Kuka hyö­tyy eni­ten Google Ads ‑mai­non­nas­ta – mik­si sen käyt­tä­mi­nen kannattaa?

Kahvikuppi, jossa lukee pay per click

Sisällysluettelo

Oikein koh­den­net­tu­na Google Ads ‑mai­non­ta on kuin huo­maa­ma­ton keho­tus osta­mi­seen. Se ei häi­ri­köi eikä kes­key­tä, ja googlet­ta­ja itse päät­tää, halu­aa­ko hän kli­ka­ta mai­nok­sen auki.

Google Adsis­ta yleisesti

Googles­ta on tul­lut monel­le ensi­si­jai­nen tie­don­haun läh­de, oltiin sit­ten tut­ki­mas­sa lähim­män ruo­ka­kau­pan aukio­loai­ko­ja tai osta­mas­sa uut­ta soh­vaa. Google-haku­ja teh­dään päi­vit­täin usei­ta kym­me­niä mil­joo­nia jo pel­käs­tään Suo­mes­sa. Oman yri­tyk­sen näky­vyyt­tä Googles­sa voi hel­pos­ti paran­taa teke­mäl­lä Google Ads ‑kam­pan­jan.

Mak­se­tun kam­pan­jan avul­la saat yri­tyk­se­si lin­kit näky­mään haku­tu­lok­sis­sa jopa ensim­mäi­sel­lä sivul­la, joten on hyvin toden­nä­köis­tä, että googlet­ta­ja pää­tyy sitä kaut­ta sivus­tol­le­si. Var­sin­kin, jos kam­pan­ja on tai­ten raken­net­tu niin, että oikeat haku­tu­lok­set näky­vät oikeil­le henkilöille.

Mai­non­taa yri­tyk­sel­le, joka halu­aa koh­den­ne­tun kampanjan

Google Adsin avul­la pys­tyt koh­den­ta­maan yri­tyk­se­si mai­nos­tus­ta juu­ri niil­le, jot­ka ovat poten­ti­aa­li­sia tuot­tee­si tai pal­ve­lusi osta­jia. Ads-kam­pan­jan avul­la tavoi­tat juu­ri oikeat hen­ki­löt, eikä mai­nos­bud­jet­ti­si kulu huk­kaan. Päi­vä­koh­tai­nen bud­jet­ti on täy­sin itse mää­ri­tel­tä­vis­sä ja kam­pan­jan voi raken­taa sel­lais­ten suo­sit­tu­jen hakusa­no­jen ympä­ril­le, joi­den hin­ta on sinun kuk­ka­rol­le­si sopiva.

Google Ads ‑mai­non­ta ei ole siis sok­ko­na teh­tyä hakuam­mun­taa. Googlen avain­sa­no­jen suun­nit­te­li­jan avul­la löy­ty­vät ne kaik­kein hae­tuim­mat sanat, jot­ka ovat rele­van­teim­mat juu­ri sinun yri­tyk­se­si toi­min­nan kan­nal­ta. Päh­ki­nän­kuo­res­sa nämä sanat ovat tie­ten­kin yri­tyk­se­si myy­miä tuot­tei­ta ja pal­ve­lui­ta (tai nii­hin liit­ty­viä kes­kei­siä ter­me­jä) oikeas­sa kir­joi­tusa­sus­sa. Ne ovat ne sanat, joil­la haluat ihmis­ten löy­tä­vän net­ti­si­vuil­le­si ja sitä kaut­ta jat­ka­van osto­pol­ku­aan eteenpäin.

Avain­sa­na­suun­nit­te­li­jan avul­la löy­dät myös sano­jen kil­pai­lu­ti­lan­teen sekä arviot klik­kaus­hin­nois­ta. Näin pys­tyt enna­koi­maan kam­pan­ja­si kulu­ja sinul­le sopivaksi.

Toi­si­naan alal­la saa­te­taan käyt­tää tuot­teis­ta tai pal­ve­luis­ta omaa ammat­ti­sa­nas­toa. Täl­löin pal­ve­lun etsi­jä käyt­tää­kin aivan eri sanas­toa hakua teh­des­sään ja syn­tyy ongel­ma, jos­sa haki­ja ei löy­dä sivuil­le­si. Kan­nat­taa siis miet­tiä tark­kaan avain­sa­na­suun­nit­te­li­jaa apu­na käyt­täen ne sanat, joil­la poten­ti­aa­li­nen asia­kas löy­tää luoksesi.

Google Ads ‑mai­nok­set vas­taa­vat kysyntään

Google Ads ‑mai­non­nas­ta tekee nero­kas­ta myös asiak­kaan kan­nal­ta se, että googlet­ta­jan ei tar­vit­se näh­dä ns. tur­hia, ei-rele­vant­te­ja mai­nok­sia. Usein mai­non­ta saat­taa aiheut­taa kulut­ta­jas­sa vas­ta­reak­tion, mikä­li epä­oleel­lis­ta mai­nos­tus­ta yri­te­tään pus­kea verk­ko­kal­vol­le hin­nal­la mil­lä hyvänsä.

Inter­net on muut­ta­nut mai­nos­tus­ta hie­no­va­rai­sem­paan suun­taan. Kenel­lä­pä ei luki­si oves­sa nyky­ään “ei mai­nok­sia” pos­ti­luu­kus­ta syy­de­tyn ei-toi­vo­tun mai­nos­pa­pe­ri­ka­san takia. Googles­sa täl­lais­ta kylt­tiä ei tar­vi­ta, sil­lä tie­tyn tuot­teen tai pal­ve­lun haki­ja on jo etsi­mäs­sä hakusa­naan liit­ty­vää informaatiota.

Koh­den­net­tu mai­non­ta vas­taa tähän tar­pee­seen oival­li­ses­ti. Enää ei tar­vit­se käyt­tää tur­haan resurs­se­ja mas­soil­le mainostamiseen. 

Google-mai­nos­tus sopii hyvin pie­ny­rit­tä­jäl­le, kos­ka kam­pan­jan kulut ovat maltilliset

Mai­nos­ta­mi­nen Googles­sa on koh­tuu­hin­tais­ta ja kes­ki­mää­räi­sen päi­vä­bud­je­tin voi mai­nos­ta­ja päät­tää itse. Google Ads on nk. Pay per click ‑mai­non­taa, jos­sa mak­se­taan ainoas­taan toteu­tu­neis­ta klik­kauk­sis­ta, eikä esi­mer­kik­si sii­tä, kuin­ka usein mai­nok­se­si näky­vät mis­sä­kin kohdassa.

Mai­non­nan kulut ovat siis erit­täin hel­pos­ti hal­lit­ta­vis­sa. Jo vii­den euron päi­vä­bud­je­til­la voi pääs­tä hyviin tulok­siin, riip­puen tie­tys­ti sii­tä, kuin­ka kil­pail­tu­ja kam­pan­jas­sa käy­te­tyt avain­sa­nat ovat. Suo­si­tut avain­sa­nat nimit­täin mak­sa­vat enemmän.

Kulu­jen koh­tuul­li­suu­den takia Google Ads ‑mai­non­ta sopii eri­tyi­sen hyvin pie­ny­rit­tä­jäl­le­kin. Ads-mai­non­ta on help­po kei­no saa­da tär­kei­tä, poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den teke­miä klik­kauk­sia yri­tyk­sen sivuille. 

Google Ads ‑kam­pan­jan avul­la yri­tyk­se­si saa näkyvyyttä

Vaik­ka päät­täi­sit­kin kai­kes­ta huo­li­mat­ta luot­taa ainoas­taan luon­nol­lis­ten haku­tu­los­ten voi­maan, on yksi tosia­sia kui­ten­kin huo­mioi­ta­va. Nimit­täin se, että kil­pai­li­ja­si toden­nä­köi­ses­ti mai­nos­ta­vat joka tapauksessa.

Mai­nos­ta­mat­ta jät­tä­mi­nen sataa siis suo­raan kil­pai­li­joi­de­si laa­riin paran­ta­mal­la hei­dän ase­maan­sa markkinoilla.

Tie­dos­ta siis myös mitä lähim­mät kil­pai­li­ja­si teke­vät ja mil­lai­sia mai­nos­kam­pan­joi­ta heil­lä on. Pyri löy­tä­mään omas­ta pal­ve­lus­ta­si, tuot­tees­ta­si ja/tai yri­tyk­ses­tä­si ne omi­nai­suu­det, jot­ka erot­ta­vat sinut kilpailijastasi.

Pelk­kä näky­vyys Googles­sa ei tosin rii­tä asiak­kai­den hank­ki­mi­seen. Ei voi olet­taa kas­san alka­van maa­gi­ses­ti lau­laa sil­lä sekun­nil­la, kun mai­nok­se­si näkyy Googles­sa. Nyky­päi­vän infor­maa­tio­tul­va aiheut­taa sen, että ihmi­set teke­vät entis­tä enem­män tuo­te­ver­tai­lu­ja ennen osto­pää­tök­sen teke­mis­tä. Sivus­ton tulee siis olla myös hou­kut­te­le­va ja sisäl­lön vas­ta­ta sitä mie­li­ku­vaa, joka on saa­nut poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan klik­kaa­maan mai­nos­ta­si jo alun perin.

Kam­pan­ja on siis koko­nai­suus, joka raken­tuu hou­kut­te­le­vas­ti kir­joi­te­tus­ta mai­nok­sis­ta sekä toi­mi­vis­ta ja sel­keis­tä nettisivuista. 

Myy­kö yri­tyk­se­si tuo­tet­ta tai pal­ve­lua, jota googlet­ta­ja ei tien­nyt tarvitsevansa?

Mikä­li myy­mä­si tuo­te tai pal­ve­lu on hyvin spe­si­fi tai täy­sin uusi mark­ki­noil­la, ei poten­ti­aa­li­nen asiak­kaa­si vält­tä­mät­tä edes tie­dä tar­vit­se­van­sa kyseis­tä hyödykettä.

Täs­sä tapauk­ses­sa kam­pan­ja kan­nat­taa raken­taa pitäen mie­les­sä ne hakusa­nat, joi­den avul­la googlet­ta­ja etsii vai­vaan­sa tai ongel­maan­sa rat­kai­sua. Poten­ti­aa­li­nen asiak­kaa­si saat­taa etsiä Googles­ta esi­mer­kik­si hakusa­noil­la “pää­tä sär­kee” ja voit vas­ta­ta kysyn­tään mai­nos­ta­mal­la juu­ri kysei­sil­lä hakusa­noil­la uut­ta inno­vaa­tio­ta­si pään­sä­ryn katkaisuun.

Haun teki­jä ei siis vält­tä­mät­tä osai­si teh­dä hakua yri­tyk­se­si tuot­teel­la tai pal­ve­lul­la, kos­ka hän ei yksin­ker­tai­ses­ti tie­dä sii­tä vie­lä. Google Ads ‑kam­pan­jaa raken­taes­sa täy­tyy osa­ta aja­tel­la koko­nai­suut­ta ja jos­kus myös poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den ajatuksenjuoksua.

Koh­den­net­tua avain­sa­na­mai­non­taa sesonkiluontoisesti

Mai­non­nan voit lait­taa pääl­le ja pois sil­loin, kun itse sitä haluat. Ei ole siis mitään mää­rät­ty­jä jak­so­ja, jon­ka aika­na kam­pan­ja on auto­maat­ti­ses­ti päällä.

Eri­tyi­sen hyvin Google Ads ‑kam­pan­join­ti sopii myös siis yrit­tä­jil­le, joi­den asia­kas­vir­ta ei ole jat­ku­vaa, vaan vaih­te­lee esi­mer­kik­si seson­kien mukaan. Ads-kam­pan­ja voi olla pääl­lä sil­loin, kun yri­tyk­sel­lä soi­si ole­van enem­män asiak­kai­ta ja sen voi lait­taa tauol­le sil­loin, kun asiak­kai­ta on tarpeeksi.

Toteu­tim­me vii­me vuo­den lopus­sa asiak­kaal­lem­me Ads-kam­pan­jan hil­jais­ta alku­vuot­ta var­ten. Jo hel­mi­kuun alus­sa kävi sel­väk­si, että kam­pan­ja on lai­tet­ta­va het­kel­li­ses­ti pois pääl­tä, sil­lä asiak­kai­ta alkoi tul­la ovis­ta ja ikkunoista.

Toki tämän asiak­kaan myy­mä pal­ve­lu sat­tui osu­maan hyvin yhteen kysyn­nän kans­sa, eikä kil­pai­li­joi­ta juu­ri­kaan ollut (tai he eivät mai­nos­ta­neet). Aina tulok­set eivät ole näin huo­mat­ta­via, mut­ta toi­saal­ta ei voi tie­tää, ellei kokeile. 

Lopuk­si

Net­ti­si­vut on hyvä raken­taa jo sisäl­lön­tuo­tan­to­vai­hees­sa niin, että ne pal­ve­le­vat par­hai­ten Googlea ja ihmis­ten lopu­ton­ta tie­don­ja­noa sekä infor­maa­tion etsintää.

Google Ads ‑kam­pan­ja raken­ne­taan rele­vant­tien hakusa­no­jen ympä­ril­le, ja näi­den hakusa­no­jen tulee luon­nol­li­ses­ti löy­tyä myös net­ti­si­vuil­ta­si. Mikä­li tar­vit­set apua net­ti­si­vu­jen uudis­tuk­ses­sa ja Google Ads ‑kam­pan­jan raken­ta­mi­ses­sa, meil­tä löy­tyy osaa­mis­ta. Ota siis yhteyt­tä, niin lai­te­taan yri­tyk­se­si digi­mark­ki­noin­ti­asiat kuntoon!

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Long tail ‑avain­sa­nat

Long tail ‑avain­sa­no­jen avul­la voit pyr­kiä paran­ta­maan haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä­si sil­loin, jos yri­tyk­se­si tär­keim­mät avain­sa­nat ovat todel­la kilpailtuja

Lue lisää »

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo