Kan­nat­tai­si­ko yri­tyk­sen sisäl­lön­tuo­tan­to ulkoistaa?

Yrityksen sisällöntuotannon ulkoistaminen

Sisällysluettelo

Tun­tuu­ko sisäl­lön tuot­ta­mi­nen haas­ta­val­ta tai eikö sii­hen yksin­ker­tai­ses­ti löy­dy aikaa, vaik­ka kir­joit­ta­mi­nen sujui­si­kin? Yri­tyk­sen koti­si­vu­jen sisäl­tö­jen tuot­ta­mi­nen saat­taa tun­tua tois­si­jai­sel­ta työl­tä tai roik­kua teh­tä­vä­lis­tan hän­nil­lä. Artik­ke­lis­sa ker­rom­me, mik­si sisäl­lön tuot­ta­mi­seen kan­nat­tai­si panos­taa ja mik­si sen ulkois­ta­mi­nen voi­si olla tehok­kain ratkaisu.

Kuka oikeas­taan on sisällöntuottaja?

Ihan ensim­mäi­sek­si on syy­tä hie­man ava­ta käsi­tet­tä. Sisäl­lön­tuot­ta­ja on moni­mer­ki­tyk­si­nen käsi­te ja sisäl­lön­tuo­tan­non ammat­ti­lai­nen voi eri yri­tyk­sis­sä tar­koit­taa hie­man eri asioita.

Sisäl­lön­tuot­ta­ja voi esi­mer­kik­si mai­nos­toi­mis­tos­sa olla sosi­aa­li­seen medi­aan kes­kit­ty­nyt teki­jä, joka päi­vit­tää työk­seen vaik­ka­pa yri­tys­ten Ins­ta­gram-tile­jä. Työ ei tie­ten­kään ole vain kau­nii­den kuvien sat­tu­man­va­rais­ta nap­si­mis­ta ja sosi­aa­li­ses­sa medias­sa roik­ku­mis­ta, vaan kyse on suun­ni­tel­mal­li­ses­ta sisäl­tö­stra­te­gian toteut­ta­mi­ses­ta, tulos­ten seu­raa­mi­ses­ta ja ana­ly­soin­nis­ta sekä sen poh­jal­ta toimimisesta.

Kuvat ja videot ovat siis yksi osa sisäl­töä, mut­ta usein sisäl­lön­tuot­ta­jan työ on myös kir­joit­ta­mi­seen pai­not­tu­vaa, jol­loin sisäl­tö­jen tuot­ta­mi­sel­la tar­koi­te­taan nime­no­maan teks­ti­si­säl­tö­jen tuot­ta­mis­ta. Täl­lai­sia teks­ti­si­säl­tö­jä ovat esi­mer­kik­si eri­lai­set tie­dot­teet, uutis­kir­jeet, blo­git, oppaat ja verk­ko­si­säl­löt, kuten koti­si­vu­jen pal­ve­lu­ku­vauk­set, joi­den suun­nit­te­lus­ta ja kir­joit­ta­mi­ses­ta vas­taa sisäl­lön­tuot­ta­ja. Sisäl­lön­tuot­ta­ja voi työs­ken­nel­lä esi­mer­kik­si osa­na vies­tin­tä- tai markkinointitiimiä.

Hel­poil­la koti­si­vuil­la sisäl­lön­tuot­ta­jat sekä kir­joit­ta­vat omaa sisäl­töä että vas­taa­vat usei­den asia­kas­yri­tys­ten verk­ko­si­vu­jen ja blo­gien tekstisisällöistä.

Hyvän sisäl­lön merkitys

Hyvän sisäl­lön mer­ki­tys­tä ei aina ihan täy­sin ymmär­re­tä. Kuin­ka suu­ri arvo hyvil­lä teks­ti­si­säl­löil­lä on koti­si­vuil­le ja yri­tyk­sel­le? Ja mitä se oikeas­taan käy­tän­nös­sä tar­koit­taa, että verk­ko­si­vu­jen sisäl­lön pitäi­si pait­si pal­vel­la luki­joi­taan olla myös haku­ko­neop­ti­moi­tua?

Jos­kus saat­taa tun­tua, että “hyvän­nä­köi­set sivut, jos­sa on ajan­ta­sai­set yhteys­tie­dot ovat ihan riit­tä­vät mei­dän yri­tyk­sem­me tar­pei­siin”. Todel­li­suu­des­sa pitäi­si kui­ten­kin osa­ta myös tuot­taa sel­lais­ta sisäl­töä, jota verk­ko­si­vul­la vie­rai­le­vat ovat tul­leet etsi­mään ja samal­la huo­mioi­da haku­ko­neet esi­mer­kik­si koh­den­ta­mal­la teks­ti tie­tyil­le avain­sa­noil­le, pitäy­ty­mäl­lä aihees­sa ja kir­joit­ta­mal­la kat­ta­vas­ti laa­du­kas­ta sisältöä.

Sisäl­lön on siis olta­va sel­lais­ta, että haku­ko­neil­le on sel­vää, mitä sivut käsit­te­le­vät. Sivu­jen kävi­jän pitää puo­les­taan löy­tää tar­vit­se­man­sa tie­to hel­pos­ti ja nopeas­ti, mut­ta samal­la hänet pitää saa­da viih­ty­mään sivuil­la pidem­pään­kin. Tämän yhtä­lön saa­vut­ta­mi­nen ei vält­tä­mät­tä ole aivan yksin­ker­tais­ta. Syy sii­hen, mik­si sisäl­töi­hin kan­nat­taa sat­sa­ta on kui­ten­kin hyvin yksin­ker­tai­nen: hyvien sisäl­tö­jen avul­la voi­daan lisä­tä yri­tyk­sen myyn­tiä. Mut­ta kan­nat­taa­ko sisäl­lön­tuo­tan­to ulkois­taa vai teh­dä itse?

Ulko­puo­li­sen osaa­mi­sen hyödyntäminen

Sisäl­lön­tuot­ta­mi­nen ja kir­joit­ta­mi­nen eivät ole kaik­kien yri­tys­ten lei­pä­la­ji, ja sik­si toi­mi­vin rat­kai­su saat­taa mones­ti olla sen ulkois­ta­mi­nen ammattilaisille.

Kir­joit­ta­mi­nen on yllät­tä­vän aikaa vie­vää ja vaa­tii sujuak­seen sään­nöl­li­syyt­tä ja tois­toa, kuten moni muu­kin tai­to. Jos tart­tuu kynään lähin­nä kir­joit­taak­seen säh­kö­pos­ti­vies­te­jä, voi pit­kän blo­giar­tik­ke­lin, net­ti­si­vuil­le tule­van kat­ta­van pal­ve­lu­ku­vauk­sen tai leh­dis­tö­tie­dot­teen kir­joit­ta­mi­nen olla haastavaa.

Tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sen tyy­lin löy­tä­mi­nen voi olla koke­mat­to­mam­mal­le kir­joit­ta­jal­le haas­te, ja kir­joi­te­tun kie­len sään­nöt­kin tuo­vat oman lisä­maus­teen­sa prosessiin.

Pidem­pien teks­tien lisäk­si ammat­ti­lai­sel­ta sujuu hel­pom­min myös Face­book-päi­vi­tyk­set ja muut lyhyem­mät teks­tit, kos­ka hän tun­tee sosi­aa­li­sen median ja digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin kie­mu­rat. Sisäl­lön­tuo­tan­non ammat­ti­lai­nen tun­tee eri­lai­set kana­vat ja osaa tuot­taa nii­hin par­hai­ten sovel­tu­vaa sisäl­töä. Hän tie­tää, mil­lais­ta vaik­ka­pa koti­si­vu­jen sisäl­lön tulee olla, jot­ta se vakuut­taa käyt­tä­jät ja on hakukoneystävällistä.

Yhdes­sä par­hai­siin tuloksiin

On sel­vää, että yrit­tä­jä itse tun­tee oman alan­sa ja yri­tyk­sen­sä par­hai­ten. Miten kukaan muu sit­ten osai­si tuot­taa sisäl­töä, jos­sa fak­tat ovat koh­dil­laan ja vies­ti lähet­tä­jän­sä näköinen?

Sisäl­lön­tuot­ta­jan on tun­net­ta­va yri­tyk­sen taus­tat, pää­mää­rät, koh­de­ryh­mät ja sisäl­lön­tuo­tan­non tavoit­teet. Tämän takia pro­ses­siin kuu­luu, että yrit­tä­jä ja sisäl­lön­tuot­ta­ja kes­kus­te­le­vat näis­tä asiois­ta yhdes­sä. Vaik­ka tämä vie­kin yrit­tä­jäl­tä jon­kin ver­ran aikaa, se myös mak­saa itsen­sä takai­sin. Tie­tys­ti sisäl­lön­tuot­ta­ja tekee pal­jon itse­näis­tä­kin taus­ta­työ­tä ymmär­tääk­seen alaa, jos­ta kirjoittaa.

Sisäl­lön­tuot­ta­ja tar­kas­te­lee alaa useim­mi­ten kui­ten­kin ulko­puo­li­sen sil­min ja se voi olla myös yksi hänen valt­ti­kor­teis­taan. Sisäl­lön­tuot­ta­ja voi tuo­da uusia ideoi­ta out of the box ‑ajat­te­lul­laan.

Sisäl­lön­tuot­ta­jan on usein hel­pom­pi aset­tua asiak­kaan ase­maan ja ammat­ti­kir­joit­ta­ja­na teh­dä heil­le ymmär­ret­tä­vik­si sel­lai­set asiat, jot­ka alan perin­poh­jai­ses­ti tun­te­val­le yrit­tä­jäl­le näyt­täy­ty­vät itses­tään­sel­vyyk­si­nä. Suju­van, sel­keän ja help­po­lu­kui­sen teks­tin kir­joit­ta­mi­nen on oikeas­taan hel­pom­paa sel­lai­sis­ta asiois­ta, joi­ta ei entuu­des­taan kovin hyvin tun­ne ja joi­hin pro­ses­sin aika­na jou­tuu perehtymään.

Ulko­puo­li­nen kir­joit­ta­ja voi aut­taa myös sil­loin, jos tun­tuu ettei tie­dä, mis­tä aloit­taa sisäl­lön tuot­ta­mi­nen. Mihin kaik­kial­le sisäl­töä pitäi­si tuot­taa ja ennen kaik­kea mil­lais­ta sen pitäi­si olla? Me esi­mer­kik­si mie­lel­läm­me autam­me asia­kas­ta yhdes­sä koti­si­vu­jen teki­jöi­den kans­sa miet­ti­mään, mil­lai­nen raken­ne koti­si­vuil­le kan­nat­tai­si raken­taa ja mil­lais­ta sisäl­töä mil­le­kin ala­si­vul­le tuottaa.

Sinul­le jää enem­män aikaa

Tilan­ne voi olla myös sel­lai­nen, että yri­tyk­sen sisäl­tä löy­tyy hen­ki­löi­tä, joil­la kynä pysyy var­sin hyvin kädes­sä itsel­lä­kin. Suu­rin syy sisäl­lön­tuo­tan­non ulkois­ta­mi­seen onkin usein ajan­puu­te. Osaa­mis­ta kyl­lä löy­tyy, mut­ta aikaa blo­gin tai verk­ko­si­vu­jen sisäl­tö­jen kir­joit­ta­mi­seen oman työn ohel­la ei.

Vali­tet­ta­van usein esi­mer­kik­si koti­si­vu­jen sisäl­löt roik­ku­vat to do ‑lis­tan hän­nil­lä, kun yri­tyk­sel­le väli­tön­tä kas­sa­vir­taa tuot­ta­vat työ­teh­tä­vät mene­vät nii­den ohi lis­tan kär­keen. Tämä on tie­tys­ti täy­sin ymmärrettävää.

On kui­ten­kin mel­ko lyhyt­nä­köis­tä aja­tel­la sisäl­lön­tuo­tan­to yli­mää­räi­se­nä työ­teh­tä­vä­nä mui­den jou­kos­sa, kun se kui­ten­kin on niin olen­nai­nen osa asia­kas­pal­ve­lua ja mark­ki­noin­tia. Hyvil­lä sisäl­löil­lä tuo­te­taan lisä­ar­voa, tar­jo­taan asiak­kail­le tie­toa, saa­daan hei­dät viih­ty­mään sivus­toil­la ja kas­va­te­taan myyn­tiä. Jos sisäl­löt pää­te­tään teh­dä sopi­vas­sa raos­sa vas­ta sit­ten, kun muil­ta töil­tä ehdi­tään, saat­taa olla, että ne tule­vat teh­dyik­si vasem­mal­la kädel­lä tai toden­nä­köi­sem­min jää­vät teke­mät­tä kokonaan.

Meil­lä­kin on koke­mus­ta omien sisäl­tö­jen lai­min­lyö­mi­ses­tä: Olim­me pit­kään halun­neet tar­jo­ta asiak­kail­lem­me infor­ma­tii­vis­ta sisäl­töä koti­si­vuis­ta, digi­mark­ki­noin­nis­ta, sisäl­lön­tuo­tan­nos­ta ja yrit­tä­jyy­des­tä blo­gin muo­dos­sa. Blo­gia­lus­ta raken­net­tiin ja artik­ke­lei­ta kir­joi­tet­tiin, kun asiak­kai­den sisäl­lön­tuo­tan­nol­ta ehdit­tiin. Käy­tän­nös­sä uusia pos­tauk­sia ilmes­tyi kui­ten­kin aivan lii­an harvoin.

Pys­tyäk­sem­me tuot­ta­maan asiak­kai­tam­me pal­ve­le­vaa sisäl­töä sään­nöl­li­ses­ti pää­tim­me vara­ta blo­gin kir­joit­ta­mi­seen yhden päi­vän, joka viik­ko. Nyt jul­kai­sem­me kak­si uut­ta artik­ke­lia viikoittain.

Sil­loin kun sinul­la ei ole aikaa tuot­taa sisäl­töä, sisäl­lön­tuot­ta­jal­la on. Ammat­ti­lai­nen ei tee sisäl­tö­jä mui­den töi­den­sä ohes­sa vaan työk­seen ja se näkyy myös lop­pu­tu­lok­ses­sa. Ulkois­ta­mal­la sisäl­tö­teks­tien kir­joit­ta­mi­sen sinul­le jää aikaa kes­kit­tyä ydin­osaa­mi­see­si ja voit yli­vii­va­ta mon­ta koh­taa tehtävälistaltasi.

Pidät­kö luke­mas­ta­si? Haluai­sit­ko lisää kiin­nos­ta­vaa sisältöä?

Myös osan sisäl­lön­tuo­tan­nos­ta voi ulkoistaa

Vaik­ka pie­nil­lä ja aloit­te­le­vil­la yri­tyk­sil­le ei vält­tä­mät­tä ole käy­tös­sään val­ta­via resurs­se­ja eri­lais­ten sisäl­tö­jen tuot­ta­mi­seen, vies­tin­tään ja mark­ki­noin­tiin, juu­ri näil­le yri­tyk­sil­le sisäl­lön­tuot­ta­mi­nen kui­ten­kin oli­si elin­tär­ke­ää. Esi­mer­kik­si haku­ko­neop­ti­moi­dut sisäl­löt koti­si­vuil­la ja Google Ads ‑mai­non­ta ovat olen­nai­nen osa lii­dien ja uusien asiak­kai­den hankintaa.

Sisäl­tö­jä ei tuli­si pitää tois­si­jai­si­na tai jät­tää teke­mät­tä resurs­si­pu­lan takia. Monel­le yrit­tä­jäl­le paras rat­kai­su voi olla sisäl­lön tuot­ta­mi­sen osit­tai­nen ulkois­ta­mi­nen. Ammat­ti­lai­sil­ta esi­mer­kik­si jo ole­mas­sa ole­vien teks­tien oiko­lu­ke­mi­nen tai muok­kaa­mi­nen infor­ma­tii­vi­sem­mik­si ja myy­vem­mik­si sujuu lyhyes­sä­kin ajas­sa, jol­loin sisäl­lön­tuo­tan­non osta­mi­nen tulee edul­li­sem­mak­si, kun työ­tun­te­ja­kin kuluu vähemmän.

Kai­paat­ko apua sisäl­lön tuot­ta­mi­seen? Ker­ro, miten voim­me aut­taa sinua.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo