Kes­to­lin­kin opti­moi­mi­nen yksit­täi­sil­le sivuil­le ja blogiartikkeleihin

Sisällysluettelo

Kes­to­lin­kin lop­puo­sa eli pol­ku­tun­nus (engl. Slug) on net­ti­si­vun URL-osoit­tees­sa se osa, joka iden­ti­fioi yksit­täi­sen sivun tai artik­ke­lin. Kes­to­link­ki kan­nat­taa aina opti­moi­da muok­kaa­mal­la pol­ku­tun­nus­ta ennen sivun julkaisua.

Mik­si kes­to­link­ki pitää optimoida

Kes­to­lin­kin lopus­sa ole­va pol­ku­tun­nus on yksit­täis­ten net­ti­si­vu­jen ja artik­ke­lei­den URL-osoit­tees­sa se osuus, joka iden­ti­fioi juu­ri tämän kysei­sen sivun. Kes­to­link­ki on yksi niis­tä asiois­ta, jot­ka ker­to­vat Googlel­le, mis­tä sivul­la on kyse, ja sik­si onkin tär­ke­ää, että myös se opti­moi­daan haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä sil­mäl­lä pitäen.

Lisäk­si kes­to­link­ki näkyy myös haku­ja teke­väl­le käyt­tä­jäl­le Googlen haku­tu­los­si­vul­la heti metaot­si­kon ala­puo­lel­la ja vai­kut­taa osal­taan myös sii­hen, klik­kaa­ko vie­rai­li­ja itsen­sä sivus­tol­le. Metaot­si­kos­sa- ja kuvauk­ses­sa voi­daan tie­ten­kin tar­kem­min ker­toa, mitä sivul­la on, mut­ta usein vii­me­kä­des­sä link­ki ker­too, voi­si­ko sivu tar­jo­ta meil­le etsimämme.

Kes­to­lin­kin muok­kaa­mi­nen WordPressissä

Kes­to­link­ki löy­tyy WordPress-sivun ylä­kul­mas­ta, jos­ta sen pol­ku­tun­nus­ta pää­see näp­pä­räs­ti muok­kaa­maan yhdel­lä klik­kauk­sel­la niin halu­tes­saan. Kes­to­link­ki muo­dos­tuu kyl­lä auto­maat­ti­ses­ti otsi­kon mukaan esi­mer­kik­si jokai­seen blo­gi­pos­tauk­seen. Usein auto­maat­ti­ses­ti muo­dos­tu­nut link­ki ei kui­ten­kaan ole haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den kan­nal­ta paras vaih­toeh­to, eten­kin jos otsik­ko on pitkä.

Kes­to­link­ki kan­nat­taa vaih­taa halu­tun­lai­sek­si aina ennen artik­ke­lin jul­kai­sua, kos­ka jos aikai­sem­min jul­kais­tun sivun kes­to­link­ki muut­tuu, luon­nol­li­ses­ti myös sen osoi­te vaih­tuu. Näin ollen esi­mer­kik­si van­haan blo­giar­tik­ke­liin mui­den sivuil­ta joh­ta­vat lin­kit eivät enää toi­mi, kun link­kiä on muo­kat­tu. Täl­löin myös­kään vaik­ka­pa Face­boo­kin jul­kai­su, jos­sa on mai­nos­tet­tu artik­ke­lia, ei enää ohjaa kävi­jöi­tä oike­aan paikkaan.

Aiem­min jul­kais­tu­jen artik­ke­lei­den van­hen­tu­nut­ta sisäl­töä­hän kan­nat­taa toki päi­vit­tää ajan tasal­le. Se vies­tit­tää haku­ko­neil­le, että sisäl­lös­tä väli­te­tään ja luki­joil­le halu­taan tar­jo­ta paras­ta mah­dol­lis­ta sisäl­töä. Blo­giar­tik­ke­lien kes­to­link­kien muo­toi­lus­sa kan­nat­taa kui­ten­kin ottaa huo­mioon, että vaik­ka itse teks­tiä päi­vi­tet­täi­siin myö­hem­min, link­kiä ei sil­ti kan­na­ta vaihtaa.

Mikä­li blo­gi­teks­tin sisäl­töä halu­taan muut­taa radi­kaa­lis­ti (ja sitä myö­ten myös link­kiä), kan­nat­taa mie­luum­min kir­joit­taa koko­naan uusi artik­ke­li eri näkö­kul­mas­ta. Täl­lä tavoin on mah­dol­lis­ta saa­da enem­män näky­vyyt­tä molem­mil­le aiheille.

Link­kien sisäl­töä ei kan­na­ta myös­kään liit­tää lii­ak­si mihin­kään tiet­tyyn ajan­koh­taan, jot­ta artik­ke­li kes­tää aikaa. Esi­mer­kik­si Paras lasag­ne­re­sep­ti vuo­del­le 2020 ‑otsi­koi­dun artik­ke­lin lin­kis­tä kan­nat­taa jät­tää vuo­si­lu­ku pois. Tuo­re vuo­si­lu­ku toki toden­nä­köi­ses­ti hou­kut­te­lee ajan­koh­tai­suu­del­laan, joten se kan­nat­taa sik­si sisäl­lyt­tää kui­ten­kin otsi­kon lisäk­si esi­mer­kik­si Googlen haku­tu­lok­sis­sa näky­vään metaot­sik­koon ja ‑kuvauk­seen, joi­ta voi sit­ten myö­hem­min päivittää.

Mikä­li van­ha kes­to­link­ki kai­kes­ta huo­li­mat­ta halu­taan vaih­taa, kan­nat­taa van­has­ta osoit­tees­ta teh­dä uudel­lee­noh­jaus uuteen osoitteeseen.

Tilaa uutis­kir­je ja saat kuu­kausit­tain moni­puo­li­sia vink­ke­jä lii­ke­toi­min­ta­si kehittämiseen.

Pol­ku­tun­nuk­ses­sa on käy­tet­ty sivun tär­kein­tä hakufraasia

Mil­lai­nen sit­ten on hyvä kes­to­link­ki? Kos­ka kes­to­link­ki on yksi niis­tä asiois­ta, jot­ka voi­vat vai­kut­taa posi­tii­vi­ses­ti haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen, on olen­nais­ta, että kes­to­lin­kin pol­ku­tun­nuk­ses­sa käy­te­tään sivun tär­kein­tä avain­sa­naa tai haku­fraa­sia. Yksit­täi­sen avain­sa­nan sijaan kil­pai­lu useam­mas­ta sanas­ta koos­tu­val­la lausek­keel­la voi olla hel­pom­paa. Lin­kin lop­puo­saan tulee siis sisäl­lyt­tää aina se sana tai lause­ke, jol­la halu­taan artik­ke­lin tai sivun löy­ty­vän haku­tu­lok­sis­ta. (Ja tot­ta kai avain­sa­naa pitää muis­taa käyt­tää myös sivun otsi­kois­sa ja leipätekstissä.)

Kes­to­link­ki on käyttäjäystävällinen

Kuten sanot­tu link­ki näkyy myös esi­mer­kik­si Googlen haku­tu­lok­sis­sa, ja sik­si se kan­nat­taa­kin muo­toil­la myös mah­dol­li­sim­man käyt­tä­jäys­tä­väl­li­sek­si. Haku­ja teke­vän käyt­tä­jän pitäi­si saa­da jo pel­käs­tä lin­kis­tä osviit­taa sii­tä, mitä sivu pitää sisäl­lään. Siis­pä kan­nat­taa miet­tiä, miten lin­kis­tä sai­si muo­toil­tua mah­dol­li­sim­man kuvaa­van, hakusa­nat huo­mioi­den. Aina­kin lie­nee sel­vää, ettei link­kiin kan­na­ta jät­tää luki­jal­le mitään ker­to­mat­to­mia kir­jain- tai numeroyhdistelmiä.

Hyväs­tä kes­to­lin­kis­tä on rii­sut­tu pois kaik­ki turha

Vaik­ka esi­mer­kik­si WordPress osaa­kin muo­dos­taa kes­to­lin­kin artik­ke­lin otsi­kon mukaan, kan­nat­taa link­ki kui­ten­kin aina tar­kis­taa ja tar­vit­taes­sa muo­ka­ta sitä esi­mer­kik­si lyhyem­mäk­si. Otsik­ko­kin toki kan­nat­taa pitää yleen­sä mie­luum­min tii­vii­nä ja yti­mek­kää­nä, mut­ta toi­si­naan se vaa­tii myös joi­ta­kin “täy­te­sa­no­ja” ollak­seen mah­dol­li­sim­man kuvaa­va ja houkutteleva.

Kes­to­lin­kis­tä puo­les­taan kan­nat­taa pois­taa kaik­ki lin­kin kan­nal­ta tur­hat sanat ja mer­kit. Kes­to­lin­kin ei vält­tä­mät­tä ole pak­ko olla lyhyt, mut­ta usein se lyhe­nee, kun kaik­ki yli­mää­räi­nen rii­su­taan pol­ku­tun­nuk­ses­ta pois. On kui­ten­kin syy­tä muis­taa, ettei avain­sa­naa (joka tie­ten­kin sisäl­tyy myös hyvään otsik­koon) pois­te­ta linkistä.

Käy­tän­nös­sä esi­mer­kik­si tämän artik­ke­lin pit­käh­köä otsik­koa ei kan­nat­ta­nut jät­tää link­kiin sel­lai­se­naan “Kes­to­lin­kin opti­moi­mi­nen yksit­täi­sil­le sivuil­le ja blo­giar­tik­ke­lei­hin”. Otsik­ko sisäl­tää artik­ke­lin luki­jal­le hyö­dyl­lis­tä tar­ken­ta­vaa tie­toa, joka ei kui­ten­kaan lin­kin kan­nal­ta ole vält­tä­mä­tön­tä. Sen sijaan “Kes­to­lin­kin opti­moi­mi­nen” ker­too riit­tä­väs­ti artik­ke­lin sisäl­lös­tä ja sisäl­tää artik­ke­lin tär­keim­män avain­sa­na. Se on myös sopi­van lyhyt, kun lin­kin kan­nal­ta tur­hat täy­te­sa­nat on poistettu.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Long tail ‑avain­sa­nat

Long tail ‑avain­sa­no­jen avul­la voit pyr­kiä paran­ta­maan haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä­si sil­loin, jos yri­tyk­se­si tär­keim­mät avain­sa­nat ovat todel­la kilpailtuja

Lue lisää »

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo