Hyvät net­ti­si­vut ovat yri­tyk­se­si liidikone

Hyvät kotisivut ovat yrityksen liidikone

Sisällysluettelo

Hyvät net­ti­si­vut hou­kut­te­le­vat kävi­jöi­tä, tar­joa­vat vie­rai­li­joil­le hei­dän etsi­män­sä tie­don ja saa­vat kävi­jät toteut­ta­maan halu­tun toi­men­pi­teen. Lue, miten nämä tavoit­teet on mah­dol­lis­ta saa­vut­taa, eli mil­lai­sis­ta osis­ta hyvät koti­si­vut rakentuvat.

Koti­si­vu­jen perus­asiat kuntoon

Alka­van vuo­den kun­niak­si halusim­me kir­joit­taa yhteen­ve­don hyvien net­ti­si­vu­jen tär­keim­mis­tä asiois­ta. Niis­tä sei­kois­ta, jot­ka jokai­sen koti­si­vut omis­ta­van tai sel­lai­sia suun­nit­te­le­van tuli­si tie­tää ja ottaa huo­mioon. Näil­lä ohjeil­la raken­nat net­ti­si­vuis­ta lii­de­jä tuot­ta­van koneen. Jos et lue mitään muu­ta artik­ke­lia, lue tämä.

Net­ti­si­vu­jen tyy­li­käs visu­aa­li­nen ilme ja sel­keä rakenne

On vää­rin luul­la, että net­ti­si­vut oli­si­vat pel­käs­tään yri­tyk­sen digi­taa­li­nen käyn­ti­kort­ti. Vaik­ka sivuil­ta on äärim­mäi­sen tär­ke­ää löy­tää yri­tyk­sen yhteys­tie­dot, on nii­den tavoit­tee­na usein pal­jon muutakin.

Jokai­nen yri­tys tie­tys­ti mää­rit­te­lee net­ti­si­vu­jen­sa tavoit­teet itse, mut­ta usein täh­täi­mes­sä voi olla esi­mer­kik­si oman yri­tyk­sen asian­tun­ti­juu­den osoit­ta­mi­nen, lii­dien hank­ki­mi­nen tai myyn­nin kas­vat­ta­mi­nen suo­raan verk­ko­kaup­paos­toil­la. Samal­la koti­si­vut väis­tä­mät­tä luo­vat yri­tyk­ses­tä aina jon­kin­lai­sen mie­li­ku­van sivuil­la vie­rai­le­val­le kävijälle.

Mie­li­ku­va alkaa raken­tua heti ensi­sil­mäyk­sel­lä. Sivu­jen ulkoa­su onkin avai­na­se­mas­sa, kun kävi­jä muo­dos­taa ensi­vai­ku­tel­maan­sa koti­si­vuis­ta ja sitä kaut­ta myös yrityksestä.

Vaik­ka yri­tyk­sen sivu­jen ulkoa­sul­la, kuten vaik­ka­pa epä­on­nis­tu­neil­la väri­va­lin­noil­la ja yli­pään­sä van­hen­tu­neel­la ylei­sil­meel­lä, ei oli­si oikeas­ti mitään teke­mis­tä ammat­ti­tai­don kans­sa, ne sil­ti yleen­sä väis­tä­mät­tä vai­kut­ta­vat nega­tii­vi­ses­ti mie­li­ku­vaan yrityksestä.

Visu­aa­li­nen ilme kan­nat­taa­kin ehdot­to­mas­ti jät­tää aina ammat­ti­tai­toi­sen graa­fi­kon suunniteltavaksi.

Sivu­jen vakuut­ta­vuu­teen ja käyt­tä­jäys­tä­väl­li­syy­teen vai­kut­ta­vat olen­nai­ses­ti myös sivun sel­keä aset­te­lu ja hel­pos­ti hah­mo­tet­ta­va raken­ne. On tär­ke­ää, että navi­goin­ti sivuil­la on suju­vaa ja käyt­tä­jä löy­tää hel­pos­ti etsi­män­sä tiedon.

Hou­kut­te­le­va ja mah­dol­li­sim­man infor­ma­tii­vi­nen sisältö

Ymmär­ret­tä­väs­ti sivu­jen tär­kein myyn­nin ja lii­dien­han­kin­nan edis­tä­mi­seen vai­kut­ta­va teki­jä on hyvät teks­tit. Mie­len­kiin­toi­nen teks­ti hou­kut­te­lee sivuil­la vie­rai­le­van kävi­jän jää­mään sivuil­le, vakuut­taa tämän asian­tun­ti­juu­des­ta ja aut­taa koh­ti halut­tua toimenpidettä.

Toi­mi­van teks­tin edel­ly­tyk­siä ovat tavoit­tei­den aset­ta­mi­nen ja koh­de­ryh­män tun­te­mi­nen. Teks­tit on aina kir­joi­tet­ta­va tie­tyl­le ylei­söl­le ja pidet­tä­vä mie­les­sä, mikä on teks­tien tar­koi­tus ja mil­lai­sia tavoit­tei­ta nii­den avul­la halu­taan saavuttaa.

Tär­kein­tä on, että teks­ti pal­ve­lee luki­jaan­sa mah­dol­li­sim­man hyvin. Poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan tulee saa­da kaik­ki (esi­mer­kik­si osto­pää­tök­seen) tar­vit­se­man­sa tie­dot sivuil­ta hel­pos­ti. Teks­tis­tä pitäi­si käy­dä sel­keäs­ti ilmi, mil­lai­sen rat­kai­sun yri­tys tar­jo­aa kävi­jän “ongel­maan” ja mil­lai­sen hyö­dyn tämä voi sen avul­la saavuttaa.

Pidät­kö luke­mas­ta­si? Haluai­sit­ko lisää kiin­nos­ta­vaa sisältöä?

Sen lisäk­si, että teks­ti tar­jo­aa kai­ken tar­vit­ta­van tie­don, sen täy­tyy myös vakuut­taa kävi­jä. Teks­tis­tä tulee käy­dä ilmi, mik­si kävi­jän kan­nat­tai­si vali­ta juu­ri tämä yri­tys eikä esi­mer­kik­si sen kilpailijaa.

Poten­ti­aa­li­set asiak­kaat voi­daan vakuut­taa monin eri tavoin. Esi­mer­kik­si yri­tys­blo­gia kir­joit­ta­mal­la voi­daan tar­jo­ta kävi­jöi­tä kiin­nos­ta­vaa, ilmais­ta tie­toa ja samal­la raken­taa yri­tyk­sen asiantuntijuuskuvaa.

Hyvil­lä net­ti­si­vuil­la voi­daan jul­kais­ta refe­rens­se­jä aiem­mis­ta töis­tä esi­mer­kik­si kuvien ja tari­noi­den muo­dos­sa sekä jakaa nykyi­sil­tä asiak­kail­ta saa­tua posi­tii­vis­ta palautetta.

Esit­te­le­mäl­lä yri­tyk­sen ammat­ti­lai­set voi­daan vah­vis­taa kuvaa asian­tun­ti­juu­des­ta ja samal­la käte­väs­ti madal­taa kyn­nys­tä yhtey­den­ot­toon. Tapo­ja on monia, ja mitä useam­pi kei­nois­ta ote­taan käyt­töön sitä lähem­pä­nä tavoit­tei­den saa­vut­ta­mis­ta ollaan.

Hyvä teks­ti myös ohjaa kävi­jää koh­ti halut­tua toi­men­pi­det­tä. Teks­tis­tä käy ilmi kaik­ki asiak­kaan toi­min­taa var­ten tar­vit­se­mat tie­dot, kuten ohjeet yhteys­tie­to­jen jät­tä­mi­seen, uutis­kir­jeen tilaa­mi­seen tai ilmai­sen kar­toi­tus­käyn­nin varaa­mi­seen ja esi­mer­kik­si käyn­tio­soi­te yri­tyk­sen myymälään.

Toi­mi­va teks­ti myös kehot­taa poten­ti­aa­lis­ta asia­kas­ta “call-to-actio­nei­den” avul­la suo­raan koh­ti kon­ver­sioi­ta sano­mal­la “Tutus­tu pal­ve­lui­him­me”, “Las­ke hin­ta las­ku­ril­la” “Ota yhteyt­tä”, “Tilaa uutis­kir­je”, “Täy­tä yhtey­den­ot­to­lo­ma­ke”, “Varaa hel­pos­ti netis­sä” tai jopa “Osta nyt”.

Koti­si­vu­jen hakukoneoptimointi

Haku­ko­neop­ti­moin­ti on olen­nai­nen osa myyn­tiä edis­tä­viä, hyviä net­ti­si­vu­ja. Sivu­jen sel­keä raken­ne, tyy­li­käs ulkoa­su hou­kut­ta­vi­ne kuvi­neen, lataus­no­peus, ulkoi­set lin­kit ja mie­len­kiin­toi­set sekä infor­ma­tii­vi­set teks­tit vai­kut­ta­vat sivu­jen käyt­tä­jäys­tä­väl­li­syy­teen ja hakukonenäkyvyyteen.

Kaik­ki nämä ovat edel­ly­tyk­siä sil­le, että sivuil­la on mah­dol­li­suus pääs­tä esi­mer­kik­si Googlen haku­ko­ne­tu­los­ten kär­ki­si­joil­le, vaan ne eivät sil­ti ole takei­ta näkyvyydelle.

Yksi tär­keim­mis­tä haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen vai­kut­ta­vis­ta teki­jöis­tä onkin avain­sa­no­jen käyt­tä­mi­nen sivun teks­ti­si­säl­löis­sä ja lin­keis­sä. Teks­tis­sä tuli­si käyt­tää run­saas­ti sel­lai­sia avain­sa­no­ja ja nii­den syno­nyy­me­jä, joil­la halu­taan sivu­jen löy­ty­vän haku­ko­neis­ta ja joi­ta tie­de­tään poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den käyt­tä­vän hakusa­noi­na esi­mer­kik­si Googles­sa. Keyword Plan­ner on esi­mer­kik­si hyvä työ­ka­lu eri­lais­ten avain­sa­no­jen haku­mää­rien selvittämiseen. 

Koh­tuus kui­ten­kin kai­kes­sa. Teks­tin luet­ta­vuus ei saa kär­siä avain­sa­no­jen käy­tös­tä, vaan ne on sijoi­tet­ta­va luon­nol­li­sek­si osak­si otsi­koi­ta ja lei­pä­teks­tiä. Lii­al­li­sel­la ja luonn­ot­to­mal­la avain­sa­no­jen käy­töl­lä saat­taa olla jopa nega­tii­vi­nen vai­ku­tus näkyvyyteen.

Haku­ko­neop­ti­moi­dun teks­ti­si­säl­lön lisäk­si avain­sa­no­ja tuli­si käyt­tää myös esi­mer­kik­si sivu­jen URL-osoit­teis­sa ja Googlen haku­tu­lok­sis­sa näky­vis­sä meta tit­leis­sä ja meta desc­rip­tio­neis­sa. Nämä ovat­kin olen­nai­nen osa optimointia.

Koti­si­vu­jen mainonta

Oli­pa kon­ver­sio­ta­voit­tee­na sit­ten uutis­kir­je­lis­tal­le liit­ty­mi­nen, tar­jous­pyyn­nön jät­tä­mi­nen, hin­ta­las­ku­rin käyt­tä­mi­nen, var­si­nai­nen osto­ta­pah­tu­ma tai jokin muu, on kaik­kien koti­si­vu­jen tavoit­tee­na yleen­sä ensin lisä­tä nii­den lii­ken­ne­mää­rää. Vas­ta sen myö­tä voi­daan saa­da lisää asiak­kai­ta tai lii­de­jä, eli yri­tyk­sen tuot­teis­ta tai pal­ve­luis­ta kiin­nos­tu­nei­ta hen­ki­löi­tä, jot­ka jät­tä­vät esi­mer­kik­si yhteys­tie­ton­sa yritykselle.

Tyy­lik­käät, käyt­tä­jäys­tä­väl­li­set, vakuut­ta­vat ja haku­ko­neop­ti­moi­dut sivut kas­vat­ta­vat var­mas­ti aina jon­kin ver­ran sivu­jen kävi­jä­mää­riä. Lii­ken­ne­mää­rän kas­vua kan­nat­taa kui­ten­kin aina tehos­taa mai­non­nan avulla.

Kuten sanot­tu haku­ko­neop­ti­moin­nin avul­la halu­taan vai­kut­taa koti­si­vu­jen näky­vyy­teen esi­mer­kik­si Googlen haku­ko­ne­tu­lok­sis­sa ja sitä kaut­ta lisä­tä kävi­jä­mää­riä. Täy­del­li­ses­ti­kään opti­moi­dut sivut eivät kui­ten­kaan vali­tet­ta­vas­ti lähes­kään aina nouse Googlen ensim­mäi­sel­le sivul­le tai edes toi­sel­le tai kolmannelle.

Kil­pai­lu näis­tä pai­kois­ta on äärim­mäi­sen kovaa ja kaik­ki halua­vat var­mas­ti teh­dä par­haan­sa yltääk­seen näil­le sijoil­le. Ja mitä kil­pail­lum­mat ala ja avain­sa­nat ovat sekä mitä uudem­mat sivut, sitä vai­keam­paa on pär­jä­tä täs­sä kilpailussa.

Hakusa­na­mai­non­ta kas­vat­taa koti­si­vu­jen kävijämääriä

Onnek­si on kui­ten­kin ole­mas­sa Googlen hakusa­na­mai­non­ta, jon­ka avul­la voi­daan var­mis­taa paik­ka haku­ko­ne­tu­los­ten kärjessä.

Google myy mai­nos­ti­laa sekä haku­tu­los­si­vu­jen ylä- että ala­lai­das­sa. Käy­tän­nös­sä yri­tys siis tekee (tai teet­tää) haku­tu­lok­sis­sa näky­vän mai­nok­sen ja mää­rit­te­lee, kuin­ka pal­jon on val­mis mak­sa­maan sii­hen sisäl­ty­vis­tä avain­sa­nois­ta (ts. nii­den klikkauksesta).

Näil­lä­kin pai­koil­la on siis kil­pai­lua, ja mitä enem­män yri­tys on val­mis mak­sa­maan hakusa­nois­taan, sitä parem­mal­le mai­nos­pai­kal­le se sijoitetaan.

Googlen Display ‑mai­non­nan avul­la lisää vie­rai­li­joi­ta kustannustehokkaasti

Kävi­jä­lii­ken­teen kas­vat­ta­mi­sek­si hakusa­na­mai­non­nan rin­nal­le kan­nat­taa ottaa myös Googlen Display-mainonta.

Kyse on Googlen Display-ver­kos­tos­sa eli Googlen yhteis­työ­kump­pa­nei­den verk­ko­si­vuil­la näy­tet­tä­vis­tä teksti‑, kuva- ja video­mai­nok­sis­ta, joi­den avul­la pyri­tään ohjaa­maan kävi­jöi­tä yri­tyk­sen koti­si­vuil­le. Haku­ko­ne­mai­non­nan tavoin täs­sä­kin yri­tys mak­saa Googlel­le mai­nos­ten­sa klik­kauk­sis­ta, jot­ka ovat tosin Display-mai­non­nas­sa huo­mat­ta­vas­ti edullisimpia.

Jos kiin­nos­tuit Display-main­non­nan mah­dol­li­suuk­sis­ta, suo­sit­te­len luke­maan tämän artikkelin.

Googlen Remar­ke­ting ‑mai­non­ta tavoit­taa koti­si­vuil­la aiem­min vie­rail­leet kävijät

Kun hakusa­na­mai­non­ta ja Display-mai­non­ta on saa­tu toi­mi­maan, eli on saa­vu­tet­tu ensim­mäi­nen tavoi­te, joka oli nos­taa koti­si­vu­jen kävi­jä­mää­riä, ote­taan käyt­töön kol­mas mai­non­ta­kei­no. Kävi­jä­mää­rien nousu kun ei vie­lä tar­koi­ta, että oli­si saa­vu­tet­tu koti­si­vu­jen var­si­nai­set konversiotavoitteet.

Yri­tyk­sen koti­si­vuil­la ensim­mäis­tä ker­taa vie­rai­le­vis­ta kävi­jöis­tä 98 % pois­tuu sivul­ta kon­ver­toi­tu­mat­ta, eikä enää palaa sivul­le. Googlen Remar­ke­ting ‑mai­non­ta onkin erit­täin teho­kas kei­no tavoit­taa nämä sivul­ta jo ker­taal­leen pois­tu­neet kävi­jät uudestaan.

Googlen Remar­ke­ting-mai­nok­set ovat muu­ten täy­sin saman­lai­sia kuin edel­lä esi­tel­lyt Display-mai­nok­set, mut­ta ne koh­den­ne­taan ja näy­te­tään nime­no­maan yri­tyk­sen sivuil­la aiem­min vie­rail­leil­le kävijöille.

Yhteen­ve­to

Hyvät net­ti­si­vut koos­tu­vat mones­ta toi­si­aan tuke­vas­ta ele­men­tis­tä, kuten sivu­jen sel­keäs­tä raken­tees­ta, hou­kut­te­le­vas­ta, infor­ma­tii­vi­ses­ta ja kävi­jöi­den pol­kua ohjaa­vas­ta teks­ti­si­säl­lös­tä sekä asian­tun­te­vas­ta haku­ko­neop­ti­moin­nis­ta ja tehok­kaas­ta koh­de­ryh­mät tavoit­ta­vas­ta mai­non­nas­ta. Jot­ta sai­sit hou­ku­tel­tua lisää kävi­jöi­tä sivuil­le­si, vakuu­tet­tua hei­dät lii­deik­se­si ja lopul­ta asiak­kaik­se­si, on näi­den perus­asioi­den olta­va kunnossa.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo