tök­säh­te­le­vä kie­li, sil­miin­pis­tä­vät kir­joi­tus­vir­heet, riit­tä­mä­tön tai har­haan­joh­ta­va infor­maa­tio ovat totaa­li­nen ”turn off” sivus­tol­la vie­rai­le­val­le poten­ti­aa­li­sel­le asiakkaalle.

Ker­ro olen­nai­nen nopeasti

Tar­vi­taan infor­ma­tii­vis­ta, luki­jan mie­len­kiin­non herät­tä­vää teks­tiä, joka on kir­joi­tet­tu hyvin. Sivus­to­vie­rai­li­ja ei toden­nä­köi­ses­ti viih­dy sivuil­la pidem­pään, jos hän ei nopeal­la vil­kai­sul­la tie­dä tul­leen­sa oike­aan paik­kaan, mut­ta sitä vas­toin tör­mää heti ensim­mäi­ses­sä virk­kees­sä kar­ke­aan kirjoitusvirheeseen.

Kli­kat­tu­aan itsen­sä sivus­tol­le kävi­jäl­le on ensiar­voi­sen tär­ke­ää saa­da mah­dol­li­sim­man nopeas­ti vas­tauk­set kysy­myk­siin: Mis­tä sivus­tol­la on kyse? Mitä se tar­jo­aa ja kenel­le? Ja tar­jo­aa­ko se rat­kai­sun sivus­to­vie­rai­li­jan “ongel­maan”. Heti net­ti­si­vu­jen etusi­vul­la oli­si­kin hyvä kiteyt­tää lyhyes­ti ja yti­mek­kääs­ti, mitä tar­jot­ta­vaa sivuil­la on kävijälle.

Ket­kä ovat tuo­tet­ta­van sisäl­lön kohderyhmää?

Ihan ensim­mäi­sek­si, kun läh­de­tään tuot­ta­maan teks­ti­si­säl­töä net­ti­si­vuil­le, on olen­nais­ta miet­tiä, kenel­le se suun­na­taan. Pitää poh­tia, ket­kä ovat sivu­jen koh­de­ryh­mää, eli kei­tä ovat mah­dol­li­set luki­jat, ja mil­lai­nen tie­to oli­si heil­le rele­vant­tia? Sen jäl­keen, kun on kar­toi­tet­tu, mil­lais­ta infor­maa­tio­ta luki­joil­le tuli­si tar­jo­ta, voi­daan poh­tia, miten se voi­daan ilmais­ta mah­dol­li­sim­man selkeästi. 

Ote­taan esi­mer­kik­si säh­kö­asen­nuk­sia koti­ta­louk­sil­le tar­joa­va yri­tys. Koh­de­ryh­mä­nä ovat siis nime­no­maan pel­käs­tään koti­ta­lou­det, ja sik­si sisäl­tö­jen pää­huo­mio kan­nat­taa pitää kaik­kein olen­nai­sim­mis­sa asiois­sa. Sivus­tol­la vie­rai­le­va kes­ki­ver­to kävi­jä ei vält­tä­mät­tä tar­vit­se yksi­tyis­koh­tai­sia kuvauk­sia sii­tä, min­kä merk­ki­siä kaa­pe­lei­ta asen­ta­jat työs­sään käyt­tä­vät. Sen sijaan kävi­jää kiin­nos­taa eten­kin se, mil­lai­sia asen­nus­pal­ve­lui­ta yri­tys tar­jo­aa ja mitä ne maksavat. 

Myös kie­len­käy­tös­sä ja sana­va­lin­nois­sa tulee ottaa huo­mioon koh­tee­na ole­vat luki­jat. Pro­fes­sio­naa­lis­ten ter­mien käyt­tä­mi­nen tus­kin on perus­tel­tua sil­loin, jos koh­de­ryh­mää ovat alas­ta tie­tä­mät­tö­mät, joil­le ter­mit eivät vält­tä­mät­tä ker­ro yhtään mitään.

Sisäl­tö­stra­te­gias­ta voit lukea lisää aihet­ta käsit­te­le­väs­tä blo­gi­pos­tauk­ses­tam­me.

Pidät­kö luke­mas­ta­si? Haluai­sit­ko lisää kiin­nos­ta­vaa sisältöä?

Ehyt, help­po­lu­kui­nen teksti

Teks­tin suju­vuu­teen ja sel­key­teen vai­kut­ta­vat monen­lai­set teki­jät. Ensin­nä­kin luku­ko­ke­muk­sen miel­lyt­tä­vyy­teen vai­kut­ta­vat teks­tin aset­te­lu ja otsi­koin­ti. Yli­pit­kä teks­ti ilman suju­via kap­pa­le­ja­ko­ja on raskaslukuinen.

Kap­pa­le­ja­oil­la ja väliot­si­koin­nil­la tauo­te­taan teks­tiä ja mah­dol­lis­te­taan luki­jal­le skim­maa­mi­nen eli se, että teks­ti voi­daan lukea otsi­koi­ta ja kap­pa­leen alku­ja nopeas­ti sil­mäil­len. Se aut­taa luki­jaa navi­goi­maan ja löy­tä­mään teks­tis­tä nopeas­ti itsel­leen mer­ki­tyk­sel­li­sen informaation.

Hyvä nyrk­ki­sään­tö on, että jokai­nen kap­pa­le sisäl­täi­si vain yhden tär­keän poin­tin. Tär­kein asia tuli­si sijoit­taa heti kap­pa­leen alkuun, mikä hel­pot­taa sil­mäil­len luke­mis­ta. Sil­mäi­lyn jäl­keen luki­ja pereh­tyy teks­tiin syväl­li­sem­min vain, jos se onnis­tuu herät­tä­mään hänen mie­len­kiin­ton­sa. Vie­rai­lun pituu­del­la on mer­ki­tys­tä myös sivus­ton haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen: mitä kau­em­min kävi­jät viih­ty­vät sivuil­la, sitä toden­nä­köi­sem­min myös Google arvos­taa sivustoa. 

Väl­tä moni­mut­kai­sia lauserakenteita

Toi­nen suju­vuu­teen vai­kut­ta­va teki­jä liit­tyy lausei­siin ja virk­kei­siin. Kapu­la­kie­lel­lä tar­koi­te­taan moni­se­lit­teis­tä ja vai­kea­ta­juis­ta teks­tiä, jol­la pyri­tään usein luo­maan vai­ku­tel­ma asian­tun­ti­juu­des­ta. Luet­ta­vuu­den säi­ly­mi­sen kan­nal­ta on kui­ten­kin syy­tä vält­tää kapu­la­kiel­tä ja pitää virk­keet mal­til­li­sen mit­tai­si­na ja mel­ko yksinkertaisina.

Monen rivin mit­tai­set virk­keet ja pol­vei­le­vat lause­ra­ken­teet tus­kas­tut­ta­vat luki­jaa ja vai­keut­ta­vat olen­nai­sen infor­maa­tion ymmär­tä­mis­tä. Kapu­la­kie­len sijaan vie­rai­li­ja kan­nat­taa­kin pyr­kiä vakuut­ta­maan asian­tun­ti­juu­des­ta mie­luum­min muil­la kei­noil­la, kuten vaik­ka­pa refe­rens­sien avulla.

Oikein­kir­joi­tuk­sel­la on väliä pait­si luet­ta­vuu­den myös luo­tet­ta­vuu­den kan­nal­ta. Poten­ti­aa­lis­ta asia­kas­ta on vai­keam­pi vakuut­taa, jos teks­ti vili­see kir­joi­tus­vir­hei­tä, vaik­ka sil­lä ei oikeas­ti oli­si­kaan mitään teke­mis­tä asian­tun­te­muk­sen kans­sa. Myös haku­ko­neop­ti­moin­nin kan­nal­ta on olen­nais­ta, että teks­ti on laadukasta.

Haku­ko­neys­tä­väl­lis­tä sisällöntuotantoa

Infor­ma­tii­vi­nen ja suju­va teks­ti on siis edel­ly­tys sil­le, että vie­rai­li­ja viih­tyy sivus­tol­la ja löy­tää siel­tä tar­vit­se­man­sa. Sisäl­löl­lä on kui­ten­kin tär­keä mer­ki­tys myös sen kan­nal­ta, että asiak­kaat yli­pää­tään löy­tä­vät sivus­tol­le. On rat­kai­se­vaa käyt­tää teks­ti­si­säl­löis­sä run­saas­ti sel­lai­sia sano­ja, joil­la halu­taan sivun löy­ty­vän haku­ko­neis­ta. Avain­sa­nat tulee sijoit­taa luon­nol­li­sek­si osak­si teks­tiä, ilman että teks­tin luet­ta­vuus ja infor­ma­tii­vi­suus kärsivät.

Hyö­dyl­lis­ten avain­sa­no­jen etsi­mi­seen kan­nat­taa käyt­tää Google Adsin avain­sa­na­suun­nit­te­li­jaa, Keyword Plan­ne­ria. Työ­ka­lun käy­tös­tä löy­dät lisä­tie­toa artik­ke­lis­tam­me Ota Keyword Plan­ner avuk­si sisäl­lön suunnitteluun.

Haku­ko­neet huo­mioi­vat eri­lai­sia asioita

Kuten on tul­lut esil­le, on tär­ke­ää, että sivus­tol­la vie­rai­le­val­le käy nopeas­ti sel­väk­si, mis­tä sivus­tos­sa on kyse. Tämä ei kui­ten­kaan tar­koi­ta, että mitä vähem­män teks­tiä sivus­tol­la on, sen parem­pi. Päin­vas­toin. Mitä enem­män sivul­la on teks­tiä, sen kor­keam­mal­le sivul­la on mah­dol­li­suus nous­ta haku­ko­nei­den tuloksissa.

Run­saan sisäl­lön, avain­sa­no­jen käy­tön sekä luet­ta­vuu­den ja sel­key­den lisäk­si haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä voi­daan tehos­taa myös ole­mas­sa ole­vien teks­tien päi­vit­tä­mi­sel­lä ja ainut­laa­tui­sel­la teks­ti­si­säl­löl­lä. Teks­tin ainut­laa­tui­suu­del­la tar­koi­te­taan ensin­nä­kin sitä, että sivuil­la väl­te­tään tois­tei­suut­ta. Lähes ident­ti­sen sisäl­lön tois­ta­mi­nen sivus­ton eri sivuil­la (esi­mer­kik­si etusi­vul­la ja pal­ve­luis­sa) ei ede­sau­ta haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä. Ainut­laa­tui­nen, haku­ko­neop­ti­moi­tu teks­ti ei myös­kään ole muu­al­ta kopioi­tua, vaan tar­jo­aa luki­jal­leen uut­ta ja mer­ki­tyk­sel­lis­tä tietoa.

Haku­ko­neop­ti­moin­tiin vai­kut­taa myös lukui­sat muut teki­jät, jois­ta voi lukea lisää pos­tauk­ses­ta “Haku­ko­neop­ti­moin­ti Googles­sa, 205 vai­kut­ta­vaa teki­jää”.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo