Google-hakusa­na­mai­non­ta ja Display-mainonta

Hakusanamainonta-ja-display-mainonta-google-adsissa

Sisällysluettelo

Google Ads tar­jo­aa yri­tyk­sil­le tehok­kaat mark­ki­noin­ti­mah­dol­li­suu­det sekä Googlen haku­ver­kos­tos­sa että mil­joo­nia verk­ko­si­vu­ja kat­ta­vas­sa Display Networ­kis­sa. Täs­sä artik­ke­lis­sa ker­rom­me, mihin mikä­kin mai­nos­tyyp­pi sovel­tuu parhaiten.

Mikä haku­ver­kos­to? Mikä Display Network?

Googlen haku­ver­kos­to koos­tuu Googlen omis­ta hakusi­vus­tois­ta sekä eri­lais­ten kump­pa­nien verk­ko­si­vuis­ta, joil­la Google-hakusa­na­mai­non­taa voi­daan näyt­tää. Googlen omia hakusi­vus­to­ja ovat muun muas­sa Googlen maa­koh­tai­set haku­ko­ne­si­vut (kuten google.fi), Google Play ja Google Maps. Mai­nok­sia näy­te­tään luon­nol­lis­ten haku­tu­los­ten ylä- ja ala­puo­lel­la sekä joil­lain sivus­toil­la nii­den vierellä.

Googlen Display Network eli Display-ver­kos­to puo­les­taan muo­dos­tuu yli kah­des­ta mil­joo­nas­ta Googlen yhteis­kump­pa­nei­den verk­ko­si­vus­tos­ta, jot­ka tavoit­ta­vat poten­ti­aa­li­ses­ti jopa 92 % kai­kis­ta netin­käyt­tä­jis­tä. Google mak­saa yhteis­työ­kump­pa­neil­leen oikeu­des­ta näyt­tää mai­nok­sia hei­dän sivuillaan.

Google-hakusa­na­mai­non­ta ja Display-mai­non­ta ovat hyvin eri­lai­sia, ja ne sovel­tu­vat eri käyt­tö­tar­koi­tuk­siin. Mai­non­ta­ta­pa kan­nat­taa aina vali­ta sen mukaan, mitä sil­lä halu­taan saavuttaa.

Google-hakusa­na­mai­non­ta tavoit­taa ihmi­set, jot­ka jo etsi­vät palveluasi

Google Adsin hakusa­na­mai­non­ta on mai­nio kei­no tavoit­taa ihmi­set, joil­la on jo val­mis tar­ve tie­tyl­le tuot­teel­le tai pal­ve­lul­le. Hakusa­na­mai­non­nas­sa yri­tys valit­see halua­man­sa avain­sa­nat, ja Google näyt­tää mai­nok­sia niil­le käyt­tä­jil­le, jot­ka teke­vät haku­ja kysei­sil­lä sanoil­la. Hakusa­na­mai­non­nas­sa mai­nos­muo­to­na on aina tekstimainos.

Esi­mer­kik­si par­tu­ri­kam­paa­mon mai­nok­set voi­daan lait­taa näky­mään haku­tu­los­ten yhtey­des­sä sil­loin, kun käyt­tä­jä etsii Googles­ta “hius­ten­leik­kuu­ta”, “par­tu­ri­pal­ve­lua” tai “kam­paa­jaa”. Näi­tä ter­me­jä käyt­tä­vät haki­jat ovat var­sin toden­nä­köi­ses­ti etsi­mäs­sä itsel­leen kyseis­tä pal­ve­lua, joten yri­tys saat­taa hyvin­kin saa­da heis­tä mak­sa­via asiakkaita.

Mai­nos­ten koh­den­nus­ta kan­nat­taa lisäk­si tar­ken­taa muun muas­sa maan­tie­teel­lis­ten sijain­nin mukaan. Poten­ti­aa­li­sim­mat asiak­kaat asu­vat usein lähel­lä yri­tys­tä, joten mai­nos­bud­jet­ti on jär­ke­vää käyt­tää ensi­si­jai­ses­ti juu­ri hei­hin. Jos yri­tyk­sen toi­mia­lue on vaik­ka­pa koko Ete­lä-Suo­mi, mut­ta suu­rin osa asiak­kais­ta asuu pää­kau­pun­ki­seu­dul­la, kan­nat­taa mai­nok­set raja­ta näky­mään vain siellä.

Google veloit­taa main­osa­lus­tan­sa käy­tös­tä klik­kaus­ten perus­teel­la, eli yri­tys mak­saa Googlel­le klik­kaus­hin­nan aina kun käyt­tä­jä klik­kaa mai­nos­ta siir­tyäk­seen yri­tyk­sen verk­ko­si­vul­le. Klik­kaus­hin­nat voi­vat vaih­del­la mel­ko pal­jon eri alo­jen ja avain­sa­no­jen välil­lä sen mukaan, kuin­ka kil­pail­tu­ja ne ovat.

Klik­kaus­hin­nat perus­tu­vat samo­ja avain­sa­no­ja käyt­tä­vien mai­nos­ta­jien väli­seen auto­maat­ti­seen huu­to­kaup­paan, joka mää­rit­tää, mis­sä jär­jes­tyk­ses­sä mai­nok­set näky­vät haku­tu­los­ten ohes­sa. Jos muut mai­nos­ta­jat ovat val­mii­ta mak­sa­maan itsel­leen tär­keäs­tä avain­sa­nas­ta pal­jon, voi par­hai­den mai­nos­paik­ko­jen klik­kaus­koh­tai­nen hin­ta nous­ta huo­mat­ta­vas­ti kor­keam­mak­si kuin vähän kil­pail­luil­la avain­sa­noil­la ja aloil­la. Yri­tys voi mää­rit­tää jokai­sel­le avain­sa­nal­le erik­seen mak­si­mi­hin­nan, jon­ka on val­mis mak­sa­maan klikkauksesta.

Google Adsin Display-mai­non­ta tekee ihmi­set tie­toi­sik­si yrityksestäsi

Sii­nä mis­sä hakusa­na­mai­non­ta tavoit­taa tiet­tyä pal­ve­lua jo etsi­vät Googlen käyt­tä­jät, Display-mai­non­ta puo­les­taan on omi­aan teke­mään yri­tys­tä tun­ne­tum­mak­si ja ohjaa­maan kävi­jä­lii­ken­net­tä yri­tyk­sen verk­ko­si­vus­tol­le erit­täin kustannustehokkaasti.

Display-ver­kos­tos­sa mai­nok­set voi­vat olla joko teksti‑, kuva- tai video­mai­nok­sia. Mai­nos­paik­ko­jen koko vaih­te­lee, ja esi­mer­kik­si kuva­mai­nok­sil­le eri­ko­koi­sia mai­nos­paik­ko­ja on tois­ta­kym­men­tä. Jos jokai­sel­le mai­nos­pai­kal­le halu­taan erik­seen teh­dä sopi­van kokoi­nen mai­nos, vie se mai­nos­ten teki­jäl­tä huo­mat­ta­vas­ti aikaa.

Google tar­jo­aa myös mah­dol­li­suu­den teh­dä mai­nok­ses­ta res­pon­sii­vi­nen display-mai­nos, jol­loin mai­nos­kam­pan­jaan syö­te­tään sopi­via kuvia, otsi­koi­ta ja mai­nos­teks­te­jä, ja Google auto­maat­ti­ses­ti raken­taa niis­tä sopi­van mai­nok­sen kuhun­kin mai­nos­paik­kaan. Tämä sääs­tää yleen­sä huo­mat­ta­vas­ti työ­tun­te­ja, jol­loin mai­non­nan raken­ta­mi­nen on edullisempaa.

Display-mai­non­taa voi­daan koh­dis­taa muun muas­sa maan­tie­teel­li­ses­ti sekä koh­tei­den kiin­nos­tus­ten mukaan. Yri­tyk­sen display-mai­nok­sia voi­daan esi­mer­kik­si näyt­tää elekt­ro­nii­kas­ta kiin­nos­tu­neil­le ihmi­sil­le pääkaupunkiseudulla.

Hakusa­na­mai­nos­ten tapaan Display-mai­nos­ten­kin hin­noit­te­lu on klik­kaus­pe­rus­tei­nen, mut­ta klik­kauk­set ovat kes­ki­mää­rin huo­mat­ta­vas­ti edul­li­sem­pia kuin hakusa­na­mai­nok­sis­sa. Esi­mer­kik­si itse mak­sam­me blo­gi­teks­tiem­me mai­nos­tuk­ses­ta Google Adsin Display-ver­kos­tos­sa kes­ki­mää­rin vain 0,1–0,2 € klik­kauk­sel­ta. Hakusa­na­mai­non­nas­sa klik­kaus­hin­tam­me ovat yleen­sä vähin­tään usei­ta euro­ja kovan kil­pai­lun vuoksi.

Tie­tyis­sä mai­nos­pai­kois­sa, kuten suo­si­tuil­la verk­ko­si­vus­toil­la hin­ta­kil­pai­lu voi kui­ten­kin myös Display ver­kon puo­lel­la olla kovem­paa ja sik­si myös klik­kaus­hin­nat jon­kin ver­ran suuremmat.

Remar­ke­ting-mai­non­ta hou­kut­taa sivu­je­si kävi­jät palaamaan

Googlen Display-ver­kos­to sovel­tuu myös erin­omai­ses­ti Remar­ke­tin­giin eli uudel­leen­mark­ki­noin­tiin. Uudel­leen­mark­ki­noin­nis­sa mai­non­taa koh­dis­te­taan suo­raan niil­le ihmi­sil­le, jot­ka ovat jo aiem­min käy­neet yri­tyk­sen verk­ko­si­vuil­la. Mai­nok­set näky­vät näil­le vie­rai­li­joil­le Display Networ­kin mai­nos­pai­koil­la, kun he surf­faa­vat netis­sä muil­la sivustoilla.

Käy­des­sään jol­lain sivus­tol­la ensim­mäis­tä ker­taa, vain 2 % kävi­jöis­tä kon­ver­toi­tuu, eli tekee jon­kin yri­tyk­sen halua­man toi­men­pi­teen, kuten ajan­va­rauk­sen tai tuot­teen osta­mi­sen. Loput 98 % pois­tu­vat sivus­tol­ta ja tus­kin enää palaa­vat sin­ne, ellei hei­tä joten­kin hou­ku­tel­la takaisin.

Remar­ke­ting antaa yri­tyk­sel­le mah­dol­li­suu­den saa­da sivuil­taan pois­tu­neet 98 % vie­rai­li­jois­ta palaa­maan. Saa­pues­saan sivus­tol­le uudes­taan kävi­jät myös kon­ver­toi­tu­vat toden­nä­köi­sem­min, sil­lä yri­tys on heil­le jo tut­tu entuudestaan.

Remar­ke­ting-mai­nok­set eroa­vat taval­li­sis­ta Display-mai­nok­sis­ta vain mai­nos­kam­pan­jan koh­den­nuk­sen osal­ta. Uudel­leen­mark­ki­noin­ti­kam­pan­jois­sa Googles­sa mai­nos­ta­jil­la on käy­tös­sään kaik­ki samat mai­nos­muo­dot ja omi­nai­suu­det kuin Display-kampanjoissakin.

Lyhyt yhteen­ve­to Google Ads ‑mai­nos­ta­vois­ta

Google-hakusa­na­mai­non­ta
+ Tavoit­taa kaik­kein poten­ti­aa­li­sim­mat asiak­kaat, jot­ka jo etsi­vät tar­joa­maa­si pal­ve­lua
+ Ei kes­key­tä net­ti­surf­fai­lua, vaan mai­nos vas­taa suo­raan käyt­tä­jän hakuun
+ Saat mai­nok­se­si haku­tu­los­ten kär­keen
− Vain teks­ti­mai­nok­set
− Kal­liim­mat klik­kaus­hin­nat kuin muis­sa Google-mainoksissa

Google Display ‑mai­non­ta
+ Moni­puo­li­set mai­nos­muo­dot (teks­ti, kuva ja video)
+ Erit­täin kus­tan­nus­te­ho­kas tapa kas­vat­taa sivus­ton kävi­jä­mää­riä
+ Tavoit­taa poten­ti­aa­li­ses­ti 92 % netin­käyt­tä­jis­tä
− Kes­keyt­tä­vää mai­non­taa, eli mai­nok­sen näke­vä netin­käyt­tä­jä ei ole sil­lä het­kel­lä etsi­mäs­sä palveluasi

Google Remar­ke­ting ‑mai­non­ta
+ Hou­kut­te­lee takai­sin kävi­jät, jot­ka ovat pois­tu­neet sivuil­ta­si kon­ver­toi­tu­mat­ta
+ Erit­täin kus­tan­nus­te­ho­kas­ta
+ Teksti‑, kuva- ja video­mai­nok­set
+ Edul­li­set klikkaushinnat

Tehok­kain­ta on hyö­dyn­tää kaik­kia kol­mea Google-mai­non­nan muo­toa saman­ai­kai­ses­ti yri­tyk­sen tar­pei­siin sopi­val­la taval­la. Näin saat par­hai­ten tavoi­tet­tua koh­de­ryh­mä­si ja hou­ku­tel­tua hei­dät konvertoitumaan.

Tar­vit­set­ko apua Google-mai­non­nan aloit­ta­mi­seen tai van­han mai­nos­kam­pan­ja­si kehit­tä­mi­seen? Varaa mak­su­ton kon­sul­taa­tio­pu­he­lu alla ole­val­la lomak­keel­la niin jutel­laan miten voim­me auttaa.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo