6 vink­kiä pie­ny­ri­tyk­sen markkinointiin

Yrityksen-markkinointi

Sisällysluettelo

Pie­nen yri­tyk­sen voi mones­ti olla haas­ta­vaa saa­da näky­vyyt­tä ja kil­pail­la asiak­kai­den huo­mios­ta suu­rem­pien yri­tys­ten kans­sa. Tehos­ta yri­tyk­se­si mark­ki­noin­tia näil­lä vinkeillä.

1. Kes­ki­tä yri­tyk­sen markkinointi

Var­sin­kin pie­nen yri­tyk­sen mark­ki­noin­ti kan­nat­taa kes­kit­tää  nii­hin kana­viin ja kei­noi­hin, jot­ka anta­vat rahal­le eni­ten vas­ti­net­ta. Pie­ny­ri­tys­ten mark­ki­noin­ti­bud­je­tit ovat usein var­sin rajal­li­set, ja ne on tär­ke­ää saa­da hyö­dyn­net­tyä tehokkaasti.

Kes­kit­tä­mi­nen on jär­ke­vää pait­si mai­nos­ka­na­van valin­nan kal­tai­sis­sa suu­ris­sa lin­jauk­sis­sa myös yksi­tyis­koh­tai­sem­mal­la tasol­la. Esi­mer­kik­si Googles­sa teh­tä­vään hakusa­na­mai­non­taan kan­nat­taa yleen­sä vali­ta vain ne avain­sa­nat, joi­ta käyt­tä­vät haki­jat toden­nä­köi­sim­min ovat kiin­nos­tu­neet tilaa­maan mai­nos­tet­ta­van tuot­teen tai palvelun.

Ote­taan­pa esimerkki:

Jos sii­vous­pal­ve­lui­ta myy­vä yri­tys lait­taa mai­nok­sen­sa näky­mään Googles­sa avain­sa­noil­la “kyl­py­huo­neen sii­vous” tai “ves­san pesu”, saat­taa mai­nok­sil­la mah­dol­li­ses­ti tavoit­taa jon­kun, joka kai­paa ammat­tia­pua kotin­sa siivoukseen.

Pal­jon toden­nä­köi­sem­min kui­ten­kin kysei­siä haku­ter­me­jä käyt­tä­vät ihmi­set, jot­ka vain etsi­vät netis­tä vink­ke­jä kysei­siin kodin aska­rei­siin. Jos nämä ilman ostoai­kei­ta ole­vat haki­jat sit­ten ute­liai­suut­taan klik­kaa­vat mai­nos­ta, jou­tuu mai­nos­ta­ja mak­sa­maan Googlel­le tur­haan klikkauksista.

Pal­jon parem­pi avain­sa­na kysei­sel­le sii­vous­yri­tyk­sel­le oli­si vaik­ka­pa koti­sii­vous, joka on vakiin­tu­nut ter­mi kodin sii­vous­pal­ve­luil­le ja jol­la ihmi­set pal­jon etsi­vät juu­ri kysei­siä palveluita.

Vaik­ka vain tiet­tyi­hin mai­nos­ka­na­viin tai avain­sa­noi­hin kes­kit­ty­mi­nen saat­taa raja­ta osan mah­dol­li­sis­ta asiak­kais­ta mai­non­nan ulko­puo­lel­le, on se sil­ti kan­nat­ta­vaa. Jos esi­mer­kik­si yhden mai­nos­ka­na­van kaut­ta saa teh­tyä myyn­tiä 20 000 € kuus­sa ja toi­sen kana­van kaut­ta vain 2000 €, ja molem­pien kus­tan­nuk­set ovat yhtä suu­ret, on jär­ke­väm­pää käyt­tää koko bud­jet­ti tehok­kaam­paan mainoskanavaan.

Vas­ta kun bud­je­tin kas­vat­ta­mi­nen parem­mas­sa kana­vas­sa lak­kaa ole­mas­ta teho­kas­ta, kan­nat­taa alkaa panos­taa myös toi­sek­si par­haa­seen markkinointikanavaan.

2. Ker­ro menes­tys­ta­ri­noi­ta tuot­tees­ta­si tai palvelustasi

Hyvä tapa saa­da poten­ti­aa­li­set asiak­kaat vakuut­tu­neik­si tuot­tei­de­si tai pal­ve­lui­de­si laa­dus­ta on ker­toa heil­le, miten muut asiak­kaa­si ovat niis­tä hyö­ty­neet. Ihmi­set kuun­te­le­vat her­käs­ti mui­den koke­muk­sia yri­tyk­ses­tä­si, ja tyy­ty­väis­ten asiak­kai­den ylis­tä­vät ker­to­muk­set pal­ve­luis­ta­si ovat­kin erin­omais­ta mainosta.

Sik­si asia­kas­ta­ri­nat ovat teho­kas kei­no myös pie­nen yri­tyk­sen markkinointiin.

Tär­kein­tä hyväs­sä asia­kas­ta­ri­nas­sa on ker­toa kon­kreet­ti­ses­ti, miten yri­tyk­sen tuo­te tai pal­ve­lu aut­toi asia­kas­ta. Epä­mää­räi­set “pal­ve­lu oli hyvää” ‑kom­men­tit eivät ole lain­kaan niin vakuut­ta­via kuin yksi­tyis­koh­tai­nen tie­to sii­tä, mikä ongel­ma tai tar­ve asiak­kaal­la oli ja miten yri­tys sen ratkaisi.

Jos esi­mer­kik­si tar­joa­ma­si kon­sult­ti­pal­ve­lu on kas­vat­ta­nut asiak­kaa­si lii­ke­vaih­toa kol­man­nek­sel­la muu­ta­mas­sa kuu­kau­des­sa, kan­nat­tai­si nämä yksi­tyis­koh­dat ehdot­to­mas­ti ker­toa refe­rens­si­nä. Näin vies­tit heti poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le­si, mil­lais­ta apua hekin voi­si­vat saa­da palvelustasi.

Tyy­ty­väis­ten asiak­kai­den menes­tys­ta­ri­noi­ta kan­nat­taa hyö­dyn­tää näky­väs­ti net­ti­si­vuil­la­si, ja ne voi­vat toi­mia erin­omai­ses­ti myös sosi­aa­li­sen median kana­vis­sa­si. Voit esi­mer­kik­si sijoit­taa verk­ko­si­vus­to­si jokai­sen pal­ve­lusi­vun alkuun lyhyen ker­to­muk­sen sii­tä, miten kysei­nen pal­ve­lu on asiak­kai­ta­si auttanut.

Hel­poin tapa kerä­tä posi­tii­vi­sia ker­to­muk­sia pal­ve­luis­ta­si on roh­keas­ti pyy­tää nii­tä asiak­kail­ta­si. Jos asia­kas on tyy­ty­väi­nen tar­joa­maa­si pal­ve­luun, hän saat­taa mie­lel­lään suos­tua ker­to­maan sen koti­si­vuil­la­si. Jot­kut voi­vat jopa halu­ta ker­toa onnis­tu­neen asia­kas­ko­ke­muk­sen­sa videolla.

Mikä­li sinun on muu­toin vai­kea saa­da hyviä kom­ment­te­ja asiak­kail­ta­si, voit koit­taa kan­nus­taa hei­tä tar­joa­mal­la pie­niä alen­nuk­sia tai kaupanpäällisiä.

Muis­ta aina ker­toa asiak­kaal­le, mis­sä yhteyk­sis­sä haluat käyt­tää hänen tari­naan­sa, nime­ään ja kuvaansa.

3. Esit­te­le työtapojasi

Myös yri­tyk­sen työ­ta­po­jen esit­te­ly toi­mii hyvin pie­ny­ri­tyk­sen mark­ki­noin­nis­sa. Ker­to­mal­la käyt­tä­mis­tä­si työ­ta­vois­ta ja ‑mene­tel­mis­tä voit osoit­taa ammat­ti­tai­toa­si ja antaa avoi­men ja luo­tet­ta­van kuvan yri­tyk­ses­tä­si. Kun poten­ti­aa­li­set asiak­kaat “pää­se­vät kur­kis­ta­maan “kulis­sien taak­se”, heil­le syn­tyy pal­jon parem­pi kuva sii­tä, mis­tä oikein mak­sa­vat tila­tes­saan palvelun.

Vaik­ka yri­tyk­se­si toi­mi­si kaik­kien ala­si yleis­ten käy­tän­tö­jen mukaan ja teki­si työn­sä täs­mäl­leen samoin kuin kaik­ki kil­pai­li­ja­si, kan­nat­taa meto­deis­ta­si sil­ti ker­toa. Mah­dol­li­set asiak­kaa­si eivät vält­tä­mät­tä tie­dä, mikä kaik­ki työ­ta­vois­sa­si on aivan tavan­omais­ta ja mikä taas eri­tyi­sen huo­mio­nar­vois­ta. Toi­min­ta­ta­po­je­si perus­asiat­kin voi­vat kuu­los­taa monen kor­vaan hyvin vaikuttavilta.

Sil­loin­kin kun asiak­kaa­si ovat hyvin peril­lä sii­tä, mitä tar­joa­maa­si pal­ve­luun nor­maa­lis­ti kuu­luu, voit herät­tää heis­sä luot­ta­mus­ta osoit­ta­mal­la, että yri­tyk­se­si tekee laa­duk­kaas­ti kaik­ki ne asiat, joi­ta asiak­kaat odot­ta­vat pal­ve­lun pitä­vän sisällään.

4. Hyö­dyn­nä säh­kö­pos­tia tehok­kaas­ti yri­tyk­se­si markkinoinnissa

Säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti on poten­ti­aa­li­ses­ti hyvin teho­kas kei­no tavoit­taa asiak­kaa­si ja ker­toa heil­le uusis­ta tuot­teis­ta­si, tar­jouk­sis­ta tai muus­ta koh­de­ryh­mää­si kiin­nos­ta­vas­ta. Säh­kö­pos­tin avul­la voit hel­pos­ti pitää yhteyt­tä van­hoi­hin asiak­kai­sii­si ja yrit­tää hou­ku­tel­la uusia esi­mer­kik­si uutis­kir­jee­si tilaajista.

Säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­nis­sa oikea koh­dis­ta­mi­nen on kes­keis­tä. Var­sin­kin jos yri­tyk­se­si tar­jo­aa pal­jon hyvin eri­lai­sia pal­ve­lui­ta, ei täs­mäl­leen samaa mai­nos­säh­kö­pos­tia kan­na­ta lähet­tää täy­sin eri pal­ve­luis­ta kiin­nos­tu­neil­le asiakkaille.

On pal­jon tehok­kaam­paa jakaa säh­kö­pos­ti­lis­ta­si hen­ki­löt ryh­miin hei­dän int­res­sien­sä mukaan, ja mai­nos­taa ihmi­sil­le nii­tä pal­ve­lui­ta, joi­ta he ovat aiem­min­kin tilan­neet tai joi­ta koh­taan he ovat osoit­ta­neet kiinnostusta.

Muis­ta myös kiin­nit­tää eri­tyis­tä huo­mio­ta vies­ti­si sel­key­teen ja luet­ta­vuu­teen. Hyväs­tä mark­ki­noin­ti­säh­kö­pos­tis­ta sel­vi­ää jo nopeal­la sil­mäyk­sel­lä, mis­tä sii­nä on kyse. Tuo vies­tis­sä­si nopeas­ti esil­le, mitä tar­joat vas­taa­not­ta­jal­le ja mitä hän sii­tä hyötyy.

Ennen säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­nin aloit­ta­mis­ta muis­ta pereh­tyä huo­lel­la sitä kos­ke­viin sään­töi­hin. Lais­sa on tark­kaan sää­det­ty, mis­sä yhteyk­sis­sä säh­köis­tä suo­ra­mark­ki­noin­tia saa lähet­tää, ja ongel­mien vält­tä­mi­sek­si yri­tyk­sen mark­ki­noin­ti kan­nat­taa jo alus­ta saak­ka hoi­taa oikein.

Voit tutus­tua mark­ki­noin­ti­vies­tien vas­taa­not­ta­jan oikeuk­siin ja mai­nos­ta­jan vel­vol­li­suuk­siin tar­kem­min Tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tun toi­mis­ton ohjeis­ta.

5. Luo yri­tyk­sel­le­si Google My Busi­ness ‑pro­fii­li

Jos yri­tyk­sel­lä­si ei vie­lä ole Google My Busi­ness ‑pro­fii­lia, nyt on kor­kea aika käy­dä luo­mas­sa se. Pro­fii­lin hank­ki­mi­nen on täy­sin ilmais­ta, ja sen voi hel­pos­ti teh­dä itse. Voit lukea tar­kem­mat ohjeet aihet­ta käsit­te­le­väs­tä artikkelistamme.

Google My Busi­ness on hyvä tapa paran­taa yri­tyk­se­si verk­ko­nä­ky­vyyt­tä. Sen avul­la saat yri­tyk­se­si näky­mään Google Map­sis­sa ja saa­tat tul­la parem­min huo­ma­tuk­si Googlen hakutuloksissa.

Google My Busi­ness ‑tilil­le voit lait­taa esil­le tär­keät yri­tys­tie­to­si, kuten puhe­lin­nu­me­ro­si, koti­si­vu­je­si osoit­teen sekä yri­tyk­se­si sijain­nin ja aukio­loa­jat. Google My Busi­ness ‑pro­fii­lii­si lisä­tyt tie­dot näky­vät olen­nais­ten Googlen haku­tu­los­ten ohes­sa niin, että ne kiin­nit­tä­vät hel­pos­ti haki­jan huomion.

Tämä tekee yri­tyk­se­si hyvin hel­pos­ti lähes­tyt­tä­väk­si, kun kaik­ki olen­nai­set tie­dot ja lin­kit löy­ty­vät yhdes­tä pai­kas­ta. Esi­mer­kik­si mobii­li­lait­teil­la yri­tyk­se­si puhe­lin­nu­me­ro näkyy pai­nik­kee­na, jota klik­kaa­mal­la haki­ja voi soit­taa yri­tyk­sel­le­si suo­raan Googlen hakutulossivulta.

Google My Busi­ness ‑pro­fii­liin saat näky­vil­le myös yri­tyk­se­si Face­book- ja Google-arvos­te­lut. Hyvät arvos­te­lut saa­vat yri­tyk­se­si vai­kut­ta­maan luo­tet­ta­val­ta ja arvos­te­tul­ta toi­mi­jal­ta. Ihmi­set anta­vat usein suur­ta pai­noar­voa sil­le, mil­lai­sia koke­muk­sia muil­la asiak­kail­la on tie­tys­tä yri­tyk­ses­tä ollut.

Näin Google My Busi­ness ‑pro­fii­li­si voi näkyä hakutuloksissa:

6. Tuo per­soo­na­si näky­väs­ti esille

Yksi pien­ten yri­tys­ten eduis­ta on lähei­nen suh­de, joka asiak­kaal­le voi muo­dos­tua yri­tyk­sen kans­sa. Pien­ten yri­tys­ten kans­sa asiak­kaat koke­vat usein saa­van­sa pal­jon hen­ki­lö­koh­tai­sem­paa pal­ve­lua kuin suu­rel­ta ja kas­vot­to­mal­ta yri­tyk­sel­tä. Tätä pie­ny­ri­tys­ten vah­vuut­ta kan­nat­taa hyö­dyn­tää tuo­mal­la per­soo­na­si näky­väs­ti esille.

Yri­tyk­se­si koti­si­vut ja Face­book-sivu ovat erin­omai­sia paik­ko­ja esi­tel­lä ihmi­siä yri­tyk­se­si taka­na. Näin yri­tyk­se­si saa kas­vot, ja poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den on pal­jon hel­pom­pi lähes­tyä sitä.

Ker­ro yri­tyk­se­si tari­na, ja pääs­tä työn­te­ki­jä­si ääneen. Tee esi­mer­kik­si lyhyt haas­tat­te­lu tai esit­te­ly kai­kis­ta yri­tyk­ses­sä­si vai­kut­ta­vis­ta ihmi­sis­tä. Esit­te­ly voi koos­tua vaik­ka­pa haus­kas­ta hen­ki­lö­ku­vas­ta ja muu­ta­mas­ta teks­ti­kap­pa­lees­ta, jois­sa per­soo­nal­li­sel­la taval­la ker­ro­taan hen­ki­lön taus­tas­ta ja kiin­nos­tuk­sen kohteista.

Vie­lä tehok­kaam­paa voi olla hyö­dyn­tää video­ta. Lyhyet esit­te­ly­vi­deot, jois­sa sinä tai työn­te­ki­jä­si ker­rot­te kiin­nos­ta­vas­ti itses­tän­ne, teke­vät tei­dät tutuik­si koti­si­vu­jen­ne ja Face­book-sivun­ne kävi­jöil­le ja anta­vat posi­tii­vi­sen mie­li­ku­van yri­tyk­ses­tä­si. Kun poten­ti­aa­li­set asiak­kaat koke­vat jo tun­te­van­sa ihmi­set yri­tyk­se­si taka­na, hei­dän on pal­jon hel­pom­pi ottaa tei­hin yhteyttä.

Kai­paat­ko apua yri­tyk­se­si mark­ki­noin­tiin tai koti­si­vu­je­si kehit­tä­mi­seen? Varaa mak­su­ton kon­sul­taa­tio­pu­he­lu alla ole­val­la lomak­keel­la niin jutel­laan miten voi­sim­me auttaa.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo