Kas­va­ta myyntiäsi uudel­leen­mark­ki­noin­nil­la

Google Remar­ke­ting mainonta

Kaik­ki, mitä Remar­ke­ting mai­non­taan tar­vit­set käte­väs­sä Avai­met käteen ‑pake­tis­sa

Mik­si Remar­ke­ting-mai­non­ta kannattaa?

Kun poten­ti­aa­li­set asiak­kaat käy­vät ensim­mäis­tä ker­taa yri­tyk­sen net­ti­si­vul­la, kes­ki­mää­rin vain 2 % heis­tä tekee tilauk­sen, yhtey­den­o­ton tai muun yri­tyk­sen halua­man toi­men­pi­teen. Loput 98 % kävi­jöis­tä pois­tu­vat sivus­tol­ta eivät­kä toden­nä­köi­ses­ti enää palaa sin­ne, ellei hei­tä hou­ku­tel­la takaisin.

Ihmi­set voi­vat pois­tua sivuil­ta­si mones­ta syys­tä. Esi­mer­kik­si pal­ve­lusi hin­ta voi kuu­los­taa aluk­si lii­an kor­keal­ta, tai kävi­jä saat­taa halu­ta vie­lä ver­tail­la eri pal­ve­lun­tar­joa­jia. Usein kui­ten­kin syy­nä on yksin­ker­tai­ses­ti se, että käy­des­sään sivuil­la­si vie­rai­li­jal­la ei sat­tu­nut ole­maan sopi­va het­ki yhtey­de­no­tol­le tai tilaukselle.

On erit­täin tär­ke­ää, että nämä epä­röi­mään jää­neet kävi­jät saa­daan myö­hem­min palaa­maan takai­sin sivuil­le­si. Muu­toin he hel­pos­ti unoh­ta­vat yri­tyk­se­si ole­mas­sao­lon, jol­loin suu­ri osa sivu­je­si lii­ken­tees­tä ei joh­da halut­tui­hin lopputuloksiin.

Uudel­leen­mark­ki­noin­ti eli Remar­ke­ting-mai­non­ta on teho­kas kei­no saa­da sivuil­ta­si pois­tu­neet kävi­jät hou­ku­tel­tua takai­sin. Se antaa sinul­le uuden mah­dol­li­suu­den vakuut­taa hei­dät tuot­tei­de­si ja pal­ve­lui­de­si laa­dus­ta ja teh­dä heis­tä asiakkaitasi.

Mitä Remar­ke­ting eli uudel­leen­mark­ki­noin­ti oikein on?

Kai­kes­sa yksin­ker­tai­suu­des­saan Remar­ke­ting on koh­den­net­tua mai­non­taa, joka koh­dis­te­taan niil­le ihmi­sil­le, jot­ka ovat jo käy­neet yri­tyk­se­si koti­si­vuil­la tai nii­den tie­tyl­lä ala­si­vul­la. Uudel­leen­mark­ki­noin­ti muis­tut­taa sivuil­ta­si pois­tu­nei­ta kävi­jöi­tä yri­tyk­se­si ole­mas­sao­los­ta näyt­tä­mäl­lä heil­le tois­tu­vas­ti yri­tyk­se­si mai­nok­sia, kun he surf­faa­vat muu­al­la netissä.

Remar­ke­ting-mai­nos voi olla vaik­ka­pa kus­tan­nus­te­ho­kas­ta kat­to­re­mont­tia mai­nos­ta­va kuva- tai video­mai­nos, joka näkyy remont­tiy­ri­tyk­sen kat­to­re­mont­ti-sivul­la vie­rail­leel­le käyt­tä­jäl­le myö­hem­min muil­la sivus­toil­la. Näin kävi­jät pys­ty­tään hou­kut­te­le­maan klik­kaa­maan tien­sä takai­sin yri­tyk­sen sivuille.

Uudel­leen­mark­ki­noin­ti antaa yri­tyk­sel­le­si uuden tilai­suu­den teh­dä asiak­kai­ta tai lii­de­jä niis­tä 98 % sivu­je­si kävi­jöis­tä, jot­ka pois­tui­vat sivuil­ta­si kon­ver­toi­tu­mat­ta, eli teke­mät­tä jotain yri­tys­tä­si hyö­dyt­tä­vää toi­men­pi­det­tä. Kon­ver­sio voi olla esi­mer­kik­si tuot­teen tilaa­mi­nen, hin­ta-arvion pyy­tä­mi­nen tai yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen täyttäminen.

Yri­tyk­se­si koti­si­vuil­la­si ker­ran käy­neil­lä vie­rai­li­joil­la on jo jon­kin­lai­nen mie­li­ku­va yri­tyk­ses­tä­si, joten he kon­ver­toi­tu­vat toden­nä­köi­sem­min pala­tes­saan sivus­tol­le. Sik­si Remar­ke­ting-mai­non­ta on usein todel­la kus­tan­nus­te­ho­kas mark­ki­noin­ti­kei­no, jon­ka pitäi­si olla tär­keä osa lähes jokai­sen moder­nin yri­tyk­sen markkinointia.

helpotkotisivut-sivuston-rakenne

Miten Google Ads Remar­ke­ting ‑mai­non­ta toimii?

Toteu­tam­me yri­tyk­sel­le­si tehok­kaan Remar­ke­ting-mai­nos­kam­pan­jan Googlen omal­la mai­nos­jär­jes­tel­mäl­lä Google Adsil­la. Lisääm­me koti­si­vuil­le­si remar­ke­ting-tagin, jon­ka avul­la Google pys­tyy seu­raa­maan sivus­to­si kävi­jöi­tä, kun nämä surf­faa­vat Googlen yhteis­työ­kump­pa­nien sivus­toil­la tai Googlen omis­sa palveluissa.

Yri­tyk­se­si Remar­ke­ting-mai­nok­sia voi­daan näyt­tää koti­si­vuil­la­si käy­neil­le poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le kaik­kial­la Google Display ‑ver­kos­tos­sa eli Display Networ­kis­sa. Se on mas­sii­vi­nen ver­kos­to, jon­ka arvioi­daan tavoit­ta­van jopa 92 % kai­kis­ta netin käyttäjistä.

Display Network koos­tuu yli kah­des­ta mil­joo­nas­ta sivus­tos­ta, videos­ta ja sovel­luk­ses­ta, jois­sa Google voi näyt­tää mai­nok­sia. Muka­na on myös pal­jon suo­sit­tu­ja suo­ma­lai­sia verk­ko­si­vu­ja ja pal­ve­lui­ta, kuten eri sano­ma- ja ilta­päi­vä­leh­tien net­ti­si­vu­ja. Sik­si Display-ver­kos­to on teho­kas kana­va myös suo­ma­lais­ten netin­käyt­tä­jien tavoittamiseen.

Uudel­leen­mark­ki­noin­nin teho­kas kohdentaminen

Rää­tä­löim­me Remar­ke­ting-kam­pan­ja­si vetoa­maan juu­ri sinun asiak­kai­sii­si. Tämä tar­koit­taa pait­si asia­kas­kun­taa­si hou­kut­te­le­via mai­nos­ku­via ja ‑teks­te­jä myös sitä, että uudel­leen­mark­ki­noin­tia­si voi­daan koh­den­taa sen mukaan, mitä kävi­jä on sivuil­la­si katsonut.

Jos esi­mer­kik­si kävi­jä on tut­ki­nut sivuil­la­si put­ki­re­mont­tien hin­to­ja, hänel­le ei vält­tä­mät­tä kan­na­ta mai­nos­taa mui­ta pal­ve­lui­ta­si. Sen sijaan hou­kut­te­le­va mai­nos kus­tan­nus­te­hok­kaas­ta put­ki­re­mon­tis­ta ja ilmai­ses­ta put­kien kar­toi­tuk­ses­ta voi hyvin­kin saa­da kävi­jän palaa­maan sivuil­le­si ja tilaa­maan palvelun.

Voim­me laa­tia kai­kil­le tär­keim­mil­le pal­ve­luil­le­si omat Remar­ke­ting-mai­nok­sen­sa, jot­ta uudel­leen­mark­ki­noin­ti­si vas­taa mah­dol­li­sim­man hyvin sivu­je­si kävi­jöi­den tar­pei­siin ja innos­taa hei­dät palaa­maan sivuillesi.

Google Adsin Remar­ke­ting-mai­nok­set vaa­ti­vat tie­tyn vähim­mäis­mää­rän sivus­to­kä­vi­jöi­tä mai­no­sy­lei­sön muo­dos­ta­mi­seen, joten jos verk­ko­si­vus­to­si yksit­täis­ten ala­si­vu­jen kuu­kausit­tai­set kävi­jä­mää­rät ovat hyvin pie­net, kan­nat­taa kai­kil­le pal­ve­luil­le­si teh­dä yksi yhtei­nen mainos.

3 hyvää syy­tä tila­ta yri­tyk­sel­le­si Remar­ke­ting-mai­non­ta Hel­poil­ta kotisivuilta

Saat tehok­kaan Remar­ke­ting-mai­nos­kam­pan­jan yri­tyk­sel­le­si hel­pos­ti ja edullisesti

Mak­sat meil­le vain kam­pan­jan raken­ta­mi­ses­ta ja pie­nen kuu­kausit­tai­sen yllä­pi­to­mak­sun. Voit itse päät­tää kuin­ka pal­jon haluat käyt­tää mai­nos­te­si klik­kauk­siin kuu­kau­des­sa ja voit vapaas­ti muut­taa klik­kaus­bud­jet­tia­si kos­ka tahansa.

Saat digi­mark­ki­noin­nin ammat­ti­lai­sen suun­nit­te­le­man uudelleenmarkkinointikampanjan

Kam­pan­ja on teh­ty vetoa­maan juu­ri sinun asiak­kai­sii­si. Asian­tun­ti­jam­me laa­ti­vat mai­nok­sil­le­si hou­kut­te­le­vat kuvat ja mai­nos­teks­tit, jot­ka hou­kut­te­le­vat poten­ti­aa­li­set asiak­kaat takai­sin sivuillesi.

Saat Remar­ke­ting-kam­pan­ja­si tapah­tu­mis­ta sel­keän kuu­kausit­tai­sen raportin

Raport­ti ker­too tar­kas­ti muun muas­sa pal­jon­ko mai­nos­kam­pan­ja­si on tuot­ta­nut kon­ver­sioi­ta ja mil­lä sivus­toil­la mai­nok­sia­si on klikattu.

Aloi­ta remar­ke­ting ‑mai­non­ta

Hou­kut­te­le sivu­je­si kävi­jät palaa­maan ja kon­ver­toi hei­dät asiak­kaik­se­si Googlen Remarketing-mainonnalla

Soi­ta myyn­tiim­me 045 161 3667 tai kysy Google Adsis­ta lisää Opalta!