Päi­vi­tet­ty 25.6.2018

WordPress WooCom­merce Verk­ko­kaup­pa

Jär­ke­vä alus­ta verk­ko­kau­pan perus­ta­mi­seen.
Kat­so omi­nai­suu­det

WordPress WooCom­merce Verk­ko­kaup­pa - hel­pos­ti nel­jäl­lä vai­heel­la

Ker­ro toi­veis­ta­si

Ker­ro toi­veis­ta­si ja kar­toi­te­taan yhdes­sä sopi­va rat­kai­su tar­pei­siin­ne. Link­kaa mal­lik­si myös sivus­to­ja jois­ta tyk­käät ja jon­ka tyy­lis­tä oli­sit hake­mas­sa.

Toteu­tus

Lähe­tä meil­le sisäl­tö­si­vuil­le tule­vat teks­ti- ja kuva­ma­te­ri­aa­lit. Suun­nit­te­lem­me ja toteu­tam­me koti­si­vut yhtei­sen suun­ni­tel­man poh­jal­ta.

Val­mii­na kat­sel­ta­vak­si

Tutus­tu uuteen sivus­too­si ja ker­ro mitä pidät. Ker­ro mah­dol­li­set muu­tos­toi­veet ja hoi­dam­me muu­tok­set toi­vei­de­si mukaan val­miik­si.

Tuo­te­li­säys ja jul­kai­su

Tuot­tei­den lisäys onnis­tuu hel­pos­ti aset­ta­mal­la jokai­sel­le tuot­teel­le otsik­ko, kuvaus, kuvat ja hin­ta. Lisää tuot­teet, jul­kai­se sivus­to­si ja aloi­ta mark­ki­noin­ti.

Verk­ko­kau­pan suun­nit­te­lu

Suun­nit­te­lem­me verk­ko­kau­pat WooCom­mercel­la, joka on WordPres­sin verk­ko­kaup­pa­li­sä­osa. WooCom­merce on maa­il­man suo­si­tuin verk­ko­kaup­pa-alus­ta ja sitä käyt­tää täl­lä het­kel­lä maa­il­man kai­kis­ta verk­ko­kau­pois­ta n. 28 % (https://woocommerce.com/showcase/).
Suu­ret ja nouse­vat käyt­tä­jä­mää­rät mah­dol­lis­ta­vat alus­tan nopean kehit­ty­mi­sen. WooCom­merce sopii eten­kin aloit­ta­val­le verk­ko­kau­pal­le sen käyt­töön­o­ton help­pou­den ja kus­tan­nus­te­hok­kuu­den ansios­ta.

Suun­nit­te­lem­me verk­ko­kaup­pa­si mie­lel­lään avai­met käteen peri­aat­teel­la. Ulkoa­sul­la ja raken­teel­la on toi­mi­vuu­den kan­nal­ta suu­ri mer­ki­tys, joten ammat­ti­lai­sen apu kan­nat­taa hyö­dyn­tää. Tuot­tei­den lisää­mi­nen ja muu verk­ko­kau­pan hal­lin­noin­ti on työ­tä, joka verk­ko­kaup­pi­aan kan­nat­taa ope­tel­la itse teke­mään.

WordPress WooCom­merce Verk­ko­kaup­pa – help­poon hal­lin­taan

Hal­lin­noi hel­pos­ti

Verk­ko­kau­pan hal­lin­taan saat omat tun­nuk­set ja käyt­tö­kou­lu­tuk­sen. Voit lisä­tä tuot­tei­ta verk­ko­kaup­paa­si mis­sä ja mil­loin vain itse haluat.

Haku­ko­neop­ti­moin­ti

Nyky­ajan käy­te­tyim­mät haku­ko­neet ovat tut­ki­tus­ti Google ja Bing, joi­ta var­ten verk­ko­kaup­pa­si opti­moi­daan par­haan löy­det­tä­vyy­den mak­si­moi­mi­sek­si.

Lue lisää opti­moin­nis­ta.

Res­pon­sii­vi­suus

Yhä useam­mat ihmi­set käyt­tä­vät nyky­ään mobii­li­lait­tei­ta. Tämän vuok­si on tär­ke­ää, että verk­ko­kaup­pa­si selaa­mi­nen sujuu sula­vas­ti kai­kil­la lait­teil­la.

Valit­se toi­mi­tus­ta­pa­si

Voit vali­ta, mil­lai­sia toi­mi­tus­ta­po­ja haluat käyt­tää tuot­teil­le­si, ja mihin hin­taan ne toi­mi­tat. Esi­mer­kik­si ilmai­nen toi­mi­tus saat­taa toi­mia myyn­ti­vo­lyy­mia kas­vat­ta­va­na teki­jä­nä.

Varas­ton­hal­lin­ta

Varas­ton­hal­lin­ta on yhtä help­poa; voit lisäk­si mää­rit­tää kul­le­kin tuot­teel­le uudel­leen­ti­lausar­vot, jot­ta näi­tä on aina saa­ta­vil­la oikea mää­rä.

Kam­pan­jat ja tar­jouk­set

Lisäät myyn­tiä­si tehok­kaas­ti alen­nus­ten avul­la tai lisää poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­de­si ostoin­toa ”osta 3 mak­sa 2″-tarjouksilla sekä muil­la vas­taa­vil­la kam­pan­joil­la.

Luvut ja tilas­tot

Saat napin pai­nal­luk­sel­la sel­vil­le, mit­kä tuot­teis­ta­si myy­vät eni­ten. Voit myös tar­kas­tel­la ja seu­ra­ta tar­vit­taes­sa kam­pan­joi­de­si tehok­kuut­ta ja asia­kas­mää­riä sivus­tol­la­si.

Asia­kas­ryh­mien hal­lin­ta

Pys­tyt seg­men­toi­maan asiak­kai­ta ryh­miin osto­käyt­täy­ty­mi­sen perus­teel­la. Eri­ta­soi­sil­le asiak­kuuk­sil­le voi­daan esi­mer­kik­si mää­rit­tää eri hin­nat ja oikeu­det.

Mak­su­ta­vat

Verk­ko­kau­pas­sa­si asiak­kaan ei tar­vit­se miet­tiä, miten hän mak­saa. Sivuil­ta­si löy­ty­vät kaik­ki ylei­sim­mät mak­su­ta­vat ja -pai­nik­keet. Perus­ta verk­ko­kaup­pa Suo­men edul­li­sim­mil­la maksupainikkeilla!a.

Tyy­ty­väi­set asiak­kaam­me ker­to­vat

”Yhteis­työ Helpotkotisivun.fi MS Oy:n kans­sa sujui todel­la jou­he­vas­ti liit­tyen omaan koti­si­vu­pro­jek­tii­ni. Sivus­to toteu­tet­tiin osak­si Woocom­merce – verk­ko­kaup­pa-alus­tal­le, jos­sa tuot­tei­den esit­te­ly­si­vut ovat sel­kei­tä, tuot­teet hyvin hal­lit­ta­vis­sa ja jaet­ta­va tie­to kehi­tet­tä­vis­sä. Pro­jek­tin ete­ne­mis­tä hel­pot­ti var­mas­ti se, että olin myös itse ennak­koon ideoi­nut mel­ko pit­käl­le sivu­jen sisäl­töä ja ulkoa­sua, joi­den toteut­ta­mi­sen mah­dol­li­suuk­sis­ta yhdes­sä kes­kus­te­lim­me ja jon­ka he sit­ten toteut­ti­vat. En oli­si usko­nut, että toteu­tus voi­daan teh­dä käy­tän­nös­sä juu­ri niin kuin olin itse koke­mat­to­ma­na ideoi­nut, mut­ta niin se vain vas­taa lähes täy­sin omia aja­tuk­sia­ni yhdis­tet­ty­nä hei­dän ehdo­tuk­siin­sa. Kaik­ki tämä val­mis­tui mie­les­tä­ni erit­täin hyvään hin­ta-laa­tu-suh­tee­seen ja sovi­tus­sa aika­tau­lus­sa, joten en voi kuin suo­si­tel­la osaa­mis­taan muil­le­kin koti­si­vu­ja tar­vit­se­vil­le.”

Jar­no Nas­ka­li
Tim­ber­fin­der Oy

Koti­si­vut yri­tyk­sel­le­si mie­les­sä? Kysy lisää Leol­ta!

LEO SÄVEL

CEO, Part­ner
leo.savel@helpotkotisivut.fi
045 161 3667

Ota yhteyt­tä ja ker­ro, mikä kiin­nos­taa

ASIAKASTUKI

045–161 3330
tuki@helpotkotisivut.fi

LOGOT JA GRAFIIKKA

050–468 0322
marjut.anttilainen@helpotkotisivut.fi

Google Rating
4.7
Based on 57 reviews
Facebook Rating
4.8
Based on 35 reviews

PROJEKTIJOHTAMINEN JA TEKNINEN TUKI

050 409 2378
michael.muhonen@helpotkotisivut.fi

SISÄLLÖNTUOTANTO JA DIGIMARKKINOINTI

050 409 3118
markkinointi@helpotkotisivut.fi

Helpotkotisivut.fi MS Oy

Arkisin 9.00–16.00
KANNELMÄKI
Sitratori 3, 2. krs
00420, HELSINKI

Y-tunnus: 2559523–1

 

ARVOSTELUT

TILAA UUTISKIRJE