Lay­ou­tin suun­nit­te­lu – mitä ottaa huomioon

Layoutin-suunnittelu

Sisällysluettelo

Koti­si­vu­jen suun­nit­te­lu­pro­ses­si läh­tee mones­ti liik­keel­le sivu­jen lay­ou­tin eli ”leis­kan” suun­nit­te­lus­ta. Leis­kan suun­nit­te­lus­sa hah­mo­tel­laan koti­si­vu­jen raken­net­ta ja ulkoa­sua: miten teks­ti ja kuvat yhdes­sä muo­dos­ta­vat sel­keän ja visu­aa­li­ses­ti kiin­nos­ta­van kokonaisuuden.

Etusi­vun suun­nit­te­lus­ta liikkeelle

Etusi­vu on usein koti­si­vu­jen tär­kein sivu ja sii­tä sivus­ton suun­nit­te­lu on loo­gi­sin­ta aloit­taa. Kun kävi­jä tulee yri­tyk­sen sivuil­le, etusi­vu on yleen­sä ensim­mäi­nen asia, jon­ka hän näkee. Etusi­vu mää­rit­tää sen, mil­lai­sen ensi­vai­ku­tel­man kävi­jä saa yri­tyk­ses­tä – sik­si sen täy­tyy olla ulkoa­sul­taan infor­ma­tii­vi­nen ja ammat­ti­tai­toi­sen näköinen.

Etusi­vun suun­nit­te­lus­sa myös lyö­dään luk­koon sivu­jen visu­aa­li­nen ilme väri- ja font­ti­va­lin­to­jen kaut­ta. Tämä sane­lee, mil­tä muu sivus­to tulee näyttämään.

Luo­mu­päi­vä­ko­ti Sadun tai­kaa koti­si­vu­jen suun­nit­te­lus­sa läh­det­tiin liik­keel­le logon leik­ki­säs­tä ja värik­kääs­tä ilmees­tä. Logon väri­maa­il­ma mones­ti mää­rää koti­si­vuil­la käy­tet­tä­vät värit.

 

Sadun-taikaa-layout
Luomupaivakoti-Sadun-Taikaa-logo

Sel­keä rakenne

Jo ensim­mäi­sel­lä vil­kai­sul­la oli­si hyvä ilme­tä mikä yri­tys on kysees­sä ja mitä se tekee. Kan­nat­taa miet­tiä ker­ro­taan­ko ensin lyhyes­ti yri­tyk­ses­tä vai tuo­daan­ko mie­luum­min tar­jot­ta­vat pal­ve­lut heti ensim­mäi­se­nä esil­le. Visu­aa­li­ses­ti toi­mi­va tapa on kiteyt­tää yri­tyk­sen toi­min­ta-aja­tus slo­ga­nin tai muun teks­tin avul­la, joka yhdes­sä näyt­tä­vän kuvan kans­sa toi­vot­taa vie­rai­li­jan ter­ve­tul­leek­si sivustolle.

Etusi­vun raken­ne kan­nat­taa suun­ni­tel­la hei­jas­ta­maan koko sivu­jen sisäl­töä. Jos pal­ve­lut on sijoi­tet­tu useam­mal­le väli­si­vul­le, hyvä idea on tuo­da yri­tyk­sen pal­ve­lu­tar­jon­ta esil­le etusi­vul­la sivus­ton sisäi­sil­lä lin­keil­lä. Navi­goin­ti on näin etusi­vul­ta hel­pom­paa ja vie­rai­li­ja hah­mot­taa myös yri­tyk­sen tar­joa­man toi­min­nan parem­min. Sivus­ton sisäi­set lin­kit ovat käte­vä tapa navi­goi­da sivus­tol­la sekä ne myös paran­ta­vat sivu­jen löy­det­tä­vyyt­tä hakukoneista.

Näis­sä kah­des­sa lay­ou­tis­sa on hyvin saman­lai­nen raken­ne: sivuil­le tul­taes­sa ensim­mäi­se­nä esil­le nousee yri­tyk­sen lyhyt esit­te­ly sekä sen tar­joa­mat palvelut.

 

KMT-Sahkoverkot-Layout
Paravita-layout

 

Lay­out joko val­miil­la mate­ri­aa­leil­la tai mallikuvilla

Lay­out voi­daan suun­ni­tel­la käyt­tä­mäl­lä asiak­kaan val­mii­ta teks­ti- ja kuva­ma­te­ri­aa­le­ja. Jos mate­ri­aa­lit eivät ole vie­lä kasas­sa, voi­daan sivuil­la käyt­tää täy­te­teks­tiä ja mal­li­ku­via, jot­ka myö­hem­min kor­va­taan asiak­kaan omil­la materiaaleilla.

Jos teks­ti­ma­te­ri­aa­lia on run­saas­ti, kan­nat­taa pal­ve­lut jakaa omil­le väli­si­vuil­leen. Jos halu­aa lyhyem­min esi­tel­lä kaik­ki tar­jot­ta­vat pal­ve­lut, voi­daan ne sijoit­taa myös samal­le sivulle.

 

KMT Sahkoverkot-maastosuunnittelu-layout
ignition-palvelut-layout

 

Sisäl­tö­jen laa­dul­la on merkitystä

Pelk­kä hyvän­nä­köi­nen lay­out ei kui­ten­kaan rii­tä, vaan koti­si­vuil­la käy­tet­tä­vien teks­ti- sekä kuva­ma­te­ri­aa­lien on olta­va sel­kei­tä ja kiin­nos­ta­via. Ne innos­ta­vat kävi­jöi­tä vii­py­mään sivus­tol­la pidem­pään ja anta­vat hou­kut­te­le­van kuvan yri­tyk­ses­tä. Har­va jak­saa käyt­tää aikaan­sa net­ti­si­vuil­la, joi­den sisäl­löt ovat tyl­siä tai vaikeaselkoisia.

Kun hyvä lay­out-suun­nit­te­lu yhdis­te­tään laa­duk­kai­siin teks­ti- ja kuva­si­säl­töi­hin, saa­daan net­ti­si­vut vetoa­maan kävi­jöi­hin niin sisäl­löil­tään kuin visuaalisestikin.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo