4 vink­kiä, joil­la hou­kut­te­let lisää tilaa­jia uutiskirjeellesi

Sisällysluettelo

Uutis­kir­je on erin­omai­nen tapa mark­ki­noi­da tuot­tei­ta ja pal­ve­lui­ta yri­tyk­ses­tä jo kiin­nos­tu­neel­le koh­de­ryh­mäl­le. Luet­tua­si tämän tie­dät, miten voit kas­vat­taa uutis­kir­je­ti­laa­jien listaa.

Uutis­kir­je on edel­leen teho­kas mark­ki­noin­nin työkalu

Uutis­kir­je on yhä edel­leen toi­mi­va mark­ki­noin­nin väli­ne, kun se oikein toteu­te­taan. Hyvä uutis­kir­je erot­tuu muun säh­kö­pos­ti­mas­san seas­ta, hou­kut­te­lee klik­kaa­maan ja tar­jo­aa aidos­ti hyö­dyl­lis­tä sisäl­töä tilaa­jil­leen. Sään­nöl­li­nen ilmes­ty­mis­vä­li, visu­aa­li­ses­ti kiin­nos­ta­va ilme sekä sel­keä ja yti­me­käs vies­ti ovat kai­ken a ja o. Hyvän uutis­kir­jeen kri­tee­reis­tä ja vin­kit uutis­kir­jei­den jul­kai­suun tar­koi­te­tus­ta työ­ka­lus­ta, voit lukea artik­ke­lis­tam­me “Mil­lai­nen on hyvä uutiskirje? “

Kiin­nos­ta­van kir­jeen laa­ti­mi­sen lisäk­si myyn­tiä ja mark­ki­noin­tia edis­tääk­seen uutis­kir­je tar­vit­see tie­ten­kin myös run­saas­ti kiin­nos­tu­nei­ta tilaa­jia. Uutis­kir­jeen tehok­kuus perus­tuu vapaeh­toi­suu­teen eli sii­hen, että tilaa­jat ovat jo itse osoit­ta­neet kiin­nos­tus­taan yri­tys­tä koh­taan. Tämä ei tie­ten­kään tar­koi­ta, että kan­nat­tai­si jää­dä laa­ke­reil­leen lepää­mään ja odot­te­le­maan, että tilaa­jien mää­rä yhtäk­kiä kas­vai­si kuin itses­tään, vaan pyr­kiä sitä vas­toin monin eri tavoin kan­nus­ta­maan koh­de­ryh­mää liit­ty­mään uutis­kir­jeen tilaa­jak­si. Täs­sä muu­ta­mia perus­asioi­ta, joi­den avul­la voit hank­kia lisää luki­joi­ta uutiskirjeelle.

1. Tar­joa useam­mas­sa eri pai­kas­sa mah­dol­li­suus liit­tyä uutis­kir­jeen tilaajaksi

Hyvää uutis­kir­jet­tä kan­nat­taa mai­nos­taa useam­mas­sa eri pai­kas­sa. Uutis­kir­jeen tilaa­jia voi hou­ku­tel­la jo pel­käs­tään yri­tyk­sen koti­si­vuil­la mones­sa eri koh­das­sa tuput­ta­mat­ta kui­ten­kaan lii­kaa. Jos net­ti­si­vu­jen etusi­vul­le avau­tu­vat pon­nah­dusik­ku­nat ärsyt­tä­vät, uutis­kir­jet­tä voi mai­nos­taa myös sivus­ton eri ala­si­vuil­la, blo­gi­pos­tauk­sis­sa ja vaik­ka­pa verk­ko­kau­pan tilaus­vah­vis­tuk­sen yhteydessä.

Myös Google Ads ‑mai­non­taa kan­nat­taa hyö­dyn­tää, kun halu­aa kas­vat­taa yri­tyk­sen uutis­kir­je­lis­taa. Google­mai­non­nan avul­la poten­ti­aa­li­set asiak­kaat voi ohja­ta suo­raan uutis­kir­jeen tilaussivulle.

Koti­si­vu­jen lisäk­si uutis­kir­jet­tä voi mai­nos­taa esi­mer­kik­si yri­tyk­sen säh­kö­pos­tin alle­kir­joi­tuk­ses­sa, kas­vo­tus­ten tapah­tu­vas­sa kans­sa­käy­mi­ses­sä, kuten eri­lai­sis­sa tapah­tu­mis­sa tai eri some­ka­na­vis­sa, kuten Ins­ta­gra­mis­sa ja Lin­ke­di­nis­sä. Yri­tys­ten omien some­si­säl­tö­jen ja pro­fii­li­tie­to­jen lisäk­si uutis­kir­jeen eduis­ta voi ker­toa samoi­hin aihe­pii­rei­hin kes­kit­ty­vien Face­book-ryh­mien sisällä.

2. Tee uutis­kir­jeen tilaa­mi­ses­ta mah­dol­li­sim­man helppoa

Hou­ku­tel­les­sa­si lisää luki­joi­ta uutis­kir­jeel­le­si, kan­nat­taa lis­tal­le liit­ty­mi­nen teh­dä sivus­to­vie­rai­li­joil­le niin hel­pok­si kuin mah­dol­lis­ta. Yleen­sä paras­ta on, jos asiak­kaan ei tar­vit­se muu­ta kuin täyt­tää säh­kö­pos­tio­soit­teen­sa sil­le varat­tuun kent­tään ja kli­ka­ta tilauspainiketta.

Toi­saal­ta jos on val­mis todel­la panos­ta­maan uutis­kir­jei­den laa­tuun, koh­den­ne­tun sisäl­lön tar­joa­mi­sek­si uutis­kir­jeen tilaa­jal­ta voi olla jär­ke­vää kysyä tilaus­vai­hees­sa myös, mil­lais­ta sisäl­töä tämä haluai­si lukea. Uutis­kir­jeen tilaa­jien toi­vei­den kuun­te­le­mi­nen aut­taa kehit­tä­mään uutis­kir­jei­den sisäl­töä ja sitout­ta­maan tilaa­jia. Kiin­nos­tuk­sen koh­tei­den lisäk­si tilaa­jia kan­nat­taa pyy­tää ker­to­maan, kuin­ka usein he toi­vo­vat saa­van­sa ajan­koh­tai­sia tie­dot­tei­ta, tar­jouk­sia ja vink­ke­jä, mikä­li pys­tyy otta­maan huo­mioon nämä toiveet.

Tilauk­sen teke­mi­nen kan­nat­taa kui­ten­kin pitää simp­pe­li­nä, vaik­ka säh­kö­pos­tio­soit­teen lisäk­si kar­toi­tet­tai­siin­kin tilaa­jan toi­vei­ta. Lisä­tie­to­jen täyt­tä­mi­nen kan­nat­taa jät­tää valin­nai­sek­si niin, että koh­dat voi halu­tes­saan jät­tää tyh­jik­si. Lisäk­si on vai­vat­to­min­ta sekä tilaa­jan että yri­tyk­sen näkö­kul­mas­ta, jos lisä­tie­dot voi antaa hel­pos­ti klik­kaa­mal­la sopi­via vaih­toeh­to­ja sen sijaan, että jou­tui­si kir­joit­ta­maan toi­veis­taan vapaamuotoisesti.

3. Tar­joa vas­ti­net­ta uutis­kir­jeen tilaajille

Toi­min­ta­ke­hot­tei­den lupauk­sis­ta pääs­tään­kin luon­te­vas­ti sii­hen, mitä kaik­kea asiak­kail­le voi tar­jo­ta vas­ti­neek­si sii­tä, että he liit­ty­vät uutis­kir­jeen tilaajiksi.

Jos “Tilaa uutis­kir­je” ei hou­kut­te­le niin, mil­tä­pä kuu­los­tai­si “Lii­ty uutis­kir­jeen tilaa­jak­si, saat seu­raa­van verk­ko­kaup­pa­ti­lauk­se­si ilman toi­mi­tus­ku­lu­ja” tai “Hyö­dyn­nä 20 %:n alen­nus­koo­di seu­raa­vas­sa tilauk­ses­sa­si – lii­ty uutis­kir­jeen tilaa­jak­si”? Lie­nee sel­vää, ettei verk­ko­kaup­pa­si­vuil­la vie­rai­le­va kävi­jä, joka on aikeis­sa teh­dä tilauk­sen, toden­nä­köi­ses­ti halua ohit­taa tar­jous­ta, joka pie­nen­tää tilauk­sen loppusummaa.

Puh­taas­ti uutis­kir­jeen tar­joa­mien hyö­ty­jen ja etu­jen lisäk­si tilaa­jil­le voi siis tar­jo­ta eri­lai­sia hyö­dyk­kei­tä jo sii­tä hyväs­tä, että he tilaa­vat uutis­kir­jeen. Täl­lai­set hyö­dyk­keet, joi­ta lii­di­mag­nee­teik­si­kin kut­su­taan, voi­vat esi­mer­kik­si alen­nus­koo­dien lisäk­si olla eri­lai­sia ladat­ta­via oppai­ta tai e‑kirjoja, ohje­vi­deoi­ta ja ilmai­sia kokeiluversioita.

Yhteis­tä näil­lä kai­kil­la hyö­dyk­keil­lä on se, että ne itses­sään ovat jo niin hou­kut­te­le­via, että asiak­kaat ovat val­mii­ta jät­tä­mään yhteys­tie­ton­sa ja liit­ty­mään uutis­kir­jeen tilaa­jik­si saa­dak­seen vas­ti­neek­si kysei­sen “tilaa­ja­lah­jan”.

Lisää ideoi­ta eri­lai­sis­ta lii­di­mag­nee­teis­ta saat artik­ke­lis­tam­me “Lii­di­mag­nee­tit osak­si sisältömarkkinointia”.

4. Ker­ro avoi­mes­ti, mitä uutis­kir­jeen tilaa­mi­nen käy­tän­nös­sä tarkoittaa

Kyn­nys lis­tal­le liit­ty­mi­seen on huo­mat­ta­vas­ti mata­lam­pi, kun tilaa­jal­le ker­ro­taan avoi­mes­ti, mitä kaik­kea tie­to­jen täyt­tä­mi­nen ja kir­jeen tilaa­mi­nen käy­tän­nös­sä tar­koit­ta­vat. On siis syy­tä pitää huol­ta, että tilaa­jal­le ker­ro­taan, kuin­ka usein uusi kir­je ilmes­tyy, mitä se pitää sisäl­lään ja mihin asiak­kaan täyt­tä­miä tie­to­ja käytetään.

Mata­la kyn­nys tar­koit­taa lisäk­si, että tilaa­ja tie­tää, että uutis­kir­jeen voi myös kos­ka tahan­sa perua. Tilauk­sen lopet­ta­mi­sen pitää olla help­poa ja sii­hen tulee antaa jo ihan lain­kin puit­teis­sa mah­dol­li­suus jokai­sen uutis­kir­jeen yhteydessä.

Tär­kein­tä on muis­taa, että vaik­ka tilaa­jia hou­ku­tel­laan eri­lais­ten lii­di­mag­neet­tien avul­la, pitää uutis­kir­jeen sisäl­lön­kin tie­ten­kin vas­ta­ta sitä, mitä luva­taan. Tilaa­jien kor­ke­aan luku­mää­rään ei kan­na­ta lii­an pit­käk­si aikaa tuu­dit­tau­tua, sil­lä edis­tääk­seen myyn­tiä kir­jei­den pitää tul­la myös oikeas­ti lue­tuk­si ja pys­tyä sitout­ta­maan asiakkaita.

Ja mitä­pä oli­si tämä­kään artik­ke­li ilman mah­dol­li­suut­ta liit­tyä uutis­kir­jeen tilaa­jak­si. Help­po­jen koti­si­vu­jen uutis­kir­jeen tilaa­ja­na saat vink­ke­jä ja ideoi­ta verk­ko­si­vu­je­si paran­ta­mi­seen sekä ajan­koh­tai­sia tar­jouk­sia säh­kö­pos­tii­si! Voit halu­tes­sa­si pois­tua lis­tal­ta kos­ka tahansa.

Tilaa uutis­kir­je ja saat kuu­kausit­tain moni­puo­li­sia vink­ke­jä lii­ke­toi­min­ta­si kehittämiseen.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo