Käy kaup­paa ver­kos­sa tehok­kaam­min

WordPress WooCom­merce verkkokauppa

WooCom­merce-verk­ko­kaup­pa, joka vas­taa yri­tyk­se­si tarpeita

Alkaen 1200€

Tilaa yri­tyk­sel­le­si tyy­li­käs, nopea ja help­po­käyt­töi­nen WooCom­merce-verk­ko­kaup­pa kus­tan­nus­te­hok­kaa­seen hin­taan. Kun valit­set verk­ko­kaup­pa­rat­kai­suk­se­si WooCom­mercen, saat:

Yhteis­työ Helpotkotisivun.fi MS Oy:n kans­sa sujui todel­la jou­he­vas­ti liit­tyen omaan koti­si­vu­pro­jek­tii­ni. Sivus­to toteu­tet­tiin osak­si WooCom­merce – verk­ko­kaup­pa-alus­tal­le, jos­sa tuot­tei­den esit­te­ly­si­vut ovat sel­kei­tä, tuot­teet hyvin hal­lit­ta­vis­sa ja jaet­ta­va tie­to kehi­tet­tä­vis­sä. Pro­jek­tin ete­ne­mis­tä hel­pot­ti var­mas­ti se, että olin myös itse ennak­koon ideoi­nut mel­ko pit­käl­le sivu­jen sisäl­töä ja ulkoa­sua, joi­den toteut­ta­mi­sen mah­dol­li­suuk­sis­ta yhdes­sä kes­kus­te­lim­me ja jon­ka he sit­ten toteut­ti­vat. En oli­si usko­nut, että toteu­tus voi­daan teh­dä käy­tän­nös­sä juu­ri niin kuin olin itse koke­mat­to­ma­na ideoi­nut, mut­ta niin se vain vas­taa lähes täy­sin omia aja­tuk­sia­ni yhdis­tet­ty­nä hei­dän ehdo­tuk­siin­sa. Kaik­ki tämä val­mis­tui mie­les­tä­ni erit­täin hyvään hin­ta-laa­tu-suh­tee­seen ja sovi­tus­sa aika­tau­lus­sa, joten en voi kuin suo­si­tel­la osaa­mis­taan muil­le­kin koti­si­vu­ja tarvitseville.

Jar­no Naskali

Tim­ber­fin­der Oy

Teho­kas­ta lii­ke­toi­min­taa WooCommerce-verkkokaupalla

Yhä useam­pi yrit­tä­jä valit­see verk­ko­kaup­pan­sa alus­tak­si WooCom­mercen. WooCom­merce on WordPres­sil­le kehi­tet­ty moni­puo­li­nen verk­ko­kaup­pa­li­sä­osa, joka on suun­ni­tel­tu teke­mään kau­pan­käyn­nis­tä mah­dol­li­sim­man helppoa.

WooCom­merce on nyky­ään maa­il­man suo­si­tuin verk­ko­kaup­pa­rat­kai­su, jota käyt­tää jo yli 28 % kai­kis­ta maa­il­man verk­ko­kau­pois­ta. WooCom­mercen suu­ret ja kas­va­vat käyt­tä­jä­mää­rät mah­dol­lis­ta­vat alus­tan nopean ja jat­ku­van kehittymisen.

WooCom­merce on erin­omai­nen valin­ta eten­kin aloit­ta­val­le verk­ko­kau­pal­le alus­tan käyt­töön­o­ton help­pou­den ja kus­tan­nus­te­hok­kuu­den ansiosta.

5 syy­tä, mik­si WooCom­merce on paras verk­ko­kaup­pa­rat­kai­su pienyrittäjälle

1. WooCom­merce-verk­ko­kaup­paa hal­lin­noit hel­pos­ti itsekin

WooCom­merce on erit­täin help­po­käyt­töi­nen verk­ko­kaup­pa-alus­ta, jon­ka käyt­töön ei vaa­di­ta syväl­lis­tä tek­nis­tä osaa­mis­ta. Saat verk­ko­kaup­pa­si hal­lin­taan omat tun­nuk­set ja käyt­tö­kou­lu­tuk­sen, joi­den avul­la voit muun muas­sa lisä­tä tuot­tei­ta verk­ko­kaup­paa­si mis­sä ja mil­loin vain itse haluat.

helpotkotisivut-sivuston-rakenne

2. Verk­ko­kau­pas­ta­si voi­daan hel­pos­ti teh­dä hakukoneystävällinen

WooCom­merce-verk­ko­kaup­pa­li­sä­osas­ta (sekä WordPress-alus­tas­ta, jon­ka osa­na WooCom­merce toi­mii) on pyrit­ty teke­mään mah­dol­li­sim­man haku­ko­neys­tä­väl­li­nen, eli sen suun­nit­te­lus­sa on huo­mioi­tu eri­lai­set haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen vai­kut­ta­vat tek­ni­set sei­kat, kuten verk­ko­kau­pan nopeus.

Jot­ta verk­ko­kaup­pa­si voi tehok­kaas­ti hyö­dyn­tää WooCom­mercen haku­ko­neys­tä­väl­li­syy­den, sinun on tär­ke­ää panos­taa myös mui­hin Google-näky­vyy­den olen­nai­siin teki­jöi­hin, kuten laa­duk­kai­siin ja kat­ta­viin tekstisisältöihin.

Jos tun­tuu, ettei oma aika­si rii­tä kir­joit­ta­maan tar­peek­si sisäl­töä verk­ko­kaup­paa­si, sisäl­lön­tuot­ta­jam­me voi­vat hel­pos­ti kir­joit­taa ne puolestasi.

3. WooCom­merce-verk­ko­kau­pat ovat responsiivisia

WooCom­mercel­la teem­me verk­ko­kau­pas­ta­si res­pon­sii­vi­sen, eli se skaa­lau­tuu auto­maat­ti­ses­ti eri­ko­koi­sil­le näy­töil­le. Näin verk­ko­kaup­pa­si näyt­tää hyväl­tä ja toi­mii suju­vas­ti kai­ken­lai­sil­la mobiililaitteilla.

Verk­ko­kau­pan mobii­liys­tä­väl­li­syys on erit­täin tär­ke­ää, sil­lä yhä suu­rem­pi osa netin­käy­tös­tä teh­dään nyky­ään mobii­li­lait­teil­la. WooCom­merce-verk­ko­kau­pas­sa asiak­kai­den on help­po sela­ta tuo­te­va­li­koi­maa­si ja teh­dä tilauk­sia mobiililaitteillaan.

4. Verk­ko­kaup­pa­si voi­daan yhdis­tää varas­ton­hal­lin­ta- ja mui­hin järjestelmiisi

WooCom­mercen suu­ren suo­sion ansios­ta sil­le löy­tyy pal­jon inte­graa­tio­li­sä­osia, joil­la verk­ko­kaup­pa­si voi­daan yhdis­tää mui­hin jär­jes­tel­miin, joi­ta tar­vit­set liiketoiminnassasi.

Lisä­osien avul­la WooCom­merce-verk­ko­kau­pat voi­daan integroi­da usei­den eri varastonhallinta‑, varaus‑, toi­min­na­noh­jaus, las­ku­tus- tai kir­jan­pi­to­jär­jes­tel­mien kans­sa. Esi­mer­kik­si yhdis­tä­mäl­lä verk­ko­kaup­pa­si varas­ton­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mä­si kans­sa, voit hel­pos­ti mää­rit­tää kul­le­kin tuot­teel­le uudel­leen­ti­lausar­vot, jol­loin nii­tä on aina varas­tos­sa oikea määrä.

5. Sinun help­po seu­ra­ta ja hal­lin­noi­da asiakasryhmiäsi

WooCom­merce-verk­ko­kau­pas­sa voit hel­pos­ti seu­ra­ta muun muas­sa tuot­tei­den myyn­ti­mää­riä ja asiak­kai­den ostokäyttäytymistä.

Pys­tyt myös seg­men­toi­maan asiak­kai­ta ryh­miin hei­dän teke­mien­sä ostos­ten perus­teel­la, ja esi­mer­kik­si koh­dis­ta­maan eri­lai­sil­le asia­kas­ryh­mil­le juu­ri hei­tä kiin­nos­ta­via tarjouksia.

Miten toteu­tam­me WooCom­merce-verk­ko­kau­pan yrityksellesi?

Saat tyy­lik­kään verk­ko­kau­pan vii­del­lä hel­pol­la vaiheella:

Alku­kar­toi­tus

Aloi­tam­me verk­ko­kaup­pa­si suun­nit­te­lun kar­toit­ta­mal­la yri­tyk­se­si tar­peet toi­veet. Näin voim­me kää­rit­tää kans­sa­si mitä toi­min­nal­li­suuk­sia verk­ko­kaup­paa­si tar­vi­taan, mil­lai­nen raken­ne sivus­tol­le on jär­ke­vin ja mitä eri pal­ve­lui­tam­me yri­tyk­se­si tarvitsee.

Alku­kar­toi­tuk­ses­sa käym­me muun muas­sa läpi, miten verk­ko­kaup­pa­si teks­ti­si­säl­löt toteu­te­taan. Kat­ta­vat ja laa­duk­kaat teks­tit vai­kut­ta­vat olen­nai­ses­ti sii­hen, kuin­ka tehok­kaas­ti verk­ko­kaup­pa­si hou­kut­te­lee kävi­jöi­tä osta­maan ja kuin­ka help­po kaup­pa­si on löy­tyä Googlesta.

Jos sinul­la ei ole aikaa kir­joit­taa teks­te­jä itse, kan­nat­taa verk­ko­kau­pal­le­si tila­ta ammat­ti­lai­sen kir­joit­ta­mat teks­tit sisällöntuottajiltamme.

Alku­kar­toi­tuk­sen perus­teel­la voim­me antaa sinul­le pitä­vän tar­jouk­sen WooCommerce-verkkokaupastasi.

Visu­aa­li­sen ilmeen suunnittelu

Kun verk­ko­kaup­pa­si raken­ne on pää­tet­ty, suun­nit­te­lem­me kau­pal­le­si tyy­lik­kään ja myy­vän ulkoa­sun toi­vei­de­si mukaan. Visu­aa­li­sen ilmeen suun­nit­te­lu pitää sisäl­lään muun muas­sa väri­maa­il­man, kuvien ja font­tien valin­nan sekä eri­lais­ten teks­ti- ja kuvae­le­ment­tien sommittelun.

Verk­ko­kau­pan teks­ti­si­säl­tö­jen toteuttaminen

Mikä­li tila­sit verk­ko­kau­pal­le­si sisäl­lön­tuo­tan­toa, sisäl­lön­tuot­ta­jam­me käy kans­sa­si puhe­li­mit­se läpi, mil­lai­set teks­ti­si­säl­löt tar­vit­set ja kyse­lee sinul­ta olen­nai­set tie­dot yri­tyk­ses­tä­si ja myy­mis­tä­si tuot­teis­ta. Lisäk­si hän pereh­tyy itse­näi­ses­ti toi­mia­laa­si ja kilpailijoihisi.

Puhe­lin­haas­tat­te­lusi sekä teke­män­sä tie­don­ke­ruun perus­teel­la sisäl­lön­tuot­ta­ja toteut­taa verk­ko­kau­pal­le­si kor­kea­laa­tui­set ja koh­de­ryh­mää­si vetoa­vat teks­ti­si­säl­löt. Teks­tit lähe­te­tään sinul­le vie­lä kom­men­toi­ta­vik­si, ja nii­hin teh­dään toi­vei­de­si mukai­set muu­tok­set ennen julkaisua.

WooCom­merce-verk­ko­kau­pan rakentaminen

Kun verk­ko­kau­pan suun­nit­te­lu­työ ja teks­ti­si­säl­löt ovat val­mii­na, raken­nam­me verk­ko­kaup­pa­si WordPres­siin. Sivus­ton raken­ta­mi­seen hyö­dyn­näm­me moni­puo­lis­ta Ele­men­tor-raken­ta­jaa ja Hel­lo-tee­maa, joi­den avul­la voim­me luo­da sinul­le yksi­löl­li­sen ja yri­tyk­se­si tar­pei­ta vas­taa­van verkkokaupan.

Kun verk­ko­kaup­pa­si ensim­mäi­sen ver­sio on val­mii­na, pää­set tes­taa­maan kaup­paa­si ja anta­maan sii­tä palau­tet­ta. Sivus­ton teki­jä hioo verk­ko­kaup­paa vie­lä kom­ment­tie­si perus­teel­la, jot­ta kaik­ki saa­daan val­miik­si jul­kai­sua varten.

Verk­ko­kau­pan jul­kai­se­mi­nen ja käyttö

Heti kun WooCom­merce-verk­ko­kaup­pa­si on jul­kais­tu, pää­set hou­kut­te­le­maan sin­ne kävi­jä­lii­ken­net­tä ja käy­mään kaup­paa! Teho­kas kei­no ohja­ta oikeat ihmi­set verk­ko­kaup­paa­si on mai­nos­taa sitä Googlessa.

Voim­me toteut­taa yri­tyk­sel­le­si kus­tan­nus­te­hok­kaan Google Ads –mai­nos­kam­pan­jan, jos­sa verk­ko­kaup­pa­si mai­nok­sia näy­te­tään poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le, jot­ka etsi­vät tar­joa­mia­si tuot­tei­ta Googles­ta. Näin verk­ko­kaup­paa­si saa­daan hou­ku­tel­tua ne ihmi­set, joil­la on jo val­miik­si tar­ve tuotteisiisi.

Mai­nos­ta­mi­nen on jär­ke­vin­tä aloit­taa pian jul­kai­sun jäl­keen, jot­ta pää­set nopeas­ti hyö­dyn­tä­mään verkkokauppaasi.

Kehi­tä yri­tyk­se­si lii­ke­toi­min­taa WooCommerce-verkkokaupalla

Soi­ta myyn­tiim­me 045 161 3667 tai kysy lisää Leolta!